Перелік тестових завдань на фахове випробування для вступу на спеціальністьСторінка1/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3
Перелік тестових завдань на фахове випробування для вступу на спеціальнІСТЬ "Економіка підприємства"

(ОСВІТНІ РІВНІ "спеціаліст" і "магістр")
1. Потенціал підприємства – це:

а) сукупність ресурсів підприємства, що забезпечують досягнення певних результатів підприємства

б) сукупність ресурсів і компетенцій, які створюють певний ефект для зацікавлених сторін

в) здатність управління забезпечувати досягнення цілей діяльності підприємства за рахунок використання матеріальних ресурсів

г) інтегральне відображення поточних і майбутніх можливостей економічної системи підприємства перетворювати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи інтереси підприємства та суспільства

2. Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власність - це:

а) ціна

б) вартістьв) витрати

г) собівартість

3. Застосування методу прямої капіталізації доходу можливе за умов:

а) наявності ідентичних об'єктів оцінки

б) непередбачуваності змін зовнішнього середовища

в) змінності потоку доходів від використання об'єкта

г) постійності та незмінності грошового потоку від використання об'єкта

4. Вартість будівництва споруди в поточних цінах на дату оцінки з корисністю, рівній корисності оцінюваної споруди, із використанням сучасних матеріалів, сучасних стандартів, проекту, планування - це:

а) вартість в обміні

б) вартість заміщення

в) вартість відновлення

г) залишкова вартість

5. Грошовий еквівалент, що може бути отриманий від продажу об'єкта при наявності достатнього періоду часу для адекватного маркетингу за умов зацікавленості в здійсненні угоди покупця та продавця – це:

а) ринкова вартість

б) повна вартість заміщення

в) залишкова ліквідаційна вартість

г) страхова вартість

6. Вартість створення нової точної копії об'єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких самих чи подібних матеріалів – це:

а) вартість заміщення

б) ринкова вартість

в) скрапова вартість

г) вартість відтворення

7. При наявності декількох подібних чи відповідних об'єктів, найбільшим попитом користується той, який має найменшу ціну - загальна суть принципу:

а) заміщення

б) відповідності

в) прогресії і регресії

г) корисності

8. Підхід, відповідно до якого найбільш імовірною величиною вартості об’єкта оцінки може бути реальна ціна продажу аналогічного об'єкта - це:

а) дохідний

б) порівняльний

в) витратний

г) майновий

9. Особливістю порівняльного підходу є:

а) орієнтація на ретроінформацію та досягнуті результати фінансово-господарської діяльності

б) орієнтація на перспективи розвитку підприємства

в) орієнтація на потік майбутніх доходів

г) орієнтація на витрати, необхідні для відтворення аналогічного підприємства

10. Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки

б) оцінки витрат на створення земельних поліпшень

в) експертної грошової оцінки земельної ділянки

г) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок

11. Чистий операційний дохід - це:

а) дохід, який можна отримати від 100%-го використання об'єкта власності

б) дохід, який можна отримати за умов найбільш ефективного використання об'єкта власності

в) потік грошових коштів від операційної діяльності

г) дохід, який можна отримати від використання об'єкта власності за винятком втрат та операційних витрат, пов'язаних з його отриманням

12. Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це :

а) метод капіталізації доходу

б) метод зіставлення цін продажу аналогів

в) метод скоригованих чистих активів

г) індексний метод

13. Метод залишку для землі передбачає:

а) виділення та капіталізацію доходу від використання земельної ділянки, що є складовою частиною об'єкта нерухомості

б) розрахунок середньозваженого коефіцієнту капіталізації для визначення загального доходу від використання об'єкта нерухомості

в) визначення скоригованих чистих активів

г) внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок

14. В оцінній діяльності виділяють втрати вартості, пов'язані з:

а) фізичним старінням, функціональним старінням, прискореним зносом;

б) фізичним старінням, функціонально-технологічним старінням, економічним старінням

в) старінням навколишнього середовища, неусувним старінням, фізичним старінням, зносом довгострокових активів

г) фізичним та технологічним старінням

15. Вартість продажу об'єкта в постпрогнозному періоді - це:

а) вартість аналога

б) дисконтована вартість

в) майбутня вартість інвестицій

г) вартість реверсії

16. Дохідний підхід до оцінки підприємства представлений методами:

а) дисконтування грошових потоків і альтернативної вартості

б) поточної вартості майна і капіталізації прибутку

в) галузевих співвідношень і прогнозування продажів

г) дисконтування грошових потоків і капіталізації прибутку

17. Закон синергії стверджує, що:

а) потенціал будь-якого підприємства завжди буде значно більшим або суттєво меншим, ніж проста сума потенціалів його складових елементів

б) потенціал підприємства - це складна система характеристик його елементів, які можуть тією чи іншою мірою заміщати один одного, тобто є альтернативними

в) складові потенціалу підприємства мають відповідати характеристикам продукції, що виробляється на підприємстві

г) потенціал підприємства не можна сформувати на основі механічного додавання елементів, оскільки він є динамічним утворенням

18. Ліквідаційна вартість - це:

а) грошова сума, яку реально можна отримати від продажу оцінюваної власності, коли бракує часу для проведення адекватного маркетингу і визначення її ринкової вартості

б) оцінка за ринковою вартістю майна (майнових прав), що передаються як гарантія забезпечення боргових чи інших зобов'язань

в) вторинна вартість сукупності матеріалів, яку можна отримати у разі розбирання (ліквідації) об'єкта оцінки

г) сукупність витрат на створення точної копії об'єкта оцінки з урахуванням існуючих ринкових цін на дату оцінки

19. Скрапова вартість - це

а) вторинна вартість сукупності матеріалів, яку можна отримати у разі розбирання (ліквідації) об'єкта оцінки

б) сукупність витрат на створення точної копії об'єкта оцінки з урахуванням існуючих ринкових цін на дату оцінки

в) відображена в бухгалтерській звітності первинна вартість активів, проіндексована на дату останньої переоцінки і зменшена на суму амортизаційних відрахувань

г) це оцінка за ринковою вартістю майна (майнових прав), що передаються як гарантія забезпечення боргових чи інших зобов'язань

20. Валовий рентний мультиплікатор розраховується як відношення:

а) ціни продажу об'єкта до потенційного або дійсного валового доходу від його використання

б) потенційного або дійсного валового доходу від використання об'єкта до його ціни продажу

в) потенційного валового доходу до дійсного валового доходу

г) операційних витрат до ціни продажу об'єкта

21. Для визначення майбутньої вартості суми, якщо нарахування процентів здійснюється не лише на суму первинного внеску, але і на суму процентів, що накопичуються в кінці кожного періоду використовується функція:

а) майбутня вартість грошової одиниці

б) нагромадження грошової одиниці за період

в) поточна вартість грошової одиниці

г) поточна вартість одиничного ануїтету

22. Для розрахунку нагромадженої суми рівних амортизаційних відрахувань застосовується функція:

а) майбутня вартість грошової одиниці

б) нагромадження грошової одиниці за період

в) внесок на амортизацію грошової одиниці

г) коефіцієнт відшкодування капіталу

23. Функції "поточна вартість одиничного ануїтету" та "внесок на амортизацію грошової одиниці" є:

а) незалежними

б) зворотними одна щодо одної

в) додатковими

г) альтернативними

24. Ануїтет – це:

а) особливий грошовий потік, представлений однаковими сумами через однакові часові інтервали

б) вихідний грошовий потік

в) вхідний грошовий потік

г) чистий операційний потік капіталу

25. Компонентами ставки дисконту при визначенні її за методом кумулятивної побудови є:

а) безризикова ставка і компенсація за ризики

б) премія за інвестиційний менеджмент

в) коефіцієнт капіталізації

г) чистий операційний потік капіталу

26. Визначення вартості об’єкта оцінки виходячи з витрат на його створення та використання - це сутність:

а) витратного підходу

б) дохідного підходу

в) порівняльного підходу

г) результатного підходу

27. Визначення вартості об'єкта оцінки виходячи з величини чистого потоку позитивних результатів від його використання - це сутність:

а) витратного підходу

б) порівняльного підходу

в) дохідного підходу

г) майнового підходу

28. Повні витрати на виконання окремих видів робіт, купівлю та монтаж окремих об'єктів відображають у:

а) об'єктних кошторисах

б) локальних кошторисах

в) зведених кошторисах

г) загальних кошторисах

29. Знецінення об'єкта внаслідок зміни попиту і пропозиції, запровадження законодавчих обмежень на використання певних видів обладнання через його невідповідність екологічним чи ергономічним критеріям тощо - це прояв:

а) економічного старіння

б) функціонального старіння

в) фізичного старіння

г) технологічного старіння

30. Залежно від періоду охоплення мультиплікатори бувають:

а) ресурсні і вартісні

б) інтервальні і одномоментні

в) витратні і дохідні

в) фінансово-економічні і вартісні

31. Методом витратного підходу до оцінки машин та обладнання є:

а) метод визначення собівартості за укрупненими нормативами

б) метод порівняння продажів

в) метод статистичного моделювання ціни

г) метод процента відновної вартості

32. Оцінка нерухомості виходячи з вартості одиничного показника еталонного об'єкта оцінки та кількості таких одиничних показників у об'єкті оцінки - це сутність методу:

а) поділу за компонентами

б) амортизації витрат

в) одиниці порівняння

г) дисконтування грошових потоків

33. Оцінка об'єктів нерухомості на основі визначення вартості всіх їх конструктивних елементів (фундаментів, стін, покрівлі тощо) - це сутність методу:

а) одиниці порівняння

б) поділу за компонентами

в) капіталізації грошових потоків

г) ринкового

34. Розрахунок ліцензійних платежів виходячи з розміру чистого прибутку застосовується в методі:

а) звільнення від роялті

б) виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата

в) виграшу в собівартості

г) надлишкового прибутку

35. На використанні реальних історичних даних про витрати, пов'язані зі створенням об'єкта інтелектуальної власності, ґрунтується метод:

а) початкових витрат

б) вартості заміщення

в) порівняння продажів

г) вартості відтворення

36. Розрахунок ліцензійних платежів на основі річних обсягів продажів застосовується в методі:

а) звільнення від роялті

б) виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата

в) виграшу в собівартості

г) надлишкового прибутку

37. Для оцінки інформаційного програмного забезпечення менеджменту рекомендується в першу чергу застосовувати підхід:

а) дохідний

б) витратний

в) порівняльний

г) ринковий

38. Патенти та ліцензії оцінюють переважно з використанням підходу:

а) дохідного

б) витратного

в) порівняльного

г) ринкового

39. Визначення ринкової вартості земельної ділянки здійснюють за допомогою:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки

б) експертної оцінки земельної ділянки

в) економічної оцінки земельної ділянки

г) показників продуктивності земельної ділянки

40. Гудвіл - це:

а) вартість ділової репутації підприємства

б) величина, на яку вартість бізнесу при продажу перевищує ринкову вартість його активів

в) частина вартості діючого підприємства, яка визначається його іміджем, діловими зв'язками, відомістю фірмового найменування

г) усі відповіді правильні

41. Зменшення вартості об'єкта спричинене природними явищами, зносом конструктивних елементів під час експлуатації є наслідком:

а) фізичного зносу

б) технологічного старіння

в) функціонального старіння

г) економічного старіння

42. Знецінення об'єкта внаслідок науково-технічного прогресу в сфері створення нових конструкцій, технологій і матеріалів, порівняно з новими об'єктами аналогами, які коштують дешевше та потребують менших експлуатаційних витрат є проявом:

а) фізичного зносу

б) функціонально-технологічного старіння

в) економічного старіння

г) матеріального зносу

43. Знецінення об'єкта в результаті зміни попиту та пропозиції, дії інших негативних зовнішніх чинників є проявом:

а) фізичного зносу

б) функціонально-технологічного старіння

в) економічного старіння

г) матеріального зносу

44. До виробничого потенціалу підприємства відноситься:

а) потенціал основних засобів

б) інформаційний потенціал

в) маркетинговий потенціал

г) науково-технічний потенціал

45. Оцінка вартості бізнесу за методом вартості чистих активів передбачає:

а) оцінку необоротних активів по залишковій вартості

б) оцінку балансової вартості активів підприємства за винятком незадіяних в господарській діяльності

в) оцінку всіх активів підприємства за мінусом усіх його зобов'язань

г) оцінку майбутньої вартості інвестицій

46. Грошовий еквівалент, який очікується отримати від продажу вибулих матеріальних активів чи їх складових компонентів для альтернативного використання, носить назву:

а) вартість діючого підприємства

б) інвестиційна вартість

в) ринкова вартість

г) утилізаційна вартість

47. Визначення вартості земельної ділянки на основі капіталізації доходів від здавання її в оренду - це сутність методу:

а) зіставного продажу

б) капіталізації земельної ренти

в) залишку для землі

г) співвідношення (перенесення)

48. Різновидами вартості в обміні є:

а) ринкова, ліквідаційна, податкова, страхова, орендна

б) ринкова, балансова, заставна, страхова, орендна

в) ринкова, ліквідаційна, заставна, страхова, орендна

г) ринкова, інвестиційна, заміщення, страхова, орендна

49. Економія за рахунок оптимального формування потенціалу організаційної системи управління – це:

а) виробнича синергія

б) управлінська синергія

в) операційна синергія

г) фінансова синергія

50. Для визначення вартості обладнання, яке можна зібрати із складових частин, що реалізуються на ринку, доцільно використовувати метод:

а) розрахунку за ціною однорідного об'єкта

б) поелементного розрахунку

в) розрахунку за укрупненими нормативами

г) аналізу й індексації витрат

51. В основі вартісної оцінки машин та обладнання за ціною однорідного об'єкту є:

а) повна собівартість виготовлення однорідного об'єкта

б) можливий дохід від експлуатації однорідного об'єкта

в) цінова інформація по комплектуючим вузлам однорідного об'єкта

г) індекси зміни цін на групи однорідних об'єктів

52. Економія за рахунок змін підходів щодо формування фінансового потенціалу підприємства – це:

а) виробнича синергія

б) управлінська синергія

в) операційна синергія

г) фінансова синергія

53. Права за франчайзингом оцінюються в основному за:

а) витратним підходом

б) порівняльним підходом

в) ринковим підходом

г) дохідним підходом

54. Визначення вартості бізнесу шляхом віднімання від сукупних активів сукупних пасивів фірми - це сутність методу:

а) вартості заміщення

б) простого балансового

в) ліквідаційної вартості

г) прямої капіталізації доходів

55. Встановлення вартості бізнесу на рівні ціни купівлі-продажу контрольних пакетів акцій компаній чи аналогічних цілісних майнових комплексів - сутність методу:

а) капіталізації доходів

б) галузевих співвідношень

в) мультиплікаторів

г) аналогових продаж (ринку капіталу)

56. Часовий період від дати введення об'єкта в експлуатацію до моменту, коли об'єкт перестає додавати вартість до загального майнового потенціалу - це:

а) строк фізичного життя об'єкта

б) строк, що залишився до повного фізичного руйнування об'єкта

в) ефективний вік об'єкта

г) строк економічного життя об'єкта

57. Оцінка вартості гудвілу здійснюється за допомогою:

а) методу дисконтування грошових потоків

б) методу надлишкових прибутків

в) методу звільнення від роялті

г) методу вартості створення

58. До одномоментних мультиплікаторів відносять мультиплікатор:

а) ціна/балансова вартість активів

б) ціна/прибуток

в) ціна/грошовий потік

г) ціна/виручка від реалізації

59. Основним методом оцінки підприємства зі стабільними потоками доходів в незмінних протягом певного часу умовах зовнішнього середовища є:

а) метод капіталізації доходу

б) метод дисконтування грошових потоків

в) метод компанії-аналогу

г) метод угод

60. Міра цінності власності окремого користувача або групи користувачів, що є складовою частиною діючого підприємства без урахування найбільш ефективного її використання і величини грошового еквівалента від можливого продажу – це:

а) вартість діючого підприємства

б) вартість в обміні

в) вартість у користуванні

г) інвестиційна вартість

61. До інтервальних належать мультиплікатори:

а) вартість/власний капітал

б) вартість/чисті активи

в) вартість/чистий прибуток

г) вартість/валюта балансу

62. Мультиплікатор - це:

а) коефіцієнт, що відображає взаємозв'язок між ринковою вартістю бізнесу та його базовими фінансово-економічними показниками

б) показник який відображає грошовий потік, генерований підприємством

в) показник який характеризує рентабельність операційної діяльності

г) показник який відображає рівень прибутковості використання інвестованого капіталу

63. Співставлення і порівняння оцінюваної нерухомості з проданими об’єктами-аналогами проводиться у розрізі двох основних компонентів:

a) одиниць та елементів порівняння

б) часу проведення угоди та якісних характеристик

в) юридичного статусу та способу господарського використання

г) площею і рельєфом

64. Для розрахунку періодичних платежів за основну суму боргу та процентів за нього використовується функція:

а) коефіцієнт відшкодування капіталу

б) поточна вартість грошової одиниці

в) коефіцієнт амортизації грошової одиниці

г) нагромадження грошової одиниці за період

65. Коефіцієнт капіталізації відображає:

а) отримання доходу на капітал

б) відшкодування капіталу інвестора

в) отримання доходу на капітал та відшкодування капіталу інвестора-власника

г) надходження капіталу

66. Майбутню вартість серії регулярних однакових платежів за певний період при встановленій відсотковій ставці відображає функція:

а) коефіцієнт відшкодування капіталу

б) поточна вартість грошової одиниці

в) коефіцієнт амортизації грошової одиниці

г) нагромадження грошової одиниці за період

67. Розрахунок ставки дисконту шляхом підсумовування безризикової ставки з компенсаціями за різні види ризику, якими обтяжений об’єкт оцінки – сутність:

а) методу капітальних активів

б) методу кумулятивної побудови

в) методу сполучених інвестицій

г) методу ставки LIBOR

68. До принципів оцінки, які базуються на уявленнях користувача відносять принципи:

а) оптимального розміру

б) попиту і пропозиції

в) очікування

г) залежності

69. Узагальнюючим для всіх принципів оцінки потенціалу підприємства виступає принцип:

а) конкуренції

б) корисності

в) попиту і пропозиції

г) найкращого і найефективнішого використання

70. Додаткові вкладення капіталу в підприємство ефективні лише тоді, коли вони підвищують його ринкову вартість - це сутність принципу:

а) внеску

б) віддачі

в) залежності

г) корисності

71. До методів витратного підходу оцінки нематеріальних активів відноситься:

а) метод переваг у доходах

б) метод звільнення від роялті

в) метод виграшу в собівартості

г) метод вартості заміщення

72. Розрахунок кошторисів шляхом обліку витрат ресурсів у поточних чи прогнозних цінах і тарифах - це сутність методу:

а) ресурсно-індексного

б) базисно-компенсаційного

в) ресурсного

г) базисно-індексного

73. Складання кошторисів шляхом перерахунку витрат, понесених у різні часові періоди реалізації проекту, з базового до поточного рівня за допомогою коригувальних коефіцієнтів - це зміст методу:

а) ресурсно-індексного

б) базисно-компенсаційного

в) ресурсного

г) базисно-індексного

74. Одиницями порівняння при оцінці нерухомості можуть бути:

а) умови продажу об'єкта нерухомості

б) місце розташування об'єкта нерухомості

в) правовий статус об'єкта нерухомості

г) ціна за 1 кв. м будівлі чи споруди

75. Елементами порівняння при оцінці земельних ділянок та нерухомості виступають:

а) ціна за 1 га земельної ділянки

б) умови продажу об'єкта нерухомості

в) ціна за 1 м кубічний будівлі чи споруди

г) ціна за 1 м квадратний будівлі чи споруди

76. Стратегічно орієнтоване підприємство – це:

а). Підприємство, де стратегічне мислення керівників є основою для визначення орієнтирів діяльності

б). Мінімальна господарська одиниця, для якої може бути розроблено самостійну стратегію

в). Підприємство, яке обслуговує ринки

г). Підприємство, яке планує свою діяльність

77. В основу стратегії диференціації покладено:

а). Ідею сегментації ринку

б). Орієнтацію на певну групу споживачів

в). Принципи поставки на ринок продукції з унікальними властивостями

г). Орієнтацію на обмежену частину асортименту продукції

78. “Дерево цілей” – це:

а). Графічне зображення зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем

б). Розподіл обов’язків в апараті управління підприємством

в). Графічне зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, що демонструє розподіл загальної мети на підцілі, завдання та окремі дії

г). Графічне зображення взаємозв’язку між стратегічними, довгостроковими та короткостроковими цілями

79. Місія фірми – це:

а). Діяльність підприємства спрямована на задоволення специфічних потреб

б). Генеральна мета, довгострокова орієнтація на який-небудь вид діяльності та відповідне місце на ринку

в). Конкурентна перевага фірми

г). Філософія функціонування підприємства.

80. Основними складовими РЕST- аналізу є:

а). Політика, економіка, суспільство, технологія

б). Сильні, слабкі сторони та зовнішнє середовищеПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал