Перелік запитань для підготовки студентів 3 курсу фармацевтичного факультету до підсумкового модульного контролю з етики у фармаціїСкачати 158.54 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір158.54 Kb.
Перелік запитань для підготовки студентів 3 курсу фармацевтичного факультету до підсумкового модульного контролю з етики у фармації:

 1. Поняття і сутність моралі та етики.

 2. Поняття моральної свідомості.

 3. Етика в системі знань про мораль.

 4. Функції моралі.

 5. Історичний шлях становлення етики.

 6. Зміст учення – етичний релятивізм (софізм).

 7. Суть учення етичного раціоналізму.

 8. Дайте характеристику вченню аскетизм, евдемонізм, гедонізм.

 9. Сутність погляду на етику епохи середньовіччя.

 10. Зростання ролі етики на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 11. Думки вчених про етику в сучасному суспільстві.

 12. Професійна моральність фармацевтичних працівників.

 13. Досвід минулого з медицини та фармації в підготовці фармацевтичних працівників.

 14. Етичний кодекс провізорів України.

 15. Корпоративна культура фармацевтичниї організації.

 16. Механізми формування етичної поведінки.

 17. Належна фармацевтична практика.

 18. Поняття деонтології.

 19. Історичні аспекти фармацевтичної деонтології.

 20. Алгоритм спілкування провізорів із пацієнтом в аптеці, лікувально-профілактичному закладі.

 21. Мовні та психологічні ключі доступу до людини, з якою спілкується провізор.

 22. Типи людей: аудіали, візували, кінестетики.

 23. Етика взаємовідношень: лікар – хворий – провізор.

 24. Етичні критерії взаємовідносин між суб’єктами фармації та державою.

 25. Корпоративна культура фармацевтичної та медичної організації.

 26. Етичні кодекси та корпоративна культура фармацевтичних закладів, ЛПЗ.

 27. Стандарти обслуговування.

 28. Мотивація в діяльності провізора.

 29. Моральний клімат в колективі.

 30. Життєві цінності та пріоритети фармацевтичних працівників.

 31. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації.

 32. Ієрархія потреб провізора. Форми стимулювання праці.

 33. Етика трудових відносин. Організаційна прихильність.

 34. Цінностні фактори і мотиви праці клінічних провізорів. Ступінь задоволеності від праці.

 35. Стилі керівництва.

 36. Природа конфлікту в організації. Типи конфлікту.

 37. Стрес. Природа стресу. Причини стресу.

 38. Етика просування лікарських препаратів на фармацевтичний ринок.

 39. Критерії ВООЗ по просуванню лікарських препаратів на ринок.

 40. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів та населення.

 41. Робота медичних представників по просуванню лікарських препаратів на ринок.

 42. Симпозіуми та наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів.

 43. Вимоги до інформації в анотаціях, вкладишах. Упаковка та маркіровка.

 44. Постмаркетингові дослідження.

 45. Самостійне лікування безрецептурними лікарськими препаратами в світовій практиці.

 46. Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації.

 47. Зростання ролі біоетики в сучасному суспільстві, медицині та фармації.

 48. GLP, GCP. Біоетичні аспекти клінічних випробувань нових ЛП.

 49. Права та соціальний захист фармацевтичного працівника.

 50. Правопорушення та відповідальність фармацевтичного працівника.

 51. Належне виконання професійних обов’язків.

 52. Принцип колегіальності і збереження таємниці лікування.

 53. Морально-правові аспекти клінічного експерименту.

Тестові завдання

Варіант І.
1. Біоетика – це:

А) наука, яка визначає норми поведінки людини у сфері життя і здоров’я відповідно до раціональних і моральних засад.

B) сукупність наук про живу природу, про живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою.

C) норми і правила, що відображають уявлення про належну поведінку людей у суспільстві.

D) набір певних правил та норм, який вказує на заборони медичному працівнику.

2. Медицину і етику об'єднує:

A) людина як предмет вивчення

B) методи дослідження

C) оволодіння прийомами подолання конфліктів в людських взаєминах

D) прагнення до знання механізмів людської поведінки і до управління їм

E) орієнтація на досягнення фінансового добробуту людини.

3. Медичним працівникам України заборонено:

A).  безоплатно надавати невідкладну медичну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях

B). одержувати першочергово лікувально-профілактичну допомогу

C). мати скорочений робочий день

D). проводити експерименти на ув’язнених та військовополонених

E). підвищувати кваліфікацію/

4. Етика ділових відносин – це…

A) моральні принципи ділового спілкування;

B) знання про моральні аспекти ділових стосунків;

C) рекомендації для успішного вирішення ділових проблем.

D) правила конкурентної боротьби.

5. Фармацевт має право на все, крім:

А) оплачувану відпустку;

В) Підвищення кваліфікації та перепідготовку;

С) заняття нетрадиційними методиками лікування.

D) заняття фармацевтичною діяльністю відповідно до кваліфікації та спеціальності.

6. Етикет – це …

А) сукупність правил поведінки;

В) форма звертання;

С) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків.

D) правила поведінки у громадських місцях.

7. При введенні в обіг продукції належної якості Законом забороняється:

А). Введення в обіг продукції, що не має супроводжувальних документів.

В). Введення в обіг продукції, що не пройшла перевірку.

С). Введення в обіг фальсифікованої продукції.

D) Всі відповіді правильні.

8. Права медичного працівника регламентуються….

А) 48 Статтею Конституції України.

В). 78 Статтею Конституції України. 48 Статтею Конституції України.

С) 77 Статтею Конституції України.

D) 69 Статтею Конституції України.

9. Основні вимоги щодо самостійного лікування без рецептурними препаратами перелічені у:

А) Програмі «Здоров’я для всіх» ВООЗ;

В) Етичному Кодексі фармацевта;

С) інформаційному листі без рецептурного препарату;

D) протоколі лікування конкретної нозологічної одиниці;

Е) Компендіумі.

10. Термін «деонтологія» вперше був введений:

А) Платоном;

В) Бентамом;

С) Сократом;

D) Арістотелем.

11. Хто був засновником стоїцизму:

А) Зенон;

В) Феєрбах;

C) Платон;

D) Спіноза;

E) Гольбах;

12. Основними функціями моралі є всі нижчеперелічені, крім:

А) оцінювальна;

В) виконавча;

С) пізнавальна;

D) регулятивна;

13. Закон України «Про захист прав споживачів» був введений у:

А) 1991;


В) 1986;

С) 1992;


D) 1994.

14. Етика підприємництва вважає, що виконати договірні зобов'язання перед партнером:

A). необов'язково.

B). необхідно .

C). можна не виконувати, якщо партнер ненадійний.

D). можна виконувати в неповному обсязі.

15. Відчитувати винного працівника у присутності інших працівників:

A). цілком етично.

B). іноді етично, а іноді - ні.

C). безумовно етично.

D). неетично.
Варіант ІІ.


 1. Хто з давньогрецьких філософів увів поняття "етика"?
  А). Демокріт.
  В). Аристотель
  С). Епікур.
  D). Протагор.

2. Правильним визначенням етики як науки є:

A) етика - наука про відношення живих істот між собою

B) етика - наука про природу і сенс моральних взаємин і етичних принципів

C) етика - наука про мінімізацію зла в людських відносинах

D) етика - наука про уміння правильно поводитися в суспільстві

3. Біомедична етика і медичне право повинні знаходитися у співвідношенні:

A) незалежності

B) медичне право - пріоритетне

C) повинен бути витриманий пріоритет біомедичної етики

D) біомедична етика - критерій коректності медичного права

E) медичне право визначає коректність біомедичної етики

4. Сукупність норм поведінки лікаря та відношення його до хворого називається:

A. лікарською етикою

B. медичною деонтологією

C. натурологією

D. загальною моральністю

E. правилами внутрішнього розпорядку закладу

5. Наука про належне в медицині називається:

A. народна етимологія

B. повинність

C. медична деонтологія

D. лікарська етика

E. медичне правознавство

6. В чому полягає світоглядна функція моралі?

А) регулювання поведінки індивіда;

В) етичне виховання, яке формує духовний стержень особи;

С) пізнання світ в цілому, його субстанцій;

D) забезпечується становлення особистості з твердими моральними настановами і переконаннями.

7. Основним принципом в діяльності медичного працівника є:

А) принцип «словесної допомоги»

В) принцип професійної моральності;

С) принцип «не нашкодь»;

D) принцип адекватної оцінки ситуації.

8. Лікарські засоби, що не вимагають лікарського рецепту носять назву:

А) брендові препарати;

В) ОТС-препарати;

С) структурні препарати;

D) обхідні препарати;

Е) орієнтовані препарати.

9. До нечесних методів конкурентної боротьби відносяться:

А) промислове шпигунство;

В) переманювання співробітників конкуруючої фірми;

С) отримання секретної інформації;

D) все перераховане.

10. Несприятливі наслідки у медичній практиці поділяють на 3 групи:

A. недбалість, необережність і неуцтво

B. халатність, помилки і злочини

C. необережність, нещасні випадки і недбалість

D. лікарські помилки, нещасні випадки і професійні злочини

E. лікарські помилки, недбалість і професійні злочини

11. Етика ділових відносин є складовою:

А) менеджменту організації;

В) психології управління;

С) етики ділового спілкування.

12. Діловий етикет – це …

A) форма ділового звертання та представлення;

B) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків;

C) норми, які регулюють стиль роботи, поведінки та спілкування при вирішенні ділових проблем.

13. Мораль з'явилася внаслідок:

A). спільної домовленості людей про правила поведінки.

B). волевиявлення мудрих правителів

C). бажання надприродних сил.

D). появи суспільства і необхідності зробити спільну діяльність більш упорядкованою і стабільною.

14. Виділити поняття, не є функцією моралі:

A). соціально правильна орієнтація дій людей.

B). регулятивна.

C). виховна.

D). виконавча.

E) пізнавальна.

15. Виділити професійно неетичну поведінку лікаря:

А). незвично тривалий обстеження хворого при відсутності черги на прийом.

В). призначення хворому дорогих ліків замість аналогічних за дією дешевих.

С). призначення надмірно вразливому хворому великого числа нешкідливих процедур.

D) Часта зміна ліків.


Варіант ІІІ.
1. Наука про моральні норми поведінки фармацевтичних працівників в процесі здійснення професійної діяльності це -….

 A.     Деонтологія

B.      Моральний кодекс

C.     Етика

D.     Етикет

E.     Мораль

 2. Оберіть одну з обов’язкових деонтологічних вимог, які пред’являються до фармацевтичного працівника

  А. Зовнішній вигляд

В.Реклама лікарських засобів

С. Вміння роботи на комп’ютері

D.Допомога людям

Е. Немає привільної відповіді.

3. Автором «Клятви» медичного працівника, яка лягла в основу Женевської декларації, був:

А. Платон

В. Гален

С. Епіктет

D. Гіппократ

4. Що включає в себе поняття «евдемонізм»?

А. Оцінка духовних благ

В. Встановлення гармонії між чеснотою та прагненням на щастя

С. Досягнення матеріальних благ

D. Ведення аморального способу життя.

5. Етичний кодекс фармацевтичного працівника в Росії з’явився у:

А. 1848

В. 1945


С. 1870

D. 1996.


6. Медичний представник фармацевтичної компанії Pfizer відвідав лікаря ЦРЛ з метою ознайомлення його з новим препаратом цієї компанії, та залишив безкоштовний зразок препарату. З якою метою це було зроблено:

 А. Це один з методів просування препаратів

В. Допомога лікарю

С. З метою проведення тестування зразка нового лікарського препарату на пацієнтах

D.     Було зроблено бездумно

E.     Немає вірної відповіді7. Фармацевтичні працівники мають підвищувати свою кваліфікацію раз на скільки років?

А. Раз на рік

В. Раз на 2 роки

С. Раз на 5 років

D.  Раз на 10 років.

8. Однією з умов етики підприємництва є:

А. Конкурентна політика

В. Секретна інформація

С. Фірмовий знак

D.  Пануюче положення на ринку.


9. Згідно етичного Кодексу фармацевта рекламі підлягають тільки:

А. Брендові препарати

В. Безрецептурні лікарські засоби

С. Гомеопатичні препарати

D.   Засоби симптоматичної терапії

Е. Фіточаї. 

10. Етичний Кодекс фармацевта передбачає наступний вид відповідальності за його порушення:

А. Адміністративна

В. Кримінальна

С. Моральна

D. Не вимагає відповідальності.

11. Фармацевтична компанія активно просуває на ринок свої медичні препарати. Для цього розміщує рекламу на телебаченні, в друкованих виданнях, проводить наукові конференції, медичні представники працюють з лікарями та з аптеками. Враховуючи етичні критерії просування, представники не повинні :

 

А.Надавати повну інформацію про лікарський засібВ. Пропонувати подарунки за реалізацію їхньої продукції

С.Мати вищу фармацевтичну або медичну освіту

D. Надавати інформацію про побічні дії лікарського засобу

Е.Всі відповіді вірні


12. Резолюція ВООЗ була прийнята в:

А. 1913


В. 1995

С. 1988


D. 2001

Е. 1976.


13. До основних принципів первинної лікувально-профілактичної допомоги відносяться:
А. Солідарність і субсідіарність;
В. Кваліфікованість; оперативність; доступність;
С.
Гарантія надання медичної допомоги при гострих захворюваннях та нещасних випадках;
D. Керованість надання медичних послуг;

Е. Вакцинація.

14. Забороненими етичними формами є:

А. Протизаконні дії в інтересах фірми

В. Хабар

С. Подарунки зацікавленим особам

D. Все перераховане.
15. В якій статті Конституції України відображені права та обов’язки фармацевтичних працівників:

А. 46


В. 77

С. 108


D. 1.
Варіант ІV.
1. Однією з деонтологічних вимог є пояснення правил прийому лікарських препаратів, при цьому фармацевтичний працівник повинен роз’яснити хворому

 1. Фармакокінетику лікарського засобу.

 2. Правила прийому препарату

 3. Побічну дію;

 4. Контамінацію

 5. Нічого ні пояснювати, та відправити до лікаря.

2. Фармацевтична компанія зробила новий лікарський препарат для лікування артеріальної гіпертензії та розпочала заходи що до його просування на ринок України. Чому рекламу телебаченні цього препарату заборонили:

 А. В Україні заборонена реклама лікарських засобів на телебаченні

В.Реклама містила не етичні образи

С. Заборонена реклама рецептурних препаратів

D.У компанії не вистачило грошей на рекламу на телебаченні

Е.Реклама дозволена тільки для вітчизняних виробників.
3. Президент України:

А. Виступає гарантом права громадян на охорону здоров’я;


В. Організує розробку та здійснення комплексних та цільових загальнодержавних програм;
В. Здійснює державний контроль та нагляд за станом охорони здоров’я;
D. Визначає єдині державні стандарти надання медичної допомоги.

4. Назвіть представника неопозитивізму:

А. Дж. Мур

В. Зенон


С. Сократ

D. Гольбах.

5. В чому полягає теорія розумного егоїзму:

А. Людині не вигідно вести аморальний спосіб життя, бо на його лиходійства люди дадуть таку ж відповідь

В. Самообмеження плотського задоволення

С. Досягнення матеріальних благ

D. Оцінка духовних благ.

6. Етичні критерії просування лікарських препаратів на ринок висловлені в:

А. Резолюції ООН

В. Резолюції ВООЗ

С. Етичному Кодексі фармацевта

D. Цивільному кодексі України

Е. Книзі моралі.

7. На первинній упаковці у вигляді блістера, тюбика, первинної упаковки суппозиторіїв тощо наводиться інформація, крім:

А. Назва лікарського засобу

В. Доза, концентрація, активність лікарського засобу

С. Умови зберігання лікарського засобу

D. Номер виробничої серії лікарського засобу

Е. Термін придатності лікарського засобу.
8. Лікарські засоби, що не вимагають лікарського рецепту, носять назву:

А. Брендові препарати

В. ОТС-препарати

С. Орієнтовані препарати

D. Обхідні препарати

Е. Структурні препарати.

9. Якісна фармацевтична практика в абревіатурі записується:

А. GLP


B. GCP

C. GMP


D. GPP

E. GFP.
10. Одним з засновників біоетики був:

А. Р. Поттер

В. Аристотель

С. В. Вернадський

D. Пінчер

Е. Спіноза.
11. Одним з крайніх елементів свободи вважається:

А. Волюнтаризм

В. Реалізм

С. Оптимізм

D. Конкретизація випадку.
12. Професійна етика вивчає та аналізує:

А. Професійні навикиВ. Конкретні прояви професійної моральності

С. Професійний такт

D. Діаноетичні чесноти.
13. До реалізації без рецепту допускаються препарати:

А. Наркотичні анальгетики

В. Наркозні середники

С. Психостимулятори

D. Похідні лізиргінової кислоти

Е. Жодна відповідь неправильна.


14. Фармацевт має право на:

А. Оплачувану відпустку

В. Заняття професійною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації

С. Підвищення кваліфікації та перепідготовку

D. Все перераховане.
15. Сукупність правил і форм ділового спілкування з людьми, що дозволяє виразити їм повагу, сприяє встановленню між керівником і підлеглим атмосфери взаєморозуміння, доброго відношення один до одного. Дане визначення характерне для:

А. Медичної етики.

В. Біологічної етики.

С. Управлінської етикиD. Фармацевтичної етики.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал