Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніхPdf просмотр
Сторінка11/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.6 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
95
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Некритичність мислення призводить до того, що значна кількість молодих злочинців беззаперечно вважають свої дії і висновки абсолютно вірними вони інколи навіть не припускають, що можуть помилятися. Зазначене явище психічного життя породжує некритичне сприйняття будь-яких вказівок та порад оточуючих та утруднює діяльність з формування просоціальної поведінки й процес ресоціалізації. Брак функції прогнозу, що перешкоджає передбачити наслідки своїх дій (соціальні, медичні, психологічні) також притаманний даній категорії осіб. Більшість із засуджених не володіють навичками конструктивного аналізу своєї поведінки, не прогнозують майбутнє, погано ураховують свій минулий життєвий досвід, живуть сьогоденням, у них відсутні усвідомлені життєві плани.
2. Емоційно-вольова сфера
Воля виявляє себе у здатності до свідомих та цілеспрямованих вчинків дій. Людина має чітко уявляти собі мету дії, можливі перешкоди на шляху до її досягнення і засоби їх подолання. Крім того, що не менш важливо, вона повинна прагнути до досягнення тієї або іншої мети. З необхідністю здійснювати вольові дії людина стикається щодня – треба дотримуватися режиму дня, дисципліни, виконувати доручення, слідкувати за своєю поведінкою, зовнішністю тощо. Правопорушникам це дається набагато складніше, ніж їх просоціальним однолітками, що зумовлено слабкістю вольової регуляції власної поведінки внаслідок слабкого усвідомлення цілей та відсутністю внутрішніх спонукань до їх досягнення.
Отже, індивідуальний підхід до корекції емоційно-вольової сфери засуджених у про-
цесі їх ресоціалізації полягає не лише у правильній, чіткій постановці цілей і дове-
денні їх до свідомості особи, алей у формуванні спонукань щодо їх досягнення.
Водночас, підлітки та юнаки, схильні до злочинної діяльності, проявляють значну наполегливість та уміння досягти поставленої мети, коли йдеться про задоволення їх елементарних потреб.
Складність формування волі у таких підлітків і юнаків багато в чому обумовлена незрілістю їх етичних уявлень, а також недостатнім розвитком емоційної сфери. Протягом тривалого часу вони керуються елементарними почуттями, які є відповіддю на прості зовнішні стимули можна засвідчити недостатню самомотивацію та інтелектуальну регуляцію таких явищ як совість, почуття відповідальності та інші.
Переживання осіб, схильних до протиправних дій, визначаються полярністю, недостатністю тонких відтінків почуттів. Почуття та емоційні реакції часто не відповідають причинам, що їх викликали (наприклад, лють у відповідь на погану оцінку, некеровані прояви радості або, навпаки, байдужість до схвалення або значної образи. Деякі особи бурхливо й тривало реагують на незначні дії, інші майже не проявляють очікуваних емоційних реакцій навіть у зв’язку зоб єктивно важливими для них подіями.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
96
Емпатія, тобто здатність розпізнавати та виражати власні почуття, а також розпізнавати почуття інших людей у підлітків і юнаків, які конфліктують із законом, також знижена.
Вузькість діапазону та грубість від переживань визначає відсутність або слабкість боротьби мотивів, яка є важливим чинником формування емоційно-вольової сфери людини. Значні труднощів соціальній адаптації засуджених підлітків і юнаків також обумовлені, в першу чергу, їх емоційною незрілістю та порушеннями емоційної регуляції поведінки.
3. Особистісна сфера
Найбільш значущими соціально-психологічними характеристиками особистості, що виражають систему її ставлення до різних аспектів дійсності, виступають ціннісні орієнтації та настанови. Ціннісні орієнтації забезпечують систему внутрішньої регуляції поведінки, показують змісті спрямованість соціального розвитку дитини, підлітка. Численні дослідження демонструють негативне ставлення осіб у конфлікті з законом до соціальних цінностей у найважливіших сферах життя (сім’я, друзі, навчання та інші. Деформація системи ціннісних орієнтацій неповнолітніх засуджених, превалювання у них кримінальних цінностей є підгрунтям для вибору ними ризикованих поведінкових практик і після звільнення.
Засуджені визначаються високим ступенем соціальної дезадаптації, яка виявляє себе не лише в противоправній поведінці, алей у викривлені ціннісних орієнтацій та системи самокерування. Чим сильніше відчужені підлітки та юнаки від позитивного впливу інститутів соціалізації, тим глибше деформована система внутрішньої регуляції їх поведінки. З цим пов’язані їх труднощів плануванні власних дій – дезадаптовані підлітки та юнаки, зокрема, схильні відкладати справи, що вимагають виконання у визначений термін, на потім.
Особливо небезпечним у контексті скоєння рецидиву є поєднання соціальної дез-
адаптації з низьким рівнем інтелектуального розвитку і високим ступенем агре-
сивності.
Важливим чинником формування особистості є самооцінка – здатність особи оцінювати власні якості, яка усталюється під впливом оцінки дій особи її оточенням та нею самою. Самооцінка підлітків та юнаків в конфлікті з законом формується повільніше та складніше, ніжу просоціальних однолітків, що обумовлено:
• особливостями їх життєдіяльності та стосунків з найближчим оточенням (як правило, негативними);
• ускладненнями у формуванні емоційно-вольової сфери;
• труднощами спілкування;
• недостатньо адекватним сприйняттям дійсності.
Сформувати адекватну самооцінку в підлітків і юнаків, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, досить складно через загальну незрілість їх особистості, знижену критичність і самокритичність.

97
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
У більшості випадків засудженим за злочини агресивно-насильницького характеру властива низька самооцінка, що призводить до гіпертрофії почуття сорому, яке найчастіше маскується захисними реакціями різного типу (захисною агресією, спробами утвердити контроль та владу над іншими, презирством до оточення, жорстокістю, хамством тощо. Такі особи хворобливо реагують на неочікувані змінив житті, відчувають потребу втому, щоб їх контролювали, але одночасно бажають бути контрольованими тане нести відповідальності за власні вчинки. У підлітків і юнаків, які конфліктують із законом, нерозвинене уявлення про власне Я, спостерігається сплутаність ідентичності, нечіткість самовизначення, схильність до прийняття ролей, які нав’язує оточення (або, навпаки, крайній негативізм щодо будь-якого зовнішнього впливу, що має бути враховано при розробці індивідуального плану ресоціалізації таких осіб.
4. Міжособистісні стосунки
У стосунках з іншими людьми підлітки і юнаки, схильні до правопорушень, мають цілий ряд тісно пов’язаних між собою проблем. Через виховання у несприятливих, дисфунк- ційних умовах вони не вірять, що їх можуть сприймати з симпатією, дружньою прихильністю, що їх люблять. Їм бракує щирості в стосунках із однолітками через необхідність приховувати багато чого щодо себе (власну родину, батьків. Підлітки в конфлікті з законом засвоюють звичку до так званої автоматичної брехні, яка слугує не стільки досягненню певної вигоди, скільки відбувається за звичкою, про всяк випадок. Формуючи дружні взаємини з однолітками, підлітки і юнаки, схильні до правопорушень, зберігають вірність, навіть якщо друзі їм зраджують. В цьому дуже чітко простежується страх перед загрозою бути покинутими або втратити прихильність інших навіть, якщо стосунки шкодять або вичерпали себе. Разом із низькою самооцінкою, невпевненістю у собі, хворобливими поведінковими реакціями, все це додає складним підліткам і юнакам невротичних рисі підвищує вірогідність виникнення у них неврозу.
Узагальнюючи, можна виділити низку індивідуально-психологічних характеристик особистості підлітків і юнаків, які перебувають у конфлікті з законом:
• значна потреба в спілкуванні, яка поєднується з дезадаптивними формами взаємодії;
• емоційно-поверхневі контакти, які відзначаються плинністю, ситуативністю, нестійкістю;
• імпульсивність, яка проявляється у низці негативних поведінкових реакцій (крик, бійки, сварки, бурхливі образи) і неадекватних способах виходу з конфліктів;
• загальна незрілість (мотиваційна, етична, яка визначає схильність до примітивної залежності від авторитетніших членів їх референтної групи;
• неадекватна самооцінка, відсутність розвиненої критичності, що призводить до переоцінки власних можливостей, нездатності до вірної оцінки ситуації та, як наслідок, до неадекватного регулювання поведінки.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
98
• психічна нестійкість, що призводить до непослідовності, нерівності, конфліктності соціальної поведінки;
• бажання добитися похвали, яке задовольняється шляхом хвастощів, обману;
• некеровані прагнення мати ту чи іншу річ, які реалізуються через імпульсивні крадіжки;
• несформовані правові переконання та спотворені етичні погляди;
• утруднене формування соціальної ролі, встановлення нових та зрілих стосунків з однолітками обох статей, емоційна залежність;
• брак досвіду в сфері близьких стосунків, зумовлений нестачею інформації про здорові стосунки, нереалістичними очікуваннями щодо взаємин, труднощами у формуванні адекватного ставлення до насильства, сприйняттям ревнощів й контролюючої поведінки як прояву любові та вірності;
• спотворення ціннісно-мотиваційної сфери, що ускладнює планування та встановлення життєвих цілей низька здатність до формування власних просо- ціальних цінностей й переконань;
• схильність до фізичного та психологічного насильства.

99
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Додаток 2
Перелік служб, установ та організацій, спрямованих на ресоціалізацію
та соціальну адаптацію звільнених дітей та молодих осіб
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Служба у справах
дітей
Слу жба у справах дітей, у межах визначеної компетенції, забезпечує здійснення соціального захисту дітей і профілактику серед них правопорушень.
До компетенції служб відноситься ведення справ, розробка і здійснення заходів, втому числі й підтримка громадських програм соціального спрямування, та координація діяльності стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів дітей;
• координація роботи у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
• порушення питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
• влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;
• ведення справ з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей;
• здійснення моніторингу та контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей;
• ведення державної статистики щодо дітей та ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
100
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Служба у справах
дітей
• надання практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей;
проведення серед дітей роботи з метою запобігання правопорушенням інтересів дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;
• бесіди з батьками або опікунами, піклувальниками, посадовими особами з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення порушення питання про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свободі законних інтересів дітей;
• відвідування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи вживання заходів для соціального захисту дітей;
• при виявленні дитини, залишеної без піклування батьків, – з’ясування місця знаходження дитини, її віку, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, обставин, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, прізвища, ім’я , по батькові та адреси особи, від якої надійшло повідомлення, та отримання іншої інформації, що має істотне значення;
• реєстрація повідомлень про дітей, залишених без батьківського піклування, в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;
• разом з працівниками органів внутрішніх справ та охорони здоро в’я протягом доби після надходження повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського піклування,
проведення обстеження умов перебування дитини, стану здоров’я таз ясування обставин, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, складання акту обстеження;
• на підставі рішення органу опіки та піклування про негайне вилучення дитини з родини разом із кримінальною міліцією у справах дітей, представниками закладу охорони здоров’я – вжиття заходів до відібрання дитини у батьків та передача її іншим родичам або тимчасове влаштування;

101
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Служба у справах
дітей
• підготовка документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських прав;
• протягом х місяців після виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування, разом з адміністрацією закладу, до якого тимчасово влаштовано дитину, органами внутрішніх справ, охорони здоров’я – вжиття заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування) та організація роботи з повернення дитинина виховання всім ю чи заклад для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який вона самовільно залишила, або забезпечення підготовки документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
• влаштування і встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, коли дитина деякий час перебувала поза сімейним оточенням і місце проживання (перебування) її батьків не встановлено;
• направлення дитинина тимчасове влаштування до притулку, центру, соціально-реабілітаційного центру (дитячого містечка).
Територіальні
структури ОВС
До компетенції територіального органу внутрішніх справу сфері ресоціалізації звільнених осіб віднесено організацію перевірки можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання, у разі надходження з установи виконання покарань повідомлення-запиту. Про результати розгляду, не пізніше як через 20 днів з дня надходження пові- домлення-запиту, надсилається повідомлення до установи виконання покарань. Територіальний орган внутрішніх справ при надходженні з установи виконання покарань повідомлення про звільнення засудженого організовує перевірку прибуття звільненого до обраного ним місця проживання та протягом місяця після звільнення засудженого інформує установу виконання покарань про його прибуття, реєстрацію та працевлаштування.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
102
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Кримінальна
міліція у справах
дітей органів
внутрішн іх справ
Відповідно до компетенції кримінальна міліція у справах дітей:
• проводить роботу щодо запобігання правопорушень дітей;
• виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчинені дітьми, вживає з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;
• виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми;
• вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;
• бере участь у правовому вихованні дітей;
• розшукує дітей, які зникли чи залишили сім’ї, навчально-ви- ховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей;
• веде облік правопорушників, які не досягли 18 років, утому числі звільнених зі спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформує відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей повертає до місця постійного проживання, навчання чи направляє до спеціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було підкинуто, або які заблукали, залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади;
• затримує та тримає у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком до 14 років, які залишилися без опіки і піклування, – на період до передачі їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а дітей, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності до передачі їх законним представникам або направлення до приймальників-розподільників, але не більш як на вісім годин вилучає документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду здо- ров’ю дітей;
• здійснює відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;
• веде облік правопорушників, які не досягли 18 років, які потребують медичної допомоги, утому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформує відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей.

103
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Державна служба
зайнятості
населення
Державна служба зайнятості відповідно до покладених на неї завдань інформує населення про стан ринку праці, наявність вільних робочих місць і вакантних посад консультує громадян з питань одержання роботи, втому числі в інших населених пунктах держави, умові оплати праці;
• веде облік громадян, які звертаються з питань працевлаштування, вільних робочих місць і вакантних посад, створює автоматизовані банки даних про потребу підприємств, установі організацій у кадрах;
• здійснює добір і направлення на підприємства, в установи і організації усіх форм власності, працівників, потрібних професій (спеціальностей) і кваліфікації, контроль за їх працевлаштуванням сприяє створенню додаткових робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для використання праці громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також на територіях пріоритетного розвитку;
• здійснює заходи щодо професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки звільнених працівників і безробітних з метою підвищення їх конкурентної спроможності на ринку праці;
• вносить до місцевих державних адміністрацій пропозиції про бронювання на підприємствах, в установах і організаціях до 5% загальної кількості робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
• бере участь в організації оплачуваних громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім для осіб, зареєстрованих як безробітні;
• подає допомогу бажаючим влаштуватися на роботу громадянам, утому числі тим, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
104
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Державна служба
зайнятості
населення
• реєструє безробітних, забезпечує їх працевлаштування, втому числі за бажанням направляє безробітних на сезонні та оплачувані громадські роботи, виплачує допомогу по безробіттю, матеріальну допомогу по безробіттю, надає одноразову матеріальну допомогу безробітним та членам сімей, які перебувають на їх утриманні, а також матеріальну допомогу громадянам, які проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, надає безвідсоткові позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю;
• здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, законодавства про зайнятість населення. Вживає заходів до запобігання незаконному використанню робочої сили.
Районні, міськрайон ні, міські та районні вмісті центри зайнятості несуть відповідальність за своєчасне і якісне надання кожному громадянину, який звернувся до державної служби зайнятості, безоплатних послуг по працевлаштуванню, професійній орієнтації та підготовці;
• обґрунтованість призначення і виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, надання одноразової матеріальної допомоги безробітному та членам сім’ї, які перебувають на його утриманні, матеріальної допомоги громадянам, які проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, надання безвідсоткової позики безробітним для підприємницької діяльності;
• збереження у таємниці соціальних даних кожного громадянина, який користується послугами державної служби зайнятості;
• об’єктивність при наданні послуг щодо консультування та працевлаштування громадян, які звернулися до місцевої служби зайнятості.

105
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
Органи, служби,
заклади
Зміст роботи
Підрозділи
у справах
громадянства,
імміграції та
реєстрації
фізичних осіб
мі ських, районних
управлінь (відділів)
МВС
Паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС за місцем проживання кожному громадянинові України після досягнення річного віку, а надалі в разі необхідності обмінюється, видається замість утраченого, викраденого або зіпс ованого.
Бездомним громадянам паспорти видаються за місцем реєстрації їх переважного місцезна ходження.
Видача та обмін паспорта проводиться в місячний термін. Видача паспорта регламентується Порядком оформлення видачі паспорта громадянина України.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал