Педагогічні умови формування культури морально-діловихСкачати 113.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.06.2017
Розмір113.22 Kb.

46
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ
ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкриваються педагогічні умови формування культури морально-
ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: педагогічні умови, культура морально-ділових відносин,
менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

В статье раскрываются педагогические условия формирования культуры
морально-деловых отношений у будущих менеджеров внешнеэкономической
деятельности.
Ключевые слова: педагогические условия, культура морально-деловых отношений,
менеджер внешнеэкономической деятельности.

The article deals with the pedagogical conditions in formation of culture of moral-
business relations of future international managers.
Key words: pedagogical conditions, culture of moral and business relationships, an
international manager.
Важливі завдання щодо формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, орієнтованих на нові реалії життя, інтелектуально й духовно розвинених, та аналіз психолого-педагогічної і професійно-економічної літератури засвідчили, що особливого значення набуває створення відповідних педагогічних умов щодо підготовки майбутніх спеціалістів сфери менеджменту до культури морально-ділових відносин.
Згідно з психолого-педагогічними дослідженнями, педагогічні умови слід розуміти як обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості чи групою людей та, на думку С. Висоцького, є сукупністю об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних засобів його здійснення, коли забезпечується успішне вирішення поставленого педагогічного завдання [3, с. 91]. У цьому контексті умови виступають у ролі динамічного регулятора інформаційних, особистісних, психологічних
і педагогічних факторів навчання.
Підготовка менеджерів у системі вищої освіти
України буде більш продуктивною, якщо враховувати певні педагогічні умови, що в повній мірі дозволять готувати висококваліфікованих економістів та менеджерів сфери зовнішньоекономічної діяльності з високим рівнем морально-ділової культури, що має проявлятися у професійній компетентності, сформованості їхньої моральної відповідальності, готовності до аналізу й оцінки професійно-етичних проблем, прийнятті важливих рішень, комунікативній майстерності та свідомій готовності до постійного вдосконалення своєї культури морально-ділових відносин.
На основі розглянутих досліджень можна зазначити, що накопичено певний позитивний досвід з культурологічної підготовки менеджерів.
Для педагогічного забезпечення зазначеної проблеми науковці (Н. Чабан, В. Зінченко, А. Пономарьов,
Л. Долинська) виділяють системний підхід, який дозволяє досліджувати вказану проблему як цілісне явище з урахуванням усіх структурних елементів, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів освітньої системи [5; 7]. Даний підхід передбачає комплексне організаційно-методичне забезпечення процесу формування культури, певних якостей у майбутніх фахівців. Необхідність системного підходу зумовлена тим, що проблема
УДК 37.034:339.9-051
Запорожець Я.В.

47
«Педагогіка»
формування морально-ділової культури повинна бути предметом уваги не лише окремих викладачів або кафедр. Зазначені питання мають вирішуватися на основі комплексного використання освітньо-виховного потенціалу дисциплін гуманітарної, професійно-орієнтовної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки. Сформовані знання, уміння та навички студентів повинні мати системний характер і забезпечувати необхідний рівень їх культурологічної підготовки. В сукупності необхідні знання з інших дисциплін дозволять реалізувати успішну професійну діяльність та створити позитивні умови для майбутньої кар’єри.
Підготовка менеджерів-керівників розглядається не вузькопрофільно, а комплексно з урахуванням таких важливих чинників впливу у вищій школі, як: навчальні заняття, практична діяльність студентів, науково-дослідна робота, виховна позааудиторна діяльність за участю у конференціях, тематичних зустрічах з успішними менеджерами та управлінцями, годинах спілкування, клубах тощо.
На глибоке переконання науковця А. Пономарьова, системний характер змісту навчання з проблеми формування професійної культури керівника- лідера забезпечує прищеплення студентам навичок системного мислення, уміння з системних позицій підходити до аналізу складних проблемних ситуацій та знаходити найбільш раціональні шляхи і засоби їх подолання з урахуванням наявних ресурсів, можливостей та обмежень [5, с. 116].
При системному підході залучаються певні невикористані резерви навчально-виховного впливу, розширюються масштаби здійснення підготовки менеджерів, посилюється діяльність студентів у даному процесі, спрямована на освоєння та використання цінностей морально-ділової культури для досягнення успішних результатів як у житті, так і в кар’єрі. Ми вважаємо доцільним покласти
ідею системного підходу в основу педагогічного забезпечення процесу підготовки майбутніх менеджерів до культури морально-ділових відносин.
Деякі дослідники (Л. Бурдейна, О. Вишневська,
Л. Нікіфорова, С. Тарасова) використовують дидактичний підхід, спрямований на впровадження занять з питань культури менеджера. Для практичної реалізації вказаного підходу науковці пропонують нові дисципліни або спецкурси, такі як «Емоційна культура майбутнього менеджера»,
«Етикет студента», «Моральна культура особистості»,
«Лідер». Такі курси допоможуть сформувати високу професійну компетентність студента в обраній сфері його майбутньої фахової діяльності, розвивати його творчий і особистісний потенціал, уміння й готовність його ефективної реалізації, сформувати і розвивати морально-етичні принципи, цінності та
ідеали, високу духовність [1; 2; 4].
Цікавим, на нашу думку, є діяльнісно-особистісний підхід, який використовувався у дослідженнях
В. Черевко, С. Тарасової, В. Зінченко, О. Уваркіної,
О. Вишневської, Л. Бурдейної та ін. За визначенням
С. Тарасової, організація професійної підготовки майбутніх менеджерів на основі діяльнісно- особистісного підходу сприяє тому, що у наступній професійній діяльності фахівці можуть ефективно керувати трудовими процесами, постійно впливаючи на виконавців, регламентуючи
їх підготовку, трудову діяльність і виробничі успіхи [6; 8]. Формування морально-ділової культури менеджера – складова професійної спрямованості майбутнього фахівця, яка не може бути досліджена без використання зазначеного підходу, який забезпечує розробку механізмів формування компонентів культури морально- ділових відносин та необхідних якостей особистості майбутнього менеджера.
Мета дослідження полягає у визначенні сутності педагогічних умов формування культури морально- ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтування цього питання на теоретичному рівні визначено одним з головних завдань нашого дослідження.
Важливість та необхідність даного завдання зумовлені тим, що від змісту та характеру запропонованих нами педагогічних умов залежатиме успішне вирішення зазначеної проблеми в цілому. Тому ми вважаємо доцільним розкрити це питання на системному, комплексному рівні і пропонуємо певні умови. Ми намагалися охопити найважливіші аспекти цього складного процесу підготовки менеджерів (рис. 3.1).
Програмно-цільове спрямування процесу
формування морально-ділової культури у
майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної
діяльності. Ця педагогічна умова передбачає, по- перше, розробку та впровадження комплексної програми підготовки майбутніх менеджерів до культури морально-ділових відносин. Це зумовлено тим, що формування культури у менеджерів не може носити поверхневий характер та здійснюватися тільки в одному напрямку.
Адже майбутні фахівці повинні володіти певними знаннями та навичками з питань культури морально-ділових відносин у різноманітних її проявах. Тому процес формування культури у менеджерів неможливо здійснити на основі однієї чи декількох навчальних дисциплін. Звідси виникає необхідність залучення цілого комплексу навчальних дисциплін циклів гуманітарної, професійно-орієнтовної, природничо-наукової, загально- економічної підготовки.

48
Наукові праці. Том 123. Випуск 110
Упровадження комплексної програми допоможе сконцентрувати увагу викладачів вищої школи на найважливіші проблеми з питань морально- ділової культури менеджерів.
До того ж система навчально-виховних заходів дозволить сформувати основне уявлення фахівців про культуру, її особливості та практичне значення у професійній діяльності.
Серед навчальних дисциплін циклу гуманітарної підготовки нами запропоновано такі, як основи психології та педагогіки, українська мова професійного спілкування, філософія, етика та естетика, правознавство та ін., які дозволяють пізнати сутність культури через філософське осмислення даного поняття; психологічні механізми у структурі морально-ділової культури; етичні аспекти ділових взаємовідносин; правові та моральні норми професійної діяльності менеджера; систему моральних установок і ієрархію цінностей народів світу та ін. Залучення викладачів, які викладають дисципліни циклів професійно-орієнтовної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (економіка підприємства, організація праці менеджера, управління персоналом, маркетинг, міжнародні економічні відносини та
ін.), дозволяє усвідомити такі питання, як функції культури морально-ділових відносин, етичні аспекти роботи менеджера в управлінні персоналом; соціально-економічні передумови формування культури менеджера та інші.
З метою забезпечення якісної підготовки менеджерів зовнішньоекономічної діяльності з питань культури морально-ділових відносин викладачі вищої школи покликані акцентувати увагу на комплекс виховних заходів. Нами запропоновано різноманітні форми позааудиторної виховної роботи, серед яких – прес-конференції, форуми, тематичні зустрічі з провідними діячами бізнесу, успішними менеджерами, засідання студентських клубів, тематичні вечори, диспути, кураторські виховні години, консультації, індивідуальні бесіди, конкурси, вікторини, конференції.
Вища професійна освіта, як підтверджують дані констатувального експерименту та анкетування викладачів, сьогодні ще не має чітких орієнтирів та спрямованості на активне вирішення зазначеної проблеми. Однією із причин цього є недостатня участь викладачів вищої школи у реалізації актуальних питань формування культури морально-ділових відносин у майбутніх
Рис. 3.1. Педагогічні умови формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності

49
«Педагогіка»
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності та їх залучення до різноманітних форм розповсюдження знань з культури серед студентів. Від ставлення викладачів вищої школи до питань підготовки менеджерів до культури, рівня сприйняття та усвідомлення пропонованих рекомендацій буде залежати успіх у їх вирішенні. Проте певна частина педагогів ще недостатньо інформована з цих питань, не маючи глибоких знань щодо специфіки та умов підготовки майбутніх менеджерів. Тому для досягнення зазначеної мети ми пропонуємо такі форми роботи з викладачами, як: організація та проведення методичних семінарів з метою актуалізації та необхідності вирішення даної проблеми; надання методичних рекомендацій у формі посібника та розробок проведення виховних заходів; розробка
індивідуальних графіків самоосвіти для викладачів; проведення консультацій, які допоможуть цілеспрямовано організувати навчально-виховний процес під керівництвом педагогів.
Ознайомлення
студентів
економічних
факультетів зі змістом щодо культури морально-
ділових відносин менеджерів зовнішньо-
економічної діяльності. Ця педагогічна умова є важливою у зв’язку з тим, що підготовка менеджерів з питань культури морально-ділових відносин не може носити поверхневий характер.
Адже йдеться про культуру як складне явище у різних її проявах та різновидах. Тому виникає необхідність чіткої змістової спрямованості та характеру висвітлення питань, пов’язаних із соціальним, науковим, психологічним та культурологічним змістом. Комплексна програма та спецкурс «Основи культури морально-ділових відносин майбутніх менеджерів зовнішньо- економічної діяльності» дозволять інтегрувати можливості різних навчальних дисциплін і звернути увагу на найважливіші змістовні складові морально-ділової культури.
У загальному значенні культура визначається соціологією як система колективних цінностей, поглядів, норм та зразків поведінки, характерних для певної групи людей. Культура є таким соціальним явищем, яке контролює все, що творить людина, і все, за допомогою чого вона це робить [9, с. 17]. Тому знання про соціальний зміст культури передбачають усвідомлення морально-ділової культури як соціального явища; соціальну адаптацію у професійній діяльності; асоціальну поведінку; національні особливості культури морально-ділових відносин; сучасні вимоги до культури; ідеал успішного менеджера; причини виникнення суперечностей між загально- людською етикою та етикою менеджменту; культуру в системі життєвих цінностей народу.
Наукова інформація допоможе виявити зацікавленість студентів до сучасних досліджень, різноманітних підходів до вказаної проблеми та створити відповідні умови для розвитку знань, умінь, навичок щодо культури морально-ділових відносин. Знання про науковий зміст культури морально-ділових відносин дозволяють глибоко пізнати сутність культури як діалектичного явища; встановити роль та процес становлення морально-ділової культури на різних етапах
історичного розвитку; виявити різні підходи науковців до культури та сучасні тенденції у культурі та розвитку ділових відносин.
Суттєве значення у процесі підготовки менеджерів мають знання про психологічний зміст культури морально-ділових відносин, а саме: індивідуальні особливості людини; вплив психологічних аспектів на культуру; самооцінка та саморегуляція професійної діяльності; мотивація моральної поведінки та ціннісні орієнтації; психологія ділового спілкування та встановлення позитивних ділових відносин; виникнення, розв’язання та попередження конфліктних ситуацій і суперечок.
У забезпеченні підготовки менеджерів з питань культури морально-ділових відносин викладачі та організатори виховної роботи повинні акцентувати увагу на питаннях культурологічного змісту, а саме: системі моральних цінностей, орієнтирів у суспільстві та професійній діяльності; ключових компонентів культури; специфіці ділової поведінки; ієрархії цінностей різних народів; основ комунікацій менеджера. Для більш глибокого розкриття зазначених питань викладачам доцільно використовувати художньо- естетичну інформацію, яка передається засобами художньої літератури, кіномистецтва, історичних фактів, театрального мистецтва. Ці засоби допоможуть активно впливати на свідомість, знання та почуття студентів, а саме: передати досвід ціннісного ставлення до культури морально- ділових відносин; показати на прикладах особливості ділових взаємовідносин, спілкування, можливості уникнення конфліктів; спрямувати думки майбутніх менеджерів у найбільш оптимальних та гуманістичних напрямках розв’язання проблем морально-ділової культури; збагатити культурологічних досвід та моральні позиції; створити важливу основу для подальшої професійної діяльності, сповненої певних системних уявлень щодо шляхів дотримання вимог культури морально- ділових відносин.
Залучення студентів до практичних форм
роботи, спрямованих на розвиток умінь і навичок
професійної взаємодії менеджера зовнішньо-
економічної діяльності. Виділення вказаної умови зумовлено тим, що важливою функцією вищої освіти є втілення знань студентів на практиці.
Залучення студентів до практичних форм роботи потребує послідовності та цілеспрямованості і вимагає від викладачів спрямування педагогічних зусиль для оволодіння майбутніх менеджерів певними уміннями та навичками з питань культури морально-ділових відносин. Нами були виділені комунікативні, практичні, пізнавальні та креативні способи оволодіння професійною діяльністю з питань морально-ділової культури.

50
Наукові праці. Том 123. Випуск 110
Оволодіння майбутніх менеджерів практичними способами професійної діяльності з питань культури морально-ділових відносин пов’язане з впливом вищої професійної освіти, яка повинна створити важливі умови для вирішення вказаної проблеми. Можна зазначити, що позитивний вплив на формування культури морально-ділових відносин здійснюють такі форми та методи роботи, як проведення рольових ігор, імітаційні вправи, мозкові штурми, моделювання та вирішення різноманітних ділових ситуацій, використання тестів для визначення рівня знань з питань культури. Майбутні менеджери зовнішньоекономічної діяльності повинні опанувати низку практичних способів з питань культури морально-ділових відносин, а саме: створення позитивного морального клімату у колективі та у взаємовідносинах з партнерами; проведення та організація ділових зустрічей, переговорів; визначення як життєвих цінностей, так і цінностей організації, компанії; постійне удосконалення своєї морально-ділової культури; здійснення спостережень щодо морально- етичних порушень у професійній діяльності.
Не менш важливими є оволодіння студентів пізнавальними способами практичної діяльності з проблем культури морально-ділових відносин.
Для здійснення культурологічної підготовки менеджерів необхідно використовувати різні можливості і, в першу чергу, освітньо-виховний потенціал навчальних занять з курсу «Основи ділового етикету» та інших дисциплін навчального плану. Майбутні менеджери зовнішньоекономічної діяльності пізнають основи морально-ділової культури, привчаються до морально-етичних цінностей, навчаються контролювати свою майбутню професійну діяльність з урахуванням певних принципів, моральної ідеології, етичної поведінки.
Комунікативні способи оволодіння культуро- логічною діяльністю характеризують усі підструктури особистості менеджера. В основі комунікативної культури менеджера є загальні моральні вимоги до спілкування, які пов’язані з визнанням цінності кожної особистості: ввічливість, коректність, тактовність, скромність, точність, люб’язність.
Тому до необхідних комунікативних способів оволодіння культурою морально-ділових відносин слід зарахувати: здібність до співробітництва і взаєморозуміння на основі моральних цінностей та пріоритетів; уміння організувати роботу групи; здібність ефективно вирішувати конфлікти та суперечки; уміння користуватися різними засобами комунікації; уміння виступати публічно; уміння переживати емпатію, вибудовувати свої стосунки з оточуючими на засадах гуманізму; здатність забезпечувати гарний морально- психологічний клімат у колективі, творчу співдружність, товариське взаєморозуміння.
Важливе місце у професійній діяльності менеджера з питань культури морально-ділових відносин посідають креативні навички. Креативний менеджер – це, в першу чергу, творча особистість, яка нестандартно та оригінально мислить. Проте креативність повинна базуватися на стійких знаннях та професійному досвіді.
Тому до необхідних креативних засобів професійної діяльності можна віднести наступні: розвиток творчого мислення; розвиток уміння правильно ставити задачу; відпрацювання конкретних алгоритмів вирішення творчих задач; ефективне використання попереднього досвіду; оволодіння методами послаблення впливу стереотипів; оволодіння пошуком нових можливостей, ініціативність; уміння аналізувати свої реальні задачі з нової точки зору, здатність до ризику; розвиток уміння знаходити позитивний ефект з катастрофічних наслідків проблеми.
Розроблення та упровадження на практиці
навчального спецкурсу «Основи культури
морально-ділових
відносин
майбутніх
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності».
Зазначена педагогічна умова зумовлена тим, що в нормативних дисциплінах професійної підготовки менеджерів зовнішньоекономічної діяльності фрагментарно введено навчальний матеріал, що розкриває зміст і специфіку з питань культури морально-ділових відносин. У зв’язку з цим нами було поставлено завдання розробити додатковий спецкурс
«Основи культури морально-ділових відносин менеджера зовнішньоекономічної діяльності» і визначити його зміст з метою формування знань, навичок і вмінь, розвитку здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність з урахуванням вимог культури морально-ділових відносин; активізації пізнавальної діяльності студентів до зазначеної проблеми; розширення та удосконалення знань про сутність морально-ділової культури, особливості її прояву у професійній діяльності, сучасними вимогами до цього аспекту та забезпечення опануванням практичними навичками для впровадження їх у майбутню діяльність.
Зазначений спецкурс має дві основні цілі:
1) дидактичну – ознайомлення студентів з механізмом і особливостями їхнього індивідуально- професійного розвитку з культури морально- ділових відносин; 2) розвиваючу – здобуття навичок і досвіду з питань культури, само- вдосконалення в цьому напрямку як кваліфікованого менеджера.
Запропонований нами спецкурс передбачає певне методичне забезпечення. Методи навчання
є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання, досягнути засвоєння студентами певного змісту навчального матеріалу. У процесі навчально- виховної роботи ми виділили дві основні групи методів: імітаційні та неімітаційні. До неімітаційних можна віднести наступні: проблемна лекція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-прес-конференція; евристична бесіда; навчальна дискусія; самостійна робота з різних

51
«Педагогіка»
ЛІТЕРАТУРА
1. Бурдейна Л.І. Формування моральної культури студентів вищих навч. закладів торгов.-економ. профілю: Авто- реф. дис. … канд.пед.наук: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
2. Вишневська О.О. Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізації особистості: Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.05. – Х., 2002. – 20 с.
3. Высоцкий С.В. Структура психолого-педагогических условий формирования поисково-творческой направлен- ности личности в процессе обучения // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса, 1999. – Вип. 8-9. – С. 90-94.
4. Нікіфорова Л.В. Формування емоційної культури майбутніх менеджерів у навчально-виховному процесі: Авто- реф. дис. … канд.пед.наук. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х.,
2009. – 22 с.
5. Пономарьов О. Професійна культура керівника-лідера і умови її формування // Неперервна професійна освіта. –
2002. – Вип. IV. – С. 111-117.
6. Тарасова С.М. Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлін- ської діяльності: Дис. … канд.пед.наук: 13.00.04. – Кіровоград, 2006. – 230 с.
7. Чабан Н.І. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників. – Херсон: ХДУ, 2004. –
100 с.
Рецензенти: Гришкова Р.О., д.пед.н., проф.;
Вакуленко Т.І., к.пед.н., доц.
© Запорожець Я.В., 2009
Дата надходження статті до редколегії: 23.11.2009 р. способів навчальних дій дозволить прискорити процес навчання й підвищити його ефективність.
Визначені нами педагогічні умови спрямовані на забезпечення ефективної підготовки менеджерів зовнішньоекономічної діяльності з питань культури морально-ділових відносин. Упровадженням комплексної цільової програми та спецкурсу, а також шляхом ознайомлення студентів зі змістом та вимогами щодо морально-ділової культури та залученням до певних практичних форм роботи можна досягти ефективних результатів підготовки менеджерів до культурологічної діяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал