Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніхPdf просмотр
Сторінка10/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.6 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
83
III
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Особливості реалізації корекційних програму ході підготовки неповнолітніх та молодих засуджених до звільнення
3.2.
Програма формування просоціальної поведінки
засуджених підлітків та юнаків
Установа виконання покарання часто стає першим закладом, де підліток, молода людина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, може відновити або сформувати просоціальні навички. Водночас, в умовах позбавлення волів ізоляції від суспільства, особистість засудженого зазнає значних змін, внаслідок яких найбільшу значущість для нього набувають цінності, що забезпечують існування в пропонованих обставинах великої кількості людей однієї статі, відсутність можливості побути на самоті, суворих вимог до дотримання режиму тощо. Загальнолюдські цінності, притаманні соціуму заворотами, відходять на другий план. Засуджені по закінченні відбування покарання знов повертаються до суспільства, законів якого вони мають дотримуватися, але дуже часто не можуть цього зробити через втрату належного рівня соціальної адаптації. Навички життя у колонії недуже корисні у переважній більшості життєвих ситуаційна волі, а інші, адаптивні вміння та способи соціальної комунікації втрачені.
Проведення заходів щодо формування у засуджених просоціальної мотивації, відновлення в них навичок суспільного життя, розуміння засад громадської моральності та взаємної відповідальності – все це неповний перелік тих психологічних вмінь, які мають бути розвинуті в межах ефективної підготовки до звільнення з місць позбавлення волі та профілактики повторного скоєння злочину підлітком чи молодою особою.
Отже, мішенню психолого-педагогічного впливу стає складний для корекції комп- лекс явищ ціннісно-мотиваційної, когнітивної та поведінкової сфер особистості засуджених. Програма базується на тому, що делінквентна поведінка підлітків і юнаків найчастіше обумовлена певним набором психологічних рис особистості і рівнем їх прояву. Асоціальну поведінку підлітків і юнаків можна розглядати як прояв їх особистісних проблема безпосередні кримінальні дії як своєрідну форму психологічного захисту.
Мета програми – формування просоціальної поведінки засуджених підлітків і юнаків шляхом корекції деструктивних рис їх особистості.
Завданнями психокорекційної роботи можуть бути:
1. Формування навичок самоаналізу (рефлексії) як основи регуляції свого емоційного стану, поведінки. Вивчення й переосмислення образу-Я.
3. Сприяння формуванню самоповаги, адекватної самооцінки як основи адекватних взаємин з тими, хто оточує. Корекція емоційної сфери, сформованих деструктивних форм поведінки. Аналіз причин виникнення конфліктних ситуацій і шляхів їх вирішення. Корекція патологічних особистісних установок, стереотипів і помилкових уявлень в просторі міжособистісних взаємин. Формування навичок постановки і досягнення життєвих цілей.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Особливості реалізації корекційних програму ході підготовки неповнолітніх та молодих засуджених до звільнення
III
84
Ведучий визначає основні завдання, які він планує реалізувати з групою уході програми, з огляду на потреби та особливості учасників.
Тривалість програми щонайменше – 12 занять, кожне з яких триває від 1,5 дох годин. Оптимальною є програма, що триває 3 місяці, і заняття, в межах якої, проходять двічі на тиждень (тобто близько х занять. При цьому, слід зауважити, що програми, які перебачають досягнення стійкого позитивного результату, можуть тривати до року.
Програма може складатися з наступних модулів:
Назва модулю
Можливі складові
Особистісний
• аналіз та прийняття свого образу-Я
• вивчення внутрішніх конфліктів, страхів
• знаходження внутрішніх ресурсів з метою будування позитивного відношення до себе
• формування почуття внутрішньої стійкості особистості та довіри до себе
• формування адекватної самооцінки
Емоційно-
вольовий
• навчання засобам зниження емоційної напруги
• емоційне усвідомлення результатів своєї поведінки визнання наявності неконтрольованих імпульсів як особистісної проблеми
• формування навичок самоконтролю
Комунікативний
• аналіз та корекція неадекватних моделей взаємодії
• формування комунікативних навичок, заснованих на емпатії
• формування арсеналу адекватних засобів реагування у конфліктних ситуаціях та їх відпрацювання

очікування
та ціннісні
орі єнтації
• аналіз системи цінностей
• аналіз життєвих очікувань
• робота над цілепокладанням руйнування антигромадських, антисоціальних орієнтацій
• регламентація способу життя

85
III
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Особливості реалізації корекційних програму ході підготовки неповнолітніх та молодих засуджених до звільнення
3.3.
Програма корекції агресивно-насильницької поведінки
Тривалість, безкарність і частота повторюваності ситуацій вчинення насильства призводить до засвоєння людиною вигідності насильницької поведінки як способу досягнення бажаної мети. Якщо стійкі агресивні потяги не зустрічають протидії збоку суспільства і не стримуються самою особистістю, то в неї починає поступово формуватися орієнтація агресивно-насильницького типу, яка вже сама по собі мотивує вчинення насильства.
Агресивно-насильницька орієнтація особистості характеризується такими стереотипами поведінки, які включають насильство як звичний засіб досягнення мети. Такій орієнтації властиві байдужість до людського життя, жорстокість, зневага до суспільних норм поведінки.
Агресивно-насильницька поведінка найчастіше обумовлена певним набором психологічних особливостей особистості і рівнем їх прояву. У зв’язку з цим схильність людини до насильства можна розглядати як прояв її особистісної проблематики, а безпосередньо їх дії агресивно-насильницького типу – як своєрідну форму психологічного захисту. Характеристика специфічних рис підлітків та юнаків, схильних до насильницької і жорстокої поведінки, подана у Додатку 3. Програма корекції агресивно-насильницької поведінки має базуватися на розгляді схильності до насильства як прояву загальних особистісних проблема насильницьких вчинків – як неадекватної форми захисної реакції на соціальний стрес, що дозволяє особистості відновити або компенсувати втрачене відчуття суб’єктивного контролю над ситуацією.
Програма корекції може включати в себе елементи управління агресією, але ця методологія не може бути основною, оскільки вона не пояснює причин та витоків насильства. Певна увага має приділятися розвитку комунікативних навичок як способу встановлення ненасильницьких та рівноправних стосунків. Однак, надмірна увага саме до комунікативної складової може призвести до того, що особа сформує нові та вдосконалить (але не усуне) наявні способи контролю та насильницького поводження.
Організація комунікації загалом та психокорекційного простору, зокрема, з кримінально мотивованими підлітками і юнаками (зокрема тими, які мають агресивно-на- сильницьку мотивацію) – це складний процес, оскільки вони, по-перше, заздалегідь агресивно налаштовані на персонал установи, по-друге, в них відсутня будь-яка мотивація вступати у взаємодію з тим або іншим фахівцем. Тим не менш, слід пам’ятати, що практично всі підлітки і юнаки цього типу, як правило, раніше самі постраждали від жорстокого й зневажливого поводження, а отже потребують допомоги й підтримки на шляху подолання своїх агресивних імпульсів. Ключовий момент роботи з такими підлітками і юнаками – з’ясувати сенс їх діянь, що дасть можливість зрозуміти шляхи подальшої взаємодії з ними. Лише так можливо зупинити їх насильницьку, протиправну поведінку.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Особливості реалізації корекційних програму ході підготовки неповнолітніх та молодих засуджених до звільнення
III
86
Мета програми – корекція насильницько-агресивної поведінки підлітків та юнаків, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
Завданнями психокорекційної роботи можуть бути:
1. Навчити осіб, які вчинили насильство, визначати та самостійно розв’язувати власні проблеми соціально прийнятним шляхом. Знизити емоційну напругу та особистісну тривожність. Проаналізувати причини виникнення конфліктних ситуацій та шляхів їх розв’язання, розкриття поняття конструктивного та деструктивного конфлікту. Сформувати навички саморегуляції та самоконтролю, здобути навички аутотренінгу та релаксації. Підвищити самооцінку та відповідальність за свої вчинки і своє життя. Отримати навички безконфліктного спілкування. Розвинути навички розуміння емоційного стану інших людей та вміння адекватно проявляти свій.
8. Сприяти формуванню просоціальних ціннісних орієнтацій та моральних уявлень.
Основними стратегічними завданнями й напрямами в цьому випадку можуть бути:
• Подолання неусвідомлених захисних механізмів (перш за все, заперечення, які блокують доступ до проблеми зняттям язових затисків, засвоєння способів релаксації.
• Аналіз суб’єктивного образу насильства, що існує у засудженого, вироблення вірного розуміння, чим є насильство, а також якими є його наслідки.
• Визначення та аналіз особистісних особливостей, що призводять до агресивної поведінки.
• Побудова системи подолання насильницької поведінки.
• Розвиток здатності розв’язувати власні проблеми конструктивно, самостійно, приймати відповідальність за власні рішення та поведінку.
• Аналіз й опрацювання дитячо-батьківських взаємин.
• Вироблення соціально-прийнятних стратегій поведінки розвиток соціальної чутливості формування орієнтації на партнерство навчання адекватним типам поведінки в конфліктних ситуаціях.
• Засвоєння базових комунікативних навичок (встановлення й підтримка контакту, створення сприятливого клімату спілкування, активного слухання, використання вербальних і невербальних засобів спілкування).
• Психологічна підтримка.
Ведучий так само самостійно визначає основні завдання, які він планує реалізувати з групою уході програми, з огляду на потреби та особливості учасників.

87
III
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Особливості реалізації корекційних програму ході підготовки неповнолітніх та молодих засуджених до звільнення
Тривалість програми щонайменше – 12 занять, кожне з яких триває від 1,5 дох годин. Оптимальною є програма, що триває 3 місяці і заняття в межах якої проходять двічі на тиждень (тобто близько х занять. При цьому, слід зауважити, що програми, які перебачають досягнення стійкого позитивного результату, можуть тривати до року.
Перший контакт/ідентифікація проблеми
Психокорекційна робота з підлітками та юнаками з жорстокою і агресивною поведінкою має свої особливості. На початкових етапах повинна проводитися індивідуальна робота, із урахуванням її результатів, можливо вводити засуджених до психокорек- ційної групи. При входженні особи в групу може виникати цілий ряд ускладнень, тому, перед тим, як починати групову роботу, важливо провести мотиваційну (вступну) бесіду з учасником та укласти з ним контракт щодо його усвідомленої та поінформованої згоди на участь у роботі групи.
Окрім того, основними завданнями такої зустрічі є:
• пояснення основних принципів групової терапії;
• пояснення цілей групи та визначення індивідуальних цілей учасників;
• знайомство з методами роботи і способами поведінки в групі, завдяки якій вони могли б отримати максимальну користь від занять;
• знайомство учасників з основними правилами роботи в групі;
• з’ясування очікувань, фантазій, надій, побоювань учасників, пов’язаних із роботою в групі;
• діагностичне дослідження з метою визначення рівня агресії, соціальної адаптації і депресії.
Можлива структура корекційної програми:
Блок
Завдання
I
1. Діагностування самооцінки, комунікативних проблем, тривожності
, особливостей темпераменту, акцентуацій характеру (через індивідуальну роботу із засудженим. Зняття емоційної напруги та зниження особистісної тривожності. Сприяння формуванню адекватної самооцінки.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Особливості реалізації корекційних програму ході підготовки неповнолітніх та молодих засуджених до звільнення
III
88
Блок
Завдання
II
1. Усвідомлення засудженими власного емоційного світу та почуттів інших людей (формування здатності до емпатії та рефлексії. Відпрацювання навичок контролю вияву своїх емоцій та поведінки. Формування навичок соціально придатних способів відреагування гніву.
III
1. Опанування конструктивних поведінкових реакцій. Розвиток соціально придатних форм поведінки для досягнення успішної адаптації. Розвиток ефективних комунікативних навичок (утому числі – безконфліктного спілкування. Продовження формування навичок самоконтролю та саморегуляції.
IV
1. Формування альтернативної поведінки та ефективної взаємодії з ото- чуючими, вміння знаходити способи соціально прийнятної поведінки, підвищення ефективності нових способів поведінки, комунікативних навичок. Підтримка процесу формування ціннісних орієнтацій та моральних уявлень.
V
1. Закріплення отриманих вмінь та навичок. Підтримка процесу формування ціннісних орієнтацій та моральних уявлень.

89
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Література
Література
1.
Антонян Ю. М. Преступность стариков: монография / Ю. М. Антонян, Т. Н. Вол- кова. – Рязань Академия права и управления ФСИН, 2005. – 160 с.
2.
Безпальча РФ. Технології роботи з ув’язненими / Руслана Федорівна Безпальча – К. : Главник, 2007. – 112 с. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / Гель А. П, Сема- ков Г. С, Яковець І. С. ; за ред. АХ. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.
Глоточкин А. Д. Исправительно-трудовая психология : учеб. пособ. / А. Д. Гло- точкин, В. Г. Деев, В. Ф. Пирожков и др.] ; под ред. А. Д. Глото чкина, К. Е. Игоше- ва, К. К. Платонова – Рязань : Изд-во МВД СССР, 1985. – 356 c.
5.
Горенко С. В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи : дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / Горенко Сергій Володимирович. – Луганськ, 2004. – 214 с.
Емельянов Ю. И. Активное социально-психологическое о бучение / Ю. И. Еме- льянов – Л, 1985. – 166 с.
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.
Исправительно-трудовая педагогика / [Пирожков В. Ф, Стурова М. П, Зайцев И. П. и др.] ; под ред. ИТ. Богатырева. – М. : Академия МВД СССР, 1978. – 377 с. Коваль ВВ. Соціалізація неповнолітніх у пенітенціарних установах : дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / Вадим Володимирович Коваль. – К, 2010. – 194 с.
Кривуша В. І. Особливості ресоціалізації неповнолітніх злочинців / Кривуша ВІК Леся, 2000. – 140 с.
Кримінально-виконавче право України : підручник / ОМ. Джужа, І. Г. Богати- рьов, О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред. ОМ. Джужи. – К. : Атіка, 2010. – 752 с.
Кримінально-виконавчий кодекс України : офіц. видання зі змін. та доп. станом нар, прийн. 11 липня 2003 р. № 1129-IV / М-во юстиції України. – К. : Форум, 2007. – 164 с. Курс інформаційно-консультативної та психокорекційної роботи із засудженими, які готуються до звільнення з виховних колоній : практ. посібник для використання у роботі центрів соціально-психологічної реабілітації засуджених виховних колоній / Т. П. Авельцева, Т. В. Голишкіна, О. В. Вакуленко, ОБ. Янчук] ; під заг. ред. СІ. Скокова, ОБ. Янчука. – К. : ДДУПВП ; ЮНІСЕФ, 2003. – 200 с. Лютий В. П. Індивідуальна робота у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки В. П. Лютий // Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посіб. для спец. приймальників-розпо- дільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / О. В. Безпалько, Н. В. Зимівець, Т. В. Журавель та ін.] ; за заг. ред. Р. Х. Вайноли, Т. Л. Лях. – К. :
ВГЦ Волонтер, 2007.
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Література
90
15.
Макогончук В. А. Про деякі проблеми та шляхи вирішення завдань ресоціалі- зації засуджених осіб молодіжного віку : навч.-метод. посіб. / Макогончук В. А, Колб О. Г, Скіць А. В. ; за заг. ред. В. А. Макогончука. – Луцьк : Асоціація захисту прав молоді Волині, 2008. – 112 с.
Максимова НЮ. Соціально-психологічні аспекти проблеми гуманізації судочинства та кримінально-виконавчої системи / Наталія Юріївна Максимова. – К. : ЗАТ “ВІПОЛ”, 2005. – 100 с.
Максимова НЮ. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / Наталія Юріївна Максимова. – К. : Либідь, 2011. – 520 с. Менде левич В. Д. Психология девиантного поведения : учеб. пособ. / Владимир
Давыдович Менделевич. – СПб. : “Речь”, 2005. – 445 с.
Москаленко А. П. Формирование адекватного отцовского поведения у мужчин, отб ывающих наказание в местах лишения свободы : психологический тренинг / А. П. Москаленко. – Харьков : Ассоциация молодых профессионалов “Класс”. –
87 с.
Опыт работы воспитательных кол оний Федеральной службы исполнения наказаний сб. материалов передового опыта / авт.-сост.: В. Л. Полозюк, ВИ. Сели- верстов, В. А. Затонский и др.]. – М. : НИИ ФСИН России, 2008. – 164 с.
Организация и поддержка служб по социальному сопроводжению для уязвимых групп : руководство для тренера / Д. Речнов, А. Аржаникова, З. Бартенева и др.].
– М. : СПИД Фонд Восток-Запад, 2008. – 97 с.
Організаційно-методологічна робота з неповнолітніми-правопорушниками, котрі готуються до звільнення з місць позбавлення волі метод. посіб. / ОМ. Бой- ченко, В. І. Калмикова, О. В. Пряхіна та ін.]. – К. : Видавець Надтока О. Ф, 2010. –
160 с. Оцінка потреб дитини та її сім’ї. Методичний посібник / І. Д. Звєрєва, З. П. Кия- ниця, В. О. Кульмінський, Ж. В. Петрочко, І. Саммон / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої.
– К. : Держсоцслужба, 2007. – 144 с. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / Синьов В. М, Радов ГО, Криву- ша В. І, Беца О. В. – К. : МП Леся, 1997. – 272 с.
Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Жанна Василівна Петрочко. – Рівне : видавець О. Зень, 2010. – 368 с.
Прикладная юридическая психология / Под ред. А.М. Столяренко. – М, 2000.
27.
Разумов П. В. Криминологическая характеристика геро нтологической преступ- ности и меры ее предупреждения : дисс. канд. юрид. наук 12.00.08 / Разумов Па- вел Владимирович. – Ставрополь, 2005. – 192 с. Рекомендации по организации программ социального сопровождения для уязвимых групп : практ. пособ. для соц. работников. – Алматы : СПИД Фонд
Восток-Запад, 2007. – 157 с.

91
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Література
29. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ (социаль- но-психологический аспект) : учеб. пособ ие / ЮК. Александров, И. Н. Зайцев, О. И. Пономаренко и др.] . – М. : Права человека”, 2001. – 182 с.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер,
2001. – 705 с.
Синьов В. М. Робоча книга пенітенціарного психолога / В. М. Синьов, В. І. Кри- вуша. – К. : “МП Леся, 2000. – 224 с. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе : учеб. пособ.
/ С. А. Лузгин, МИ. Кузнецов, В. Н. Казанцев и др.]. ; под общ. ред. Ю. И. Калинина е изд., испр. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. – 355 с.
Социальная работа с осужденными : учеб. пособ. / под общ. ред. ВИ. Жукова, М. А. Галагузовой. – М. : МГСУ, 2002. – 256 с. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі
/ авт.-упоряд.: О. В. Беца, О. В. Вакуленко, І. М. Дубиніна та ін.]. ; за ред. Синьова В. М. – К. : [б.в.], 2003. – 222 с.
Филонов Л. Б. Психология развития контактамежду людьми в условиях затруд- ненного общения : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра психолог. наук : спец. 19.00.05, 19.00.06 / Л. Б. Филонов. – Мс. Христова ГО. Проблеми законодавчого забезпечення ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених осіб в Україні / ГО. Христова, ОС. Смірнова – Харків :
АП Клас, 2007.

Додатки
Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строку т.ч. неповнолітніх
Додатки
94
Додаток 1
Пізнавальна, емоційно-вольова та особистісна сфери підлітків
та юнаків у конфлікті з законом
1. Пізнавальна сфера
Особи, які скоїли злочини, як правило, мають дефекти психофізіологічного й інтелектуального розвитку, викликані соціальними чинниками, зокрема порушена діяльність організму внаслідок черепно-мозкових травм, соматичних та інфекційних захворювань, інтоксикації тощо;
• яскраво виражені, починаючи з дитячого віку, невропатологічні риси та пато- характерологічні реакції (надмірна крикливість, плаксивість, підвищена образливість, примхливість, дратівливість, постійний неспокій, порушення сну, мовлення та інше патології розвитку унаслідок захворювання на алкоголізм або наркоманію;
• явища фізичного інфантилізму (млявість, швидка втомлюваність, знижена працездатність і т. д) або виражене відставання у фізичному розвитку, включаючи дефекти зовнішнього вигляду знижений рівень інтелектуального розвитку, що створює труднощі у спілкуванні з однолітками, вихователями, в навчанні, ускладнює набуття необхідної інформації та соціального досвіду.
Недорозвинення пізнавальної діяльності є досить поширеною характеристикою підлітків та юнаків-правопорушників. Внаслідок соціально-педагогічної занедбаності їм властива сповільнена, обмежена сприйнятливість, що негативно впливає на подальший хід психічного розвитку.
Уповлінення, загальмованість сприйняття поєднується зі звуженням об’єму засвоюваного матеріалу, що заважає особі швидко розпізнавати сенс того, що відбувається, а отже адекватно оцінювати проблемну ситуацію.
Найбільш виражена особливість сприйняття правопорушників – відсутність активного пошуку нової інформації. Вони не виявляють ініціативи, прагнення розібратися у всіх властивостях явища, предмету, ситуації та ін.
Можна говорити також про слабкість узагальнення та високу конкретність мислення як специфічну рису розумової діяльності осіб, які вчинили злочин. Це призводить до несвоєчасного й утрудненого засвоєння понять норми, правил, моралі, які часто такі не перетворюються на власні переконання. Недорозвинення або неправильний розвиток етичної сфери, обумовлений названими вище особливостями пізнавальних процесів найчастіше явище для подібних дітей.
Інша особливість мислення підлітків та юнаків у конфлікті з законом – непослідовність, яка може виявлятися у довільному припиненні виконання дорученої справи. В низці випадків це відбувається не через небажання або безвідповідальність, а через нездатність контролювати коливання тонусу психічної активності особи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал