Основи правознавстваСкачати 67.49 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір67.49 Kb.
ТипПрограма
Програма

для проведення вступних випробувань (співбесіди) з абітурієнтами за спеціальністю

7.03040101 “Правознавство” (друга вища освіта)

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Походження (виникнення) держави. Поняття і визначення держави. Поняття і класифікація функцій держави. Характеристика внутрішніх функцій Української держави. Характеристика зовнішніх функцій Української держави.

Поняття і загальна характеристика державного ладу. Поняття і за-гальна характеристика форм правління. Поняття, види і характеристика монархій. Поняття, види і характеристика республік. Поняття, види і характеристика державно-політичних режимів. Поняття, види і харак-теристика державно-територіального устрою. Поняття і суть правової держави.

Поняття і види соціальних норм. Поняття, основні ознаки і визна-чення правових норм. Право і мораль: порівняльна характеристика. Поняття, основні ознаки і визначення права. Форми (джерела) права. Види і загальна характеристика нормативно-правових актів. Поняття закону і їх види. Поняття і види підзаконних нормативно-правових актів. Система права України. Поняття і види систематизації норматив-но-правових актів. Поняття галузі права. Загальна характеристика галу-зей права України.

Поняття і види правовідносин. Поняття і ознаки правопорушення. Види правопорушень. Поняття, види і мета юридичної відповідальнос-ті. Підстави юридичної відповідальності.

2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Правонаступність України.

Передумови прийняття та загальна характеристика Конституції України.

Поняття громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Правовий статус особи і види прав та обов'язків громадян.

Поняття і характеристика прав і свобод людини і громадянина. Конституційні соціально-економічні права громадян України. Консти-туційні політичні права та свободи громадян України. Конституційні особисті права громадян України. Конституційні культурні (духовні) права громадян України. Конституційні обов'язки людини та громадя-нина. Рівність конституційних прав і свобод громадянина. Держава - гарант забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

Право на освіту за законодавством України. Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації за законодавст-вом України. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання за законодавством України.

Конституційний обов'язок захисту Вітчизни. Порядок проходження військової служби за законодавством України.

Права і обов'язки громадян в умовах надзвичайного стану.


Правовий статус іноземців в Україні. Статус біженців в Україні. Державна мова в Україні, статус мов національних меншин України.

Поняття і види референдумів в Україні. Порядок призначення і проведення всеукраїнських і місцевих референдумів в Україні.

Виборча система України. Принципи виборчого права. Порядок і організація проведення виборів народних депутатів України. Порядок обрання Президента України. Порядок обрання депутатів місцевих рад.

Система органів державної влади України. Верховна Рада України, її склад та повноваження. Право законодавчої ініціативи. Правовий статус народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Президент України, його повноваження. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Місцеві органи виконавчої влади України.

Місцеве самоврядування в Україні.

Система судових органів України. Конституційний Суд України. Сучасна система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Правовий статус суддів в Україні.

Прокуратура України в системі державних органів та її функції за Конституцією України. Адвокатура України: завдання та організаційні форми діяльності адвокатури. Права та обов'язки адвоката. Місце і роль адвокатури у захисті прав людини в Україні.

3. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Трудове законодавство. Конституційні основи права на пра-цю. Поняття і зміст трудових правовідносин. Поняття, сторони і зміст трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Особливості при-йняття на роботу неповнолітніх.

Загальні підстави припинення трудового договору. Порядок припи-нення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Поняття і види робочого часу. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види часу відпочинку. Відпустка, як вид відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

Охорона праці неповнолітніх.

Поняття трудової дисципліни. Права та обов'язки праців-ника. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень. Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токси-чного сп'яніння. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Розгляд індивідуальних трудових спорів.

Законодавство про соціальний захист. Право громадян на соціальний захист. Види пенсій за законодавством України.

Екологічне законодавство. Загальна характеристика еко-логічного законодавства України. Екологічні права та обов'язки грома-дян. Права і обов'язки власників природних ресурсів і природокорис-тувачів. Право природокористування та його види. Право загального і спеціального природокористування. Правові форми відшкодування збитків за порушення екологічного законодавства. Правові форми еко-логічної експертизи. Правові засади забезпечення екологічної безпеки.

Земельне законодавство. Загальна характеристика Земе-льного кодексу України. Право державної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право приватної власності на землю. Земельні приватизаційні правовідносини. Правові засади плати за зем-лю. Правові основи оренди землі. Правові форми та підстави набуття та придбання права власності на землю. Право землекористування та його види. Порядок вирішення земельних спорів.

Цивільне законодавство. Загальна характеристика циві-льного законодавства України. Предмет цивільно-правового регулювання.

Суб'єкти цивільних правовідносин. Громадяни як учасники цивіль-них правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної право-здатності і цивільної дієздатності громадян. Співвідношення понять "правоздатність", "дієздатність", "суб'єктивне право".

Юридичні особи як суб'єкти правовідносин. Представництво та йо-го види. Довіреність. Оформлення довіреності.

Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права громадян і юридичних осіб.

Поняття строку позовної давності. Значення строку позовної давно-сті. Види строків позовної давності. Зупинення та перерив строку позо-вної давності.

Поняття права власності за законодавством України. Захист права власності. Поняття приватної власності за законодавством України.

Поняття цивільного договору. Договір купівлі-продажу, його види. Договір майнового найму та його види. Договір доручення. Договір комісії.

Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Форми ци-вільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкування за цивільним законодавством. Особливості спадку-вання за законом. Поняття заповіту, спадкування за заповітом.

Розгляд цивільних спорів в судах. Принципи здійснення правосуддя у цивільному процесі. Законне представництво в цивільному процесі. Види судочинства в цивільному процесі.

Житлове законодавство. Право громадян на житло і фор-ми його реалізації. Договір найму жилого приміщення. Права і обов'язки наймача. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

Сімейне законодавство. Поняття шлюбу, порядок його укладення. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя.
Особисті та майнові права і обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав. Усиновлення та удочеріння. Опіка та піклування.

Фінансове законодавство. Відносини, що регулюються фінансовим правом. Суб'єкти фінансових правовідносин.

Поняття податку та його види. Прибутковий податок з громадян.

Адміністративне законодавство. Загальна характеристика джерел адміністративного права. Державна служба в Україні. Поняття адміністративного проступку. Поняття та підстави адміністративної відповідальності. Поняття і види адміністративних стягнень.Кримінальне законодавство. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Підстава кримінальної відповідально-сті. Поняття і види злочину. Співучасть у вчиненні злочину. Поняття осудності та неосудності. Поняття та мета покарання. Види покарань за Кримінальним кодексом України. Особливості кримінальної відповіда-льності неповнолітніх. Злочини проти життя: поняття та види. Відпові-дальність за викрадення чужого майна. Відповідальність за хуліганство.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал