Павлівський Перший навчально-виховний комплекс I-II ступенів Творча групаСторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

Мета і завдання школи родинного виховання

Мета:


 • створення особливого освітнього середовища: колектив – родина;

 • формування в дітей високогуманних уявлень про сім’ю;

 • створення умов для творчого продуктивного співробітництва учнівського, батьківського та педагогічного колективів.

Завдання:

 • створення психологічно комфортної атмосфери в закладі;

 • забезпечення соціального захисту особистості;

 • формування будувати стосунки з урахування особливостей інших людей

 • залучення батьків до організації навчально-виховною роботою

 • налагодити тісний зв’язок з батьками.

 • активізувати роботу батьківського сектора щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти

 • аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявлення причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

 • пропагувати педагогічні знання , що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків.

 • допомагати батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності вдома

 • впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин «вчителі-батьки». Батьки разом з учителями мають стати активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

ціннісні родинні орієнтації

Комунікативна компетентна особистість

ціннісні морально-етичні орієнтації

толерантність взаємовідносин

Очікувані результати: • виховання цілісної особистості, що зумовлене співпрацею дітей з батьками;

 • володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодії, толерантної поведінки, інформаційного обміну;

 • володіння специфічними навичками навчальної праці (здатність до самоосвіти), нормами та еталонами соціальної життєдіяльності (вихованість);

 • розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків;

 • створення комплекту методичних робіт. 1. Робота з батьками педагогічного колективу.

 2. Основні заходи по підвищенню рівня психолого- педагогічних знань батьків.

 3. Рекомендації щодо проведення батьківських зборів

 4. Основні заходи залучення батьків та громадськості до навчально – виховної діяльності.

 5. Участь батьків і громадськості в управлінні школою

   • створення батьківського комітету класу та його завдання

   • загальношкільний батьківський комітет

   • основні заходи роботи.

Робота з батьками

Останнім часом з тих чи інших причин школа і сім'я перебувають у стадії перманентної конфронтації. Шкільні педагоги дають негативні характеристики сім'ї, звинувачуючи батьків у самоусуненні від виховання власних дітей, у брутальному, навіть жорстокому ставленні до них. Батьки, у свою чергу, зневажливо ставляться до вчителів, указуючи на їхній низький професійний рівень, невисокі моральні якості. У багатьох сім'ях не вважають за необхідне звертатися до педагогів з приводу проблем, які виникають у вихованні дітей. До педагогів батьки звертаються зазвичай тоді, коли вже запізно.

Сім'я і школа — потенційні природні партнери у вихованні дітей — часто виявляються реальними супротивниками, а поміж ними в епіцентрі ворожих взаємин і агресивних висловів постає дитина, яка вимушена пристосовуватися, лицемірити, що призводить до проявів аморальної поведінки.

Попри все за певних умов гострота проблеми взаємодії школи і сім'ї в сучасних умовах може бути знята. Для цього необхідно, аби суб'єкти взаємодії вибудовували основи культури спілкування, такі необхідні для розв'язання проблем дитини. Останнім часом психолого-педагогічна наука робить спроби окреслити шляхи відмови від традиційних і запропонувати нові підходи в розв'язанні проблем взаємодії сім'ї та школи, виховання дітей та підлітків.

Перше. Педагог має усвідомити: культура передбачає недоторканість родини й невтручання в сімейні взаємини. Втручатися в життя сім'ї можливо у виняткових випадках, коли нехтуються інтереси дитини, коли її здоров'я, життя, добробут перебувають у небезпеці з вини батьків або інших дорослих членів сім'ї.

Друге. Школа — не рідний дім, а сім'я ніколи не замінить школи. Звідси випливає, що логіка шкільного та логіка сімейного виховання не тотожні. Розводячи виховні сфери школи і сім'ї, педагог має враховувати психологію дитинства й дорослішання дитини і, певним чином зближуючи ці дві сфери, у жодному разі не намагатися підмінити собою батьків і не інструментувати шкільне життя як життя родинне.

Третє. Школа не є частиною ринкового простору, оскільки не надає послуг, не торгує крамом, не обслуговує батьків. Школа - інститут соціальний, її призначення — передавати як естафету духовні надбання людства й учити дитину жити у світі матеріальних продуктів культури. Школа вільна від батьківських вказівок і настанов в організації своєї професійної діяльності. Школа незалежна від батьків у будові життєдіяльності школярів.

Однак і шкільна, і сімейна сфери не існують ізольовано в житті дитини, яка, приходячи до школи, репрезентує світ своєї родини, умови життя, спектр соціальних взаємин, звички, манери поведінки, зрештою, рівень інтелекту.

Педагог як представник шкільної виховної сфери не має можливостей, аби кардинально (навіть за потреби) змінювати умови сімейного життя дитини, він не уповноважений втручатися в родинний уклад. У нього інший предмет професійної діяльності — дитина, яка приходить до школи з сім'ї.

Школа завжди прагнула до взаємодії з сім'єю. Це знаходило своє відображення в корекції сімейного виховання, у педагогічній просвіті батьків, у безкінечному «листуванні» з батьками з приводу навчання і поведінки їхніх дітей, у викликах батьків до школи тощо. Контакт з батьками як взаємодія може бути встановлений лише за умови, що обидва суб'єкти усвідомлюють: тільки спільними зусиллями можна створити умови для розвитку та виховання дитини, допомогти їй у набутті необхідного соціального досвіду.

Визначальна умова взаємодії цих двох суб'єктів - батьків і педагога - вичерпне уявлення про зміст виховної діяльності один одного, можливості порозуміння щодо завдань і засобів виховного впливу заради благополуччя дитини, адекватність виховних дій до запланованого кінцевого результату.

Отже, педагог має знати, з якої сім'ї прийшла в школу кожна дитина, яка структура цієї сім'ї, у якому стані перебуває сучасна українська родина і які тенденції зумовлюють її розвиток. Це зробить взаємодію педагога та батьків учнів більш конкретною, осмисленою, результативною. Тому пропонуємо вашій увазі рекомендації щодо роботи з батьками.Щоб наблизитися до кожного учня, педколектив нашої школи визначив такі напрями роботи:


 • пізнати кожну дитину;

 • знати, як вона мислить, відчуває, сприймає;

 • вивчити характер, волю, інтереси дитини;

 • вивчити особливості її організму;

 • максимально зблизити сім'ю та школу на основі

 • партнерства, співробітництва, взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги.

Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, небагатослівній любові батька, домашньому теплу, піклуванню, затишку і захисту, родинній злагоді.Зміст роботи з батьками учнів

повинен ґрунтуватися на їх правах і обов'язках, визначених Законом України «Про загальну середню освіту»: 1. Батьки або особи, які їх замінюють мають право

— вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

— приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

— обирати і бути обраними до органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

— звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

— захищати законні інтереси дітей.

2.Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані

— забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

— постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

— виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.На думку В. Сухомлинського, школа повинна домогтися того, щоб батьки бачили в своїх дітях себе, розуміли суть розвитку дитини. А для цього їх треба озброювати знаннями важливих закономірностей педагогіки, вікової психології, фізіології.

Методи вивчення сім’ї в школі

 • Спостереження.

 • Бесіда.

 • Тестування.

 • Анкетування.

 • Діагностика.

 • Ділові ігри.

 • Аналіз дитячих малюнків про сім'ю.

 • Аналіз дитячих творів про сім'ю.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт, дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати; участь в обладнанні кабінету й виготовленні наочного приладдя; організація міні-гуртків і клубів.
Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу відбивається в таких пунктах плану виховної роботи: вибори батьківської ради, допомога у плануванні й організації її діяльності, робота із соціально неблагополучними родинами, установлення зв'язків із шефами, оточуючим соціумом, громадськістю.
Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Тому класний керівник включає у план роботи відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення.
Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється класним керівником за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, індивідуальних консультацій, перевірки щоденників учнів, складання карт розвитку дітей і таблиць результатів навчальної діяльності, ведення щоденників спостереження за процесом розвитку дитини чи зошитів досягнень учнів, написання батькам листів-характеристик, записок-повідомлень, вітальних листівок і листів подяки.
Родинне виховання тільки тоді ефективне, коли батьки разом з учителями володіють сучасними педагогічними знаннями й уміннями, застосовують їх практично.

Функції роботи класного керівника з батьками

1. Ознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу , що організовує школа , обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні у навчально-виховному процесі школи

2.Психолого-педагогічна освіта батьків .

3. Залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

 • Участь у всіх формах позаурочної діяльності ( походи ,екскурсії, вечори, змагання, благоустрій школи) .

 • Участь батьків у підготовці загально шкільних традиційних форм роботи

 • ( вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника , спортивних змагань „Тато, мама , я – спортивна сім’я”, свято квітів, виставок, тощо )

 • Участь у профорієнтаційній роботі школи : екскурсії на виробництво, зустрічі з цікавими людьми ).

 • Участь у роботі ради школи , ради профілактики правопорушень ,

 • Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку школи з підприємствами , фірмами .

4. Коректування процесу виховання в родинах окремих учнів:

 • надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів , зокрема обдарованих дітей ;

 • надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем : підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок , профілактика правопорушень;

 • індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів ( ця робота здійснюється спільно із правоохоронними органами).

5. Взаємодія батьків : із громадськими організаціями , батьківськими комітетами школи і класу , шкільними радами

.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ
Відкриті уроки, заходи
Батьківські збори

Індивідуальні тематичні консультації


Робота вчителя з батькамиТворчі групи

Університет педагогічних знаньОрганізація гуртків, секцій, спільні творчі справи

ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ.п/п


ЗМІСТ РОБОТИТермін виконання


відповідальний

1.

Проведення батьківських зборів, на які виносити актуальні питання життя та діяльності школи

-загальношкільних

-класних


2 рази в рік

4 рази в рікСоц. педагог

Кл. керівники2.

Відвідування батьками відкритих уроків.

щорічно

вчителі

3.

Відвідування батьками відкритих виховних заходів.

щорічно

Педагог-організатор

4.

Конференція для батьків «Сім’я, родина - душевності і чуйності»

Лютий 2011р.

Соц. педагог

5.

Круглі столи для батьків «Мій життєвий проект»

1раз у рік

Кл. керівники,

соц.. педагог6.

Вивчення і узагальнення досвіду кращого родинного виховання (на прикладі кращої родини з питань виховання)

до 2015 р.

Кл. керівники

7.


Проводити психологічні практикуми.


щорічно

Практичний психолог

8.

Проведення у школі Дня відкритих дверей

щорічно

Кл. керівники

9.

Зміцнювати зв'язки учителів-предметників із батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають

постійно

Вчителі - предметники

10.

Організовувати роботу батьківського всеобучу з правових питань ,залучати до цієї роботи працівників

щорічно

Кл. керівники,

соц.. педагог11.

Організовувати роботу консультаційної психолого - педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей; координації дій батьків і педагогів під час корекції поведінки учнів

щорічно

Практичний психолог

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОГО ВСЕОБУЧУ БАТЬКІВ

 1. – 4 КЛАСИ

1. Чи готові ви до школи?

 1. Ваша дитина стала школярем.

 2. Візит до школи.

 3. Кишенькові гроші: спосіб самоствердження чи перший крок до розбещення?

 4. Дитяча депресія.

 5. Як навчити дітей постояти за себе.

 6. Уроки без мороки. Як всидіти за уроками не гаючи часу.

 7. Діти і телевізор.

5 КЛАС

 1. Авторитет , особистий приклад батьків у процесі виховання.

 2. Покарання та заохочення.

 3. Роль сім’ї та школи в трудовому вихованні дітей.

 4. Засоби та методи родинного виховання підлітків.

6 КЛАС

 1. Типові помилки в сімейному вихованні. Як їм запобігти?

 2. Як виховувати в учнів інтерес до навчання?

 3. Вихована дитина, яка вона?

 4. Правове виховання дітей у сім’ї. Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей у сім’ї.

7 КЛАС

1. Гігієна побуту , розумова та фізична праця підлітків у сім’ї

2. Батьківський авторитет, шляхи його утвердження.

3. Спілкування підлітків з дорослими та ровесниками.

4. Формування світогляду та духовного світу підлітка.

8 КЛАС


 1. Позитивні та негативні вчинки дітей.

 2. Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат в підлітковому віці.

 3. Роль народних традицій, звичаїв та обрядів у сімейному вихованні.

 4. Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок.

9 КЛАС

 1. Виховання морально - етичної та вольової людини.

 2. Конфліктні ситуації підлітків з батьками і вчителями.

 3. Розвиток та спілкування творчих інтересів у сім’ї. Підготовка підлітків до вибору професії.

 4. Індивідуальний підхід батьків до особистості підлітка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКІХ ЗБОРІВ

 • Батьківські збори мають допомагати батькам, а не акцентувати увагу на напрямках та невдачах дітей у навчанні.

 • Під час вибору тематики зборів потрібно враховувати особливості дітей.

 • Збори повинні мати як теоретичний, так і практичний характер : розбір ситуацій, тренінг, дискусія, тощо.

 • Під час зборів має існувати атмосфера співробітництва школи та сім’ї з реалізації програми посилення шляхів та ліквідації мінусів.

 • Під час проведення зборів використовувати дані психолого - педагогічної діагностики.

 • Збори не треба перетворювати на обговорення і осудження особистості учня.

 • Головні показники ефективності зборів - активна участь батьків, атмосфера активного обговорення поставлених питань, обмін досвідом, поради.

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ГРОМАДСКОСТІ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівництво гуртками за інтересами

Спонсорська допомога у проведенні святБатьківський колективНаставництво

Профорієнтаційна роботаПідвищення матеріальна-технічної бази шкільних кабінетів

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
п\п


ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

виконанняВідповідальній

1.

Організація тематичних зустрічей з представниками різних професій «З поглядом у майбутнє»

щороку

Пед.. організатор

Кл. керівники2.

Проведення благоустрою класних кімнат і території

щороку

Адміністрація

Кл. керівники3.

Проведення спортивних змагань серед батьків та учнів

щороку

Пед.. організатор

Кл. керівники4.

Спільне проведення культурно-масових заходів

щороку

Пед.. організатор

Кл. керівники5

Участь батьків у загальношкільних заходах

постійно

Пед.. організатор

Кл. керівники6.

Участь батьків у проекті «Люби і знай свій рідний край»

1 раз у рік

Пед.. організатор

Кл. керівники7.


Участь батьків у висадженні дерев «Доньки і синочки – калинки і дубочки»

щороку

Кл. керівники

8.

Проведення родинного свята «Берег дитинства»

Лютий 2011р.

Пед.. організатор

Кл. керівники9.

Організація виставок «Талановиті руки»

щороку

Пед.. організатор

Кл. керівники10.

Провести конкурс серед тат «Містер Господар»

Грудень 2012р.

Пед.. організатор

Кл. керівники11.

Провести родинне свято «Мамина колискова»

Березень 2013 р.

Пед.. організатор

Кл. керівники12.

Виставка робіт «Руками творяться дива»

Травень 2014 р.

Пед.. організатор

Кл. керівники

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал