Перелік тестових завдань на фахове випробування для вступу на спеціальністьСторінка2/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3

в). Можливості, загрози та внутрішнє середовище

г). Привабливість та конкурентоспроможність

81. При виборі продуктово-товарної стратегії враховують:

а). Тільки ринкові характеристики СЗГ (стратегічної зони господарювання)

б). Тільки виробничі характеристики продукції, що планується до випуску

в). Ринкові і виробничі характеристики продукції, що планується до випуску

г). Тільки технологічні фактори виробництва продукції

82. Доповніть наведений перелік: “Згідно теорії М. Портера загальноконкурентними стратегіями є: лідирування у зниженні витрат, диференціації, ....”

а). Фокусування

б). Мотивації

в). Організації

г). Диверсифікації

83. “Бачення” розвитку підприємства – це:

а). Визначення вищого керівництва напрямку розвитку підприємства

б). Погляд вищого керівництва на те, яким може чи має бути підприємство за найсприятливішого збігу обставин

в). Короткостроковий прогноз діяльності підприємства, враховуючи вплив зовнішнього середовища

г). Процес прийняття рішень щодо подальшого розвитку підприємства

84. Стратегія диверсифікації – це:

а). Процес формування системи цілей та встановлення мети підприємства

б). Процес проникнення в нові сфери діяльності, раніше не характерні для підприємства, покликані змінити, доповнити або замінити продукцію, що вже випускається

в). Стратегія цілеспрямованого скорочення діяльності

г). Стратегія, спрямована на підвищення спеціалізації та концентрації діяльності підприємства

85. Окремий сегмент ринку, на якому діє підприємство, або на який бажає вийти – це:

а). Стратегічна зона господарювання

б). Стратегічна бізнес-одиниця

в). Зона стратегічних ресурсів

г). Стратегічний господарський центр

86. Функціональна стратегія визначає:

а). Розподіл ресурсів на підприємстві

б). Скільки продукції потрібно виробити для задоволення потреб споживачів

в). Стратегічну орієнтацію певної функціональної підсистеми управління підприємством

г). Загальні функції управління

87. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ) містить такі критерії:

а). Темпи зростання ринку та відносна частка ринку

б). Привабливість та конкурентоспроможність

в). Можливості та загрози зовнішнього середовища

г). Сильні та слабкі сторони

88. Параметрами, що підлягають співставленню в SWOT – аналізі є:

а). Потенціал та конкурентна позиція підприємства

б). Сильні та слабкі сторони підприємства, загрози та можливості зовнішнього середовища

в). Невизначеність, складність, динамічність зовнішнього середовища

г). Сильні і слабкі характеристики зовнішнього середовища

89. Модель конкурентних сил за М.Портером не містить такого елемента як:

а). Споживачі

б). Товари-замінники

в). Наявні та потенційні конкуренти

г). Конкурентні стратегії

90. Стратегія управління базується на:

а). Концепції підприємства як “відкритої системи”

б). Концепції підприємства як “закритої системи”

в). Ресурсній концепції підприємства

г). Концепції підприємства як “соціотехнічної системи”

91. До варіантів стратегії диверсифікації не відносять:

а). Споріднену диверсифікацію

б). Варіантну диверсифікацію

в). Конгломератну диверсифікацію

г). Неспоріднену диверсифікацію

92. Другим етапом еволюції розуміння та передбачення майбутнього є:

а). Стратегічне управління

б). Стратегічне планування

в). Довгострокове планування

г). Бюджетування

93. Згідно з концепцією підприємства як “відкритої матеріально-речовинної та соціально-економічної системи” на “вході” підприємства знаходяться:

а). Всі види матеріальних і нематеріальних ресурсів

б). Товари

в). Послуги

г). Кваліфіковані кадри

94. “Стратегічний набір” – це:

а). Сукупність продуктово-товарних стратегій

б). Система стратегій різного типу розроблених на певний відрізок часу, що відбивають специфіку та розвиток підприємства

в). Сукупність функціональних та ресурсних стратегій

г). Стратегії адаптації до зовнішнього середовища

95. Портфель бізнесів фірми – це:

а). Сукупність конкурентних переваг підприємства

б). Певна група споживачів

в). Дані про розміщення інвестицій

г). Сукупність всіх стратегічних бізнес-одиниць

96. Першим етапом еволюції розуміння та передбачення майбутнього є:

а). Довгострокове планування

б). Стратегічне управління

в). Стратегічне планування

г). Бюджетування та фінансовий контроль

97. Довгострокова спрямованість підприємства та його орієнтація на конкретний тип діяльності – це:

а). Цілі підприємства

б). Ринкова характеристика діяльності підприємства

в). Генеральна мета підприємства

г). Умова виникнення стратегічного управління

98. Декомпозиція (розукрупнення) – це метод:

а). Розкриття структури системи, при якому за однією ознакою її поділяють на окремі складові

б). Узгодження непов'язаних між собою напрямків діяльності

в). Горизонтальної координації цілей

г). Розробки стратегії підприємства

99. У планах короткострокові цілі набувають форми:

а). Мети


б). Завдань

в). Напрямку розвитку

г). Місії

100. Автором “галузевої моделі” середовища організації є:

а). М. Портер

б). Дж. Гелбрейт

в). Г. Олдріч

г). П. Лоуренс

101. До загальноконкурентних стратегій не відносять:

а). Стратегію фокусування

б). Стратегію диференціації

в). Стратегію стабілізації

г). Стратегію лідирування у зниженні витрат

102. Стратегія окремого бізнес-напрямку діяльності підприємства являє собою:

а). Функціональну

б). Корпоративну

в). Операційну

г). Ділову

103. Рівень невизначеності характеризується:

а). Недостатністю або повною відсутністю інформації

б). Пошуком альтернативи у прийнятті рішень

в). Недостатньою кваліфікацією персоналу

г). Складністю поставленої проблеми

104. Для аналізу макросередовища застосовують:

а). SWOT – аналіз

б). Портфельний аналіз

в). PEST – аналіз

г). SNW – аналіз

105. Стратегія диференціації – це:

а). Стратегія цілеспрямованого скорочення діяльності

б). Стратегія, що полягає в орієнтації діяльності підприємства на створення унікальних продуктів

в). Стратегія спрямована на підвищення спеціалізації та концентрації діяльності підприємства, з урахуванням вимог певного сегмента без орієнтації на весь ринок

г). Стратегія направлена на забезпечення раціонального розподілу ресурсів

106. Підприємство, де стратегічне мислення є основною, принциповою засадою в діяльності керівництва та персоналу, де існує система стратегічного управління є:

а). Прибутковим підприємством

б). Ринково-орієнтованим підприємством

в). Стратегічно-орієнтованим підприємством

г). Соціально-орієнтованим підприємством

107. До основних засобів конкурентної боротьби не відносять:

а). Підвищення якостей продукції

б). Підвищення ціни товарів

в). Випуск нових товарів

г). Зниження ціни товарів

108. Процес освоєння нових видів продукції, що раніше не були характерні для діяльності підприємства і потребують створення нових виробничої та збутових підсистем для задоволення потреб нових для підприємства споживачів – це:

а). Центрована диверсифікація

б). Споріднена диверсифікація

в). Конгломератна диверсифікація

г). Інтеграція

109. До груп факторів макросередовища не відносять:

а). Економічні

б). Політичні

в). Соціальні

г). Характеристики галузі

110. Перший етап проведення портфельного аналізу полягає у :

а). Розробці стратегій для кожної бізнес-одиниці підприємства

б). Визначенні відповідних стратегічних зон господарювання та їх дослідженні

в). Визначенні відповідності розроблених бізнес-стратегій корпоративній стратегії

г). Визначенні конкурентоспроможності усіх бізнес-одиниць підприємства

111. Розподіл бізнес-напрямків у матриці БКГ здійснюється за такими групами:

а). Зона росту, зона вибіркового росту, зона збору урожаю

б). Зародження, зростання, зрілість, старіння

в). “Зірки”, “корови”, “собаки”, “знаки запитання”

г). “Приманка для споживача”, “оптимальний стратегічний набір”, “країна дурнів”, “пастка для споживачів”

112. Основними критеріями побудови матриці Мак - Кінсі являються:

а). Привабливість ринку та конкурентоспроможність

б). Зростання ринку та частка ринку

в). Темп росту ринку та відносна частка ринку

г). Значення товару та якість виробництва.

113. Стратегічними альтернативами щодо “дійних корів” є:

а). Стратегія розвитку, оптимізації

б). Стратегія підтримки, стратегія “збору урожаю”

в). Стратегія ліквідації, або виходу із бізнесу

г). Стратегія вибіркового розвитку

114. Параметрами, що підлягають співставленню в SWOT – аналізі є:

а). Потенціал та конкурентна позиція підприємства

б). Сильні та слабкі сторони підприємства, загрози та можливості зовнішнього середовища

в). Невизначеність, складність, динамічність зовнішнього середовища

г). Значення товару для покупця та якість

115. Система стратегій різного типу розроблених на певний відрізок часу, що відбивають специфіку та розвиток підприємства – це:

а). “Стратегічний набір”

б). Портфель бізнесів фірми

в). Загально конкурентні стратегії

г). Корпоративна стратегія

116. Основною метою стратегічного планування є:

а). Підвищення реагування підприємства на зміну зовнішнього середовища, враховуючи внутрішні можливості

б). Внутрішня спрямованість без урахування зовнішніх умов функціонування підприємства

в). Складання короткострокових планів діяльності підприємства

г). Розробка довгострокових планів діяльності підприємства

117. Погляд вищого керівництва підприємства на те, яким може чи має бути підприємство за найсприятливішого збігу обставин – це:

а). Мета


б). “Бачення” розвитку підприємства

в). Місія підприємства

г). Генеральна мета

118. Основна ідея побудови “дерева цілей” – це:

а). Групування цілей

б). Підпорядкованість цілей

в). Аналіз цілей

г). Декомпозиція

119. До вимог, яким повинні відповідати правильно сформовані цілі не відносять:

а). Конкретність

б). Вимірюваність

в). Наукова обґрунтованість

г). Жорсткість щодо їх досягнення

120. Стратегічна група конкурентів - це:

а). Певна кількість підприємств, що функціонують в одній галузі

б). Певна кількість підприємств, що займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних і тих самих конкурентних переваг та однаковими методами

в). Певна кількість підприємств, що мають однаковий профіль

г). Певна кількість підприємств, що мають однакові прибутки

121. Стратегія, що полягає в орієнтації діяльності підприємства на створення унікальних продуктів – це:

а). Стратегія диференціації

б). Стратегія фокусування

в). Маркетингова стратегія

г). Корпоративна стратегія

122. “Стратегічна прогалина” характеризує:

а). Досягнення синергії між різноманітними напрямками діяльності

б). Різницю між можливостями, зумовленими наявними тенденціями зростання підприємства та бажаними орієнтирами необхідними для зростання та зміцнення підприємства в довгостроковій перспективі

в). Інтервальні значення в параметрах виробленої продукції

г). Різницю в розумінні тенденцій розвитку підприємства керівниками та акціонерами

123. Гнучкість – це одна з вимог правильно сформованих цілей означає:

а). Необхідність врахування звичаїв, потреб, традицій та цінностей, що склались в суспільстві

б). Можливість та необхідність внесення коректив до змісту мети та структури цілей організації під впливом змін у середовищі

в). Врахування можливостей виробничого потенціалу підприємства

г). Можливість внесення коректив до змісту цілей в залежності від бажань керівників

124. Моніторинг зовнішнього середовища – це:

а). Формування уявлення про майбутній стан факторів зовнішнього середовища

б). Оцінка політичної ситуації на рівні країни

в). Постійне відстеження поточної і нової інформації

г). Постійне дослідження змін макроекономічних показників

125. До показників, що аналізуються при вивченні економічного середовища при проведенні PEST – аналізу не відносять:

а). Величина валового національного продукту

б). Темпи інфляції

в). Темпи економічного зростання

г). Прибутковість галузі

126. Доповніть наведений перелік складових моделі конкурентних сил за М. Портером: “потенційні конкуренти, існуючі конкуренти, постачальники ресурсів ...”:

а). Споживачі і товари замінники

б). Державні органи контролю

в). Споживачі і держава

г). Науково-технічний прогрес

127. До потенційних внутрішніх сильних сторін підприємства не відноситься:

а). Економія на масштабах виробництва

б). Достатні фінансові ресурси

в). Занадто вузький асортимент продукції

г). Власні технології

128. Стратегія диференціації може виявлятись:

а). У специфічних характеристиках товару

б). В індивідуальному дизайні і виготовленні товарів на замовлення

в). В унікальності виробів за стилем, модою

г). Всі відповіді правильні

129. Стратегічна зона господарювання – це:

а). Окремий сегмент ринку на якому діє підприємство, або на який бажає вийти

б). Розміри певних регіонів

в). Виокремлена зона бізнесу, яка відповідає за певний вид її ринкової діяльності

г). Сукупність усіх бізнес-одиниць

130. Альтернативними стратегіями в межах матриці БКГ є:

а). Збільшення ринкової частки та підвищення конкурентних переваг

б). Стратегія розвитку, стратегія підтримки, “збору урожаю”, скорочення або ліквідації

в). Пошук ніш, контрольоване інвестування, мінімізація інвестицій

г). Становлення, диференціація, оновлення

131. Першою стадією життєвого циклу товару є:

а). Стадія зародження

б). Стадія зрілості

в). Стадія зростання

г). Стадія насичення

132. Виробнича стратегія це:

а). Функціональна стратегія, що полягає у розробці та управлінні процесом створення на підприємстві необхідних для споживачів продуктів і послуг

б). Стратегія промислових підприємств орієнтованих на ринкові цінності

в). Стратегія розподілу та контролю за використанням ресурсів при виробництві певних товарів

г). Стратегія спрямована на розширення діяльності підприємства

133. Сукупність всіх стратегічних бізнес-одиниць являє собою:

а). Стратегічний набір

б). Стратегічну зону господарювання

в). Портфель бізнесів фірми

г). Диверсифіковане підприємство

134. Матриця БКГ має розміри:

а). 3 х 3

б). 4 х 2

в). 4 х 4

г). 2 х 2

135. PEST – аналіз використовують для аналізу:

а). Макросередовища фірми

б). Мікросередовища

в). Внутрішнього потенціалу підприємства

г). Основних економічних характеристик галузі

136. Основна відмінність етапу довгострокового планування від етапу бюджетування полягає в тому, що:

а). Процес управління має випереджальний характер

б). Почали застосовувати методи визначення строків окупності інвестицій

в). Проводиться аналіз зовнішнього середовища

г). Формується місія підприємства

137. Конкретизація місії підприємства у формі доступній для управління процесами – це:

а). Мета


б). Цілі

в). “Бачення”

г). Стратегія

138. Третім етапом еволюції розуміння та передбачення майбутнього є:

а). Бюджетування

б). Стратегічне управління

в). Стратегічне планування

г). Довгострокове планування

139. За вимірюваністю цілі поділяють на:

а). Внутрішні і зовнішні

б). Кількісні і якісні

в). Виробничі та управлінські

г). Короткострокові, середньострокові та довгострокові

140. Стратегічні цілі – це цілі, які:

а). Вказують на специфічні результати діяльності, що їх організація планує досягти, а також конкурентну позицію, яку вона прагне зайняти на ринках для своїх продуктів

б). Точно визначають найближчі конкретні організаційні плани

в). Направлені на повне використання виробничого потенціалу

г). Визначають шляхи досягнення довгострокових планів

141. Генеральна мета фірми, яка стосується їх довгострокової орієнтації на який-небудь вид діяльності та відповідне місце на ринку – це:

а). Місія

б). Цілі

в). Стратегія

г). Тактика

142. Стратегічний рівень підприємства – це:

а). Рівень розвитку підприємства

б). Рівень можливої рентабельності підприємства при умові повного використання виробничих потужностей

в). Рівень готовності підприємства до ефективних дій у середовищі його функціонування завдяки розробці та реалізації обґрунтованих стратегічних рішень, в яких враховано можливості та обмеження розвитку підприємства

г). Необхідний рівень якості продукції, для забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках

143. Стратегія підприємства, що полягає в орієнтації на зайняття лідируючого положення в галузі, за рахунок економії на витратах при виготовленні масової продукції – це:

а). Стратегія фокусування

б). Стратегія диверсифікації

в). Стратегія диференціації

г). Стратегія контролю за витратами

144. Стратегія, що розробляється для диверсифікованої компанії, показуючи напрямки розвитку підприємства в цілому – це:

а). Корпоративна стратегія

б). Функціональна стратегія

в). Забезпечувальна стратегія

г). Ресурсна стратегія

145. Ринкова частка фірми – це:

а). Питома вага товарів фірми по відношенню до найсильнішого конкурента

б). Питома вага товарів фірми в загальній місткості ринку

в). Частина товарів призначена для експорту

г). Частина товарів призначена для внутрішнього споживання

146. При зборі інформації для аналізу зовнішнього середовища використовують такі способи:

а). Сканування

б). Моніторинг

в). Прогнозування

г). Всі відповіді правильні

147. Метод SWOT – аналізу дозволяє встановити:

а). Лінії зв'язку між зовнішніми можливостями та загрозами, а також слабкими і сильними сторонами підприємства

б). Ступінь задоволення потреб споживачів

в). Лінії зв'язку між економікою і політикою

г). Відносну ринкову частку підприємства

148. До загальних (типових) стратегій відносяться:

а). Стратегію диференціації

б). Продуктово-товарні стратегії

в). Стратегії підтримки або стабілізації

г). Маркетингові стратегії

149. В функціональних стратегіях об'єктом управлінського впливу є:

а). Певний вид управлінської діяльності

б). Розподіл ресурсів підприємства

в). Асортимент продукції

г). Матеріально-технічне забезпечення підприємства

150. Стратегія диверсифікації, що полягає у використанні хоча б одного з наявних факторів виробництва: технології, постачальники, споживачі і т.д. – це:

а). Стратегія центрованої диверсифікації

б). Стратегія спорідненої диверсифікації

в). Стратегія конгломератної диверсифікації

г). Стратегія неспорідненої диверсифікації

151. Мікросередовище функціонування аграрного підприємства це:

а). Сукупність зовнішніх сил, які безпосередньо або опосередковано впливають на господарську діяльність

б). Сукупність зовнішніх сил (суб'єктів господарювання), які безпосередньо впливають на діяльність підприємства і перебувають під впливом цієї діяльності

в). Підприємства, організації, що знаходять клієнтів для продажу продукції

г). Підприємства, які постачають агарним підприємствам необхідні матеріальні ресурси

152. Макросередовище функціонування аграрного підприємства це:

а). Сукупність зовнішніх сил, що не є контрольованими з боку підприємства, можуть відкривати для нього нові сприятливі можливості розвитку або створювати нові загрози

б). Сукупність зовнішніх сил, які впливають на діяльність підприємства

в). Ділові особи (агенти, брокери), що продають продукцію аграрних підприємств

г). Банки, страхові компанії, з якими аграрні підприємства вступають у ділові відносини

153. Банкрутство підприємства це:

а). Визначена арбітражним судом неплатоспроможність

б). Неплатоспроможність суб'єкта підприємницької діяльності відновити свою платоспроможність

в). Неспроможність задовольнити вимоги кредиторів

г). Визнана арбітражним судом неспроможність суб'єктів підприємницької діяльності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані ним вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури

154.Нематеріальні ресурси – це :

а). Засоби праці, що не мають фізичної, тілесної структури (форми), визначаються об'єктом права власності юридичної чи фізичної особи, мають вартість і приносять власникові певний дохід

б). Право на набутий виробничий і організаційно-господарський досвід, технологічне рішення, технічну інформацію, що дають економічну вигоду підприємству

в). Сума перевищення вартості підприємства над балансовою вартістю його активів, яка виникла внаслідок використання ним управлінських якостей

г). Право на використання наукових рішень

155. Підприємство – це:

а). Добровільне об'єднання осіб для спільної сільськогосподарської діяльності

б). Суб'єкт господарювання, що має право виробити товарну продукцію

в). Самостійний об'єкт господарювання, який має право юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку

г). Добровільне об'єднання осіб для обслуговування членів кооперативу

156. Фермерське господарство – це:

а). Форма підприємництва громадян України, які виявили бажання переважно особистою працею членів цього господарства виробляти товарну продукцію, займатися її переробкою і реалізацією

б). Товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості

в). Форма підприємництва громадян України з метою виробництва продукції

г). Це господарства, створені на засадах угоди шляхом об'єднання їх майна для виробництва продукції

157. Санація підприємства – це:

а). Перехід підприємств-банкрутів до нових власників

б). Неспроможність, суб'єкта підприємницької діяльності виконати після встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами

в). Система заходів, що здійснюється з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення вимог кредиторів

г). Визнана арбітражним судом неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані ним вимоги кредиторів

158. Міжгосподарська кооперація – це:

а). Об’єднання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств для спільного виробництва продукції

б). Об’єднання господарств в певну виробничу структуру під єдиним керівництвом одного із його засновників

в). Укрупнення господарств і поглиблення їх спеціалізації

г). Тимчасове об’єднання господарств з делегуванням певних функцій одному із членів об’єднання

159. Залежно від якості змін розвиток підприємства поділяють на:

а). Циклічний та спіральний

б). Соціальний та технологічний

в). Прогресивний та регресивний

г). Структурний та функціональний

160. Припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом:

а). Санації або реєстрації

б). Ліквідації, реорганізації або банкрутства

в). Реорганізації або ліквідації

г). Санації, банкрутства, реорганізації або ліквідації

161. Здатність підприємства адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх змін, а також здатність керівництва діяти поза жорсткими рамками правил і норм – це:

а). Гнучкість

б). Контрольованість

в). Стабільність

г). Прогрес

162. Економічна оцінка землі – це:

а). Порівняльна оцінка землі як засобу виробництва

б). Порівняльна оцінка землі за якостями що впливають на урожайність

в). Оцінка її як засобу виробництва за виходом продукції, окупності витрат і диференційованого доходу

г). Оцінка землі по диференційованому доходу

163. Оренда землі – це:

а). Передача землі у користування строком до двох років

б). Передача землі третій особі

в). Передача землі у постійне користування

г). Передача її власником у тимчасове користування юридичним і фізичним особам за відповідну плату для здійснення ними підприємницької та іншої діяльності

164. Ринок землі – це:

а). Сукупність правових та економічних відносин, що виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами), в процесі оренди земельних ділянок, їх обміну, купівлі-продажу, застави, дарування і спадкування

б). Відносини між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) в процесі оренди землі

в). Відносини між суб'єктами в процесі купівлі-продажу землі

г). Відносини між суб'єктами в процесі застави, дарування і спадкування землі

165. Земельний кадастр – це:

а). Якісна оцінка землі в балах за природними властивостями

б). Система відомостей і документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між власниками землі і землекористувачами за категоріями земель, їх якісною характеристикою і народногосподарською цінністю

в). Це оцінка землі за критеріями виходу продукції, окупності витрат і диференціального доходу

г). Це оцінка землі в балах за властивостями, які корелюють з урожайністю

166. Диференціальний рентний дохід – це:

а). Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та місцезнаходженням землях і являє собою надлишок доходу над “нормальним” доходом, що формується за нормативної рентабельності поточних витрат ( на рівні 35%)

б). Дохід, що формується на гірших за родючістю землях

в). Дохід, прийнятий у розмірі 1,6 ц зерна з 1 га

г). Фінансовий результат, що визначається додаванням до прибутку після оподаткування надзвичайних доходів

167. Поняття власності на землю включає в себе:

а). Право користуватися, володіти і розпоряджатися земельною ділянкою

б). Право володіння і користування землею

в). Оренда землі

г). Користування землею

168. Трудові ресурси реальні – це:

а). Населення зайняте економічною діяльністю (уже працює)

б). Особи, що навчаються з відривом від виробництва і можуть бути залучені до конкретної праці

в). Зайняті в домашньому господарстві

г). Безробітні, що не мають роботи, але бажають її отримати

169. Коефіцієнт сезонності визначається як:

а). Відношення кількості відпрацьованих людино-годин у місяці до середньомісячних за рік

б). Відношення максимальної кількості відпрацьованих людино-годин у місяці до мінімальної

в). Відношення кількості відпрацьованих людино-годин до кількості працюючих

г). Відношення фактичної кількості відпрацьованих людино-годин до запасу праці

170. Який із наявних показників найбільш характеризує ефективність використання трудових ресурсів:

а). Кількість відпрацьованих днів одним працівником за рік

б). Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу

в). Коефіцієнт сезонності праці

г). Річна продуктивність праці

171. Продуктивність праці – це:

а). Витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції

б). Витрати живої праці на виробництво одиниці продукції

в). Продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати якийсь обсяг робіт

г). Співвідношення виробленої продукції до затрат

172. Який з варіантів підвищення продуктивності праці вважається найбільш позитивним?

а). Валова продукція збільшується, затрати праці зменшуються

б). Валова продукція збільшується, затрати праці постійні

в). Валова продукція збільшується, затрати праці збільшуються меншими темпами, ніж ріст валової продукції

г). Валова продукція незмінна, затрати праці зменшуються

173. Основні показники продуктивності праці – це:

а). Вироблено продукції до затрат праці (людино-годин, людино-днів, середньорічних працівників)

б). Затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції

в). Кількість тварин, що припадає на одного працівника

г). Розмір посівної площі на одного працівника

174. Під матеріально-технічною базою сільського господарства розуміють:

а). Сукупність всіх засобів і предметів праці, за допомогою яких здійснюється виробництво продукції, її транспортування, зберігання, переробка, реалізація

б). Засоби виробництва і трудові ресурси, що приводять їх в дію в процесі виробництва

в). Застосування високоефективних систем машин

г). Подальша електрифікація та технічне переозброєння

175. Трудомісткість – це:

а). Затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції

б). Затрати робочого часу на одиницю окремих видів робіт

в). Затрати праці на одну голову худоби

г). Затрати праці на однин гектар посіву

176. Показники річної продуктивності праці визначається як:

а). Відношення валової продукції с/г у порівнянних цінах до середньорічної чисельності працівників

б). Відношення валової продукції до кількості відпрацьованих люд.-год

в). Відношення валової продукції до кількості відпрацьованих впродовж року місяців

г). Відношення кількості працівників до валової продукції в порівнянних цінах

177. АПК являє собою:

а). Сукупність взаємозв’язаних галузей, що об’єднані єдиною метою задовольняти потреби суспільства в продуктах харчування з мінімальними затратами

б). Сукупність галузей народного господарства, які взаємодіють із сільським господарством і які мають забезпечити населення продуктами харчування, а промисловість с/г сировиною

в). Це єдина система для успішного вирішення продовольчої проблеми

г). Галузі сільського господарства, які виробляють продукцію рослинництва і тваринництва

178. Під абсолютною родючістю землі розуміють:

а). Вихід продукції на одиницю площі

б). Вихід продукції на одиницю затрат

в).Ступінь розораності

г). Ступінь меліорованості

179. Засоби виробництва сільськогосподарських підприємств виступають в такій економічній формі як:

а). Основні фонди

б). Оборотні фонди

в). Предмети праці і засоби праці

г). Фонди обігу

180. Основною ознакою поділу фондів на основні і оборотні є :

а). Спосіб перенесення вартості на створений продукт

б). Величина вартості фондів

в). Матеріально-речова форма

г). Строк використання

181. Основними фондами називаються:

а). Засоби праці, що багаторазово приймають участь у виробничому процесі без зміни натуральної форми і переносять по частинах свою вартість на створений продукт по мірі зносу

б). Засоби виробництва, вартість яких переноситься на продукт і повертається підприємству протягом одного кругообігу

в). Знаряддя праці, виражені у вартісній формі

г). Фонди, що беруть участь у процесі виробництва і формування вартості продукції

182. До оборотних засобів відносяться:

а). Предмети праці і засоби праці

б). Оборотні фонди

в). Фонди обігу

г). Оборотні фонди і фонди обігу

183. Фізичне зношення основних засобів виробництва – це:

а). Знецінення і вибуття з виробництва засобів, фізично придатних, але економічно невигідних

б). Втрата засобами виробництва їх технічно-експлуатаційних властивостей в зв'язку з використанням і дією сил природи

в). Сума амортизації накопичена з початку строку його корисного використання

г). Втрата знаряддями праці своєї вартості

184. Економічну ефективність використання основних фондів характеризують:

а). Тривалість одного обороту в днях, коефіцієнт оборотності

б). Фондовіддача, фондоємкість, норма прибутку

в). Продуктивність праці

г). Матеріаломісткість

185. Забезпеченість господарства основними фондами характеризують такі показники як:

а). Фондозабезпеченість і фондоозброєність

б). Фондомісткість

в). Фондовіддача

г). Норма прибутку

186. Коефіцієнт обороту оборотного капіталу – це:

а). Відношення суми обороту до середньорічної вартості основних і оборотних засобів

б). Відношення середньорічної вартості оборотних засобів до суми обороту

в). Відношення суми обороту до середньорічної вартості оборотних засобів

г). Відношення суми обороту до середньорічної вартості фондів обігу

187. Тривалість обороту – це:

а). Відношення суми обороту до кількості календарних днів

б). Відношення кількості календарних днів у році до коефіцієнту оборотності

в). Відношення середньорічної вартості оборотних фондів до кількості календарних днів

г). Відношення суми обороту до коефіцієнта оборотності

188. Амортизація – це:

а). Період часу, протягом якого основні засоби використовуються підприємством

б). Втрата знаряддями праці своєї вартості і поступове перенесення її на заново створений продукт з метою нагромадження коштів для відтворення цих знарядь праці

в). Частка погашення балансової вартості основних засобів на відновлення (реновацію)

г). Вартість відтворення основних засобів на момент їх переоцінки

189. Основним показником для визначення рівня спеціалізації є:

а). Структура товарної продукції

б). Структура витрат

в). Структура валової продукції

г). Структура посівних площ

190. Матеріаломісткість – це:

а). Відношення вартості валової продукції до матеріальних затрат виробництва

б). Відношення матеріальних затрат виробництва до вартості валової продукції

в). Відношення матеріальних затрат до чистого прибутку

г). Відношення матеріальних затрат виробництва до вартості товарної продукції

191. Норма прибутку визначається як:

а). Процентне відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції

б). Процентне відношення чистого прибутку до вартості основних фондів

в). Процентне відношення чистого прибутку до вартості оборотних фондів

г). Процентне відношення чистого прибутку до суми вартостей основних і оборотних фондів

192. Капітальні вкладення агарних підприємств – це:

а). Витрати на будівництво, розширення, реконструкцію основних засобів, придбання техніки, закладку багаторічних насаджень і їх вирощування, формування основного стада, меліорацію землі й охорону довкілля

б). Витрати на будівництво, розширення, реконструкцію основних засобів

в). Витрати на придбання техніки

г). Витрати на меліорацію землі й охорону довкілля

193. Інвестиції – це:

а). Витрати, що направляються на відтворення основних фондів соціального характеру

б). Витрати на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння діючих основних фондів

в). Витрати, що направляються на відтворення (просте і розширене) основних виробничих фондів

г). Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект

194. Який із показників відображає порівняльну ефективність капітальних вкладень?

а). Строк окупності капітальних вкладень

б). Приведені затрати

в). Приведені капіталовкладення

г). Відношення приросту валової продукції до суми капіталовкладень

195. Моральний знос основних засобів – це:

а). Знецінення і вибуття з виробництва засобів фізично придатних, але економічно невигідних

б). Витрата засобами виробництва їх технічно-експлуатаційних властивостей в зв’язку з використанням і дією сил природи

в). Сума амортизації накопичена з початку строку його корисного використання

г). Втрата знаряддями праці своєї вартості

196. Виробничі запаси – це:

а). Частина авансової вартості функцією, якої є обслуговування процесу виробництва

б). Частина виробничих засобів, яка вже виробничо спожита

в). Частина оборотних засобів, яка знаходиться на стадії виробництва

г). Предмети праці, які ще не вступили в стадію виробничого споживання, функцією яких є забезпечення безперервності виробництва

197. Незавершене виробництво – це:

а). Предмети праці, які ще не вступили в стадію виробничого споживання, функцією яких є забезпечення безперервності виробництва

б). Частина авансової вартості, що перебуває на товарній та грошовій стадіях, функцією якої є обслуговування процесу виробництва

в). Грошовий вираз предметів праці, що знаходяться на стадії виробничих запасів і в процесі виробництва

г). Частина оборотних засобів, яка вже виробничоспожита, знаходиться на стадії виробництва, але готової продукції ще не одержано

198. Собівартість реалізованої продукції – це:

а). Виробнича собівартість продукції, яка була реалізована

б). Виробнича собівартість, плюс загально виробничі витрати

в). Виробнича собівартість, плюс загально виробничі витрати, плюс затрати по реалізації

г). Виробнича собівартість плюс загально виробничі витрати, плюс наднормативні виробничі витрати

199. При прямолінійному методі нарахування амортизації річна сума амортизації визначається:

а). Діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів

б). Як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року та річної норми амортизації

в). Як сума витрат на капітальний ремонт основних засобів за рік

г). Як добуток фактичного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації

200. Що таке постійні витрати?

а). Витрати, величина яких не залежить від кількості продукції, чи обсягу виконаних робіт

б). Витрати, що залежать від масштабів виробництва продукції

в). Амортизація основних засобів

г). Орендна плата за землю та майно

201. Структура роздрібної ціни:

а). Оптова ціна продажу плюс торгівельна націнка

б). Витрати і прибуток торгівельних фірм

в). Оптова ціна підприємства + оптово-збутова націнка

г). Оптова ціна підприємства + витрати і прибуток збутової організації

202. Сукупність зовнішніх по відношенню до підприємства суб'єктів і сил, які безпосередньо впливають на його діяльність і які, в свою чергу, знаходяться під впливом цієї діяльності - це

а). Виробничі потужності підприємства

б). Спеціалізація підприємства

в). Мікросередовище функціонування підприємства

г). Макросередовище функціонування підприємства

203. Основні витрати – це:

а). Витрати, пов’язані з безпосереднім виконанням технологічних операцій по виробництву продукції

б). Витрати на оплату праці робітників

в). Вартість насіння, кормів, добрив, засобів захисту рослин і тварин, пального

г). Амортизація основних засобів

204. Накладні витрати – це:

а). Витрати пов’язані з управлінням та обслуговуванням діяльності підрозділу

б). Оплата праці працівників апарату управління та спеціалістів галузі

в). Витрати на утримання та ремонт основних засобів, загально виробничого призначення

г). Плата за оренду землі і майна виробничого призначення

205. Які варіанти зниження собівартості продукції найбільш прийнятні:

а). Збільшення обсягу виробництва при тих же затратах

б). Зростання кількості продукції при одночасному зниженні витрат

в). Продукція не змінюється, а затрати знижуються

г). Зростання виробництва продукції швидшими темпами порівняно із збільшенням витрат на її виробництво

206. Показник рівня рентабельності визначається як:

а). Прибутковість сільськогосподарського виробництва або галузі

б). Процентне відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції

в). Процентне відношення прибутку до фондів

г). Відношення валової продукції до виробничих витрат

207. До новоствореної вартості відноситься:

а). Обсяг валової продукції

б). Обсяг валового доходу

в). Обсяг реалізованої продукції

г). Обсяг чистого доходу

208. Об'єктивна необхідність інтенсифікації викликана:

а). Обмеженістю землі, вибуття частини її з сільськогосподарського обороту, ріст чисельності населення і збільшення їх потреб

б). Властивістю землі покращувати родючість при правильному і ефективному використанні

в). Вибуттям землі із сільськогосподарського обороту

г). Ростом чисельності населення

209. Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва визначається як:

а). Вихід валової продукції на одиницю площі

б). Витрати живої і уречевленої праці на одиницю земельної площі, що забезпечують збільшення виробництва продукції з цієї площі

в). Витрати живої праці на одиницю земельної площі

г). Кількість внесених добрив на одиницю земельної площі

210. Збільшити вихід продукції з 1 га в процесі інтенсифікації дозволяє така якість:

а). Неоднорідність земель по родючості

б). Властивість землі підвищувати родючість при правильному використанні

в). Обмеженість землі в просторі

г). Незамінність землі як засобу виробництва

211. Ціна – це:

а). Сума грошової виручки від реалізації одиниці продукції

б). Грошова форма затрат праці, необхідної для виробництва продукції

в). Грошовий вираз витрат виробництва

г). Собівартість плюс чистий дохід

212 Основою утворення фондів споживання і нагромадження в сільському господарстві є:

а). Валовий дохід

б). Чистий дохід

в). Прибуток

г). Валова продукція

213. Валова продукція розподіляється на:

а). На вартість спожитих засобів виробництва і новостворену вартість

б). На фонд заміщення і фонд споживання.

в). Фонд заміщення і чистий дохід.

г). Валовий дохід і чистий дохід.

214. Норма розширеного відтворення визначається за формулою:

а). (валовий дохід/виробничі фонди)х100

б). (фонд нагромадження/(основні фонди + оборотні фонди))х100

в). (фонд споживання/валовий доход)х100

г). (фонд споживання/чистий доход)х100

215. Постійні витрати це:

а). Витрати, величина яких безпосередньо залежить від масштабів виробництва продукції

б). Витрати, що формуються і покриваються за рахунок готівки

в). Витрати, що безпосередньо не змінюються при збільшенні або зменшенні масштабів виробництва у короткостроковому періоді

г). Витрати, що пов'язані з виробництвом кількох видів продукції

216. Чистий прибуток - це:

а). Додавання до операційного прибутку доходу від участі в капіталі

б). Фінансовий результат, що визначається додаванням до прибутку після оподаткування надзвичайних доходів і відніманням від одержаного результату податку на ці доходи і надзвичайних збитків

в). Різниця між прибутком до оподаткування та сумою податків на прибуток

г). Відніманням від валового прибутку операційних витрат

217. Інтенсивний тип розвитку - це:

а). Економічний тип розвитку за якого приріст продукції одержують лише за рахунок збільшення ресурсів

б). Економічний тип розвитку, за якого приріст валової продукції одержують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу

в). Економічний тип розвитку за якого частка приросту продукції за рахунок використання авансованого капіталу перевищує частку приросту за рахунок збільшення його розміру

г). Економічний тип розвитку, за якого приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту авансованого капіталу і підвищення ефективності його використання

218. Приведені витрати - це:

а). Витрати на придбання техніки

б). Сума витрат підприємства на будівництво, розширення, реконструкцію основних засобів.

в). Сума поточних витрат (собівартості) та капітальних вкладень, які приведені до однакової розмірності за допомогою нормативного коефіцієнту ефективності

г). Витрати на закладку багаторічних насаджень

219. Змінні витрати - це:

а). Пов'язані з виробництвом кількох видів продукції

б). Витрати, що не залежать від масштабів виробництва

в). Витрати, які можна безпосередньо віднести на об'єкт планування і обліку

г). Витрати, величина яких безпосередньо залежить від масштабів виробництва продукції

220. Науково-технічний прогрес - це:

а). Подальша розробка мінеральних добрив, засобів захисту рослин і тварин, вдосконалення способів їх зберігання і застосування

б). Створення нових і удосконалення існуючих систем машин, автоматів і автоматизованих систем для виробництва сільськогосподарської продукції.

в). Процес створення нових та удосконалення існуючих знарядь і предметів праці, технології виробництва, його організації і управління з метою досягнення більшого економічного або соціального ефекту

г). Подальший розвиток селекції, генетики, генної інженерії

221. Якість продукції - це:

а). Сукупність її властивостей і характеристика, що зумовлюють спроможність даної продукції задовольняти потреби споживачів згідно з її цільовим призначенням

б). Кількісний вираз однієї або кількох однорідних властивостей продукції

в). Придатність сільськогосподарської продукції до споживання в їжу

г). Властивості сільськогосподарської продукції, які є необхідними для її ефективної промислової переробки або виробничого використання

222. Поняття ефективності виробництва – це:

а). Економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими ресурсами

б). Вартість валової продукції на 1 га с/г угідь

в). Обсяг валового, чистого доходу на 1 га с/г угідь, на 1 працівника

г). Рівень рентабельності та норма прибутку

223. Норма беззбитковості – це:

а). Критичний рівень урожайності, за якого досягається беззбитковість виробництва

б). Різниця між ціною і змінними витратами

в). Відношення постійних витрат до маржинального доходу

г). Відношення маржинального доходу до ціни

224. Що таке спеціалізація – це:

а). Процес суспільного поділу праці, який характеризується розвитком окремих галузей відповідно до грунтово-кліматичних і економічних умов підприємства

б). Процес, що включає економічно вигідне розміщення основних видів продукції

в). Поділ праці між окремими підприємствами в межах адміністративного району

г). Підприємства мають дві головні галузі, що забезпечують 2/3 товарної продукції

225. Концентрація сільськогосподарського виробництва – це:

а). Процес, що виражає зосередження землі, основних засобів, робочої сили і фінансових результатів з метою одержання максимальних обсягів продукції при найменших витратах

б). Один з шляхів поглиблення суспільного поділу праці

в). Створення великих агрооб'єднань, що обумовлено рядом природних, технологічних і економічних факторівг). Ефективне застосування досягнень науки і передового досвіду, новітніх технологій

  1. При плануванні урожайності сільськогосподарських культур застосовують метод:


  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал