Освітній ступінь «бакалавр» спеціальність 072 «фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізаціяСкачати 114.21 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір114.21 Kb.
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІНАНСИ»

Шифр галузі

Галузь знань

Код і найменування спеціальності

Спеціалізація

Факультет

07

Управління та адміністрування

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінанси

Економічний

Профіль програми освітнього рівня бакалавр,

спеціалізації «Фінанси»

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС

Вищий навчальний заклад

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Акредитуюча інституція

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат серія НД-ІІ №1154009 від 28.05.12

Термін дії 01.07.2017 р.Рівень програми

FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівеньA

Ціль програми
Підготовка конкурентоспроможного бакалавра здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності
В

Характеристика програми

1

Предметна область, напрям

Фінанси, банківська справа та страхування
Нормативна частина навчального плану 75% , у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% , циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 25%, професійної підготовки 43,75%. Вибіркова частина складає 25%.

2

Фокус програми: загальна/спеціальна

Загальна програма «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціалізація «Фінанси»3

Орієнтація програми

Програма освітньо-професійна.

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями для розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування у професійній діяльності окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.4

Особливості програми

Програма передбачає надання студентам необхідного обсягу знань і практичних навичок щодо фінансів, банківської справи та страхування підприємства чи організації.

Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних економістів та підприємців тощо.

Формує фахівців з фінансів, банківської справи та страхування з творчим мисленням, здатні на первинних посадах самостійно виконувати переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

С

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями в сфері фінансів, банківської справи та страхування згідно з Національною рамкою кваліфікацій та Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010).

Бакалаври з фінансів, банківської справи та страхування можуть працювати на посадах: • економіст;

 • агент з комерційного обслуговування та торгівельний брокер;

 • фахівець в галузі фінансів і торгівлі;

 • технічний фахівець в галузі управління;

 • службовець, пов'язаний з інформацією;

 • службовець, що обслуговує клієнтів;

 • професіонал з фінансово-економічної безпеки;

 • кредитний інспектор кредитної спілки;

 • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;

 • фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

2

Продовження освіти

Можливість навчатися за програмами другого циклу (магістратура) за цією ж галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або ж суміжною.
D

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі опрацювання підручників і конспектів, консультації із викладачами, курсові роботи, навчально-ознайомча, навчальна та виробнича практики.

Підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослідницькі технології; дистанційні технології на платформі «MOODLE».

2

Система оцінювання

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).

Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (державні екзамени з економічної теорії та з дисциплін за фаховим спрямуванням).

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, ессе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт, захист практики.

E

Програмні компетентності

1

Загальні

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

 • Здатність планувати та управляти часом

 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 • Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно,так і письмово

 • Здатність працювати в міжнародному контексті

 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій

 • Здатність бути критичним і самокритичним

 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації

 • Здатність працювати як у команді, так і автономно

 • Здатність спілкуватися з представниками інших професій групп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та громадянсько-свідомо

2

Фахові

 • Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем

 • Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)

 • Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем

 • Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку

 • Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію (дані)

 • Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів,банківської справи та страхування

 • Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів,банківської справи та страхування

 • Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

F

Програмні результати навчання
 • Планувати та управляти часом у професійній діяльності

 • Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності

 • Проводити дослідження на відповідному рівні, пошукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел

 • Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами

 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

 • Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації

 • Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера

 • Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області

 • Позитивно сприймати необхідність професійних етичних стандартів

 • Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності

 • Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів

 • Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем

 • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології

 • Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками

 • Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку

 • Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем

 • Розуміти сутність інвестиційних процесів в реальному та фінансовому секторах економіки

 • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів

 • Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах

 • Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (даних)

 • Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Проявляти вміння нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 • Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у міжнародному контексті

Перелік дисциплін знаходиться за посиланням http://khibs.ubs.edu.ua/6-030508-finansi-i-kredit-finansi/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал