Перелік тестових завдань на фахове випробування для вступу на спеціальністьСторінка3/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3

балансовий


 • розрахунково-конструктивний

 • програмування

 • монографічний

  1. При складанні балансу продукції рослинництва з нижче перерахованих каналів розподілу до прибуткової частини відносять:

  1. залишок на кінець року

  2. надходження від урожаю

  3. реалізацію вітчизняним споживачам

  4. створення фуражного фонду

  1. При плануванні потреби в насінні за фактичною (плановою) собівартістю оцінюють насіння:

  1. отримане від обміну

  2. закуплене в інших підприємствах

  3. вирощене безпосередньо в господарстві

  4. позичене в інших господарствах

  1. При плануванні структури посівних площ сільськогосподарських культур враховують:
  1. необхідні обсяги виробництва та планову врожайність культур


  2. попередники під культуру

  3. сорти і гібриди

  4. структуру посівних площ за останній рік, структуру чергування культур у полях сівозміни, прийняту в господарстві

  1. При плануванні потреби господарства в пальному і мастильних матеріалах не використовують:
  1. технологічні карти


  2. нормативи витрат пального на еталонний гектар

  3. витрати пального і мастильних матеріалів на ремонти, обкатку, зберігання, холості переїзди

  4. витрати пального і мастильних матеріалів на трактор, комбайн, сільгоспмашину в розрахунку на календарний рік

  1. При обґрунтуванні планової продуктивності корів враховують:

  1. біологічні можливості породи, забезпеченість кормовою базою, організацію і технологію утримання корів, досягнутий рівень продуктивності

  2. наявність приміщень, породність корів, період їх лактації, забезпеченість кадрами, поточно-цехову систему утримання корів

  3. період розтелів, рівень механізації трудомістких процесів, норму обслуговування корів оператором машинного доїння та норму навантаження корів на одного скотаря

  4. кратність доїння

  1. До поточних планів відносяться:

  1. план економічного і соціального розвитку підприємства, плани підрозділам підприємства, оперативні плани

  2. бізнес-план

  3. плани стратегічного розвитку підприємства

  4. плани отримання і погашення довготермінових кредитів

  1. При плануванні потреби в техніці не застосовують метод:
  1. графічний


  2. нормативний

  3. проектно-розрахунковий

  4. балансовий

  1. При плануванні собівартості одиниці продукції рослинництва до витрат не включають:
  1. оплату праці


  2. затрати на утримання основних засобів

  3. вартість насіння

  4. адміністративні витрати

  1. При плануванні собівартості 1 ц молока із загальної суми витрат виключають:
  1. затрати на побічну продукцію


  2. затрати на приплід

  3. затрати на побічну продукцію і приплід

  4. вартість кормів

  1. При плануванні організації зеленого конвеєра до загальної потреби кормів включають:
  1. корми з природних пасовищ


  2. корми з природних пасовищ і посіяних в польовій і кормовій сівозміні та поза нею

  3. соковиті корми (силос, коренеплоди, мелясу)

  4. грубі (солому, сіно, сінаж, стеблі кукурудзи) та концентровані корми

  1. Зелений конвеєр повинен забезпечити:

  1. безперебійне забезпечення всієї худоби господарства зеленими кормами в запланованому обсязі

  2. безперебійне постачання зелених кормів для великої рогатої худоби в запланованому обсязі на протягом пасовищного періоду

  3. забезпечення зеленими кормами худоби на плановий рік

  4. забезпечення зеленими кормами худоби від урожаю до урожаю

  1. Загальновиробничі витрати з рослинництва розподіляються між об’єктами планування (культурами) пропорційно загальній сумі витрат без:
  1. вартості насіння


  2. вартості насіння і оплати праці

  3. без затрат на амортизацію і поточний ремонт основних засобів

  4. оплати праці

  1. При плануванні витрат на виплату орендної плати за землю і майно її включають в статтю витрат:
  1. оплата праці з нарахуванням


  2. загальновиробничі витрати

  3. амортизаційні відрахування

  4. загальну суму матеріально-грошових витрат

  1. Бізнес-план підприємства включає розділи:

  1. резюме, продукт чи вид послуг, цілі і стратегія, аналіз ринку, конкуренти, маркетингова стратегія, план виробництва, організація і управління, фінансовий план, програма інвестування, охорона довкілля, оцінка ризику і страхування

  2. резюме, план виробництва продукції, цілі і стратегія, конкуренти, маркетингова стратегія, кадри підприємства, план реалізації продукції, фонд оплати, ризик і страхування

  3. резюме, землекористування, баланс продукції, маркетингова стратегія, фінансовий план, ризики, страхування

  4. резюме, план валового виробництва і розподілу продукції, маркетингова стратегія, план реалізації продукції, отримання прибутку, кредитування виробництва, ризики, страхування

  1. При розробці планів виробничим для виробничих підрозділів рослинництва включають розділи:

  1. закріплені за підрозділом основні засоби, кадри, програму виробництва продукції, ліміт матеріально-грошових затрат, матеріальне стимулювання працівників

  2. програму виробництва продукції, ліміт матеріально-грошових затрат, кадри

  3. кадри, програму виробництва продукції, фонд оплати праці

  4. вартість продукції, суму прибутку, суму матеріального стимулювання працівників підрозділу

  1. При розробці оперативних планів на період сільськогосподарських робіт розраховують:

  1. обсяг робіт, засоби, якими повинен бути виконаний даний обсяг робіт

  2. обсяг робіт, кількість основних і оборотних засобів, кількість працівників, строки виконання робіт, кількість коштів

  3. кількість основних і оборотних засобів, працівників, фонд оплати праці

  4. строки виконання робіт, обсяг робіт, фонди матеріального стимулювання

  1. При плануванні підготовки кадрів для господарства враховують:

  1. місце проведення підготовки, термін підготовки, суму коштів на підготовку

  2. кого необхідно підготувати, термін підготовки, суму коштів на підготовку та за рахунок чиїх коштів буде проведена підготовка суму коштів на підготовку та термін підготовки

  3. якої кваліфікації необхідно підготувати працівників, термін підготовки, суму коштів на підготовку

  1. Плани, які забезпечують проведення оперативного контролю за ходом виконання робіт та матеріально-грошовими витратами:

  1. річний план економічного і соціального розвитку підприємства

  2. річні виробничі плани внутрішньогосподарських формувань

  3. технологічні карти та комплексні нормативи витрат в рослинництві

  4. бізнес-плани

  1. При плануванні фінансового плану господарства розраховують:

  1. калькуляцію собівартості основної, спорідненої і побічної продукції

  2. калькуляцію собівартості основної, спорідненої і побічної продукції, план реалізації продукції та отримання прибутку (збитку), рівень рентабельності, розподіл прибутку, план капіталовкладень та джерела покриття потреби в коштах, розрахунок нормативів оборотних коштів та джерела їх покриття

  3. розподіл прибутку, амортизаційних відрахувань, залучення кредитів

  4. циклограму надходження та витрачання коштів

  1. Адміністративні витрати

  1. включають у собівартість продукції

  2. відшкодовують за рахунок прибутку господарства

  3. використовують для відшкодування адміністративних витрат кредити банків

  4. скорочують кількість працівників, сума оплати яких рівна сумі коштів на адміністративні витрати

  247.Основними джерелами простого і розширеного відтворення основних фондів в с.-підприємствах є:

  1. прибуток підприємства

  2. прибуток та амортизаційні відрахування

  3. прибуток, амортизаційні відрахування, банківські кредити, фінансування з державного бюджету

  4. амортизаційні відрахування та фінансування з державного бюджету

  248. Поточне планування визначає цілі підприємства на:

  1. 5-15 років

  2. 2-5 років

  3. на період року (місяць, квартал, період роботи)

  4. на рік

  249. До методів, за допомогою яких здійснюється планування організаційно-технічного розвитку підприємства належать:

  1. науково-технічне прогнозування

  2. продуктово-тематичне планування інновацій

  3. об’ємно-календарне планування

  4. науково-технічне планування та виробниче планування інновацій

  251. При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватись таких пропорцій:

  1. темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці

  2. темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати

  3. на кожний відсоток росту продуктивності праці два відсотки росту заробітної плати

  4. на кожний відсоток росту продуктивності праці 0,8 відсотка росту оплати праці

  252. При плануванні витрат на збут продукції їх відносять на:

  1. фінансові результати виробництва

  2. комерційну собівартість продукції

  3. загальногосподарські витрати

  4. собівартість побічної продукції

  253При плануванні фонду заробітної плати на його загальну суму проводять нарахування :

  1. на соціальне страхування і в пенсійний фонд

  2. в пенсійний фонд

  3. на виплати від нещасних випадків, відпускні

  4. на соціальне страхування, в пенсійний фонд, на виплату від нещасних випадків, відпускні

  254.При плануванні калькуляції собівартості 1 ц молока загальні ви. трати розподіляють на валове виробництво:

  1. молока

  2. молока і приплоду

  3. молока, приплоду і гною

  4. тільки приплоду і гною

  255. При плануванні собівартості 1 т-км, 1 т перевезеного вантажу та 1 год. використання автомашини не включаються витрати:

  1. загальногосподарські

  2. загальновиробничі

  3. на пально-мастильних матеріалів

  4. на амортизацію і поточний ремонт

  256. При плануванні собівартості 1 ц зерна пшениці із загальних витрат віднімають:

  1. витрати на побічну продукцію

  2. загальновиробничі витрати

  3. витрати на споріднену продукцію

  4. витрати на оплату праці

  257. До якого із основних принципів планування відноситься здатність планів змінювати свій напрям у зв’язку з виникненням непередбачених обставин:

  1. єдності

  2. гнучкості

  3. безперервності

  4. оптимальності

  258. До якого методу планування відноситься така класифікаційна ознака як узгодження ресурсів і потреб ?

  1. балансового

  2. розрахунково-конструктивного

  3. ресурсного

  4. дослідно-статистичного

  259. Який метод не є методом прогнозування?

  1. фактографічний

  2. експертний

  3. комбінований

  4. монографічний

  260. За тривалістю планового періоду розробка річного плану відноситься до планування:

  1. поточного

  2. оперативного

  3. довгострокового

  4. середньострокового

  261. Для визначення запланованої валової продукції рослинництва і тваринництва застосовують ціни:

  1. порівнянні

  2. оптові

  3. договірні

  4. ринкові

  262. До якої із функцій складових бізнес-плану відноситься оцінка конкурентоспроможності продукції (послуг)

  1. план виробництва

  2. дослідження ринку та маркетинг-план.

  3. резюме

  4. галузь, підприємство та його продукція

  263. Така частина бізнес-плану як резюме по порядку розміщення знаходиться

  1. після змісту

  2. після плану виробництва

  3. після інвестиційного плану

  4. після додатків

  264. До нормативів витрат робочого часу відносять:

  1. трудомісткість робіт, чисельність робітників, норматив тривалості трудових процесів

  2. технологічна трудомісткість робіт, продуктивність праці, рівень заробітної плати

  3. чисельність робітників, рівень зайнятості, виробнича трудомісткість, рівень рентабельності

  4. норматив тривалості трудових процесів, повна трудомісткість, відсутність ризику на підприємстві

  265. Зазвичай бізнес-план складається на період:

  1. один рік

  2. до 1 року

  3. 3-5 років

  4. 10-15 років

  266. Обсяги збуту продукції сільського господарства плануються на основі:

  1. державного замовлення

  2. договору, що укладається між виробником і споживачами

  3. інших замовлень

  4. замовлень переробних підприємств

  267. В основі планування виробництва оновленої нової продукції на переробних підприємствах АПК є:

  1. концепція життєвого циклу продукції

  2. план виробництва продукції

  3. асортиментний портфель

  4. можливості підприємства оновити обладнання для випуску нової продукції

  268. Розрахунок точки беззбитковості виробництва продукції входить до розділу бізнес-плану:

  1. інвестиційний план

  2. оцінка ризику

  3. фінансовий план

  4. план виробництва

  269. Перспективні плани складаються на період:

  1. до року

  2. на рік

  3. 5-20 років

  4. на 2 роки

  270. Бізнес-план орієнтований на:

  1. розвиток

  2. стабільність

  3. скорочення

  4. відокремлення

  271. Зміст і обсяг бізнес-плану не залежить від:

  1. цілей розробки плану

  2. сфери діяльності

  3. розміру бізнесу

  4. місцезнаходження підприємства

  272. При визначенні собівартості 1 ц приросту живої маси молодняку ВРХ із загальної суми матеріально-грошових витрат віднімають витрати:

  1. на побічну продукцію

  2. загальновиробничі

  3. страхові платежі

  4. суму орендної плати

  273. Оперативно-календарне планування – це конкретизація плану виробництва у вигляді завдань у натуральній кількості за конкретними виконавцями:

  1. на короткі проміжки часу

  2. на довгостроковий період

  3. на середньостроковий період

  4. на квартал, півріччя

  274. При плануванні витрат на виробництво продукції рослинництва до умовно постійних належать:

  1. витрати на електроенергію

  2. А

  3. амортизаційні відрахування

  4. заробітна плата робітників

  5. матеріальні витрати (ПММ, добрива, насіння, засоби захисту)

  275. Підвищену оплату працівникам с.-підприємств планують при:

  1. збиранні врожаю с.-культур

  2. роботах зі шкідливими умовами праці

  3. посіві с.-г. культур

  4. підготовці ґрунту до посіву

  276. При плануванні витрат на рекламу їх необхідно віднести до статті витрат:

  1. загальновиробничих

  2. загальногосподарчих

  3. роботи і послуги

  4. утримання основних засобів

  277. У процесі фінансового планування та оцінювання фінансового стану підприємства використовуються наступні документи

  1. баланс

  2. звіт про фінансові результати, баланс

  3. звіт про власний капітал, фінансові результати, рух грошових коштів, баланс

  4. звіт про рух грошових коштів

  278. У валову продукцію свинарства включають:

  1. приріст живої маси свиней

  2. приріст живої маси свиней, масу приплоду

  3. гній, приріст живої маси свиней, масу приплоду

  4. приріст живої маси свиней, гній

  279. Незавершене виробництво – це:

  1. молодняк худоби, що залишається на кінець року

  2. молодняк худоби, посіви озимих культур, підсів багаторічних трав, вартість внесених під оранку добрив, вартість лущення стерні, оранки, затримання снігу та вирівнювання зяблевої оранки під майбутній урожай

  3. вартість власного насіння на складі

  4. неотримані кошти за зданий на м’ясокомбінат молодняк ВРХ

  280. Плановий рівень рентабельності виробництва визначається як відношення:

  1. прибутку до собівартості реалізованої продукції виражене у відсотках

  2. прибутку до вартості основних і оборотних фондів виражене у відсотках

  3. суми виручки від реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції виражене у відсотках

  4. вартості валової продукції у порівнянних цінах до собівартості реалізованої продукції виражене у відсотках

  281. При плануванні реалізації продукції враховують:

  1. ціну, якість та строки реалізації продукції, упаковку та асортимент продукції

  2. якість продукції, упаковку, сервіс обслуговування

  3. виробничу потужність підприємства

  4. упаковку та сервісне обслуговування

  282. Оперативне фінансове планування включає розробку:

  1. оперативно-фінансового плану на рік

  2. платіжного календаря

  3. кредитного та касового плану

  4. оперативно-фінансового плану, платіжного календаря, кредитного та касового плану

  283. До виробничої собівартості сільськогосподарської продукції не входять:

  1. відрахування на соціальне страхування

  2. амортизаційні відрахування, вартість спожитих матеріальних ресурсів

  3. заробітна плата основних виробничих працівників

  4. загальновиробничі витрати

  284. При плануванні потреби в мінеральних добривах враховують:

  1. урожайність сільськогосподарських культур, винос поживних речовин NPK запланованою урожайністю, вміст у ґрунті рухомих форм поживних елементів, гною та мінеральних добрив

  2. попередники під культури

  3. фінансові можливості господарства

  4. ступінь освоєння сівозмін

  285. При плануванні фонду заробітної плати в його загальну суму не включають:

  1. оплату за тарифом

  2. нарахування на оплату

  3. підвищену оплату на збиранні с.-г. культур та доплату за продукцію, надбавки за класність і стаж роботи

  4. премії за економію матеріальних ресурсів, за перевиконання договірних зобов’язань, виплату дивідендів, премії, виплачені з прибутку

  286. При визначенні вартості 1 ц насіння зернових, кормових та технічних культур враховують:

  1. собівартість насіння власного виробництва, вартість купленого, отриманого з обміну та витрати на його завезення в господарство

  2. вартість насіння власного виробництва та купленого

  3. вартість купленого насіння та затрати на його завезення в господарство

  4. вартість насіння отриманого від обміну та витрати на його завезення в господарство

  287. При плануванні комплексної ціни 1 ц пального та мастильних матеріалів для роботи тракторів в загальну суму витрат включають:

  1. вартість дизельного пального, всіх витрат мастильних матеріалів, пускового бензину та витрати на їх завезення в господарство

  2. вартість мастильних матеріалів та витрати на їх завезення в господарство

  3. вартість дизельного пального і мастильних матеріалів

  4. вартість дизельного пального, пускового бензину та витрати на їх завезення в господарство

  288 При плануванні амортизаційних відрахувань основних засобів виробництва їх відсоткове значення визначають від:

  1. балансової вартості основних засобів

  2. залишкової вартості

  3. балансової вартості основних засобів з врахуванням витрат на їх завезення в господарство та монтаж

  4. залишкової вартості з врахуванням витрат на їх модернізацію та реконструкцію

  289. При плануванні витрат на поточний ремонт основних засобів виробництва застосовують:

  1. відсоток залишкової вартості основних засобів

  2. фактичні витрати на ремонти досягнуті за останні три роки

  3. фактичні витрати на поточні ремонти досягнуті за останні три роки, відсоток залишкової вартості, але не більше 10% суми залишкової вартості

  4. фактичні витрати за останні три роки з врахуванням змін цін на запасні частини і матеріали

  290. При плануванні потреби в отрутохімікатах враховують їх застосування при:

  1. протруюванні насіння, обробітку посівів або внесенні в ґрунт

  2. внесенні в ґрунт

  3. обробітку посівів

  4. протруюванні насіння та обробітку посівів

  291. При плануванні потреби в мінеральних та органічних добривах враховують їх внесення:

  1. під оранку, при посіві, при підкормах в період вегетації

  2. тільки під оранку

  3. тільки при посіві

  4. тільки при підкормах рослин в період вегетації

  292. При плануванні реалізації продукції за плановою собівартістю продукцію реалізують:

  1. на громадське харчування та матеріальну допомогу пенсіонерам даного господарства

  2. в рахунок орендної плати за орендовані земельні та майнові паї

  3. заготівельним організаціям при бартерних операціях

  4. в рахунок оплати праці працівникам господарства

  293. При розробці комплексних нормативів витрат в рослинництві і тваринництві в статтю витрат „Всього оплати” включають:

  1. оплату по тарифу, доплату за продукцію, додаткову оплату за строки і якість роботи, підвищену оплату на збиранні, доплату за кваліфікацію, за шкідливі умови праці, надбавки за стаж роботи, нарахування на оплату

  2. оплату по тарифу та доплату за продукцію

  3. оплату по тарифу, за кваліфікацію та надбавки за стаж роботи

  4. оплату по тарифу, надбавки за стаж роботи, підвищену оплату на збиранні, нарахування на оплату

  294 При плануванні витрат на ремонт причіпних і навісних с.-г. машин використовують:

  1. загальний обсяг робіт у еталонних умовних гектарах та норматив витрат на 1 ум. ет. га

  2. фактичні витрати за останні три роки

  3. витрати у відсотках від залишкової вартості с.-г. машин

  4. витрати на 1 га посівної площі на поточний ремонт с.-г. машин

  295. При розрахунках денних тарифних ставок для трактористів-машиністів, працівників на ручних роботах в рослинництві і тваринництві необхідно враховувати:

  1. мінімальний розмір заробітної плати, коефіцієнти між розрядних співвідношень, коефіцієнт мінімальних тарифних ставок робітників першого розряду і мінімального розміру тарифної ставки робітника, який виконує просту некваліфіковану роботу

  2. мінімальний розмір заробітної плати та коефіцієнти між розрядних співвідношень

  3. мінімальний розмір заробітної плати та коефіцієнти співвідношень мінімальних тарифних ставок робітників першого розряду і мінімального розміру тарифної ставки робітника, який виконує просту некваліфіковану роботу

  4. мінімальний розмір заробітної плати

  296. При плануванні собівартості 1 т-км у витрати не включають:

  1. заробітну плату водіїв

  2. вартість пального і мастильних матеріалів

  3. амортизаційні відрахування автомобілів, причепів та будівель автогаража

  4. заробітну плату головного інженера господарства

  297. При плануванні собівартості 1 коне-дня в загальні витрати не включають:

  1. витрати на корми

  2. амортизаційні відрахування

  3. вартість послуг, наданих обслуговуючими підрозділами

  4. заробітну плату головного зоотехніка

  298. Методика визначення потреби в транспортних засобах:

  1. обсяг транспортних робіт на підприємстві розраховують за масою (в тонах), вантажообігом (тонно-кілометри), пробігом у кілометрах з вантажем та без нього

  2. обсяг транспортних робіт на підприємстві розраховують за масою в тонах, пробігом у кілометрах із вантажем та без нього

  3. вантажообігом (тонно-кілометри), обсягом транспортних робіт на підприємстві

  4. пробігом у кілометрах із вантажем та без нього, вантажообігом (у тонно-кілометрах)

  299. Основні розділи річного плану економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства

  1. основні економічні показники плану; планування розвитку галузей рослинництва, планування розвитку галузей тваринництва

  2. планування роботи підсобних підприємств, промислів та допоміжних виробництв

  3. план по праці й фонду заробітної плати, планування засобів виробництва, планування собівартості продукції, фінансовий план

  4. всі відповіді вірні

  300. При складанні балансу нафтопродуктів у господарстві враховують:

  1. їх наявність на початок року, надходження в поточному році, витрати їх в поточному році та залишок на кінець року

  2. їх надходження в поточному році, витрати в поточному році та залишок на кінець року

  3. їх наявність на початок року та надходження на плановий об’єм робіт

  4. потребу на запланований обсяг робіт та наявність на початок і кінець року


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал