«Підвищення інтересу дітей старшого дошкільного віку до фізичної культури і спорту засобами оздоровчих освітніх технологій»Скачати 122.41 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір122.41 Kb.
Консультація для педагогів
Тема: «Підвищення інтересу дітей старшого дошкільного віку до фізичної культури і спорту засобами оздоровчих освітніх технологій».
Категорія слухачів: вихователі

Дата проведення: 23.09.2015
Ключові слова: фізичне виховання, оздоровчі освітні технології, рухова активність, творчо-рухова ініціатива.

Логіка викладення:

 • актуальність проблеми;

 • розвиток інтересу до рухів;

 • сучасні технології фізичного виховання;

 • умови формування інтересу до рухової активності.Використана та рекомендована література:


 • Богініч О. Л. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4-

5 років на заняттях з фізичної культури: автореф. на здобуття наук. ступ. канд.

пед. наук. / О. Л. Богініч – К.: УДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997. • Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф. Розвиток у дошкільників

інтересу до занять фізичними вправами / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко

// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концепція

підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні». – Київ-Луцьк, 1996.


 • Волошина Л. Н. Ігрові програми та технології фізичного виховання

дітей 5-7 років / Л. Н. Волошина // Фізична культура: виховання, освіту,

тренування. - 2003. - № 4. - С. 39-43. • Разєєва М. В. Вплив образно-сюжетних ігор на заняттях аеробікою на

рухові здібності дітей старшого дошкільного віку / М. В. Разєєва // Фізична

культура: виховання, освіту, тренування. - 2003. - № 4. - С. 23

Матеріали консультації для педагогів,

23.09.2015«Підвищення інтересу дітей старшого дошкільного віку до фізичної культури і спорту засобами оздоровчих освітніх технологій».
Значне погіршення стану здоров’я дітей дошкільного віку засвідчують результати медичних та соціальних досліджень останніх років. І ця тенденція є стійкою. Однією із причин є недостатня рухова активність дітей. Тому серед пріоритетних завдань дошкільної освіти, є збереження та зміцнення здоров’я

дитини, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, виховання

стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до

здорового способу життя та спорту.

Різнобічний розвиток дитини неможливий без повноцінного фізичного виховання, що є фундаментом здоров’я. Адже саме до семи років йде інтенсивний розвиток органів і становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер. Важливо на цьому етапі сформувати у дітей основу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом. Від того, наскільки дитина буде розвинена фізично, залежить і те, як швидко і правильно вона буде розвиватися розумово або творчо.

У зв'язку з цим набуває актуальності питання впровадження в дошкільних

навчальних закладах оздоровчих освітніх технологій, спрямованих на оптимізацію рухового режиму дітей та підвищення інтересу до спортивної діяльності.

Систематичні заняття спортом чинять глибокий вплив на розвиток організму. За допомогою фізичних навантажень активізується діяльність всіх органів і систем. Спорт підвищує опірність організму несприятливим впливам зовнішнього середовища, і тому є важливим засобом укріплення здоров'я і профілактики захворювання, зміцнення великих груп м'язів, розвитку психофізичних якостей (сили, швидкості, спритності, витривалості, гнучкості).

У дитини підвищується розумова активність, орієнтування у просторі, розвивається кмітливість, швидкість мислення, відбувається усвідомлення власних дій. Дитина вчиться узгоджувати свої дії з діями однолітків, в них виховується стриманість, витримка, відповідальність, воля і рішучість; збагачується сенсомоторний досвід, розвивається творчість.

Розвиток інтересу до рухів відбувається на основі життєвої потреби дитини бути сильною, сміливою, спритною. Засвоюючи правила гігієни, дитина набуває навичок культури поведінки, а організація фізкультурних занять з яскравим інвентарем, іграшками, у відповідному одязі розвиває естетичні почуття.

Ефективність виконання дошкільниками фізичних вправ та інтерес до рухової активності значно поліпшується, якщо їх виконання відбувається на позитивному емоційному тлі. Тому важливим є пошук і використання нових форм розвитку творчо-рухової ініціативи дітей. Основою раціональної організації рухового режиму дітей, може стати правильно організована оздоровчо-освітня робота.

Оздоровчо-освітні технології застосовуються широко в практиці сучасного фізичного виховання дітей дошкільного віку. Аналіз сучасних досліджень показав, що добір оздоровчих освітніх технологій повинен відбуватись за наступних умов: • оздоровчі освітні технології повинні мати наукову обґрунтованість;

 • добиратися з урахуванням національних і родинних традицій, вікової фізіологічної спрямованості нетрадиційних оздоровчих методів,

 • комплексної оцінки стану здоров’я дошкільників.

Найпоширенішими засобами, які використовують у фізичному вихованні дошкільнят, є рухливі та спортивні ігри, що сприяють гармонійному розвитку

дитини, формуванню моторики й позитивних стосунків, благополучного емоційного стану.

Однією з особливостей застосування таких технологій є поєднання змагальних ігор із не змагальними, використання народних ігор, забав, конкурсів, які пов’язані з національними та народними культурними традиціями; включення в програму спортивних змагань, під час проведення яких ураховуються досягнення всіх учасників. Все це допомагає активізувати і зацікавити дітей до рухової активності та спорту.

Серед розмаїття оздоровчих освітніх технологій для підвищення інтересу до фізичної культури та спорту, а також формування уявлення про здоровий

спосіб життя, нами було виокремлено такі технології, що сприятимуть оптимізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в ДНЗ.

Так, програма “Грайте на здоров’я”, розроблена Л. Н. Волошиною (2003), передбачає використання спортивних ігор і вправ у комплексі з іншими фізкультурно-оздоровчими заходами. Вона орієнтована на формування самостійності, самоконтролю, уміння діяти в групі однолітків, піклуватися про

своє здоров’я.

Методика фізичного виховання дошкільнят із використанням засобів туризму й фольклору розроблена О. Л. Трещевою (2003). В умовах дошкільного навчального закладу засоби туризму та фольклору автором уключені в навчальну та фізкультурно-оздоровчу роботу й активний відпочинок дітей у формі пізнавальних і фізкультурних занять; прогулянок із використанням фізичних вправ природно-прикладного характеру, рухливих ігор та ігрових комплексів; туристичних свят, дозвілля, зльотів з урахуванням вікових особливостей дошкільнят.

Із метою активізації самостійної рухової діяльності дітей у дошкільному закладі Е. В. Демидовою (2004) розроблено систему ігрових завдань, яка є картотекою різноманітних ігор, рухів, вправ, схематично зображених на картках . За цими схемами діти під час самостійної організації рухового дозвілля виконують ігрові рухи, вправи, елементи ігор спортивного характеру, що сприяє підвищенню рівня рухової підготовки, комплексному розвитку фізичних якостей дошкільнят.

Для розвитку рухових здібностей дітей дошкільного віку М. В. Разєєвою

(2003) розроблено програму “Театр відкритої книги”. Автором враховувалися рухова активність, рівень рухових здібностей, різносторонність розвитку дітей. Програма включає застосування образно-сюжетних ігор, казок з елементами аеробіки.

Для покращення фізичної підготовленості дошкільників Банніковою Т. А.

і Стрельцовим В. П. (2003) запропоновано систему фізкультурного тренування

старших дошкільнят у структурі річного циклу. Основа системи – фізкультурно-тренувальні заняття чотирьох типів: академічні, навчально-тренувальні, тренувальні, змагання. У структурі року виділяється два піврічні періоди по 4,5 місяця, у кожному з яких є підготовчий, змагально-ігровий та перехідний періоди й окремо літній період, що має переважно рекреаційну спрямованість. До змісту фізкультурного тренування дошкільнят входять традиційні засоби та методики фізичного виховання дошкільнят; сучасні інноваційні засоби й методи фізичного виховання дошкільнят; компоненти технології спортивного тренування.

Загальна характеристика авторських оздоровчих освітніх технології дозволяє відзначити їхній освітній і розвивальний потенціал, можливості збагачувати традиційні форми і методи фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах, забезпечувати змістовну рухову діяльність і активність дітей, а також насичувати позитивними емоціями.

Таким чином, застосування цих технологій у фізичному вихованні сприятиме пробудженню інтересу дітей до фізичної культури, спорту, здорового способу життя. Розвиває як рухові, фізичні, так, і розумові, інтелектуальні навики дитини. Забезпечуватиме виховання здорової, активної і гармонійної особистості дитини, що є головною метою виховання. Педагоги дошкільних закладів повинні грамотно добирати оздоровчі технології, вони мають бути науково обґрунтованими, спиратись на національні традиції фізичного виховання й оздоровлення.
Методичні рекомендації
Умови формування інтересу до рухової активності

Правильна організація фізичного виховання дітей сприяє пробудженню у

них інтересу до рухової активності взагалі, а також до конкретних видів фізичних вправ. Розвиток інтересу до рухів відбувається на основі життєвої потреби дитини бути сильною, сміливою, спритною.

Ефективність впровадження у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу різноманітних засобів оздоровчо-профілактичної роботи залежить від професіоналізму вихователів та їх переконаності у пріоритетності зазначеного виду діяльності і доцільності застосування механізмів збереження, формування та зміцнення здоров’я дошкільників.

Одним з мотивуючих факторів у поведінці дитини виступає інтерес.

Інтерес, як складову частину мотивації, можна визнати як емоційно-пізнавальне відношення, що виникає з емоційно–пізнавального хвилювання до предмета чи до безпосередньої мотивованої діяльності, відношення, що переходить при сприятливих умовах в емоційно–пізнавальну спрямованість особистості.

Формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом у дітей старшого дошкільного віку має відбуватися на засадах особистісно- орієнтованого виховання, здійснюється у двох напрямках:


 • перший – переважно спрямований на соціалізацію особистості, яка враховує, в першу чергу, потреби держави і спрямована на максимальну фізичну адаптацію дитини в суспільстві;

 • другий – орієнтований на максимальне розкриття особистісних фізичних здібностей і задатків дитини з урахуванням індивідуальних особливостей росту і розвитку, основних інтересів до певних видів спорту і фізичних навантажень.

Серед умов, які сприяють формуванню у дітей стійкого інтересу до занять

фізичною культурою і спортом, дослідники визначають: • проведення з ними щоденних практичних занять у режимі дошкільного навчального закладу та вдома в сім’ї;

 • високий організаційний та методичний рівень проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в дошкільному навчальному закладі;

 • постійне стимулювання їх пізнавальної активності і досягнення таким шляхом

 • оптимального співвідношення між руховою і пізнавальною активністю дітей;

 • обов’язковою умовою успішного формування у дошкільників активного

стійкого інтересу до фізичної культури є виховання результативних інтересів.

У дитини досить рано формується цілісний комплекс потреб функціонального плану в спілкуванні, в діяльності маніпулятивного та ігрового типу, котрі в процесі розвитку стають структурно оформленими та самостійними – це потреби в фізичній, інтелектуальній, емоційній, творчій діяльності.

Мотивація до фізичного самовдосконалення не з'являється сама по собі, її

потрібно формувати в ситуаціях навчального процесу, фіксувати і закріплювати

позитивні мотиви та нейтралізувати вплив негативних.

Формуванню мотивації до систематичних занять фізичними вправами сприяє дотримання таких педагогічних умов: • формування позитивного ставлення до занять фізичними вправами;

 • цілеспрямоване мотивування і стимулювання до активної фізкультурної

діяльності;

 • прищеплення інтересу до активних занять фізичними вправами;

 • озброєння знаннями з фізичної культури для самостійних занять фізичними вправами.

В процесі фізичного виховання старших дошкільників педагогами доцільно використовувати різноманітні дидактичні методи та прийоми навчання: • впровадження комплексу дидактичних ігор на спортивну тематику в педагогічний процес;

 • використання пошукових ситуацій, евристичних запитань;

 • ускладнення правил гри та введення варіантів;

 • збагачення вправ новими руховими завданнями;

 • оформлення альбомів на спортивну тематику та розгляд ілюстрацій; тематичні екскурсії;

 • впровадження різноманітних ігор з елементами змагання;

 • широке використання спортивних вправ та спортивних ігор;

 • бесіди з дітьми;

 • використання художнього слова та фольклорного матеріалу;

 • проведення серії дидактичних ігор з валеології;

 • проведення фізкультурних свят та розваг, спортивних вікторин, спортивних «вогників»;

 • активне залучення батьків до організації занять фізкультурою вдома та участь їх у спортивних заходах дошкільного закладу.

На формування інтересу до спортивної діяльності у старших дошкільників впливають наступні чинники:
Інтенсивний фізичний розвиток дитячого організму в старшому дошкільному віці обумовлює біологічну потребу в рухах, завдяки чому формується процесуальна мотивація.

Врахування найсуттєвіших чинників та створення відповідних умов: проведення організаційних форм фізичного виховання на високому методичному рівні, самостійна рухова діяльність дітей у вільний від занять час сприяють вихованню навчально-пізнавальних, процесуальних, результативних мотивів та мотивів благополуччя, які спостерігаються в підвищенні інтересу дошкільного віку до занять фізичною культурою, різноманітних іграх спортивного змісту.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал