Питання для додаткового вступного іспиту спеціальність «Менеджмент» (спеціаліст)Скачати 71.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір71.25 Kb.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
спеціальність «Менеджмент» (СПЕЦІАЛІСТ)

1. Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту.
2. Мета, завдання та особливості сучасного менеджменту.
3. Сутність понять “менеджмент” та “управління”.
4. Суб’єкт та об’єкт управління.
5. Рівні менеджменту та їх характеристика.
6. Розвиток теорії та практики менеджменту. Школи управлінської думки: школа наукового управління, класична (адміністративна) школа, школа психології та людських відносин, школа науки управління.
7. Поняття організації та її функції. Види організацій.
8. Формальні, неформальні, прості та складні організації. Загальна характеристика організацій.
9. Організація і її середовище.
10. Внутрішнє середовище організації. Внутрішні змінні: цілі, структура, завдання, технологія, люди /працівники/.
11. Взаємозв’язок і взаємозумовленість внутрішніх змінних організації.
12. Зовнішнє середовище організації та його значення. Основні характеристики зовнішнього середовища.
13. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища. Мінливість та невизначеність зовнішнього середовища.
14. Характеристика основних етапів життєвого циклу організації.
Особливості менеджменту на кожному етапі життєвого циклу.
15. Сутність поняття “функція менеджменту”. Основні та конкретні функції менеджменту, їх взаємозв’язок.
16. Мета та завдання планування. Елементи та етапи процесу планування.
17. Види планів. Одноразові, стандартні та альтернативні плани. Програми, проекти, політика, процедури, правила.
18. Оперативні, тактичні та стратегічні плани. Специфіка стратегічного планування .

19. Стратегія організації. Основні види стратегій та їх особливості.
20. Сутність організації взаємодії (організування) як управлінської функції, її основні аспекти.
21.
Делегування повноважень: суть, переваги, оптимальні умови використання. Централізація та децентралізація. Переваги та недоліки централізованих і децентралізованих структур.
22.
Побудова організації, організаційне проектування.
Елементи організаційних структур. Принципи побудови структур управління.
23.
Класифікація організаційних структур управління: лінійні; функціональні; лінійно-функціональні; дивізіональні; продуктові; організаційні структури, орієнтовані на споживача; регіональні; організаційні структури фірм, що діють на міжнародних ринках; адаптивні; проектні; матричні структури, а також організації конгломератного типу.
24. Сутність мотивації. Основні її компоненти: мотиви і стимули.
25. Потреби: первинні та вторинні. Винагорода: внутрішня та зовнішня.
26. Змістовні теорії мотивації (теорія Маслоу, МакКлеланда, модель
Герцберга).
27. Процесуальні теорії мотивації (теорія очікувань, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера).
28. Специфіка і механізми матеріального стимулювання працівників.
29. Сутність і елементи управлінського контролю. Вирішення проблем невизначеності, попередження виникнення кризових ситуацій, підтримки успіху.
30. Форми управлінського контролю: попередній, поточний та заключний.
31. Види контролю: фінансовий, виробничий, маркетинговий.
32. Процес управлінського контролю; розробка стандартів та критеріїв, порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами, етап дії.
33. Принципи ефективного контролю: стратегічна спрямованість, орієнтація на результати, відповідність контрольованому виду діяльності, своєчасність, гнучкість, простота, економічність.

34. Сутність методів менеджменту та їх класифікація.
35. Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування, нормування,
інструктування), розпорядчі
(накази, розпорядження, постановка завдань, інструктування, координація робіт), дисциплінарні дії.
Економічні методи менеджменту: плани, стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни.
36. Соціальні методи: методи управління окремими груповими явищами і процесами; методи управління індивідуальною поведінкою.
37. Психологічні методи: методи формування і розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання.
38. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту. Етапи прийняття раціональних рішень. Обмежена раціональність у менеджменті.
39. Інформація в управлінні. Суть, класифікація (за змістом, за формою та знаком передавання, за формою фіксування, за стадією обробки, за місцем походження, за часом, за повнотою та можливістю використання, за достовірністю, за-джерелом).
40. Кількісні і якісні (економічність, достовірність, повнота, актуальність, цінність, змістовність, адекватність, вартість) характеристики управлінської
інформації.
41. Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні. Чутки.
42. Організація комунікаційного процесу, його елементи та етапи. Зворотний зв'язок. Викривлення. Міжособові та організаційні бар'єри комунікації, їх подолання.
43. Інформаційні системи процесу управління – централізовані і децентралізовані. Удосконалення інформаційних систем у менеджменті.
44. Керівництво в організації. Особистий вплив і влада.
45. Класифікація основ влади: заснована на примушенні, заснована на винагороді, законна влада, влада прикладу, влада експертних знань, влада
через переконання. Переваги та недоліки. Порівняльна характеристика різних методів впливу на підлеглих.
46. Вплив шляхом переконання і вплив через участь в управлінському процесі.
47. Лідерство як соціально-психологічне явище.
48. Роль лідера а управлінні колективом. Формальне та неформальне лідерство.
49. Лідерство і стиль керівництва. Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний.
50. Конфліктні ситуації, їх суть.
51. Типи конфліктів. Внутрішньоособовий, міжособовий, між особою та групою і міжгруповий конфлікти.
52. Причини і наслідки конфліктів. Конфлікт як процес.
53. Управління конфліктними ситуаціями, методи розв'язання конфліктів.
54. Організаційні зміни, їх природа. Управління змінами, заходи та етапи проведення змін в організації.
55. Стреси, їх природа і причини. Наслідки стресових ситуацій. Етапи виникнення стресу. Механізм управління стресовими ситуаціями.
56. Інноваційні процеси: сутнісна характеристика та місце у системі господарювання.
57. Поняття новинок, нововведень, інноваційних проектів інноваційної діяльності, інноваційного менеджменту. Класифікація новинок і нововведень.
58. Умови діяльності сучасної організації. Економічні та соціальні фактори.
Чинники мікро-, макро- та глобального рівня.
59. Критерії оцінки діяльності організації. Сучасні методики оцінки основних параметрів функціонування організацій.
60. Людина як мета і ключовий ресурс в діяльності сучасних організацій.
Людський капітал в контексті управлінської діяльності.

61. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.
Об’єктивні закономірності управління виробництвом
(операційною діяльністю).
62. Категорія „операційна діяльність” та „виробнича діяльність”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики.
63. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.
Взаємозв’язок операційного менеджменту з
іншими функціональними видами менеджменту.
64.
Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція,розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.
65. Взаємозв’язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», «операція»
66. Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.
67. Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.
68. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.
69. Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.
70. Розробка стратегій процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, на продукті та процесі, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.
71. Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.
72. Складові операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуючи підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.

73. Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу.

74. Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.
75. Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.
76. Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.
77. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства.
Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.
78. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.
79. Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.
80. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління.
Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.
81. Контроль операційного процесу: значення і технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.
82. Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами.
83. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.

84. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці.
85. Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.
86. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг.
Показники якості та методи їх оцінювання.
87. Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості.
88. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості.
89. Аналіз програм забезпечення якості: підхід У. Е. Демінга, Д. Джурана, П.
Кросбі, К. Ішакава.
90.
Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.
91. Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності.
92.Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи.
93.Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації.
94. Політика управління персоналом: сутність, мета і завдання в сучасних умовах. Принципи кадрової політики. Кадрова політика в системі управління персоналом підприємства.
95. Пасивний, реактивний, превентивний, активний та авантюристичний типи кадрової політики.
96. Зв’язок політики управління персоналом із зовнішнім середовищем.
Відкрита та закрита кадрова політика.
97. Ефективність політики управління персоналом організації. Перешкоди реалізації кадрової політики та критерії її ефективності.
98. Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія. Стратегічні підходи до управління (відкритість економічних систем, ситуаційний підхід до управління; децентралізація управління; як соціалізація управління; організаційна культура).

99. Специфічні принципи сучасного стратегічного управління: соціальної відповідальності за виконання місії перед суспільством; інноваційності, екогармонійності, економічності, емерджентності.
100. Еволюція пріоритетів у розвитку менеджменту: стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічний менеджмент.
101. Суть економічної стратегії та підходи до її визначення. Характерні риси економічної стратегії. Класифікація стратегій підприємства.
102. Ознаки класифікації стратегій: характер дій, рівень ієрархії управління, напрям розвитку та зростання; напрями діяльності; галузева позиція; базова концепція досягнення конкурентних переваг.
103. Підсистеми стратегічного управління: стратегічне планування, реалізація стратегій, організація забезпечення стратегічного управління.
104. Функції та модель стратегічного управління. Порівняння стратегічного та оперативного управління. Порівняння стратегічного планування та стратегічного управління.
105. Стратегічні ресурси підприємства: суть, види, методика аналізу.
106. Стратегічний потенціал підприємства, його складові.
107. Соціальна природа поняття «державне управління», його мета та зміст.
108. Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення.
109. Функціональна структура державного управління. Сутність і класифікація функцій державного управління. Характеристика загальних
(основних) та спеціальних (спеціалізованих) функцій. Допоміжні функції.
110. Основні напрями діяльності в системі державного управління.
111. Поняття та класифікація методів державного управління. Організаційно- розпорядчі (адміністративні) методи, їх переваги та недоліки. Економічні методи та їх інструменти. Правові методи. Соціально-психологічні та неформальні методи впливу.
112. Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень
М. Вудкока і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння
управляти собою, адекватні особистіші цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих.
113. Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління.
114. Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.
115. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання конфліктних ситуацій.
116. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.
117. Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання; підприємливість; авторитетність; здатність до
інновацій та виваженого ризику.
118.
Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера: оперативність; гнучкість управління; здатність стимулювати ініціативу; уміння доводити справу до завершення; інтернальність; уміння формувати команду та організовувати роботу підлеглих; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час.
119. Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура; розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності; колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність;
інтелектуальність; емоційна стійкість; почуття гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток моральних якостей менеджера: порядність,
людяність, чесність; повага до гідності людей; готовність допомагати; громадянська позиція; інтелігентність; національна свідомість.
120. Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу.
Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.
Творчий потенціал особистості.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал