Питання для підготовки до залікуСкачати 120.35 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір120.35 Kb.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО заліку


з курсу “Кримінально-правові заходи в Україні

для студентів заочної форми навчання

(спеціальність 6.030401 “Право”)

на 2015-2016 навчальний рік

 1. Поняття та ознаки кримінально-правового заходу.

 2. Співвідношення понять «кримінально-правовий вплив», «кримінальна відповідальність», «кримінально-правовий захід».

 3. Соціальна справедливість як суттєва ознака і загальна мета застосування кримінально-правових заходів.

 4. Об’єктивні властивості кримінально-правових заходів.

 5. Суб’єктивні властивості кримінально-правових заходів.

 6. Доктринальні підходи до систематизації кримінально-правових заходів.

 7. Ознаки системності кримінально-правових заходів.

 8. Система кримінально-правових заходів в законодавстві України.

 9. Кримінально-правові заходи в законодавстві давньоруської держави.

 10. Заходи кримінально-правового впливу польсько-литовського періоду розвитку українського кримінального права.

 11. Кримінально-правові заходи козацької доби.

 12. Імперський та радянський період розвитку правового інституту кримінально-правових заходів в Україні.

 13. Формування новітньої системи кримінально-правових заходів в Україні за часів незалежності.

 14. Поняття та ознаки покарання.

 15. Мета застосування покарання.

 16. Об’єктивні властивості покарання як особливого виду кримінально-правового заходу.

 17. Суб’єктивні властивості покарання.

 18. Судимість та її значення. Кримінально-правові та загально-правові наслідки судимості.

 19. Зняття та погашення судимості.

 20. Доктринальне визначення примусових заходів виховного характеру.

 21. Мета застосування примусових заходів до неповнолітніх осіб.

 22. Підстави застосування примусових заходів виховного характеру.

 23. Ознаки суб’єктів примусового кримінально-правового впливу виховного характеру.

 24. Судовий розсуд в процесі застосування примусових заходів виховного характеру.

 25. Нормативне визначення примусових заходів медичного характеру.

 26. Мета застосування примусових заходів медичного характеру та їх якісна властивість.

 27. Суб’єктивні властивості примусових заходів медичного характеру.

 28. Поняття та ознаки примусового лікування в кримінальному законі України.

 29. Мета застосування примусового лікування.

 30. Об’єктивні властивості примусового лікування.

 31. Суб’єктивні характеристики примусового лікування.

 32. Спеціальна конфіскація в Загальній частині КК України.

 33. Спеціальна конфіскація в Особливій частині КК України.

 34. Обмеження спеціального права, як особливий вид спеціальних кримінально-правових заходів.

 35. Превентивні кримінально-правові заходи.

 36. Компенсаційні заходи кримінально-правового впливу.

 37. Заходи забезпечення у кримінальному праві.

 38. Поняття та підстави застосування примусових кримінально-правових заходів до юридичних осіб.

 39. Порядок застосування заходів кримінально-правового впливу до юридичних осіб.

 40. Загальна характеристика та види заохочувальних кримінально-правових заходів.

 41. Звільнення від кримінальної відповідальності як особливий вид заохочувальних кримінально-правових заходів.

 42. Звільнення від покарання та його відбування як особливий вид заходу заохочувального впливу.

 43. Поняття функцій кримінально-правових заходів.

 44. Структура функцій кримінально-правових заходів.

 45. Ефективність функцій кримінально-правових заходів.

 46. Каральна функція кримінально-правових заходів.

 47. Функція виправлення та її зміст.

 48. Превентивно-профілактична функція кримінально-правових заходів.

 49. Реституційно-компенсаційна функція кримінально-правових заходів.

 50. Виховна функція кримінально-правових заходів.

 51. Лікувальна функція кримінально-правових заходів.

Рекомендована література


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).

 3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25—25. — Ст. 131.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

 5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 52.

 6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 50.

 7. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 51.

 8. Про захист суспільної моралі : Закон України від 20 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 14.

 9. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №10. — Ст.62.

 10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41—42, 43, 44—45.


Додаткова література

 1. Андрєєв А.В. Місце судимості в системі елементів кримінальної відповідальності: дискусійні аспекти // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 1. - С. 118-121.

 2. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання. - К.: Атіка, 2004. - 208 с.

 3. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации / Л.В. Багрий-Шахматов. - Одесса : ООО «Дизайн и полиграфия», 2000. - 566 с.

 4. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. - К.: Атіка, 2004. - 296 с.

 5. Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив : монографія / Н.Л. Березовська. – Одеса : Фенікс, 2011. – 250с.

 6. Бехруз Хашматулла Ісламські традиції права : монографія / Хашматулла Бехруз. – Одеса : Юридична література, 2006. – 296с.

 7. Бузунов Р.А. Проблема форм реалізації кримінальної відповідальності // Наука і правоохорона. - 2009. - № 4 (6). - С. 118 - 124.

 8. Бурдін В.М. До питання про поняття кримінальної відповідальності за КК України / В.М. Бурдін // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - № 9 (47). - С. 64 - 73.

 9. Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): Монографія. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 780 с.

 10. Вечерова Е.Н. Некарательное уголовно-правовое воздействие на несовершеннолетних: аналитический дискурс: монографія / Вечерова Евгения Николаевна. – Николаев : Илион, 2012. – 324с.

 11. Глушков В.О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність / В.О. Глушков // Вісник Вищої ради юстиції. - 2011. - № 2(6). - С. 42-56.

 12. Голіна В.В. Судимість: монографія / В.В. Голіна. - X. : Харків юридичний, 2006. - 384 с.

 13. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 544 с.

 14. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. - К. : Генеза, 1995. - 806 с.

 15. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: навч. посіб. для студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. / В.К. Грищук. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - 568 с.

 16. Грищук В. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб’єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми / В. Грищук, О. Пасєка // Право України. - 2011. - № 9. — С. 50-61.

 17. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України. - Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2004. - 152 с.

 18. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія / М.М. Дмитрук. – Одеса : Юридична література. – 2014. – 224с.

 19. Дрёмин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / В.Н. Дрёмин. - Одеса : Юридична література, 2009. - 614 с.

 20. Дудоров О., Письменський Є. Звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування: порівняльно-правова характеристика // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 3. - С. 46 - 52.

 21. Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних наукових концепцій // Наука і правоохорона. - 2009. - № 1-2. - С. 75 - 84.

 22. Задоя К.П. Концептуальні проблеми запровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб // Адвокат. – 2013. – № 34-40.

 23. Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : монографія. - X.: Майдан, 2007. - 240 с.

 24. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А.П. Закалюк. – К.: Видавничий дім «Ін Юре». – 2007.

 25. Кирись Б. Виникнення судимості / Б. Кирись // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2001. - № 36. - С. 444 - 453.

 26. Книженко О. О. Взаємообумовленість кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру / О. О. Книженко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 448–454 [Електронний ресурс].

 27. Ковальський В.С. Охоронна функція права : монографія / В.С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 336 с.

 28. Ковітіді О.Ф. Звільнення від кримінальної відповідальності за нормами Загальної частини КК України: Навчальний посібник. - Сімферополь: ВД “Квадранал”, 2005. - 224 с.

 29. Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: Монографія / За ред. О.М. Бандурки. - К.: Освіта України, 2009. - 204 с.

 30. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України. – 2013. - №1-2. – С. 351-357.

 31. Козаченко О. В. Спеціальні кримінально-правові заходи / Козаченко О. В. // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 209-218.

 32. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір [Текст] : монографія / О. В. Козаченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. комплекс. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 503 с. 

 33. Козаченко О. «Багатоколійність» здійснення кримінально-правового впливу – вимога сьогодення // Юридичний вісник. - 2013. - №1. - С. 81-87.

 34. Козаченко О.В. Функцiональнi характеристики системи кримінально-правових заходiв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 168-172.

 35. Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / О. Костенко // Право України. - 2010. - №9. - С. 31-39.

 36. Костенко О. Людський фактор у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) / О. Костенко // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - №3 (42). - С. 20-30.

 37. Кримінальне право України : Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю.В. Александров, В.А. Клименко]. - К. : МАУП, 2004. - 328 с.

 38. Кримінальне право України : навч. посіб. / [С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін.] ; за ред. О.М. Омельчука. - К. : Наукова думка; Прецедент, 2004. - 297 с.

 39. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - [Вид. 5-те, переробл. та допов.] - К. : Атіка, 2009. - 408 с.

 40. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - [4-тє вид., перероб. і доповн.] - К. - X. : Юрінком Інтер-Право, 2010. - 456 с.

 41. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В.М. Трубников, Я.О. Лантінов, О.М. Храмцов та ін.] ; за заг. ред. В. М. Трубникова. - X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - 448 с.

 42. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки. - X. : вид-во ХНУВС, 2011. - 378 с.

 43. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. - Т. 1 : Загальна частина / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. – X. : Право, 2013. – 376 с.

 44. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / відп. ред. С.С. Яценко. - [4-е вид., переробл. и доповн.]. - К. : А.С.К., 2005. - 848 с.

 45. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / авт. кол. : В.О. Туляков, Г.П. Пімонов, Н.І. Мітріцан та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова. – Одеса : Юридична література, 2012. – 424с.

 46. Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві : монографія - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. - 180 с.

 47. Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: історія, стан, тенденції. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010. - 212 с.

 48. Литвак О.М. Держава і злочинність : монографія / О.М. Литвак. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.

 49. Макаренко А.С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні : монографія / А.С. Макаренко. – Одеса : Юридична література, 2013. – 272с.

 50. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України. - К.: Фонд «Правова ініціатива», 2003. - 156 с.

 51. Меркулова В.О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально- правові аспекти : монографія. - Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. - 225 с.

 52. Мирошниченко Н.А. Кримінально-правова боротьба з розповсюдженням наркоманії / Н.А. Мирошниченко, О.В. Козаченко. - Одеса : Юридична література, 2005. - 150 с.

 53. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру / А.А. Музика.– К. : МВС України, НАВСУ, 2005. – 126 с.

 54. Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (нарис з методології дослідження) : монографія / Є.С. Назимко. – Донецьк: вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 370с.

 55. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - [9-те вид., переробл. та допов.] - К. : Юридична думка, 2012. – 1316с.

 56. Нерсесян А.С. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: аналіз нового законопроекту // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 2 (14). – С. 181-192.

 57. Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций : монография / Н.А. Орловская. – Одеса : Юридична література, 2011. – 624с.

 58. Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія: передм. д-ра юрид. наук, доц. М.І. Хавронюка; [Наук. ред. д-р юрид. наук, проф. О.О. Дудоров]. - Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. - 388 с.

 59. Письменський Є.О. Інститут судимості в кримінальному праві України : монографія. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008. - 216 с.

 60. Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография. – Х.: Изд-во «ФИНН», 2009. - 344 с.

 61. Расюк А.О. Судимість у кримінальному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2012. - 20 с.

 62. Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права // Право України. - 2010. - № 9. - С. 102-109.

 63. Сучасне кримінальне право України. Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнєцов, О.Ф. Штанько. - [2-е вид.] - К. : Вид. Паливода А.В., 2006. - 636 с.

 64. Тацій В. Людина і правова держава: проблеми взаємовідносин і взаємодії // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2008. - №2 (53). - С. 3-12.

 65. Туляков В.А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы : монография / В.А. Туляков. - О. : Юрид. л-ра, 2000. - 336 с.

 66. Туляков В.О. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикції? // Право України. – 2010. - №9. – С. 42-48.

 67. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий. - [Изд. 8-е, перераб. и дополи.]. - X. : Одиссей, 2012. - 992 с.

 68. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навчальних закладів. - 2-ге видання доповнене і перероблене / П.Л. Фріс. - К. : Атіка, 2009. - 512 с.

 69. Фролова Е.Г. Система уголовных наказаний зарубежных стран : лекция. - Донецк: Изд-во Дон. ТУ, 1992. - 172 с.

 70. Хавронюк М. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? (частина 1) // Юридичний вісник України», № 21 (934) 25 – 31 травня 2013 року. – С. 6 – 7.

 71. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія. - К.: Юрисконсульт, 2006.

 72. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми в кримінальному законодавстві України : монографія. - X.: Харків Юридичний, 2009.

 73. Шпіляревич В.В. Деякі питання дослідження системи заходів безпеки у кримінальному праві України // Університетські наукові записки. – 2012. – №3 (43). – С. 334-342.

 74. Ященко А.М. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність // Форум права. – 2013. – №3. – С. 775-783. [Електронний ресурс].


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал