П ередмоваPdf просмотр
Сторінка21/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.86 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
237
Додаток В
ПОЛОЖЕННЯ ПРОФОРМУ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
Це Положення розроблено відповідно до ст. 6 Закону України Про зовнiшньоекономiчну діяльність та пункту 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України i Нацiонального банку України вiд 17 липня 1995 р. № 523 Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 року № 319 Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами. Воно застосовується при укладаннi дого- ворiв купівлі / продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товаро- обмiнних договорiв мiж українськими суб’єктами пiдприємницької дiяльностi та іноземними суб’єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) — матерiально оформлена угода двох або бiльше суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, та спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов’язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.
Договiр (контракт) укладається вiдповiдно до Закону України Про зовнiшньоекономiчну діяльність та iнших законiв України з урахуванням мiжнародних договорiв України. Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi при складаннi тексту договору (контракту) мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямота у виключнiй форм Законом України Про зовнiшньо- економiчну діяльність та iншими законами України.
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається суб’єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його представником у простiй письмовiй форм, якщо iнше непередбачено мiжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документiв, дого- ворiв та iнших пiдстав, як не суперечать Закону України Про зовнiшньо- економiчну діяльність. Дiї, як здiйснюються вiд iменi iноземного суб’єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб’єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi
України, уповноваженим на це належним чином, уважаються дiями цього iноземного суб’єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Договiр (контракт) може бути визнано недiйсним у судовому порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам законiв України або мiжнародних договорiв
України.
Права та обов’язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди визначаються ма- терiальним та процесуальним правом мiсця її укладання, якщо сторони не погодили iнше, i вiдображаються в умовах договору (контракту).

238
1. До умов, як повиннi бути передбаченi в договорi (контракт, якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про iнше щодо викладення умов договору i така домовленiсть не позбавляє договiр предмета, об’єкта, мети та iнших iстотних умов, без погодження яких сторонами договiр може вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано недiйсним внаслiдок недодержання форми згiдно з чинним законодавством України,
вiдносяться:
1.1. Назва, номер договору (контракту, дата та мiсце його укладення. Преамбула.
У преамбул зазначається повне найменування сторiн-учасникiв зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно зареєстрованi, з зазначенням країни, скорочене визначення сторiн як контрагентiв («Продавець»,
«Покупець», Замовник, Постачальник тощо, особа, вiд iменi якої укладається зовнiшньоекономiчний договiр (контракт, та найменування документiв,
якими керуються контрагенти при укладеннi договору (контракту) (установчi документи тощо. Предмет договору (контракту).
У цьому роздiлi визначається, який товар (роботи, послуги) один з ко- нтрагентiв зобов’язаний поставити (здiйснити) iншому з зазначенням точного найменування, марки, сорту або кiнцевого результату роботи, що ви- конується.
У раз бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрiчних поставок (або назва товару, що є кiнцевою метою переробки давальницької сировини).
Якщо товар (робота, послуга) потребує бiльш детальної характеристики або номенклатура товарiв (робiт, послуг) досить велика, то все це зазначається у додатку (специфiкацiї), який має бути невiд’ємною частиною договору (контракту, про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в текст договору (контракту).
Для бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) згаданий додаток
(специфiкацiя), крiм того, балансується ще за загальною вартiстю експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг).
У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначається вiдповiдна технологiчна схема такої переробки.
Технологiчна схема переробки давальницької сировини повинна вiдо- бражати:
• усi основнi етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцiю;
• кiлькiснi показники сировини на кожному етап переробки зоб рунту- ванням технологiчних втрат сировини;
• втрати виконавця переробки на кожному етап переробки. Кiлькiсть та якiсть товару (обсяги виконання робiт, надання послуг
239
У цьому роздiлi визначається, залежно вiд номенклатури, одиниця вимру товару, прийнята для товарiв такого виду (у тоннах, кiлограмах, штуках тощо),
його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики.
У текст договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) визначаються конкретнi обсяги робiт (послуг) та термiн їх виконання. Базиснi умови поставки товарiв (приймання-здавання виконаних робiт або послуг).
У цьому роздiлi зазначається вид транспорту та базиснi умови поставки (у вiдповiдностi до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв чинної редакцiї), як визначають обов’язки контрагентiв щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд однiєї сторони до iншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партiй товару).
У випадку укладення договору (контракту) про виконання робiт (надання послугу цьому роздiлi визначаються умови та строки виконаних робiт (послуг. Цiна та загальна вартiсть договору (контракту).
У цьому роздiлi визначається цiна одиницi вимру товару та загальна вартiсть товарiв або вартiсть виконаних робiт (наданих послуг, що поставляються згiдно з договором (контрактом, крiм випадкiв, коли цiна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згiдно з договором (контрактом) поставляються товари рiзної якостi та асортименту, цiна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартiсть. У цьому раз цiновi показники можуть бути зазначенi в додатках (специфiкацiях), на як робиться посилання в текст договору (контракту).
При розрахунках цiни договору (контракту) за формулою зазначається орiєнтовна вартiсть договору (контракту) на дату його укладення.
У договорi (контракт) про переробку давальницької сировини крiм того зазначається її заставна вартiсть, цiна та загальна вартiсть готової продукцiї,
загальна вартiсть переробки.
У бартерному (товарообмiнному) договорi (контракт) зазначається загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг, що експортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг, що iмпортуються за цим договором (контрактом, з обов’язковим вираженням в iноземнiй валют, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи Класифiкатора iноземних валют. Умови платежiв.
Цей роздiл визначає валюту платежу, спосiб, порядок та строки фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних платiжних зобов’язань. Залежно вiд обраних сторонами умов платежу в текст договору
(контракту) зазначаються:
умови банкiвського переказу до (авансового платежу) та / або пiсля вiдвантаження товару або умови документарного акредитива, або iнкасо (з га- рантiєю), визначенi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i
Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. № 444 Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми

240
захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів, як передбачають розрахунки в iноземнiй валютi»;
Умови за гарантiєю, якщо вона є або коли вона необхiдна (вид гарантiї: на вимогу, умовна, умови та термiн дiї гарантiї, можливiсть змiни умов договору
(контракту) без змiни гарантiй.
1.8. Умови приймання-здавання товару (робiт, послуг).
У цьому роздiлi визначаються строки та мiсце фактичної передач товару,
перелiк товаросупровiдних документiв.
Приймання-здавання проводиться за кiлькiстю згiдно з товаросуп- ровiдними документами, за якістю — згідно з документами, що засвiдчують якiсть товару. Упаковка та маркування.
Цей роздiл мстить вiдомостi про упаковку товару (ящики, мiшки, контейнери тощо, нанесене на неї вiдповiдне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту, мiсце призначення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування та iнше), а за необхiдностi також умови
її повернення. Форс-мажорнi обставини.
Цей роздiл мстить вiдомостi протеза яких випадкiв умови договору (контракту) можуть бути не виконанi сторонами (стихiйнi лиха, воєннi дiї, ембарго, втручання збоку влади та iнше). При цьому сторони звiльняються вiд виконання зобов’язань на строк дiї цих обставин, або можуть вiдмовитися вiд виконання договору (контракту) частково або в цiлому без додаткової
фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин пiдтверд- жується торгово-промисловою палатою вiдповiдної країни. Санкції та рекламації.
Цей роздiл встановлює порядок застосування штрафних санкцiй,
вiдшкодування збиткiв та пред’явлення рекламацiй у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним з контрагентiв своїх зобов’язань.
При цьому мають бути чiтко визначенi розмiри штрафних санкцiй (у вiдсотках вiд вартостi недопоставленого товару (робiт, послуг) або суми неоплачених коштiв, строки виплати штрафів — від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу дiють, або їх граничний розмiр), строки, протягом яких рекламацiї можуть бути заявленi, права та обов’язки сторiн договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацiй.
1.12. Урегулювання спорiв у судовому порядку.
У цьому роздiлi визначаються умови та порядок вирiшення спорiв у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чiтких кри- терiїв визначення суду будь-якою з сторiн залежно вiд предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибiр матерiального i процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання. Мiсцезнаходження (мiсце проживання, поштовi та платiжнi реквiзити сторiн.

241
При цьому зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання, повнi поштовi та платiжнi реквiзити (№ рахунку, назва та мiсцезнаходження банку,)
контрагентiв договору (контракту).
За домовленiстю сторiн у договорi (контракт) можуть визначатися додат-
ковi умови: страхування, гарантiї якостi, умови залучення субвиконавцiв договору (контракту, агентiв, перевiзникiв, визначення норм навантаження (розвантаження, умови передач технiчної документацiї на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податкiв, митних зборiв, рiзного роду захиснi застереження, з якого моменту договiр (контракт) починає дiяти, кiлькiсть пiдписаних примiрникiв договору (контракту, можливiсть та порядок унесення змiн до договору (контракту) та ін.

242
Додаток Г
МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА
З ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ — ІНКОТЕРМС
Інкотермс (англ. Incoterms, International commerce terms) — це комплект міжнародних правил з тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі. Ці міжнародні правила торгівлі
є стандартними умовами договорів купівлі-продажу, які регламентують момент передачі права власності на товарі всіх пов’язаних із цим ризиків.
Інкоте́рмс встановлюють правила, які регулюють питання пов’язані з доставкою товарів від продавця до покупця. Це включає в себе власне перевезення, відповідальність за експортне та імпортне очищення товарів. Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та страхування ризиків на шляху транспортування товарів у залежності від означених стандартних умов поставки.
Вони розробляються і публікуються Міжнародною торговою палатою
(англ. International Chamber of Commerce, скорочено ICC). Англомовна версія тексту є офіційною версією Incoterms 2010, яка була затверджена Комісією
ООН з міжнародного торговельного законодавства (англ. United Nations
Commission on International Trade Law) скорочено (англ. UNCITRAL). Наразі
профільна комісія ICC працює над розробкою правил Incoterms 3000, до складу робочої групи шляхом участі в Українському національному комітету
Міжнародної торгової палати включені і українські фахівці. Авторизований перекладна мову світу можливо придбати в національних комітетах ICC. В
Україні переклад Інкотермс здійснено Українським національним комітетом
Міжнародної торгової палати українською мовою,
Групи термінів. Терміни поділяються на 4 групи:

Група E — Місце відправлення (Departure):
EXW. Ex Works (вказане місце товар зі складу продавця.

Група F — Основне перевезення неоплачене (Main Carriage Unpaid):
FCA. Free Carrier (вказане місце товар доставляється перевізнику замовника (вказано порт завантаження товар доставляється до судна замовника. Free On Board (вказано порт завантаження товар завантажується на судно замовника.

Група C — Основне перевезення сплачено (Main Carriage Paid):
CFR. Cost and Freight (вказано порт призначення товар доставляється до порту замовника (без вивантаження. Cost, Insurance and Freight (вказано порт призначення товар страхується й доставляється до порту замовника (без вивантаження. Carriage Paid To (вказано порт призначення товар доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту

243
CIP. Carriage and Insurance Paid to (вказано порт призначення товар страхується й доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту

Група D — Доставка (Arrival):
DAT. Delivered at Terminal (вказано термінал призначення) — товар розвантажений з транспортного засобу надається у розпорядження покупця в узгодженому терміналі у названому порту або місці призначення продавець бере на себе всі ризики, пов’язані з доставкою товару та його розвантаженням. Delivered at Place (вказано місце призначення) — товар надається у розпорядження покупця на транспортному засобі, що прибув, готовим до розвантаження в обумовленому місці призначення продавець бере на себе всі ризики, пов’язані з доставкою товару в назване місце. Delivered Duty Paid (вказано місце призначення) — товар доставляє- тся замовнику, очищений від мит та ризиків

244
Додаток Д
ВИДИ ЗЕД, ДОЗВОЛЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ст. 4)
ВИДИ ЗЕД
Кооперація:
виробнича, наукова,
технічна, науково- виробнича, навчальна
Міжнародні фінансові
операції: розрахунки,
платежі, кредити,
валютні та страхові
операції, відкриття закордоном відділень,
філій, фінансових установ
Експорт
Імпорт
Виробничих, транспортних, експедиторських,
консалтингових, маркетингових, агентських,
компенсаційних, управлінських, аудиторських,
страхових, туристичних, юридичних та ін.
Робота на контрактних умовах
Орендні відносини:
рейтинг, хайринг, лізинг
Участь у роботі організацій ярмарок,
виставок, аукціонів, бірж, тендерів,
конференцій, симпозиумів
Зустрічна торгівля бартер, торгівля на компенсаційних умовах
Спільне підприємництво міжнародні
товариства та об’єднання, спільні підприємства, ЗЕД у вільних економічних зонах
Науково-технічні зв’язки: продаж
(обмін) ліцензій, патентів, ноу-хау,
іжинірінг, підготовка кадрів послуг послуг
Товарів, капіталів,
робочої сили
Товарів, капіталів,
робочої сили

З МІСТ biПЕРЕДМОВА ............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУТНІСТЬ, ВИДИ,
ФАКТОРИ
РОЗВИТКУ
1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності ................................................
1.3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
України............................................................................................................
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Меркантилізм (mercantilism) ..................................................................
2.2. Теорія абсолютних переваг (absolute advantage theory)........................
2.3. Теорія порівняльних переваг (comparative advantage theory)...............
2.4. Закони Дж. С. Міла (J. S. Mill) ...............................................................
2.5. Теорія Хекшера-Оліна (Htckscher-Ohlin theory) ...................................
2.6. Теорема вирівнювання цін факторів виробництва (the factor price equalization theorem) ..............................................................................
2.7. Теорема Столпера—Семюелсона (Stolper — Samuelson theorem) ...........................................................................................................
2.8. Парадокс Леонтьєва (Leontief paradox) .................................................
2.9. Модель альтернативних витрат Г. Хаберлера (G. Haberler) ................
2.10. Теорія технологічного розриву (theory of technological gap) .............
2.11. Теорія життєвого циклу товару (product cycle theory)........................
2.12. Теорія конкурентних переваг М. Портера (Porter’s competitive advantage theory) .............................................................................................
2.13. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі (intra-industry trade theory) ..............................................................................................................
2.14. Сучасна теорія ефекту масштабу .........................................................
2.15. Теорія перехресного попиту С. Ліндера (overlapping demand theory) ..............................................................................................................
2.16. Теорема Рибчинського (Rybczynski theorem)......................................
2.17. Теорія митного союзу (theory of Customs Union)................................

246
РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Місце державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі регулювання світогосподарських зв’язків .........................
3.2. Структура державного регулювання ЗЕД .............................................
3.3 Методи державного регулювання ЗЕД. Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД ...........................................................................................
РОЗДІЛ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ ВИДИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ

ЯЗАНЬ
4.1. Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів. Техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічного контракту ..........................................................................................
4.3. Типова структура міжнародного контракту. Основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів ................................................................................................
РОЗДІЛ 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
. ЦІНОВІ, ВАЛЮТНІ, ФІНАНСОВІ УМОВИ КОНТРАКТУ. Ціни і ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття світової ціни .........................................................................................
5.2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів. Цінові та валютні умови контракту .......................................................
5.4. Фінансові умови контракту ....................................................................
5.5. Особливості міжнародних розрахунків.................................................
РОЗДІЛ 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ. Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій. Експорт та імпорт товарів і послуг ........................................................
6.3. Прямі та непрямі експортно-імпортні операції ....................................
6.4. Організація експортної діяльності фірми. Експортна стратегія фірми .....................................................................
6.6. Використання посередників у зовнішній торгівлі. Види зовнішньоекономічних операцій..................................................
РОЗДІЛ 7. ІНВЕСТИЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи ................................
7.2. Основні теорії міжнародного інвестування ..........................................
7.3. Прямі іноземні інвестиції та їх форми...................................................

247
7.4. Фактори, що впливають напрямі іноземні інвестиції Законодавче регулювання інвестиційної діяльності в Україні.............
РОЗДІЛ 8. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Загальні теоретичні основи економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності ............................................................................
8.2. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні. Показники валютної ефективності експорту / імпорту. Показники бюджетної ефективності зовнішньої торгівлі. Принципи аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємств ..................................................................................
8.7. Трансакційні витрати зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Склад витрат при зовнішньоторговельних операціях підприємства. Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства ......................................................................................
8.10. Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку .................................................................................
8.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства ..................................................
8.12. Методика і показники аналізу ефективності зовнішньоторговельної (експортно-імпортної) діяльності підприємства ............................
8.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методика аналізу економічної ефективності створення та діяльності компанії з іноземними інвестиціями .............................................
8.15. Показники економічної ефективності створення та діяльності
компанії з іноземними інвестиціями ЗАВДАННЯ, ЗАДАЧІ, ПРИКЛАДИ........................................................................
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК..................................................................................
ГЛОСАРІЙ .................................................................................................................
ДОДАТКИ..................................................................................................................


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал