Підтримка політики регіонального розвитку в Україні EuropeAid/132810/C/ser/UAСторінка2/3
Дата конвертації24.04.2017
Розмір0.52 Mb.
1   2   3

Бюджетні програми як інструмент регіонального розвитку

Відповідно до Бюджетного кодексу України (ст. 20 «Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі»), головні розпорядники коштів державного бюджету (центральні органи виконавчої влади), з метою забезпечення виконання покладених на них функцій та досягнення поставлених цілей формують бюджетні програми на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (з урахуванням строку їх реалізації).

На основі бюджетних програм формуються плани діяльності головних розпорядників коштів державного бюджету, які, серед іншого, включають заходи з реалізації інвестиційних проектів відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності тощо. Такі плани діяльності відповідно до ст. 21 Стаття 21. «Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» щорічно приводяться у відповідність із показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.


Слід зазначити, що в Україні існує близько 80 головних розпорядників та біля 500 бюджетних програм. Разом з тим, на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України станом на 25 травня 2015 року відсутні паспорти бюджетних програм на поточний рік, а також звіти про виконання паспортів бюджетних програм у попередньому році. Це, на жаль, не дозволяє зробити належним чином аналіз ефективності використання бюджетних коштів в контексті регіонального розвитку, а також відстежити повною мірою напрями використання бюджетних коштів головними розпорядниками у поточному році в контексті завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Водночас аналіз Державного бюджету на 2015 рік свідчить, що основна частина видатків за бюджетними програмами спрямовується на утримання установ, зокрема на оплату праці, комунальних послуг і енергоносіїв, інші поточні видатки, виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Разом з тим, значна частина бюджетних програм у 2015 році відповідає стратегічним і операційним цілям ДСРР-2020 та певною мірою забезпечує виконання завдань у рамках визначених пріоритетних напрямів.


Так за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" передбачені видатки спеціального фонду по проекту ЄБРР в сумі 400 000,0 тис. грн., по проекту ЄІБ – 272 000,0 тис. грн. Бюджетна програма відповідає напряму «Розвиток інфраструктури міст» (стратегічна ціль 1: Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, операційна ціль 1: Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів).
За бюджетною програмою "Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці" виконується низка проектів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій (детальніше в п. g «Проекти за участю МФО).
За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води" у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 8 480,1 тис. гривень.
З метою забезпечення участі в міжнародних організаціях, активної участі в міжнародних процесах, що сприятиме певною мірою підвищенню рівня інноваційної та інвестиційної спроможності країни та регіонів, передбачено державну бюджетну програму "Внески до міжнародних організацій" згідно з якою передбачені видатки за загальним фондом – 287 725,5 тис. гривень. Кошти спрямовуються на сплату внесків до міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна.
Напряму «Розвиток підприємницького середовища» операційної цілі 3: Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів відповідає бюджетна програма "Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва". Видатки передбачені в обсязі 2 986,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 2 871 тис. грн., спеціального фонду – 115,9 тис. гривень. Проте в бюджеті відсутні інші видатки на розвиток підприємництва, що унеможливлює повноцінну реалізацію потенціалу малого й середнього бізнесу для потреб регіонального розвитку.
Одним із напрямів ДСРР-2020 є раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та збереження культурної спадщини, інших здобутків окремих територій. З цим напрямом корелюється, зокрема, бюджетна програма "Здійснення природоохоронних заходів", на яку у державному бюджеті на 2015 рік передбачені видатки в сумі 611 421,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 593 459,5 тис. грн., видатки спеціального фонду 17 961,9 тис. грн. Вони спрямовуватимуться на збереження природних ресурсів та забезпечення їх ефективного і невиснажливого використання, в тому числі збереження та розширення природно-заповідного фонду України як національного надбання.
 За бюджетною програмою "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам’яток культурної спадщини" на 2015 рік передбачено видатки у сумі 189 940,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 156 582,8 тис. грн., видатки по спеціальному фонду враховано у сумі 33 357,5 тис. гривень.
Щодо поліпшення транспортної доступності територій, як напряму, передбаченого стратегічною ціллю 1 та операційною ціллю 2 (Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості) ДСРР-2020, на регіональному рівні ця проблема залашається однією із найгостріших. У Державному бюджеті на 2015 рік передбачено 3 405 596,5 тис. грн. за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" за рахунок яких будуть здійснені роботи із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування. В той же час уп’ятеро більше коштів піде на повернення кредитів, отриманих в попередні роки на розвиток автомобільних доріг за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" (17 410 641,0 тис. гривень).
Ще 700 млн. грн. передбачено за бюджетною програмою «Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону (зокрема доріг Мукачеве – Львів, Татарів – Кам’янець-Подільський, Стрий–Мамалига)», що дозволить покращити транспортну доступність територій Прикарпаття, забезпечить зростання транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму, сприятиме інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку регіону.
В рамках стратегічної цілі 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток (операційна ціль 1: Операційна ціль 1: Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) особливе місце займає напрям «Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей». Йому відповідає бюджетна програма "Відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях" на яку передбачено 300 000,0 тис. гривень. Зазначені кошти планується спрямувати на відбудову інфраструктури у Донецькій та Луганській областях, зокрема територій, що перебувають під контролем української влади.
Крім того, за бюджетною програмою "Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об'єктів Донецької та Луганської областей, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачені видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 1 500 000 тис. гривень.

ДСРР-2020 містить напрям «Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців» в рамках операційної цілі 3: Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання. У Державному бюджеті України на 2015 рік передбачено бюджетну програму "Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" у сумі 510 000 тис. гривень.


Актуальним напрямами ДСРР-2020 є модернізація системи освіти, створення умов для формування здоров’я населення та розвиток соціокультурного простору. Ці напрями займають чільне місце в стратегічній цілі 2: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток.
На забезпечення функціонування системи освіти в країні спрямовується низка бюджетних програм:

- "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення" (передбачені видатки в обсязі 135 146,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 130 137,3 тис. грн., спеціального фонду – 5 009,6 тис. гривень);

- "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" (17 819 453,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 10 839 921,4 тис. грн., спеціального фонду – 6 979 531,8 тис. гривень);

- "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів" (127 595,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 125 088,5 тис. грн., спеціального фонду – 2 506,6 тис. гривень);

- "Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності" на 2015 рік передбачені видатки в обсязі 98 491,2 гривень.

З метою участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах і установах Міністерства освіти і науки, організації спортивної роботи та навчально-тренувального процесу в навчальних закладах всіх типів, проведенні спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді в складі видатків Міністерства освіти і науки передбачається бюджетна програма "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді". Видатки за вказаною бюджетною програмою у проекті державного бюджету на 2015 рік враховані із зростанням проти видатків 2014 року на 21,5 % в сумі 60949,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 54 199,9 тис. грн., що на 21,9 % більше проти поточного року.


Міністерством освіти і науки видатки по спеціальному фонду цієї бюджетної програми заплановані в обсязі 5 988 тис. грн., які будуть спрямовані на проведення структурними підрозділами обласних управлінь з фізичного виховання і спорту фізкультурно-спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту.
Водночас найбільші видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 42 577 768,1 тис. гривень передбачені бюджетною програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам". А за бюджетною програмою "Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам" на 2015 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 5 690 543,7 тис. гривень.
Нові типи субвенції – на підготовку робітничих кадрів та освітню субвенцію запроваджено відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу. Освітня субвенція формується з метою фінансування шкіл та передається з Державного бюджету до обласних, районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення (а також Києва) та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Субвенція на підготовку робітничих кадрів надається обласним бюджетам та Києву для фінансування державного замовлення саме на кваліфікованих робітників.
Загалом же, видатки загального фонду Міносвіти зросли на 3% у порівнянні з 2014 роком (без врахування двох згаданих вище субвенцій).
За даними Світового банку, рівень грамотності в Україні залишається високим. Проте демографічні та економічні реалії вимагають оптимізації мережі шкіл, щоб ефективніше використовувати наявні обмежені ресурси для поліпшення якості надання освіти. Витрати на освіту дорівнюють приблизно 7 відсотків ВВП, а зарахування до початкових і середніх шкіл є майже повсюдним. За умов, коли бракує місць у дитячих дошкільних закладах, Україна має надто велику шкільну мережу. Кількість вчителів і шкіл майже не змінилась, незважаючи на істотне (40%) зменшення кількості учнів за останні два десятиліття. Показники ефективності, включаючи середній розмір шкіл і відношення кількості учнів до кількості вчителів (в середньому 9:1, що є одним з найнижчих показників в світі).
За цих умов пріоритетом для України має бути краще використання виділених для сектору освіти ресурсів шляхом значного скорочення мережі шкіл, що відповідає меншому (нинішньому і планованому) контингенту учнів. За меншої мережі ресурси сектору можна буде перерозподілити на матеріально-технічні засоби, які сприятимуть підвищенню якості освіти. Необхідні основні реформи охоплюють оптимізацію мережі шкіл, перегляд норм на основі задіяних ресурсів, забезпечення більшої автономності і підзвітності постачальників послуг, участь в міжнародних оцінюваннях з врахуванням їх результатів під час розроблення політики.

У 2015 році рівень фінансування системи охорони здоров'я України за рахунок держави досяг свого максимуму за останні три роки. Так, відповідно до держбюджету-2015, на потреби медицини буде виділено 8,8 млрд грн. (в 2014 році фінансування сфери охорони здоров'я склало 7,4 млрд грн, а в 2013 році – 8,2 млрд грн.). На забезпечення функціонування системи охорони здоров’я спрямовані такі бюджетні програми:

- "Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації" (передбачені видатки в обсязі 2 326 328,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 697 817,3 тис. грн., спеціального фонду – 1 628 511,5 тис. гривень);

- "Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я" (206 724,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 139 438,2 тис. грн., спеціального фонду – 67 286,7 тис. гривень);

- "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" (614 456,8  тис. грн., в тому числі по загальному фонду 604 578,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 9 878,2 тис. гривень);

- "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України" (724 174,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 706 035,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 18 138,8 тис. гривень);

- "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" (1 551 662,7 тис. гривень по загальному фонду планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню);
За даними дослідження МБРР (2013), найбільша частка державного фінансування охорони здоров'я розподіляється для покриття в основному поточних витрат (понад 95 відсотків загальних витрат). У результаті критеріїв розподілу, основуючись на кількості лікарняних ліжок та ліжко-днів, інфраструктура охорони здоров’я є роздутою та налічує понад 300 000 лікарняних ліжок і 2 400 лікарень (що майже вдвічі перевищує аналогічні показники Іспанії – країни з майже однаковою кількістю населення – і набагато вище за середні показники в країнах ЄС у перерахунку на кількість населення). Крім того, вона є надзвичайно фрагментованою та нездатною забезпечити адекватне реагування на існуючу кризу в сфері охорони здоров’я.
Високі рівні обсягів неформальних власних платежів створюють серйозні фінансові бар'єри для бідних і потенційно катастрофічні витрати для тих, хто звертається за допомогою, та/або тих, кому необхідно придбати ліки від хронічних захворювань. За даними недавнього опитування серед домогосподарств у 2012 році 22,6 % з тих, хто потребував допомоги не змогли отримати або купити ліки, в першу чергу, через рівень їх доступності. Обсяги неформальних власних платежів складають більше 42% від загального обсягу видатків на охорону здоров'я, відповідно до щорічного Дослідження бюджетів домогосподарств, проведеного в 2012 році. Фармацевтичні препарати та інші медичні прилади в першу чергу фінансуються домогосподарствами (більше 90%, або в два- три рази перевищуючи цей показник порівняно з розвиненими країнами).

У Державному бюджеті на 2015 рік з'явилася стаття "Субвенції з державного бюджету на реформу регіональної системи охорони здоров'я для здійснення заходів спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках проекту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей". На неї передбачено виділення 129 700 000 грн.


Ще однією особливістю держбюджету-2015, пов'язаною з прийдешньою реформою, стало рекордне зростання медичних субвенцій до місцевих бюджетів – до 46,4 млрд грн. Раніше в бюджеті подібної статті не було. Виділені в окрему статтю медичні субвенції до місцевих бюджетів фактично є елементом нової моделі фінансування та міжбюджетних відносин. Зазначені видатки буде спрямовано на профілактику та лікування захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.
Низка бюджетних програм (загальне фінансування культури у 2015 році становить 2,1 млрд. грн., що на 11% менше попереднього року) спрямована на розвиток українського соціокультурного простору, забезпечення функціонування закладів культури, зокрема й на регіональному рівні. Це, зокрема:

- "Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами)" (передбачені видатки в обсязі 76 458,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 75 221,4 тис. грн., спеціального фонду – 1 237,5 тис. гривень);

- "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" (597 752,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 463 920,7 тис. грн., спеціального фонду – 133 831,7 тис. гривень);

- "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів" (42 444,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 10 193,4 тис. грн., спеціального фонду – 32 250,7 тис. гривень);

- "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" (по загальному фонду передбачено 5 185,3 тис. гривень);

- "Фінансова підтримка національних театрів" (по загальному фонду передбачено 486 071,6 тис. гривень);

- "Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних і циркових організацій" (по загальному фонду передбачено видатки на 2015 рік у обсязі 243 574,2 тис. гривень);

- "Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови" (передбачено видатки загального фонду у обсязі 59 251,5 тис. гривень);

- "Забезпечення діяльності національних музеїв, національних та державних бібліотек" (279 747,9 тис. грн., з яких по загальному фонду – 260 486,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 19 261,4 тис. гривень);

- "Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин" (передбачається по загальному фонду спрямувати видатки у обсязі 900 тис. гривень);

- "Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців" (передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 7 890 тис. гривень);

- "Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" на 2015 рік передбачено видатки по загальному фонду в сумі 3 000,0 тис. гривень.

- "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (68 320,9 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 66 820,9 тис. грн., за спеціальним фондом – 1 500,0 тис. гривень);


Операційна ціль 3 (Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання) стратегічної цілі 2 передбачає ще два напрями: «Надання якісних послуг транспорту та зв’язку» та «Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом», що знайшли своє відображення у Державному бюджеті на 2015 рік.
Це, зокрема» бюджетні програми "Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті" (видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 9 880,6 тис. гривень) та "Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті" (6 051,6 тис. гривень).
Щодо сфери житлово-комунального господарства, за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" у державному бюджеті на 2015 рік передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 11 457 229,1 тис. гривень. За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" – 806 377,3 тис. гривень. За бюджетною програмою "Компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу" видатки загального фонду державного бюджету на 2015 рік передбачаються у сумі 500 000 тис. гривень.
Щодо державної підтримки забезпечення населення житлом, як зазначалося вище, вона є суттєво нижчою від потреб і здійснюється шляхом реалізації п’яти бюджетних програм: "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" (39,0 млн. грн.), "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (93,2 млн. грн.), «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" (6,85 млн. грн.), "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" (49,26 млн. грн.) та «Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом"(38,0 млн. грн.).
Операційна ціль 4 (Розвиток міжрегіонального співробітництва) стратегічної цілі 2 передбачає виконання завдань за двома напрямами: «Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами» та «Розвиток прикордонних територій».
Певною мірою виконанню завдань за цими напрямами сприятиме бюджетна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" (видатки якої визначені по загальному фонду в сумі 6 042 тис. гривень). Крім того, для виконання заходів, передбачених міжнародними проектами між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Європейським Союзом, на виконання проекту транскордонного співробітництва "Розвиток сучасної інфраструктури відділів прикордонної служби" з реконструкції будівель і споруд підрозділів охорони державного кордону пропонується передбачити видатки по спеціальному фонду у сумі 28 500 тис. грн. за бюджетною програмою "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Державної прикордонної служби".
Третьою стратегічною ціллю ДСМРР-2020 є ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. Виконанню завдань цієї цілі за напрямом «Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою» покликана бюджетна програма "Реалізація заходів з проведення адміністративної реформи" (передбачено видатки в сумі 1 384 963,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 308 471,9 тис. грн., по спеціальному – 76 491,3 тис. гривень). Також сприятиме цьому бюджетна програма "Проведення земельної реформи" (заплановане бюджетне асигнування в сумі 44 800 тис. гривень). Передбачається, що кошти будуть спрямовані на здійснення заходів із проведення земельної реформи, зокрема, на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності та ведення і функціонування Державного земельного кадастру. Зазначене сприятиме упорядкуванню земельних відносин та закріпленню права власності громадян на землю.

Щодо напряму «Підвищення якості державного управління регіональним розвитком», то за бюджетною програмою "Підготовка державних службовців V-VІІ категорій, підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби" на 2015 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 30 142,2 тис. гривень.


Ще одна бюджетна програма "Електронне урядування та Національна програма інформатизації" (передбачено 2 000 тис. гривень) серед іншого передбачає виконання завдань (проектів) інформатизації відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації", що певною мірою сприятиме підвищенню якості державного управління та покращенню якості публічних послуг.

Зазначена програма сприятиме виконанню завдань напряму «Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики» третьої стратегічної цілі, оскільки впровадження в Україні електронного урядування дозволить створити якісно нові форми організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечити їх взаємодію з громадянами та суб'єктами господарювання шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, забезпечити високий ступінь доступності інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал