Педагогічна характеристикаСкачати 100.61 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір100.61 Kb.
ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (Для дитини школяра)
Для фахівців, які проводять психолого-педагогічне обстеження (психолога, логопеда, дефектолога), для лікаря-психіатра основним документом, що відображає найбільш важливу і суттєву інформацію про дитину, є педагогічна характеристика. Цей документ заповнюється вихователем дошкільного закладу або класним керівником школи, скріплюється підписом керівника установи та печаткою.
Педагогічна характеристика повинна складатися об'єктивно і грамотно. У ній мають бути відображені такі відомості:

- Скільки часу перебуває дитина в даному дитячому закладі;

- Особливості адаптації дитини до дитячого закладу;

- У якому віці вступила до школи і який ступінь підготовленості;

- Як встигає дитина і в чому полягають труднощі засвоєння нею програми, характер помилок (окремо з математики, письма, читання та інших предметів);

- Особливості поведінки на уроках: дисципліна, працездатність, ступінь уваги. Більш детально необхідно зупинитися на тих випадках, коли у дитини виражена рухова расторможенность, підвищена стомлюваність, неуважність, незібраність і т.д.;

- Взаємовідносини учня з колективом однолітків, особливо в тих випадках, коли дитина драчлива, агресивна або, навпаки, надмірно пасивна. Відзначити, як ставляться до неї інші діти;

- Вказати, які заходи корекції застосовувалися, і їх ефективність (додаткові заняття, щодений режим і т.д.).


Аналіз педагогічних характеристик дітей, що надходять на діагностичне обстеження на ПМПК, показує, що далеко не завжди цей важливий документ складений повно і грамотно.

Дані, що містяться в педагогічній характеристиці, відображають індивідуальні особливості засвоєння дітьми програмного матеріалу дитячого садка чи школи, важливі відомості про особливості взаємодії дитини з оточуючими, труднощі, характерні для дитини при навчанні та розвитку; інформацію про різні сторони поведінки. і психічної діяльності в цілому.


На жаль, багато педагогів не відображають в педагогічних характеристиках тієї інформації, яка доповнює відомості, отримані фахівцями ПМПК, які проводять психолого-педагогічне обстеження. Основними недоліками при складанні характеристики стають наступні:
1. Неповне складання педагогічних характеристик,

У ряді випадків доводиться зустрічатися з характеристиками поверхневого, схематичного змісту. У таких характеристиках, схемах відводиться по одному рядку для опису таких важливих розділів, як ставлення до навчальної діяльності, сформованість навчальних навичок, характеристика загального розвитку, розвиток моторики та мовлення, ставлення дитини до невдач, особливості працездатності, висновок і рекомендації. Відводиться по два рядки для викладу особливостей сімейного виховання, ставлення дитини до словесної інструкції педагога, загальна поінформованість про себе. Такі характеристики, схеми не дають матеріалу, що дозволяє уточнити ці результати.


2. Невідповідність змісту вимогам, що пред'являються до психолого-педагогічної характеристиці.

Ряд характеристик містять короткий виклад часу перебування дитини в дитячому закладі, виклад стану провідних психічних функцій - сприйняття, уваги, мислення, пам'яті. Спостерігається підміна психолого-педагогічних характеристик поданням шкільного психолога. В ряді випадків в характеристиках містяться уривчаста інформація про окремі недоліки поведінки дитини.

Відомості про окремі особливості психіки та поведінки важливі, але не менш суттєвою є інформація про рівень загального розвитку, про особливості засвоєння програми дитячого садка або школи.
3. Відсутність в психолого-педагогічних характеристиках аналізу засвоєння дитиною програмового матеріалу.

Значна кількість характеристик, представлених на діагностичне обстеження, відображають скарги вчителя на неуспішність, або труднощі в поведінці. Такі характеристики не містять аналізу неуспішності дітей за різними напрямками програмного матеріалу дошкільного або шкільного установи, немає і вказівки на можливі причини труднощів дитини. Обмежуючись скаргами на поведінку або навчання, педагоги не відображають позитивні можливості дитини, на які слід спиратися в педагогічній роботі.


4. Зайве докладні характеристики, що містять велику кількість непотрібних деталей, зайвої інформації.
5. Відсутність в психолого-педагогічних характеристиках узагальнених і обґрунтованих висновків педагога.

Значна кількість характеристик носить безадресний характер: педагог не вказує мети їх складання: уточнення стану дитини, переведення до іншого освітнього закладу, дублювання програми або інші. У характеристиках не завжди відзначається ставлення самої дитини та її сім'ї до наявних проблем і труднощів (визнання своїх невдач, відставання або байдуже ставлення, або неадекватне і т.д.).СХЕМА психолого-педагогічне подання на ПМПК
Прізвище, ім'я, по батькові дитини _____________________________________

Дата народження «_____» _______ р.

Освітній заклад________________________________________

Вік дитини, клас (група) ______

Історія навчання: до надходження в школу відвідувала (не відвідувала) ДОУ

Чи залишали на 2 рік (так, ні, в яких класах) ____________________________

Загальне враження про дитину: ______________________________________

Загальна обізнаність і соціально побутова орієнтування: відомості про себе, про свою сім'ю, найближчому соціальному оточенні, рівень актуального розвитку:

______________________________________________Особливості психофізичного розвитку: працездатність, розвиток великої і дрібної моторики, зорово-просторової орієнтації, зорового і слухового сприйняття, особливості уваги, пам'яті, прояви ліворукості _____________________________________________

Сформованість навчальних навичок

Загальна оцінка навчальних навичок (відповідність знань, умінь і навичок вимогам програми) ___________________________________________Математика. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: наявність поняття числа, порядкова лічба (в яких межах, конкретна чи абстрактна), лічильні операції (в яких межах, усно чи на конкретному матеріалі, самостійні чи з допомогою), знання таблиць додавання та віднімання, множення та ділення, розв’язування задач.

______________________________________________________Читання. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань; знання букв. Вміння зливати склади, спосіб читання (поскладове, цілими словами), швидкість, наявність специфічних помилок, розуміння прочитаного.

Письмо. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: копіювання, письмо під диктовку (окремих букв, слів, речень),

граматичні та специфічні помилки, особливості каліграфії).

Рівень засвоєння знань з інших предметів ( в тому числі малювання).

Особливості усного мовлення (звуковимова, темп, плавність, запас слів, граматичне та інтонаційно виразне оформлення) _____________

________________________________________________________________Загальнотрудові навички______________________________________________
Особливості наученості, можливості навчатися (наскільки швидко засвоює нові поняття, способи дії за мінімальної допомоги педагога, інших учнів) ________________________________________________________

Емоційно-поведінкові особливості, проблеми комунікації, взаємовідносини з батьками, учнями, вчителями _________________

________________________________________________________________Висновки та рекомендації педагога: ________________________________
Підпис педагога (класного керівника) ______________________ (_______________________)
«___» _________________ Р.
Директор школи ______________________ (_______________________)
Психолого-педагогічна характеристика на учня

зразокіз сайту Освіта і Наука http://firstedu.org.ua/index.php

Психолого-педагогічна характеристика на учня 9 класу

Вітя поступив до школи у віці 9 років, у 2001 році. Ранішенавчався в ____________начальной школі. Живуть з вітчимом, якийніде не працює, сім'ямалозабезпечена, багатодітна, всідорослі члени сім'їкурять, в тому числі і в будинку, при малолітніхдітей.

Фізичнийрозвитокпідліткасереднє, страждаєвиразкоюшлунка, щозагострюєтьсявосени і навесні, часто хворієпростуднимизахворюваннями. У Вітінизькийрівеньрозвитку моторики, рухунедостатньоскоординовані.

Підліток не орієнтований на пізнавальнуактивність, з предметіввстигає слабо. Рівеньнавченостінизький. Відзначаютьсяпорушенняуваги, низькийрівеньконцентрації, розподілу. На уроках відволікається на зовнішніподразники. Порушеннячитання і письма у Вітіобумовленісистемнимипорушеннямимови. При виконаннінавчальнихзавдань не здатнийпереключатися з одного виду діяльності на інший, не можеспланувати свою діяльність, виправитипомилку, якщо на неївказано. Потрібен час на врабативаемості. ЧитаєВіктор монотонно, по складах й уповільнено, пропускаєбукви і склади, читає неправильно закінчення. Вірші не вчить. Прочитаний текст з-за помилокрозуміє до кінця не завжди, переказуєсамостійно. Логічнемисленнярозвинене слабо, не можезробитиелементарнівисновки, вирішитиприкладилогічноїспрямованості. Словниковий запас незначний.

Записи в зошитахробитьнеакуратно, недбало, пише з безліччюпомилок. Слабковолодієнавикамироботи з інструментами. З математики обчислювальніопераціївиконуєповільно, з великою кількістюпомилок, не завждирозумієсенсузавдання. У навчальнійдіяльностіпідлітокпотребуєорганізуючої, плануючоїдопомоги та схвалення на всіхетапах уроку.

Ранішетрудовенавчання за станом здоров'я проходив за профілем "обслуговуючапраця", зараз навчається за профілем "штукатурно --малярське справа", відношення до даногопрофілюнейтральне. При засвоєннітехніко - технологічнихзнаньпотребуєдопомогивчителя. У завданняхсамостійно не орієнтується, потребуєдодатковихпоясненняхвчителя, аналізомпомилок і самоконтролем не володіє, розмітку не виконує, звіт про виконану роботу робитьпідкерівництвомвчителя. Навичкамироботи з інструментамиВітя не володіє. При виконаннітрудовихопераційшвидкостомлюється, не здатний до вольовогозусилля. Ранішезасвоєнізнанняпідліток у роботі не застосовує. Труднощідолаєлише за допомогоювчителя.

Вітяемоційноневрівноважений. У складнихситуаціяхможливіімпульсивність, агресивність, якіносятьзахисний характер. Активнийспілкуванні з однолітками, але взаєминиповерхневі. Віддаєперевагуігровудіяльність, емоційнонезрілі. До конфліктів не схильний, добродушний, готовийдопомогтитоваришеві. Самооцінка адекватна, намагаєтьсядотримуватиприйняті правила і норми. Здатнийконтролюватисвоїемоції. У Віті не сформованісанітарно - гігієнічнінавички, підлітокбрудний, неохайний, за собою не стежить і до свогозовнішньоговиглядубайдужий. Потрібенпостійний контроль за зовнішнімвиглядом, чистотоюодягу, рук, зачіскою.Психолого-педагогічна характеристика учня

із сайту Слово вчителяhttp://konserg.ucoz.ua/load/shablon_psikhologo_pedagogichnoji_kharakteristiki_uchnja/26-1-0-2288


Загальні відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові;

 • дата народження;

 • загальний фізичний розвиток;

 • стан здоров'я;

 • сімейні умови, характеристика батьків, склад сім'ї, місце роботи батьків, їхній культурний рівень, режим життя дитини, спілкування поза школою.

Загальний розвиток:

 • особливості мислення, рівень абстрактного мислення (аналіз, синтез, виявлення причинних зв'язків, здійснення висновків абощо);

 • спрямованість, інтереси, потреби, схильності;

 • особливості характеру, індивідуальні реакції на події;

 • особливості пам'яті та процесу запам'ятовування;

 • тип інтелекту та професійні можливості;

 • вольові якості, здатність до довготривалих трудових зусиль.

Ставлення до навчання, праці:

 • успішність (які оцінки переважають, з якого предмета вчиться найкраще);

 • організованість і старанність у навчальній роботі, вміння працювати самостійно;

 • інтерес до знань (зацікавлений чи ні, виявляє інтерес до окремих предметів);

 • ставлення до елементів праці в школі (лабораторні роботи, чергування, підтримка чистоти в класі, на шкільному подвір'ї).

Дисциплінованість та навички культури поведінки:

 • загальна характеристика поведінки (поводить себе спокійно, стримано чи не контролює своїх емоцій);

 • виконання шкільного режиму (дотримується правил поведінки, порушує їх навмисно чи через недбалість; найбільш типові порушення дисципліни);

 • виконання вимог і розпоряджень учителів (виконує за першою вимогою, з бажанням чи примусово);

 • чемність у спілкуванні з учителями, будь-якими дорослими;

 • володіння навичками культури поведінки (ставлення до літніх людей і молодших за себе, поступається місцем для людей похилого віку, з повагою ставиться до дівчат абощо).

Громадська спрямованість та активність:

 • ставлення до громадського життя колективу (дорожить ним, байдужий, ставиться негативно);

 • інтерес до громадського життя країни (користується інформацією про події в країні і за кордоном);

 • чи виконує громадські доручення, бере участь у діяльності органів самоуправління;

 • чи виступає на зборах колективу, громадських організацій з пропозиціями, з критикою недоліків, чи здатний висловлювати власну думку;

 • активний чи байдужий у громадсько-корисній діяльності.

Стосунки з товаришами:

 • становище в колективі (чи користується повагою й авторитетом серед товаришів по класу, чим обумовлені стосунки, які склалися);

 • чи задоволений своїм становищем у колективі та яке становище хотів би зайняти;

 • ставлення до товаришів по класу (поважає чи байдужий до них; чи бувають конфлікти, їх причини);

 • яку роль відіграє в житті класу (активний член колективу чи сторонній спостерігач).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал