Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніхPdf просмотр
Сторінка16/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.6 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
148
Д ода то к 1 6
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику найменування органу внутрішніх справ)
_________________________________________________
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
“___”___________20___ року з ____________________________________________________ найменування установи виконання покарань)
Звільнився (лась) _______________________________________________________________ прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, підстава для звільнення Засуджений (а) за ст. _______________________________ Кримінального кодексу України,
який (яка) до обраного ним (нею) місця проживання не прибув (ла).
Прошу перевірити його (її) можливе місце проживання ______________________________
______________________________________________________________________________ надати допомогу в трудовому і побутовому влаштуванні.
За результатами прошу поінформувати. Начальник звання, підпис, прізвище _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
л і ні яві д р із у
Начальнику найменування установи виконання покарань _________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
На ваше повідомлення від “____” ___________ 20 ___ року № __________ повідомляємо, що звільнений (а) прізвище, ім’я та по батькові прибув (ла) “___” ________ 20 ___ року до обраного ним (нею) місця проживання, зареєстрований (а) за місце проживання прибулого(ї) або повідомити про неприбуття)
_______________________________________________________________________________
та працевлаштований (а) місце роботи)
_______________________________________________________________________________
Начальник звання, підпис, прізвище)
ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ
ПОКАРАНЬ
ШТАМП ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

149
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Дод
а
т
ок
1
7
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та су б’єк тів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк Начальнику найменування територіального органу внутрішніх справ з
ас
удж
ених о
сіб,
які зві
льняю
ться і є хв
ор
ими на з
ар
азн
у ф
о
рм
у т
у
б
ер
к
ульо
зу
№ з/п
П.І.Б. зві
льнено
го
Дат
а
нар
о
дж
ення
Обр
ан
е місце

пр
о
жив
ання т
а
р
о
б
о
ти (на
в
ча
ння)
Діа
гно
з (наявніс
ть

б
ак
тер
іо
ви
ді
лення)
Схеми лік
ув
ання

з ф
о
рм
ул
о
ю
Ор
ієн
то
вний

термін

лік
ув
ання (міс.)
За
кінчене

лік
ув
ання

ак, ні)
12
3
4
5
6
78
Н
ача льник ______________________________________ ____________________ підпис) (прізвище, ініціа ли)
ШТ
АМП
У
С
Т
А
Н
ОВИ
ВИК
ОНА
ННЯ
П
ОКА
РА
НЬ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
150
Д ода то к 1 8
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
ПАМ’ЯТКА
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Відповідно до Законів України Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз та Проза- безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Ви підлягаєте медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави. Для постановки на диспансерний облік Вам слід звернутися до протитуберкульозного закладу за місцем проживання:
_______________________________________________________________________________
(місцезнаходження протитуберкульозного закладу)
При зверненні до протитуберкульозного закладу Вам слід при собі мати паспорті копію виписки з історії хвороби, попередньо ставши на облік в територіальному підрозділі (органі) Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України.
Здоров’я Вам!
Адміністрація найменування установи виконання покарань)
Пам’ятку отримав _________________________________ підпис, дата)

151
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 1 9
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Керівнику найменування підприємства, установи, організації)
_________________________________________________
З А П ИТ Інформуємо Вас проте, що з “___”_____________20___ року по теперішній час в
___________________________________________________________________________________ найменування установи виконання покарань)
відбуває покарання гр. прізвище, ім’я, по батькові засудженого (ї р.н., за вчинення злочину, передбаченого ст. _________________________ Кримінального кодексу України, який (яка) після відбуття визначеного законодавством терміну покарання звернувся (лась) до адміністрації установи виконання покарання із заявою про заміну йому (їй) невідбутої частини покарання більш м’яким та наддав (ла) довідку від
“___”__________20___ року №__________ про можливість працевлаштування після звільнення на Вашому підприємстві (установі, організації).
Інформуємо, що одним із видів більш м’якого покарання, яке може бути застосовано судом відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, є виправні роботи. Згідно зі статтею 57 Кримінального кодексу України, виправні роботи відбуваються заміс- цем роботи засудженого з відрахуванням коштів із суми його заробітку в доход держави у розмірі Відповідно до частини першої статті 44 Кримінально-виконавчого кодексу України на власника підприємства або уповноваженого ним органу за місцем відбування покарання у виді виправних робіт покладаються обов’язки:
1. Щомісячне відрахування визначеної вироком (постановою) суду частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в доход держави. Щомісячне інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість робочих днів за графіком на підприємстві, кількість фактично відпрацьованих засудженим робочих днів, розмір заробітної плати і утримань з неї, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності таз інших причин. Своєчасне інформування кримінально-виконавчої інспекції про ухилення засудженого від відбування покарання, переведення на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення.
У разі систематичного неправильного або несвоєчасного відрахування сум із заробітку засудженого, а також невиконання інших вимог, передбачених статтею 44 Кримінально-виконавчого кодексу України, кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом.
Крім того, протягом строку відбування покарання у виді виправних робіт особі, яка відбуває це покарання, забороняється звільнятись з роботи за власним бажанням без дозволу криміналь- но-виконавчої інспекції.
Додатково інформуємо, що згідно з інформацією, наданою установою виконання покарань,
_________________________ має ______________ освіту та спеціальність прізвище, ініціали засудженого (ї))
Має (немає) паспорт громадянина ______________________, серія _____ № якої держави)
виданий коли і ким виданий)
Має (немає) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) Враховуючи викладене вище, просимо Вас підтвердити можливість працевлаштування
________________________ на Вашому підприємстві із зазначенням посади, орієнтовного розміру
(прізвище, ініціали засудженого (ї))
заробітної плати, місця розташування адміністрації, бухгалтерії та фактичне місце роботи (посада ____________ __________________________
(звання) (підпис) прізвище, ініціали)
ШТАМП ПІДРОЗДІЛУ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
ІНСПЕКЦІЇ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
152
Д ода то к 2 0
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику найменування установи виконання покарань _________________________________________________
П ОВІД ОМ ЛЕН Н ЯНа Ваш запит від “____” ___________________ 20 ____ року вих. № ____________________ інформуємо проте, що нами перевірено можливість працевлаштування засудженого (ї)
______________________________________________________ після звільнення з установи
(прізвище, ім’я, по батькові засудженого (ї))
виконання покарань на підприємстві (установі, організації) найменування підприємства (установи, організації))
Відповідно до повідомлення від “___”__________20__ року №________ керівник підприємства (установи, організації) підтвердив можливість працевлаштування засудженого (ї) після звільнення на посаду ___________________ із орієнтовним розміром заробітної плати
__________ грн. (копія повідомлення додається).
Перевіркою встановлено, що бухгалтерія та адміністрація підприємства (установи, організації) знаходяться _______________________________________________________________ , фактичне місце роботи _________________________________________________________ посада _____________ _______________________
(звання) (підпис) (прізвище, ініціали _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
л і ні яві д р із у
Начальнику найменування установи виконання покарань _________________________________________________
П ОВІД ОМ ЛЕН Н ЯНа Ваш запит від “___”__________20 ___ року вих. №________ інформуємо проте, що нами перевірено можливість працевлаштування засудженого (ї) ____________________________
______________________________________________________ після звільнення з установи
(прізвище, ім’я, по батькові засудженого(ї))
виконання покарань на підприємстві (установі, організації) найменування підприємства (установи, організації))
Відповідно до повідомлення від “___”__________20__ року №________ керівник підприємства (установи, організації) не підтвердив можливість працевлаштування засудженого (ї) після звільнення (копія повідомлення додається).
_________________________________
(посада)
_________________________________
_________________________________ _____________ _______________________
(звання) (підпис) (прізвище, ініціали)
ШТАМП ПІДРОЗДІЛУ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
ІНСПЕКЦІЇ
ШТАМП ПІДРОЗДІЛУ
КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ
ІНСПЕКЦІЇ

153
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 2 1
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції _________________________________________________
П ОВІД ОМ ЛЕН Н ЯНа Ваш запит від “___”_______20__ року вих. №________ підтверджую можливість працевлаштування засудженого (ї) прізвище, ім’я, по батькові засудженого (ї) після звільнення з установи виконання покарань на підприємстві (установі, організації)
__________________________________ на посаду найменування підприємства, установи, організації) орієнтовним розміром заробітної плати __________ грн.
Додатково повідомляю місце розташування адміністрації та бухгалтерії підприємства (установи, організації ______________________________________________________________ , адресу фактичного місця роботи засудженого (ї) після звільнення _____________________
______________________________________________________________________________ . З обов’язками, які покладаються на керівника підприємства (установи, організації) за місцем відбування виправних робіт, ознайомився. посада _____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
л і ні яві д р із у
Начальнику найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції _________________________________________________
П ОВІД ОМ ЛЕН Н ЯНа Ваш запит від “___”_______20__ року вих. №________ інформую, що можливість працевлаштування засудженого (ї) прізвище, ім’я, по батькові засудженого (ї) на підприємстві (установі, організації) _____________________________________________ найменування підприємства, установи, організації)
після звільнення з установи виконання покарань не підтверджую.
________________________________
(посада)
_________________________________
_________________________________ _____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
154
Д ода то к 2 2
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику найменування установи виконання покарань _________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
На Ваш запит від “___”___________20__ року вих. №________ інформуємо проте, що матеріали стосовно _____________________________________________________ , якому (якій) прізвище, ім’я, по батькові засудженого (ї) невідбуту частину покарання замінено більш м’яким на підставі статті 82 Кримінального кодексу України, отримані та прийняті до виконання “____” __________________ 20 ___ року.
_________________________________
(посада)
_________________________________
_________________________________ _____________ звання) (підпис) (прізвище, ініціали)
ШТАМП ПІДРОЗДІЛУ
КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ
ІНСПЕКЦІЇ

155
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 2 3
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
________________________________________
вул. Банкова, 11, Київ, КОПІЯ – Державна пенітенціарна служба України
Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими
П ОВІД ОМ ЛЕН Н Я
Засуджений (а) ________________________________________________________________ ,
(П.І.Б., дата народження)
помилуваний (а) Указом Президента України від “__” ________20__ року № ____ у виді звільнений (а) “___” __________ 20 __ року _________________________________________
______________________________________________________________________________ найменування установи виконання покарань)
поставлений (а) на облік “___” _______20__ року в ___________________________________
______________________________________________________________________________ найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
зареєстрований (а) в органі внутрішніх справ “___ “ ___________ 20 __ року,
проживає місце проживання)
Начальник звання, підпис, прізвище) ШТАМП ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
156
Д ода то к 2 4
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
________________________________________
вул. Банкова, 11, Київ, КОПІЯ – Державна пенітенціарна служба України
Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими
П ОВІД ОМ ЛЕН Н Я
“___” ______________ 20___ року порушено кримінальну справу стосовно гр.
______________________________________________________________________________ ,
(П.І.Б., дата народження)
раніше засудженого (ї) за ст. ______________________________________________________
___________________________ Кримінального кодексу України ___________________ року
_______________________________________________________________________________
(вид покарання та строк за вироком суду)
та помилуваного (ї) Указом Президента України від “__” _________20__ року № у виді ________________________________________________________________________ поставленого (ї) на облік “___” _________20__ року у найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
Кримінальну справу порушено за ознаками статей ____________________________________
__________________________________________________ Кримінального кодексу України.
Фабула злочину Місце роботи, спеціальність (посада Проживав (ла): місце проживання)
Начальник звання, підпис, прізвище)
ШТАМП ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

157
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 2 5
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
________________________________________
вул. Банкова, 11, Київ, КОПІЯ – Державна пенітенціарна служба України
Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими
П ОВІД ОМ ЛЕН Н Я
(додатково довід року)
Громадянин (ка) ________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження) у зв’язку з вчиненням злочину в період невідбутої частини покарання засуджений (а ___________ 20___ року назва суду)
за статтями ________________________________________ Кримінального кодексу України до вид покарання, строк або інше судове рішення) Начальник звання, підпис, прізвище)
ШТАМП ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
158
Д ода то к 2 6
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
ЖУРНАЛ
контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб
№ з/п
Пр
ізвище, ім’я, по батькові, рік народження Місце проживання Вхідний № – та дата надходження повідомлення з установи пропер евір кум ож лив о
сті
пр оживання засудженого після звільнення за обраним ним місцем проживання Дат а звільнення Вихідний № – та дата повідомлення до установи про результати перевірки можливості проживання засудженого після звільнення Вихідний № – та дата повідомлення до установи про прибуття та пост ан о
вл ення на облік звільненої особи Дата пост ан о
вл ення на облік в органах внутрішніх справ Реєстраційний професійної справи, прізвище, ім’я, по батькові дільничного інспектора міліції, який веде справу згідно з довідкою про звільнення Відомості про попередні судимості (згідно з довідкою про зві
льн ення)
Д
ат а направлення інформаційно-пошукової картки до управління (відділ у)
ін формаційних технологій Фотокартка Ос о
бливі відмітки (категорія обліку звільнений по амністії, прибув без попереднього повідомлення то що)
Пр имітки
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14

159
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Д ода то к 2 7
до Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
Начальнику найменування органу праці та
соціального захисту населення)
ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ
“___” ____________ 20___ року з найменування установи виконання покарань)
звільняється __________________________________________________________________ прізвище, ім’я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________ ,
засуджений(а) за ст. ______________________________ Кримінального кодексу України до, раніше судимий (а) _____ разів.
(строк, вид покарання)
Надсилається для підготовки та здійснення відповідних заходів соціального патронажу.
Начальник звання, підпис, прізвище _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
л і ні яві д р із у
Начальнику найменування органу внутрішніх справ _________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
На Ваше повідомлення-запит від _____________ № _____ повідомляємо, що громадянину (ці)
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу в центрі соціальної адаптації звільнених осіб за вказаним місцезнаходженням з наданням таких видів послугу разі неможливості – вказати конкретні причини відмови):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Начальник підпис, прізвище)
ШТАМП ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ШТАМП ОРГАНУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал