Педагогічна рада: методика і досвідСторінка3/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4

Етап проведення педради - розгляд різних аспектів проблеми представники проблемних груп з ілюстрацією виступів наочним матеріалом (графічним, цифровим, демонстраційним та ін.)

Етап винесення рішення - підведення підсумків педагогічної ради з попереднім обговоренням ефективності та результативності роботи на адміністративній нараді, з прийняттям рішення усіма проблемними групами і наступним рефлексивним аналізом.
2.2 Організаційна схема проведення педагогічної ради, документація

Педагогічна рада, будучи керівним органом освітньої установи, вимагає дотримання певної схеми її проведення, регламенту, документального оформлення засідань.

Проведення засідання педагогічної ради є функцією директора школи. У випадку, коли він є основним доповідачем, засідання веде ведучий, обраний з членів колективу. На початку засідання ведучий інформує про кількість присутніх і причини відсутності деяких членів педагогічного колективу. Порядок денний затверджується процедурою голосування після висловлення думок щодо змісту. При необхідності до нього вносяться доповнення, зміни. Кожна пропозиція ставиться на голосування в порядку їхнього надходження, результати відкритого голосування оголошують [ 5, с. 54].

Наступним кроком є обговорення регламенту. Виходячи з того, що найбільш оптимальним час для роботи педагогічної ради 1,5-2 години, визнається часом на основну доповідь, виступи в дебатах, роботу в групах і т.д. Після голосування з питання встановлення регламенту директор або заступник директора інформує учителів про хід виконання рішень попередньої ради, при необхідності, встановлюються додаткові строки їхнього виконання, приймаються рішення за даною інформацією. (Додаток 5)

Після офіційної частини слово надається основному доповідачеві. Питання пропонується ставити як усно, так і письмово, з наданням можливості відповісти на них після закінчення дебатів. Виступи у дебатах відбуваються в певному порядку, ведучий слідкує за черговістю, стежить за дотриманням регламенту. Після виступів у дебатах заключне слово надається доповідачеві (3-5 хвилини), потім приймається рішення по відповіді, проект якого може бути підготовлений заздалегідь групою,що працює над темою педради, або розроблений по ходу проведення засідання редакційною групою. Ухвалення рішення педагогічної ради відбувається в певному порядку: прийняття проекту за основу, внесення необхідних доповнень, уточнень усіма членами педагогічної ради, проведення голосування щодо внесення змін до проекту рішення; прийняття рішення в цілому із прийнятими доповненнями; оголошення результатів голосування.

У разі обговорення декількох питань на порядку денному, обговорення кожного з них проводиться за таким алгоритмом: повідомлення – обговорення – ухвалення рішення. У випадках, коли проект рішення допрацьовується вже після педради в певний термін, що встановлюється на засіданні (1-3 дні, остаточний проект рішення доводять до всіх членів педагогічного колективу на найближчій раді або через інформаційний стенд.

Засідання педагогічної ради оформлюється протоколом. Книга протоколів педагогічної ради нумеруються посторінково, прошнуровуються, скріплюється підписом директора й печаткою школи, постійно зберігається серед нормативної ділової документації й передається з оформленням акту. У протоколах засідань фіксуються хід обговорення питань, пропозицій й зауваження членів педагогічної ради, ухваленні рішення. Протоколи підписуються головою та секретарем ради. [7, с. 61]

2.3 Аналіз ефективності педагогічної ради, контроль за виконанням рішень
Педагогічна рада дійсно є головним колегіальним органом керування школою, генератором й акумулятором педагогічних ідей, органом колективної думки. Дуже важливим є аналіз ефективності роботи педагогічної ради, що визначається в першу чергу кінцевими результатами з врахуванням думки колективу.
Так, наприклад, на установчій педраді, коли відбувається процес пошуку і освоєння нових підходів, цільових настанов, визначаються завдання школи, можна провести анкетування «Педагогічна рада».

За підсумками такої анкети й на основі аналізу можна досить об’єктивно оцінити користь і роль педагогічної ради в житті школи.

Кожне засідання повинно завершуватися рефлексією, тобто оцінкою проведеної роботи учасниками педагогічної ради. Можна провести голосування різнобарвними картками або провести анкетування такого змісту:
1. Як, на ваш погляд, були висвітлені питання, запропоновані до обговорення?

- глибоко і всебічно;

- частково;

- без глибокого аналізу;

- поверхово.

2. Що дала вам педрада?

- збагатила цінним досвідом;

- поглибила знання;

- викликала творче натхнення;

- принесла розчарування.

3. Якщо ви не виступили, про що хотіли б сказати зараз?

4. Як ви оцінюєте прийняті педагогічною радою рішення?

- як конкретну програму дій;

- як декларативний документ;

- як ____________________ (інша оцінка)

5. Що ви можете запропонувати голові педагогічної ради для підвищення ефективності засідань?


З метою підвищення результативності педагогічної ради адміністрація школи систематично повинна піддавати аналізу свою діяльність з проведення педагогічної ради. Ось орієнтовна схема такого аналізу:

1. Відповідність тематики педагогічної ради проблемі, над якою працює школа. Актуальність проблеми на даному етапі. Розуміння педагогічним колективом необхідності розв’язання цієї проблеми.

2. Ефективність проведеної підготовчої роботи.

3. Доцільність обраної форми проведення засідання. Чи вдалося повною мірою реалізувати її можливості? Як вона була сприйнята учасниками засідання.

4. Якість основної доповіді (дискусії, ділової гри й т.д.)

5. Інформаційна насиченість засідання. Пропаганда передового педагогічного досвіду.

6. Забезпечення глибокого, аргументованого аналізу, компетентність і об’єктивність оцінок.

7. Якість підготовленого проекту рішення. Конструктивність виступів членів педагогічної ради.

8. Якість підготовки інформації про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

9. Невикористані резерви. Що необхідно врахувати під час підготовки до наступної педагогічної ради. [2, с. 64]

Усяке засідання педагогічної ради починається з обов’язкового повідомлення про виконання рішень попередньої.

У науці про керування визначається особлива значимість документально-правового забезпечення навчально-виховного процесу й управлінської діяльності. Створення проекту рішення педагогічної ради вимагає дотримання певних принципів: • науковості (орієнтація на новітні досягнення педагогічної науки);

 • демократичності, тобто залучення усіх учасників педагогічної ради до розробки проекту рішення;

 • конкретності (чітка програма дій);

 • оптимальності (досягнення високої ефективності при раціональному використанні потенціалу школи);

 • допущення варіативності шляхів реалізації ухваленого рішення [12, с. 40 ]

Проект рішення повинен складатися із двох частин: констатуючої, що констатує, відображаються основні положення доповіді, досягнення й недоліки в роботі педагогічного колективу, окремих його членів, та постановляючої, що постановляє , затверджує чітку програму дій на певний період часу. З кожного пункту рішення конкретно визначаються відповідальні й реальні строки виконання. Відповідальними за виконання рішень педагогічної ради є директор, його заступники , голови методичних об’єднань.

Проект рішення розміщується в методичному кабінеті на інформаційному стенді за 4-5 днів до засідання для внесення змін, доповнень і пропозицій. Для виконання рішення педради необхідний продуманий і спланований внутрішньошкільний контроль. Адміністрація школи, керівники методичних об’єднань відвідують і аналізують уроки й виховні заходи, надають необхідну методичну допомогу, проводять індивідуальні й групові бесіди, стимулюють ініціативу й творчу активність виконавців, аналізують документацію.

Для своєчасної реалізації рішення педагогічної ради використовується картка контролю за виконанням рішень. (Додаток 6 )

Висновки

Отож нові підходи до педагогічної ради розглядаються в загальному контексті відновлення системи освіти й керування.

Освоєння нового в підготовці й проведенні педрад іде в процесі переоцінки старих управлінських і педагогічних цінностей, подань й орієнтирів, що відбувається не за вказівкою або з волі керівника школи, а як результат зростання професійної компетентності, рівня психологічної культури педагогічного колективу.

Варіативність технологій, форм, прийомів і методів при плануванні, організації й проведенні педагогічних рад визначається сполученням багатьох обставин: досвіду, позицій адміністрації школи, рівнем сформованості педагогічного колективу, професійних якостей.

Нові підходи до педради орієнтовані на цілком певне коло керівників шкіл, для яких цінність особистості учня нерозривно пов’язана із цінністю особистості вчителя. Такі керівники вірять у можливості творчого росту кожного вчителя й створюють умови для його професійного росту.

Педагогічна рада найяскравіше ілюструє переваги роботи колективу як добре організованої команди.

В. Сухомлинський вбачав місію керівника школи в тому, щоб зробити кожного вчителя вдумливим, допитливим дослідником. Нестандартні форми проведення педагогічних рад дають можливість активізувати творчий пошук учителів, перетворити педагогічний колектив на колектив однодумців, готових сприймати й упроваджувати інноваційні педагогічні технології. Педагогічна рада школи – основна форма співпраці адміністрації й учителів [16, с. 34].


Список використаної літератури
1. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Педагогічна рада:нестандартні форми.-Х.: Видавнича група «Основа», 2007.- 176 с.

2. Ганжара Н. Педагогічний колектив як управлінська команда//Директор школи.-2009.- № 29-30.- С. 61-64.

3. Громовий В. Як зробити «помаранчеву» школу?!- К.: Видавничий дім «Шкільний світ», 2006.- 338 с.

4. Дзюба Т. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи//Школа.-2006.- № 9.- С. 16-28.

5. Єльнікова Г.В. Управлінська компетентність.- К.: Редакція загально педагогічних газет, 2005.- 128 с.

6. Жерносек І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Видавнича група «Основа», 2006.- 128 с.

7. Зінов’єва О. Педагогічна рада: у пошуках нових орієнтирів//Директор школи.- 2010.- № 14-15.- С. 35-44.

8. Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання/Упоряд. Б.М. Терещук, В.В. Скиба. - Вид. 2-ге, доповнене. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 768 с.

9. Конаржевський Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой.- М., 1986.- 167 с.

10. Кондрашова Л.М. Сборник педагогических задач.- М.: Просвещение, 1987.- 378 с

11. Педагогические совети.- Волгоград, 2006.- Вып. 1.- 158 с.

12. Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення//Директор школи.- 2004.- № 22-23.

13. Педсовет: идеи, методики, формы.- М., 2000.- 160 с.

14. Положення про загальноосвітній навчальний заклад //Інф. збірник МОНУ.-2010.- №20

15. Русова Софія . Нова школа//Світло.- 1914.- Кн. 7-8.- С. 4.

16. Сухомлинський В. Розмова з молодим директором.- К.: Рад. шк., 1988.- 284 с.

17. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори в 2-х т. – К: Рад. школа, 1983. – 488 с.

18. Хлебнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога.- Х.: Видавнича група «Основа», 2003.- 80 с.

Д

Пам’ятка

Дванадцять обов’язків організатора педагогічної ради

1. Підготуйте письмовий порядок денний. Переконайтеся, що кожний член педради одержав його напередодні.

2. Перевірте, чи готова аудиторія до засідання. Зробіть все можливе, щоб у ній було комфортно й затишно.

3. Приготуйте всі необхідні матеріали для проведення педради. При потребі розложіть їх на робочі місця.

4. Попередньо розгляньте порядок денний з робочою групою. Уявіть собі, який результат ви б хотіли одержати за кожним пунктом. Розподіліть час за ступенем значимості кожного пункту.

5. Почніть засідання педагогічної ради вчасно.

6. Не допускайте відступів від порядку денного.

7. Уважно слухайте все, про що говорять на педагогічній раді.

8. Стежте за невербальним спілкуванням. Намагайтеся зрозуміти причину пасивності учасників засідання.

9. Ведіть записи, які допоможуть аналізувати матеріали педагогічної ради.

10. Контролюйте конфліктну ситуацію, не дайте їй перерости у ворожнечу.

11. Створіть дружню атмосферу, щоб усі могли спілкуватися відкрито.

12. Проаналізуйте рішення, яке прийняла робоча група педради.


Анкета «Десять питань про наші педради»


 1. Чи Ви маєте свободу для висловлення своєї точки зору на педрадах?

 2. Чи всебічно обговорюються ідеї, перш ніж їх приймуть або відкинуть?

 3. Чи приносять користь педради?

 4. Чи продуктивно розв’язуються розбіжності в думках?

 5. Чи вислуховують учасники педради один одного? Чи створюють вони що-небудь на основі взаємозбагачення ідей?

 6. Чи панує атмосфера довіри на засіданнях?

 7. Чи кожний висловлюється за порядком денним?

 8. Чи одержують педагоги ясне розуміння того, як реалізувати рішення педради?

 9. Чи відбуваються конфіденційні дискусії «не для преси» після засідання педради?

 10. Чи влаштовує Вас, як відбуваються педради? Що можете запропонувати для підвищення ефективності педагогічної ради.Педагогічна рада

«Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної та початкової освіти»

(методичний міст)Мета: показати взаємозв’язок між рівнем підготовки дітей до школи в дитячому садку та результативністю навчання в школі.

Підготовка до педагогічної радиІ. Організаційна діяльність.

1. Видати наказ про створення ініціативної групи.

2. Скласти план проведення педагогічної ради, визначити напрями діяльності та коло учасників (термін, ініціативна група).

3. Скласти перелік рекомендованої літератури (термін, бібліотекар).ІІ. Освітня діяльність.

1. Випустити методичний бюлетень «Трибуна педагогічної ради», у якому визначити:

а) запитання для обговорення:

- Як визначити, чи дитина готова до школи?

- Які ви бачите ефективні шляхи залучення дитини до школи?

- Де є переваги виховання дошкільника: в дитячому садку чи вдома? У чому вони полягають?

- Що треба зробити вчителю, аби навчання кожного першокласника стало радістю?

- Чи сприяють наступності дошкільної та початкової освіти сучасні підручники для 1-4-х класів, навчальні програми? Щоб ви змінили? (Методична рада);

б) завдання для діагностики дітей старшої групи з метою вивчення рівня їхньої підготовленості до школи (термін, практичний психолог);

в) тести для учнів 1-го класу з метою визначення рівня адаптації до школи (термін, практичний психолог).

2. Скласти план заходів з підготовки до педради спільно з вихователями дитячого садка. (Термін, методичні ради закладів.)

3. Оформити в школі виставку доробків учнів 1-го класу та дітей старшої групи (термін, педагог-організатор).

4. Учителям початкових класів відвідати відкриті заняття в старшій групі дитсадка (термін).

5. Вихователем дитячого садка відвідати уроки в перших класах (термін).

6. Практичному психологу надати консультаційну допомогу вихователям дитячого садка (термін).

7. Оформити вставку рекомендованої літератури (термін, бібліотекар).ІІІ. Практична діяльність

1. Організувати екскурсію для дітей старшої групи до школи з метою ознайомлення з класом, школою (термін, заступник з НВР).

2. Здійснити діагностування «Адаптація першокласників» (термін, психолог).

3. Організувати тиждень взаємовідвідування відкритих заходів у дитячому садку та відкритих уроків у 1-х класах (термін, вчителі, вихователі).

4. Засідання «Школи майбутніх першокласників» з метою надання консультацій батькам (термін, заступник з НВР).

IV. Підсумки заняття для контролю.

1. Відвідування уроків, виховних заходів у 1-х класах та дитячому садку.

2. Аркуш контролю рішення педради.

3. Наказ.

Алгоритм педагогічної ради

Регламент. Виступ директора школи (5 хв)

Методичний міст: дебати із зазначених питань між учителями та вихователями. Ведучий – директор школи (40 хв). Виступи експертів (3 хв).

Оприлюднення результатів діагностування вихованців старшої групи та першокласників практичним психологом (5-8 хв). Тривалість педради (1 год).Учасники: праве крило - учителі початкових класів; ліве крило – вихователі дитячого садка; експерти – учителі школи, батьки. Під час проведення мосту експерти піднімають «фішку думки»:

Чорна – «Я з вами не погоджуюся».

Червона – «Ваша думка слушна».

Блакитна – «Яз вами згоден, хоча, на мою думку, є ефективніший спосіб вирішення цієї проблеми».

І. Виступ директора школи «Про наступність в організації та змісті дошкільної й початкової освіти».

ІІ. Методичний міст. Дебати. • Як визначити, чи дитина готова до школи?

 • Які ви бачите ефективні шляхи залучення дитини до школи?

 • Де є переваги виховання дошкільника: в дитячому садку чи вдома? У чому вони полягають?

 • Що треба зробити вчителю, аби навчання кожного першокласника стало радістю?

 • Чи сприяють наступності дошкільної і початкової освіти сучасні підручники для 1 - 4-х класів, навчальні програми? Що б ви змінили?Педагогічна рада на тему

«Шляхи підвищення ефективності уроку»

Форма проведення: дискусія

Мета: залучити педагогічний колектив до активного пошуку шляхів гармонізації стосунків учня з навколишнім світом в умовах постіндустріального суспільства; визначити перспективи роботи з підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

План підготовки педради:

 1. Створити комісію з підготовки питання.

 2. Розподілити педагогічний колектив на творчі групи

 3. Дібрати науково-методичну літературу для опрацювання її творчими групами

 4. Організувати роботу творчих груп із дослідження проблеми

 5. Провести роботу експертної комісії з оцінки творчих розробок.

 6. Підготувати проект рішення педради

 7. Розглянути питання про готовність проведення педради на оперативній нараді

Питання групам для обговорювання:

 1. Урок як основна форма організації навчального процесу

 2. Основні вимоги до змісту сучасного уроку

 3. Принципи навчання та їх реалізація на уроці

 4. Методи й прийоми навчання, педагогічно доцільний відбір і їх відповідність меті організації активної пізнавальної діяльності учнів

 5. Організаційний аспект уроку, типи уроків і їх структура.

 6. Особливості проведення уроку в умовах кабінетної системи

 7. Удосконалення підготовки вчителя до уроку

 8. Система роботи педагогічного колективу з питань підвищення якості й ефективності уроку.

Хід засідання педради

 1. Протокольна частина

Хід і форма проведення: конкурс-захист робіт творчих груп учителів, дискусія.

Регламент: ведучому – до 15 хв; виступи – 10-15 хв; для довідок – до 2 хв.

Голосування

 1. Вступне слово заступника директора з НВР, у якому піднімаються такі питання:

 • Які ідеї, пріоритети, принципові підходи варто зберігати й примножувати?

 • Як запроваджувати новітні технології?

 1. Обговорення питань творчими групами:

 1. Виступи представників груп (метод організації роботи – мозковий штурм)

 2. Запитання до керівників групи.

 3. Експертна група на чолі з директором школи оцінює висунуті пропозиції, їх новизну з погляду значущості для застосування в сучасній школі.

4. Робота творчих груп

1. Стимули навчання (метод «мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі висловлюючи свою думку чи позицію). Члени групи висловлюються щодо: • новизни навчального матеріалу;

 • нестандартності подачі;

 • практичної значущості нових знань для життя, спілкування, кар’єри;

 • суперечливості матеріалу;

 • створення ситуації успіху;

 • використання ігрових моментів, конкурсів, змагань;

 • роботи в парах або групах;

 • чергування різних видів діяльності;

 • шанобливого ставлення до особи учня, визнання його ділових і особистих якостей.

2. Оцінка за десятибальною системою рівня прояву причин неуспішності учнів, які залежать від учителя (метод «займи позицію»):

- слабке знання вчителем предмета й методів його викладання;

- невміння проявити непохитну вимогливість до учнів;

- незнання індивідуальних особливостей учнів;

- погана організація обліку роботи;

- невміння поєднувати вимогливість до учня з повагою до його особистості;

- неправильний вибір шляхів установлення контактів із родинами.

3. Практична робота «Ролі, які ми граємо»:

- протягом 3 хв. написати відповіді на запитання «Хто Я?» - ролі, які Ви граєте у своєму житті;

- інтерпретація результатів.

4. «Мої пропозиції для покращення результатів роботи з обдарованими дітьми» (метод «акваріум»)

- протоколіст фіксує ідеї, пропозиції, збирає їх для розгляду «банкірами» ;

- «банкіри» створюють банк ідей і пропозицій ураховуючи оцінку експертної групи, готують пропозиції до рішення педради.

5. Бліцінтерв’ю (під час підготовки проекту рішення) «Яким сучасним новітнім технологіям надавати перевагу?»

6. Пропозиції до рішення педради.

7. Завершальна частина: • ухвалення проекту рішення;

 • підсумки роботи педради.

Додат


Педрада на тему:

«Моделювання процесу навчання в контексті підготовки учнів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві»
Порядок денний


 1. Інформація про стан виконання рішення попередньої педради .

 2. Моделювання процесу навчання в контексті підготовки учнів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

 3. Підведення підсумків експерименту з використання електронного журналу.

 4. Атестація навчального закладу.


План проведення педради

 1. Інформація про стан виконання рішення попередньої педради

виступ директора школи Іващенко Т.М.

 1. Моделювання процесу навчання в контексті підготовки учнів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

заступник директора з НВР Лебедєва І.А.

Стан інформатизації школи. Результати моніторингового дослідження рівня сформованості навичок використання ІКТ учителями та учнями школи.

директор школи Іващенко Т.М.

3. Захист педагогічного проекту «Модель сучасного уроку з використанням ІКТ»:


а) Організаційно-вступна частина

МО вчителів початкових класів

б) Актуалізація досвіду і корекція опорних знань учнів

МО вчителів математики

в )Мотивація навчальної діяльності. Постановка завдань.

МО вчителів іноземної мови

г) Сприймання нового матеріалу

МО вчителів української мови та літератури, фізичного виховання

д) Усвідомлення нового матеріалу

МО вчителів російської мови та літератури

е) Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

МО вчителів історії, природничих наук

є) Рефлексія. Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів. Пояснення домашнього завдання.

МО вчителів трудового навчання

4. Підведення підсумків експерименту з ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

учитель інформатики Ластовецький В.В. 1. Атестація навчального закладу.

директор школи Іващенко Т.М.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал