Питання для підготовки до екзамену з курсу “Кримінологія” для студентів V курсу заочної форми навчанняСкачати 70.38 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір70.38 Kb.
питання для підготовки до екзамену

з курсу “Кримінологія”

для студентів V курсу заочної форми навчання

2015-2016 навчальний рік

 1. Поняття і предмет кримінологічної науки.

 2. Функції, задачі кримінології. Система науки кримінології.

 3. Взаємозв’язок кримінології з юридичними та іншими суспільними науками.

 4. Зародження кримінологічної думки. Примітивно-раціоналістична концепція причин злочинності.

 5. Біологічні концепції причин злочинності. Позитивізм у кримінології (Ч. Ломброзо, Е. Феррі).

 6. Соціологічні концепції причин злочинності: загальна характеристика.

 7. Інтеракціонізм у кримінології. Теорія конфлікту.

 8. Теорія аномії (Е. Дюркгейм, Р. Мертон) та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 9. Теорія диференційного зв’язку. Е. Сатерленд та теорія злочинності “білих комірців”.

 10. Теорія стигматизації (Ф. Танненбаум, Е. Лемерт) та її значення для розуміння причин злочинності.

 11. Економічний детермінізм (Ф. Енгельс, П. Лафарг, В. Бонгер) та його значення для сучасного розуміння причин злочинності. Критична кримінологія.

 12. Психологічні та психіатричні теорії причин злочинності.

 13. Вітчизняна кримінологія в дореволюційній і радянський період.

 14. Сучасний стан науки кримінології.

 15. Злочинність: поняття, ознаки, властивості.

 16. Кількісні показники злочинності: загальна характеристика.

 17. Якісні показники злочинності: загальна характеристика.

 18. Латентна злочинність і її види.

 19. Особливості сучасної злочинності в Україні і в світі.

 20. Елементи процесу детермінації. Специфіка причинних зв’язків в суспільному житті.

 21. Класифікації детермінантів злочинності.

 22. Самодетермінація злочинності: кримінологічний аналіз.

 23. Соціальні процеси та соціальні протиріччя, їх роль у детермінації злочинності.

 24. Криміногенна роль негативних соціальних (фонових) явищ.

 25. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 26. Поняття особистості злочинця, її зміст.

 27. Співвідношення біологічного і соціального в особистості злочинця.

 28. Вивчення особистості злочинця: цілі, рівні, часові межі.

 29. Генезис особистості злочинця. Поняття і зміст соціалізації.

 30. Структура особистості злочинця, основні ознаки кримінологічної характеристики.

 31. Роль фізичних та психічних відхилень у формуванні особистості злочинця.

 32. Класифікація і типологія злочинців.

 33. Поняття причин та умов конкретного злочину та їх класифікація.

 34. Десоціалізація і її роль в детермінації індивідуальної злочинної поведінки.

 35. Поняття механізму злочинної поведінки, його структура і типи.

 36. Мотивація злочинної поведінки: поняття, психологічні основи формування.

 37. Прийняття та виконання рішення та їх роль у механізмі злочинної поведінки.

 38. Установка та її роль у механізмі злочинної поведінки.

 39. Планування злочину і виконання злочину як складові механізму злочинної поведінки.

 40. Криміногенна ситуація та її роль в механізмі злочинної поведінки.

 41. Віктимогенні умови злочину.

 42. Виникнення віктимології (аналіз вчення Г. фон Гентінга, Б. Мендельсона, Г. Елленбергера, Е. Фаттаха та інших).

 43. Історія віктимології в СРСР та Україні (Л.В. Франк, В.П. Коновалов, Д.В. Рівман, В.Я. Рибальская, Я.І. Гілінскій, В.С. Мінская, Ю.М. Антонян та інші).

 44. Предмет, завдання і система кримінальної віктимології.

 45. Жертва злочину та суміжні поняття: кримінологічний аналіз.

 46. Типологія і класифікації жертв злочинів.

 47. Поняття і криміногенне значення віктимності.

 48. Поняття і чинники віктимізації.

 49. Загальна характеристика методів кримінологічного дослідження. Джерела кримінологічної інформації.

 50. Програма, план і етапи кримінологічного дослідження.

 51. Вибіркове дослідження в кримінології: поняття, види, методика формування.

 52. Опитування та спостереження в кримінології: види, структура, техніка проведення.

 53. Психологічні методи в кримінології: загальна характеристика.

 54. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів.

 55. Логіко-математичні та статистичні методи кримінологічних досліджень.

 56. Кримінологічне прогнозування, його задачі, функції, методика здійснення.

 57. Кримінологічне планування: поняття, принципи, етапи, види, суб’єкти.

 58. Запобігання злочинності: поняття, види, цілі, принципи, об’єкти.

 59. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності.

 60. Індивідуальна профілактика злочинної поведінки.

 61. Рання та ситуативна профілактика злочинів.

 62. Поняття та система віктимологічної профілактики злочинів.

 63. Суб’єкти запобігання злочинності: поняття, класифікації, функції та завдання.

 64. Характеристика запобіжної діяльності правоохоронних органів.

 65. Законодавство України щодо запобігання злочинності: загальна характеристика.

 66. Основні напрямки запобігання злочинності в Україні на сучасному етапі.

 67. Структура кримінологічної характеристики злочинності. Класифікації злочинів.

 68. Стан і особливості злочинності неповнолітніх.

 69. Особливості детермінації злочинності неповнолітніх.

 70. Особистість неповнолітнього злочинця.

 71. Запобігання злочинності неповнолітніх та його правові основи.

 72. Поняття, ознаки, стан організованої злочинності. Детермінанти організованої злочинності.

 73. Кримінологічна характеристика особистості лідера і виконавця організованої злочинної групи.

 74. Основні напрями запобігання організованої злочинності.

 75. Поняття, ознаки, стан корупційної злочинності. Особистість злочинця-корупціонера.

 76. Детермінанти корупційної злочинності. Спеціальні заходи протидії корупційній злочинності.

 77. Поняття, ознаки, стан насильницької злочинності.

 78. Детермінанти насильницької злочинності.

 79. Кримінологічна характеристика особистості насильницького злочинця.

 80. Система запобігання насильницької злочинності.

 81. Поняття, ознаки, види корисливої злочинності. Стан загальнокримінальної корисливої злочинності.

 82. Детермінанти і заходи запобігання загальнокримінальної корисливої злочинності.

 83. Поняття, ознаки, стан економічної злочинності.

 84. Детермінанти і заходи запобігання економічної злочинності.

 85. Кримінологічна характеристика особистості загальнокримінального корисливого злочинця.

 86. Кримінологічна характеристика особистості економічного злочинця.

 87. Поняття, ознаки, стан рецидивної та професійної злочинності.

 88. Кримінологічна характеристика особистості злочинця-рецидивіста і професійного злочинця.

 89. Детермінація і запобігання рецидивної та професійної злочинності.

 90. Поняття, ознаки, стан злочинного обігу наркотичних засобів.

 91. Детермінація і запобігання злочинного обігу наркотичних засобів.

 92. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності.

 93. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності.

 94. Кримінологічна характеристика злочинності військовослужбовців.

 95. Кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі.

 96. Кримінологічна характеристика необережної злочинності.Склав:

ст. викладач Н.В. Кльован

Тематика контрольних робіт

з курсу “Кримінологія”

для студентів V курсу заочної форми навчання

2015-2016 навчальний рік

 1. Взаємозв’язок кримінології з юридичними та іншими суспільними науками.

 2. Біологічні концепції причин злочинності.

 3. Інтеракціонізм у кримінології. Теорія конфлікту.

 4. Теорія аномії (Е. Дюркгейм, Р. Мертон) та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 5. Теорія диференційного зв’язку. Е. Сатерленд та теорія злочинності “білих комірців”.

 6. Теорія стигматизації (Ф. Танненбаум, Е. Лемерт) та її значення для розуміння причин злочинності.

 7. Економічний детермінізм (Ф. Енгельс, П. Лафарг, В. Бонгер) та його значення для сучасного розуміння причин злочинності. Критична кримінологія.

 8. Віктимологічні концепції причин злочинності.

 9. Психологічні теорії причин злочинності. Фрейдизм. Психіатричні концепції причин злочинності.

 10. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки (СРСР – Україна).

 11. Сучасний стан і проблеми вітчизняної кримінології.

 12. Злочинність: поняття, ознаки, риси, характеристики.

 13. Коефіцієнти злочинності, рівень, питома вага, динаміка. Їх визначення і техніка аналізу.

 14. Стан, структура і характер злочинності: поняття, визначення, аналіз.

 15. Географія злочинності. Фактори розподілу злочинності на території України.

 16. Визначення латентної злочинності.

 17. Комплексний підхід у вивченні причин і умов злочинності.

 18. Класифікації детермінантів злочинності.

 19. Соціальні процеси розвитку та їх роль у детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 20. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 21. Співвідношення біологічного і соціального в особі злочинця.

 22. Структура особистості злочинця, основні ознаки кримінологічної характеристики.

 23. Соціалізація та її роль у формуванні особи злочинця.

 24. Мотивація злочинної поведінки: поняття, психологічні основи формування.

 25. Прийняття та виконання рішення та їх роль у механізмі злочинної поведінки.

 26. Установка та її роль у механізмі злочинної поведінки.

 27. Планування злочину і виконання злочину як складові механізму злочинної поведінки.

 28. Криміногенна ситуація та її роль в механізмі злочинної поведінки.

 29. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину. Віктимогенні умови злочину.

 30. Історія віктимології в СРСР та Україні (Л.В. Франк, В.П. Коновалов, Д.В. Рівман, В.Я. Рибальская, Я.І. Гілінскій, В.С. Мінская, Ю.М. Антонян та інші).

 31. Класифікації жертв злочинів.

 32. Криміногенне значення віктимності.

 33. Поняття віктимізації та її властивості.

 34. Загальна характеристика методів кримінологічного дослідження.

 35. Кримінологічне прогнозування, його задачі та функції.

 36. Кримінологічне планування: поняття, принципи, етапи, види, суб’єкти.

 37. Рання та ситуативна профілактика злочинів.

 38. Законодавство України по попередженню злочинності: загальна характеристика.

 39. Основні напрямки попередження злочинності в Україні на сучасному етапі.

 40. Міжнародно-правові акти щодо захисту жертв злочинів: загальна характеристика.

Склав:

ст. викладач Н.В. КльованПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал