Педагогічних кадрівСкачати 113.81 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір113.81 Kb.
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ c:\users\12\desktop\новая папка (3)\марія миронівна (1).jpg

(коло ідей)

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідження… Тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі.

В.О. Сухомлинський


Заступник директора з НВР

Сакса ганської ЗШ І-ІІІ ступенів
Апробація та впровадження інновацій у навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Зростання соціальних вимог до школи вимагає систематичного вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Сучасна школа потребує педагога нового типу – вчителя-дослідника. Саме тому важливо побудувати методичну роботу так, щоб кожен учитель міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук, самореалізуватись у професійній діяльності. Тож організація роботи з педагогічними кадрами в школі повинна носити інноваційно-дослідно-експериментальний характер і бути спрямована на:

 • поєднання особистісно зорієнтованого, компетентнісно зорієнтованого, діяльнісного підходів, що враховують інтереси, запити, потреби й індивідуальний рівень професіоналізму та досвід роботи кожного педагога;

 • безперервність педагогічної просвіти та самоосвітньої діяльності вчителя;

 • оптимальність відбору змісту, спрямованого на розвиток професійної компетентності педагога;

 • формування готовності до роботи в умовах інноваційного розвитку освіти;

 • багато перспективність форм, методів і технологій роботи з педагогічними кадрами.

Сьогоднішня школа формує педагога-дослідника через упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес (модель педагога-дослідника).

Очікувані результати заняття:

 • побудова інноваційного навчально-виховного процесу;

 • ефективність і результативність впровадження інноваційних технологій;

 • підвищення рівня науково-педагогічної, методологічної компетентності та інноваційної грамотності вчителів.

Науково-методична робота є однією з важливих ланок управління школою, яка в першу чергу пов’язана з розвитком професіоналізму вчителя, що знаходить своє вираження у результатах навчального процесу, а також необхідністю розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення професійної компетентності педагога.

Риси ідеального вчителя: • науковець;

 • психолог;

 • технолог;

 • організатор;

 • медик;

 • артист.

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками повинен стати методичний кабінет закладу освіти, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого наказом МОН України від 28.10.1997 р. № 385.

Завданням діяльності шкільних методичних кабінетів є: • забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби загальноосвітнього навчального закладу;

 • створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;

 • надання навчально-методичних консультацій педрацівникам;

 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

 • задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;

 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Обладнуючи методичний кабінет, слід особливу увагу приділяти раціональному розміщенню, естетичному оформленню матеріалів, наявності в кабінеті деталей, які позитивно впливають на емоційний стан педагогів.

У сучасних умовах великого значення набуває організаційне поєднання змісту та дизайну кабінету.

      У шкільному методичному кабінеті мають бути:

 1. Нормативно-правові документи.

 2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

 3. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів.

 4. Діагностична та моніторингова робота.

 5. Матеріали методичних заходів.

 6. Бібліотека.

 7. Банк даних (картотеки) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.

 8. Технічні засоби.

Належним чином обладнаний методичний кабінет, добре налагоджена його робота – необхідна умова успіху науково-методичної роботи.Прийом «Асоціативний кущ»

Щоб рухатися вперед, учителю необхідно навчатися. Завдання методичної служби школи бути порадником учителя, надавати йому практичну допомогу. Які напрямки функціонування методичної роботи в школі, виходячи із принципів і завдань діяльності методроботи, ви б назвали?Висновок. Як бачимо, основних напрямків діяльності методичної служби в школі визначено чотири:

 1. Діагностико-прогностичний;

 2. Організаційно-координаційний;

 3. Дієво-практичний;

 4. Емоційно-особистісний.

Тож давайте разом визначимо суть кожного із напрямків, завдання методичної служби школи та інноваційні форми навчання педагогічних кадрів.

І група(МО вчителів початкових класів) – Діагностико-прогностичний напрямc:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5518.jpg

ІІ група(МО природничо-математичного циклу) – Організаційно-координаційний напрямc:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5517.jpg

ІІІ група (МО гуманітарного циклу)– Дієво-практичний напрямc:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5519.jpg

ІV група (МО естетичного циклу) Емоційно-особистісний напрямc:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5514.jpg

Робота в групах по колу. Захист проектів.

Висновок. Реалізуючи інноваційні підходи у навчанні педагогів, потрібно враховувати, що дорослі – це досвідчені учні, які вміють навчатися, мають професійний і життєвий досвід. Вони можуть мати більше упереджень, комплексів і стереотипів, аніж школяр, проте їхні запити і потреби чіткі, усвідомлені, інтереси усталені, погляди сформовані й виважені. Педагоги-практики із задоволенням опановують новий для них вид діяльності, приміряють на себе нову роль, очікуючи позитивні результати.

Отже, навчання педагогів у системі методичної роботи в міжкурсовий період сприяє не лише істотному підвищенню теоретичної, методичної і практичної підготовки вчителів, зростанню їхньої професійної компетентності, а й методологічній переорієнтації закладів освіти, їх керівників до особистості вчителя. Інноваційні підходи в організації навчання дорослих стають основою нової філософії освіти дорослих, що відповідає таким основним вимогам: урахування особливостей навчального процесу, його змісту і структури, здібностей, інтересів і потреб учителів; спрямування моделювання освітнього середовища відповідно до запитів суспільства; варіативності та особистісно орієнтованої спрямованості навчального-виховного процесу, внаслідок чого знання, уміння й навички вчителів перетворюються на засіб, завдяки якому формується готовність до формування предметних компетенцій в учнів, до застосування інноваційних технологій навчання.


1.Яке визначення педагогічної системи Ви вважаєте вірним:

 1. педагогічна система - це соціально обумовлена цілісність взаємодіючих на основі співробітництва між собою учасників педагогічного процесу

 2. педагогічна система - це відкрита соціальна система, яка покликана навчати школярів;

 3. педагогічна система - це певне об’єднання установ і закладів освіти району.

2. Оберіть твердження, яке на вашу думку найкраще відображає сучасні тенденції розвитку освіти:

 1. передача новому поколінню знань та досвіду;

 2. підготовка учнів до майбутнього життя;

 3. індивідуальний розвиток учнів, їх становлення, самовдосконалення.3.Визначте, на які фактори розвитку школи має вплив процес управління школою

 1. біогенетичні характеристики учнів

 2. залучення батьків і громадськості до навчально-виховного процесу;

 3. здібності учнів.

4.Оберіть положення, на яких ґрунтується гуманістичний підхід до управління організаціями

 1. необхідність створення умов для реалізації творчого потенціалу працівників і здійснення ними самоуправління своєю професійною діяльністю і саморозвитком;

 2. створення умов для безпечного навчального процесу в навчальному закладі;

 3. створення умов для інноваційного розвитку навчального закладу.


5.Управління розвитком означає

 1. управління кількісними змінами

 2. управління якісними змінами

 3. управління результатом діяльності

6.Форма поведінки: керівника по відношенню до підлеглих називається

 1. стратегія управління

 2. цілі управління

 3. політика управління

 4. стиль управління.

7.Головна ціль, заради якої створена організація

 1. стратегія

 2. задача

 3. місія

8.Демократичному стилю управління найбільше відповідають наступні характеристики:

 1. примусовий

 2. колегіальний

 3. пасивний

 4. настановний

 5. командний

9.Алгоритм прийняття рішень - це:

 1. внесення обмежень, діагностика проблеми, визначення альтернатив, прийняття рішень

 2. діагностика проблеми, визначення альтернатив, внесення обмежень, оцінка альтернатив, прийняття рішень;

 3. всі відповіді вірні

10.Гуманізація управління

 1. партнерські стосунки між керівником і підлеглим

 2. цілеспрямованість спільної діяльності керівника та членів колективу

 3. особистісний підхід в управлінській взаємодії

 4. створення умов для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу членів колективу

11.Які управлінські характеристики притаманні моделі школи у режимі розвитку

 1. державно-громадська

 2. демократична

 3. авторитарна

 4. орієнтована на мету

 5. орієнтована на дитину

12.До якого розділу технології методичної роботи належить атестація

 1. підвищення кваліфікації

 2. управлінські функції

 3. напрями діяльності

13.Які характеристики притаманні моніторингу

 1. система

 2. стандартизація

 3. об’єктивність

 4. диференційований підхід

14.Яким основним характеристикам відповідають структурні елементи проектування, як складової управлінської діяльності

 1. новизна (інноваційність)

 2. актуальність

 3. наочність

15.Які з принципів є визначальними у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом

 1. гуманізації

 2. колективності

 3. колегіальності

16.Визначте, в яку групу включені педагогічні поняття, які є структурними компонентами процесу виховання

 1. сприймання, вимогливість, доступність, практична діяльність

 2. самовиховання, формування переконань, гуманізм, етична культура

 3. оволодіння правилами поведінки, формування почуттів і переконань, формування умінь і навичок у поведінці;17.Оберіть варіант, в якому визначені функції оцінювання навчальної діяльності учнів

 1. діагностична, виховна, стимулююча, навчальна

 2. контролююча, допоміжна, розвиваюча, заохочувальна

 3. оберігаючи, розвиваюча, караючо-організуюча

18.Який смисл ви вкладаєте в поняття «розвиток людини»

 1. Розвиток-це процес змін, сходження від простого до до складного, накопичення кількісних змін і перехід їх у якісні

 2. Під розвитком треба розуміти ті зміни, які відбуваються у людини протягом життя

 3. Це складний процес появи кількісних змін у дитини, які залежать від її бажань

19.Яке визначення принципи навчання ви вважаєте правильним?

 1. Принципи навчання це організаційні форми стимулювання учнів до пізнавальної діяльності

 2. Принципи навчання - це вихідні положення, які визначають зміст, форми і методи навчальної діяльності

 3. Під принципами навчання розуміють засоби, які є провідними чинниками діяльності учнів


20.Що ви розумієте під змістом освіти

 1. Зміст освіти - це чітко окреслена система знань, умінь і навичок, якими учні оволодівають у певних навчальних закладах

 2. У змісті освіти окреслено перелік навчальних дисциплін, факультативів які вивчаються у школі

 3. Зміст освіти регламентує обсяг знань, які відкриті вченимиc:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5510.jpg

c:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5515.jpgc:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5512.jpg

c:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5516.jpg

Рефлексія

Вправа «Все в мене в руках»

Мета: підбити підсумки заняття, надати можливість висловити свою думку з приводу змісту й організації роботи.

Процедура проведення: перед кожним учасником шаблон, долоня з розшифровкою. Пропонується й прокоментувати такі питання:

 • мізинець – «Переді мною поставлене завдання…»;

 • безіменний – «Я працюю над реалізацією …»;

 • середній – «Мої сумніви стосуються…»;

 • вказівний – «Серед моїх планів на майбутнє…»;

 • великий – «У мене вийде…».

c:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5521.jpg

c:\users\12\desktop\новая папка (3)\dscf5522.jpg

«Без дії не може бути навчання, як і навчання невід’ємне від дії» (Реджинальд Реванс). Наше заняття підтвердило головну ідею автора технології «Навчання дією» Реджинальда Реванса. У кожного вчителя є власний стиль творчої педагогічної діяльності. Головне – це розкрити його та вміло використовувати. «Досягнутий результат уже сам по собі спонукає до продовження роботи й відшукування нової, більш складної діяльності» (П.Ф. Лесгафт). Шлях до майстерності кожен прокладає сам. І коли зустрічаємо того, кого можемо назвати «учителем» або «майстром», крокувати цим шляхом стає значно легше. Заступник директора з навчальної роботи – це вчитель учителів, якому притаманні: • підвищена увага до всього навчально-виховного процесу;

 • щільна спостережливість;

 • величезний інтерес до всього нового й корисного;

 • колосальна жадоба до вдосконалення професійної праці інших (колег, учнів).

Головне – знати, що Ви – особистість, якій світ готовий принести всі свої багатства в нагороду за Вашу віру й наполегливу працю. Для всіх присутніх на завершення хочу порадити рецепт творчості, успіху, молодості, бадьорості:

Систематично вживайте:

 • бальзам мудрості;

 • коктейль творчості;

 • каву бадьорості;

 • відвар пунктуальності;

 • настрій терпимості;

 • екстракт людяності.
а також вітаміни:

А — для активності;


В — для бадьорості;
С — для цілеспрямованості;
Д — для діяльності
Е — для ефективності;
Р — для порядності.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал