Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніхPdf просмотр
Сторінка17/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.6 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
160
Д ода то к 2 8
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
________________________________________
вул. Банкова, 11, Київ, 01220
П ОВІД ОМ ЛЕН Н Я
Засуджений (а) ________________________________________________________________ ,
(П.І.Б., дата народження)
помилуваний (а) Указом Президента України від “__” ___________20 ___ року № _____ у виді
______________________________________________________________________________ звільнений (а) “___” __________ 20 ___ року ________________________________________
______________________________________________________________________________ найменування установи виконання покарань)
поставлений (а) на облік “___” _______20__ року в ___________________________________
______________________________________________________________________________ найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
зареєстрований (а) в органі внутрішніх справ “___” ___________ 20 ___ року,
проживає місце проживання)
Начальник звання, підпис, прізвище)
ШТАМП ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

161
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 2 9
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
________________________________________
вул. Банкова, 11, Київ, 01220
П ОВІД ОМ ЛЕН Н Я
Громадянин (ка) _______________________________________________________________ ,
(П.І.Б., дата народження) помилуваний (а) Указом Президента України від “____” _____________ 20 ___ року,
прибув (ла) число, місяць, рік прибуття, назва населеного пункту, район, область)
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
,
паспорт серії _____ № _________, виданий __________________________________________
______________________________________________________________________________ повна назва органу внутрішніх справ)
зареєструвався (лась) за місцем проживання ________________________________________
______________________________________________________________________________ дата реєстрації, місце проживання)
працевлаштувався (лась), перебуває на обліку в центрі зайнятості ______________________
______________________________________________________________________________ найменування підприємства (установи, організації, посада, дата працевлаштування чи перебування на обліку)
характеризується ______________________________________________________________ позитивно, негативно, якщо негативно, вказати факти порушень)
притягнутий (а) до кримінальної відповідальності коли, за вчинення якого злочину, причини, що призвели до цього, та результат розгляду справи у суді) Начальник звання, підпис, прізвище)
ШТАМП ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
162
Д ода то к 3 0
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
________________________________________
вул. Банкова, 11, Київ, 01220
П ОВІД ОМ ЛЕН Н Я
(додатково довід року)
Громадянин (ка) ________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження) у зв’язку з вчиненням злочину в період невідбутої частини покарання засуджений (а __________ 20 ___ року _______________________________________________ судом
(назва суду)
за статтями ________________________________________ Кримінального кодексу України до вид покарання, строк або інше судове рішення) Начальник звання, підпис, прізвище)
ШТАМП ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

163
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 3 1
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Керівнику найменування протитуберкульозного _________________________________________________
закладу)
ІНФОРМАЦІЯ
про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами
А15–А19 за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям,
і які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів

з/п
П.І.Б.
звільненого
Дата
народження
Місце
проживання
Дата
прибуття
Примітка
1
2
3
4
5
6
Начальник найменування територіального органу ___________ внутрішніх справ) (підпис) (прізвище, ініціали)
ШТАМП ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
164
Д ода то к 3 2
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Керівнику найменування органів внутрішніх справ, праці та соціального
захисту населення, центру зайнятості,
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)
ІНФОРМАЦІЯ
про засуджених (узятих під варту) осіб, які звільняються і які мають хворобу за кодами
А15–А19 за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям

з/п
П.І.Б.
звільненого
Дата
народження
Обране місце
проживання
та роботи
(навчання)
Відомості
про стан
здоров’я
Дата
звільнення
1
2
3
4
5
6
Начальник найменування органу ___________ охорони здоров’я) (підпис) (прізвище, ініціали)
ШТАМП ОРГАНУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

165
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 3 3
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику ______________________________________
назва установи виконання покарань)
Вих. № _______ від _____________
(дата)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
На повідомлення від “___” __________ 20 ___ року № _____ інформуємо про роботу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо підготовки до повернення громадянина (ки) _______________________________________ .
(П.І.Б., дата народження)
Місце, в якому він (вона) має намір проживати після звільнення населений пункт, вул., буд., кв.)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ .
Заходи соціального обслуговування
Результати роботи
Примітка
Здійснено соціальне інспектування за адресою, де засуджений (а) має намір проживати після звільнення
Вжито заходів щодо налагодження стосунків з членами сім’ї та родичами Залучено фахівців інших установ та організацій (яких саме/з яких питань) Інше (зазначити, що саме)
За результатами роботи рекомендуємо ____________________________________________ зазначити конкретні заходи установив иконання покарань, ужиття яких до звільнення сприятиме якісному забезпеченню соціального обслуговування після нього)
Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді _____________ підпис) (П.І.Б.)
ШТАМП ЦЕНТРУ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
166
Д ода то к 3 4
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
________________________________________
ул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів і які не стали на диспансерний обліку протитуберкульозному закладі
за період з _________________ до __________________ 20 ___ року
№ з/п
П.І.Б. зві
льнено
го
Ст
ать
Н
айм
ен
ув
ання (місце
знахо
дж
ення)

ус
та
но
ви вик
о
н
ання по
кар
ань

(слі
дчо
го із
о
л
я
тор
а), з як
о
ї пр
ийш
ло

по
ві
домлення назві о
б
р
ане місце

пр
о
жив
ання т
а р
о
б
о
ти (на
в
ча
ння)
Діа
гно
з
Пр
ичина, чер
ез як
у
зві
льнений не с
та
в
на о
б
лік у

пр
о
ти
ту
б
ер
к
ульо
зном
у з
ак
л
а
д
і
1
2
3
4
5
6
7
Начальник управління охорони здоров’я
___________________________ обласної
державної адміністрації підпис) (прізвище, ініціали)
ШТАМП УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

167
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 3 5
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику найменування територіального органу внутрішніх справ)
ЗАПИТ
про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15–А19
за Міжнародною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям,
і які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів
за період з _______________ до _________________ 20__ року
№ з/п
П.І.Б. зві
льнено
го
Ст
ать
Н
айм
ен
ув
ання (місце
знахо
дж
ення)

ус
та
но
ви вик
о
н
ання по
кар
ань

(слі
дчо
го із
о
л
я
тор
а), з як
о
ї пр
ийш
ло

по
ві
домлення назві о
б
р
ане місце

пр
о
жив
ання т
а р
о
б
о
ти (на
в
ча
ння)
Ві
дом
о
сті пр
о с
та
н
здор
о
в’я
Пр
ичина, чер
ез як
у
зві
льнений не с
та
в
на о
б
лік у

пр
о
ти
ту
б
ер
к
ульо
зном
у з
ак
л
а
д
і
1
2
3
4
5
6
7
Начальник управління охорони здоров’я
___________________________ обласної
державної адміністрації підпис) (прізвище, ініціали)
ШТАМП УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Методичний посібник
Підготовка до звільнення осіб,
які відбувають покарання
у виді обмеження або позбавлення волі
на певний строку тому числі неповнолітніх
Авторський колектив
Вовк Володимир Михайлович Журавель Тетяна Василівна, к. пед. н.
Калівошко Валерій Миколайович
Кочемировська Олена Олексіївна, к. психол. н.
Пилипас Юлія Віталіївна
Скоропляс Владислав Всеволодович
Суліма Оксана Василівна
Хведчук Віталій Васильович
Рецензенти
Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор
Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор
Христова Ганна Олександрівна, кандидат юридичних наук
Координатор проекту від ВГЦ “Волонтер”
Тетяна Журавель
Координатор проекту від Представництва Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Руслана Сірман
Підписано до друку 11.10.2012. Формат 64х45/8
Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. др. арк.: 13,44. Обл-вид. арк.: Наклад 500 прим.
Надруковано: ТОВ “ВЕРСО Київ, Желябова, 5А


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал