Питання для самостійної роботи з дисципліни «менеджмент та маркетинг у фармації І пкг»Скачати 80.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір80.96 Kb.

1
Питання для самостійної роботи з дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ І ПКГ»

для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»


МОДУЛЬ 1
1
Теоретичні основи менеджменту

Модель соціальної політики в Україні.

Еволюція управлінської теорії: курс управління Д.Вартона, суть теорії
Ф.Тейлора, школа адміністративного управління А.Файоля, школа «людських відносин» Е.Мейо.

Особливості і основні риси японського менеджменту.
2
Організація як об’єкт управління

Думка (судження) видатних японських менеджерів (А. Моріта, Л. Якокка) про пріоритетність „людського фактору” в системі внутрішніх перемінних організації.

Етапи розробки та види організаційних структур: лінійна, лінійно-штабна, функціональна, дивізіональна, матрична.

Середовище організацій, що діють на міжнародному рівні.

Експорт, імпорт, ліцензування, спільні підприємства, прямі капіталовкладення – засоби проникнення на міжнародні ринки.

Структура фармацевтичних корпорацій (ТНК) за кордоном.

Приклади спільних підприємств у фармацевтичній та парфумерно-косметичній галузі України.
3
Менеджмент та успішне управління

Вимоги до успішного менеджера.

Багатомірні стилі управління.

Управлінська решітка.

Ситуаційна модель Херсі та Бланшара.

Модель прийняття рішень Врума и Йєттона.

Критерії вибору стиля управління.
4
Функції управління.

Кількісні та якісні критерії оцінки стратегічного плану.

Еволюція концепцій мотивації.

Змістовні та процесуальні теорії мотивації: ієрархія потреб за А.Маслоу; теорія потреб Д.Мак-Клеланда; двох факторна теорія Ф.Герцберга; теорія Д.Мак-
Грегора, теорія справедливості Адамса; модель Портера-Лоулера.
5
Управління процесом прийняття рішень

Евристичні методи, методи прогнозування прийняття рішень: аналітичного вирівнювання, експоненціального згладжування, кореляційно-регресійний, екстраполяції тенденцій, експертних оцінок.
6
Комунікативні процеси в управлінні

Перешкоди в міжособистісному обміні інформацією.

Семантичні бар’єри та невербальні перешкоди.
7
Менеджмент і діловодство

Ділові переговори та організація прийому відвідувачів.

2

Комплекс завдань АСУ.

Підходи до проектування ІУС.

Перспективи автоматизації і комп’ютеризації управлінських процесів в фармації.
8
Менеджмент і підприємництво

Структури управління ринкового типу.

Створення та діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, командитних товариств, акціонерних товариств.

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: асоціація, корпорація, концерн, консорціум.

Системи оподаткування та види податків.

Особиста підприємницька стратегія та її ефективність.

Вибір підприємницької ідеї.

Визначення місця розташування підприємства.

Фінансування підприємництва та формування організаційної структури підприємництва.

Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності.

Акредитація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Експортні та імпортні ліцензії.

Види зовнішньоекономічної підприємницької діяльності.

Іноземні інвестиції.

Створення та типи підприємств с іноземними інвестиціями.

Вільні економічні зони, види та умови створення.

Документи, які використовують при здійсненні зовнішньоекономічній діяльності. Квотування. Декларування.

9
Управління трудовими ресурсами та персоналом організації.

Контролінг персоналу.

Кадровий маркетинг.

Оцінка діяльності робітника.

Кваліфікаційні рівні системи вищої освіти.

Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації.

Служби зайнятості населення в Україні і за кордоном.
10-
11
Групова динаміка і керівництво. Управління конфліктами.

Типи поведінки в групах.

Модель успішного проведення організаційних змін.

Організаційний розвиток.
12
Трудові відносини за ринкових умов


Трудовий стаж, йог значення, види, порядок обчислення.

Трудові відносини в зарубіжних країнах.

Колективний договір в інших країнах.

Зобов’язання працівників та роботодавців.

Види трудових договорів та дисциплінарні санкції в Західних країнах.

3 13
Основні положення маркетингу у фармації

Етапи еволюційного розвитку маркетингу.

Маркетингове середовище підприємства: фактори мікро- та макросередовища .

SWOT- аналіз: його значення та суть.

Загальна характеристика світового фармацевтичного та парфумерно- косметичного ринків.

Стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку України.
14
Процес управління фармацевтичним маркетингом.


Концепції маркетингу: удосконалення виробництва, удосконалення товару,
інтенсифікації комерційних зусиль, маркетингу (маркетингове управління), соціально-етичного маркетингу.

Концепція соціально-етичного маркетингу у фармації та парфумерно- косметичній галузі.
15
Вивчення ринку лікарських та парфумерно-косметичних засобів

Дослідження споживачів та типології споживання лікарських та парфумерно- косметичних засобів.

Фактори впливу на поведінку споживачів.

Роздрібний аудит, його суть та мета.

16
Товар в системі маркетингу. Формування асортименту лікарських та
парфумерно-косметичних засобів

Ключові фактори ринкового успіху: індивідуалізація товару, «критична маса товару», багатофункціональність товару, технічний пакет.

Управління якістю товару.

Сертифікація, її види.

Сертифікація лікарських засобів.

Кількісні критерії формування асортименту лікарських засобів: швидкість руху, прибутковість від реалізації.

Прогнозування асортименту лікарських засобів.

Прогнозування кон'юнктури ринку.

17
Товарна політика фармацевтичних та парфумерно-косметичних
підприємств

Основні моделі прийняття стратегічних рішень: матриця розвитку товару / ринку
(І. Ансоффа), матриця конкуренції (М. Портера), матриця росту / долі ринку
(матриця Бостонської консалтингової групи – БКГ), модель «привабливість- конкурентоспроможність» (матриця МакКінсі).

Рівні сприйняття товарного знаку: впізнання, перевага, лояльність.

Бренд.

Упаковка товару: основні види, функції.

Особливості упаковки фармацевтичного товару.

Фірмовий стиль, його елементи.

Маркування.

Функції етикетки.

Штрихове кодування.

Порядок реєстрації лікарських засобів.


4


МОДУЛЬ 2
18
Ціна, ціноутворення, цінова політика фармацевтичних та парфумерно-
косметичних підприємств

Складові оптової ціни, оптової (відпускної) ціни промисловості, роздрібної ціни.

Характеристика аукціонних, біржових цін світового ринку.

Типи ринків, що визначають стратегію ціноутворення підприємства: ринок чистої вільної конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, ринок чистої монополії.

Перехресна еластичність попиту на лікарські засоби.

Особливості визначення ціни на нові товари, у тому числі на нові лікарські засоби.

Специфіка ціноутворення на парфумерно-косметичну продукцію та послуги.

Особливості ціноутворення на лікарські засоби в зарубіжних країнах.

Біржове котирування цін.

Вплив валютного курсу на зміну цін та конкурентоспроможність товару.
19
Збутова діяльність фармацевтичних та парфумерно-косметичних
підприємств

Підходи до вибору кількості посередників на кожному рівні каналу товаророзподілу: інтенсивний розподіл, розподіл на правах винятковості
(ексклюзивний), селективний розподіл.

Принципи підбору торгових посередників.

Торгові представники, торгові синдикати, торгові дома.

Види конфліктів, що виникають в каналах товаророзподілу: вертикальні, горизонтальні, багатоканальні.

Способи урегулювання конфліктів в канал товаророзподілу..

Вертикальні маркетингові системи (ВМС): корпоративні (інтегровані), договірні, керовані.

Горизонтальні маркетингові системи (ГМС), багатоканальні маркетингові системи (БМС).

Належна практика дистрибуції (GDP).

Вимоги до аптек, як закладів роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Кількісні характеристики управління матеріальними потоками.

Особливості логістичного підходу до управління виробничо-збутовою діяльністю у фармації.

Значення бірж у забезпеченні товарообігу.

Консигнаційний склад.
20
Маркетингова політика комунікацій. Стимулювання збуту та інші засоби
маркетингових комунікацій

Класифікація лікарів в залежності від реакції на фактор «ризик призначення» нового лікарського засобу: новатори, адепти, ранні імітатори, пізні імітатори, консерватори.

Види стану споживацької готовності: обізнаність, знання, схильність, перевага, переконання, здійснення купівлі.

Мотиви вибору форми та структури інформаційного повідомлення.

Напрямки роботи та засоби маркетингових комунікацій, що використовують з

5 метою впливу на цільову аудиторію при просуванні лікарських засобів.

Стимулювання продажу послуг.

Сітьовий і прямий маркетинг.

Форми прямого маркетингу.

Брендинг.

Етапи процесу формування бренду: позиціонування, формування стратегії, розробка ідеї, пошук ім’я, тестування.
21
Реклама у системі маркетингу. Реклама лікарських та парфумерно-
косметичних засобів. Паблік рилейшнз

Фірмовий стиль, його елементи.

Товарний знак.

Основні етичні критерії просування лікарських засобів ВООЗ.

Вимоги ВООЗ до медичних представників фірми.

Реклама лікарських засобів для населення та медичних працівників в країнах ЄС.

Закон України «Про рекламу».

Порядок експертизи реклами лікарських засобів.

Промисловий дизайн.

Сервіс.

Система RACE: Research (дослідження), Action (дія), Communication
(спілкування), Evaluation (оцінка).

Престижна реклама.

Спонсорство.

Паблік рилейшнз у системі менеджменту і маркетингу.

Служба зв'язків із громадськістю. Її роль і значення в діяльності фармацевтичних та парфумерно-косметичних підприємств і фірм по наданню послуг.
22
Маркетингові дослідження та інформація. Маркетинговий контроль

Комплексне інформаційне забезпечення маркетингу лікарських засобів.

Переваги створення регіональних комп’ютерних мереж.

Значення формування єдиного інформаційного простору в Україні.

Маркетинговий аудит.

Складові маркетингового аудиту.

Аудит факторів макро- та мікросередовища.

Особливості аудита мікросередовища виробничих та оптово-роздрібних фармацевтичних та парфумерно-косметичних підприємств.

Аудит цілей та стратегій маркетингу, комплексу маркетингу.

Завдання аудиту організаційної структури служби маркетингу на підприємстві.

Етапи проведення маркетингової ревізії (аудиту).

Відмінності внутрішнього та зовнішнього аудиту маркетингової діяльності підприємства.
23
Міжнародний маркетинг


Діючі торгові обмеження.

Франчайзинг.

Стратегія стандартизованого (глобального) маркетингу.

Стратегія адаптованого маркетингу.

Базові міжнародні маркетингові стратегії: глобальна та локальна стратегія

6 головної долі ринку, стратегія глобальної ніши.

Конфронтаційні стратегії: флангова і фронтальна атака, оточення ринку, стратегія обходу.

Коопераційна стратегія.

Інноваційна стратегія.

Міжнародний Кодекс проведення маркетингових та соціальних досліджень.
Міжнародний маркетинговий комплекс: стандартизації і адаптації.

Види товарної політки: концентрична, горизонтальна, конгломератна.

Документальне оформлення зовнішньоторговельних операцій в системі товаророзподілу фармацевтичного товару.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал