Основи науковихСкачати 493.96 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір493.96 Kb.
1   2   3   4
Тема роботи. ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У НД.
Мета роботи. ЗАСВОЄННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДАНИХ У НД.
Завдання.
1. Засвоїти суть статистичних методів НД.
2.Змоделювати процес використання аналізу даних НД.
3.Практично реалізувати статистичний аналіз даних НД.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Жодне вимірювання не може бути виконане абсолютно точно, тим більше педагогічне. Однак методи математичної статистики дають можливість урахувати
імовірні неточності і відобразити їх у педагогічній інтерпретації результатів вимірювання, які не вважаються достовірними без такого статистичного опрацювання.
У процесі спостереження або вимірювання будь-якого показника одержують ряд чисел, які називають статистичною сукупністю. Сукупність усіх значень, котрі можна добути для вивчення об'єкта, називають генеральною сукупністю, а її частину - вибірковою сукупністю або вибіркою.
Генеральна сукупність буває або дуже великою, незручною для опрацювання,

34 або недоступною для отримання даних,
Частота (усього 20)
1 4
6 5
3 1
Оцінка (варіанти)
3 6
7 8
9 11
Числове значення ознаки, за якою групуються дані, називається варіантою, а кількість випадків, що припадають на кожну групу - частотою. Ряд розподілу частот складає початкову форму репрезентації експериментального матеріалу, на основі якої проводиться його подальша кількісна обробка та графічна ілюстрація гістограмами або полігонами розподілу.
Гістограма - це послідовність стовпчиків, кожний з яких спирається на один розрядний інтервал, а висота його відображає число подій або їх частоту у цьому розряді.
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
Гистограмма 1
Гистограмма 2
Гистограмма 3
Побудова полігона розподілу нагадує побудову гістограми. Але на відміну від гістограми, у якій стовпчик закінчується горизонтальною лінією на висоті, що відповідає частоті у цьому розряді, у полігоні він закінчується точкою над серединою свого розрядного інтервалу, на однаковій висоті. Далі точки з'єднуються відрізками прямих.
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
График 1
График 2
График 3
Властивості сукупності, що вивчаються, характеризуються за певною ознакою середніми величинами: середньою арифметичною, серединною (медіаною), модою.
В педагогічних дослідженнях найчастіше обчислюють рівень статистичної вірогідності між двома середніми і обчислюють коефіцієнт кореляції, тобто міру статистичного взаємозв'язку між показниками. Але при проведенні педагогічних експериментів не досить одержати єдиний показник, щоб зробити певний висновок, оскільки цей єдиний показник може виявитися випадковою величиною. Дослідник повинен одержати цілу сукупність одиничних показників, тобто виконати певне число вимірювань. Якщо виконано п вимірювань, то одержані одиничні показники можна позначити як х
1
, х
2
, х
3
, ...,х
п
. Щоб характеризувати одержану сукупність значень,

35 обчислюють середню арифметичну величину, яка узагальнює кількісні ознаки ряду однорідних показників. Вона застосовується в тих випадках, коли між визначальною властивістю і даною ознакою існує пряма пропорційна залежність (наприклад, при поліпшенні показників роботи класу поліпшуються також показники роботи кожного учня цього класу). Середню арифметичну обчислюють шляхом додавання всіх одержаних числових значень (варіант) і діленням суми на їх число:
n
x
n
x
x
x
x
M
i
n3 2
1
Де х – сума балів, п – кількість учнів
Середня арифметична може бути простою незваженою, коли кожна з варіант варіаційного ряду зустрічається лише один раз. Якщо ж варіанти або інтервали повторюються кілька разів, то середня обчислюється з урахуванням так званої статистичної ваги й називається зваженою середньою арифметичною (статистичною вагою або частотою b називають кількість повторень варіантів або інтервалів).
Під медіаною (Ме) розуміють таке значення ознаки, що варіюється і припадає на середину упорядкованого варіаційного ряду, поділяє його навпіл.
Якщо впорядкований ряд містить непарне число значень ознаки, то медіана є середнім значенням. Якщо ряд містить парне число різних випадків, то медіана дорівнює середньому між двома центральними значеннями. У нашому випадку є 20 значень. Центральні 10-й 7 балів і 11 -й - 7 балів. Отже, Ме
(7 + 7) : 2 = 7.
Мода (М
0
) - це значення спостережень у множині, що зустрічається найчастіше.
М
0
- 1 (зустрічається 6 разів).
Середні величини є різними мірами центральної тенденції сукупності даних, що передбачають різні значення їх "центрального положення". Кожна міра дає таке значення, котре оцінює сукупність у цілому. Тому середні характеристики завжди необхідно доповнювати показниками варіації. Найпоширенішим з них є визначення вірогідності одержуваних результатів. Вірогідність одержуваних результатів доводиться обчисленням спеціальних коефіцієнтів вірогідності (значущості).
Необхідність цього зумовлена тим, що, наприклад, одна й та сама величина, яка характеризує щільність зв'язку між двома рядами педагогічних явищ, може бути визнана і достатньою і недостатньою в залежності від кількості порівнюваних явищ, кількості ознак, за якими порівнюються ці явища, кількості досліджуваних, залучених до дослідження, тощо.
Найчастіше для визначення рівня вірогідності обчислюється коефіцієнт
Стьюдента t. Так, для визначення рівня значущості результатів альтернативного аналізу застосовується коефіцієнт Стьюдента, який обчислюється за формулюю:
2 1
2 1
2 1
)
(
n
n
n
n
t

де φ – стала величина, яка відповідає сталим значенням р
(визначаються за статистичною таблицею), n
1
і n
2
– кількість досліджуваних.
Найпростішою характеристикою варіації є розмах варіювання. Його визначають як різницю між найбільшим і найменшим результатами вимірювань (у наведеному прикладі це 11 - 3 = 8 балів). Однак він зумовлює тільки крайні відхилення і не характеризує відхилень усіх результатів.
Для обґрунтування статистичних висновків, що, як правило, здійснюються на основі окремих вибірок, а не всієї генеральної сукупності даних, розраховуються показники точності й надійності (довірчої імовірності). Чим менше було варіантів вибірки, то меншою буде впевненість у правильності висновків. У практиці педагогічного дослідження вибірки - найчастіше невеликі. Однак, виходячи з вимог

36 забезпечення достатньої інформації для статистичної обробки даних, вибірки повинні мати не менше 30 варіантів.
Таким чином, чим менше взята вибірка, тим більше очікувана помилка у визначенні середньої арифметичної стосовно середньої генеральної сукупності.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1.
Назвіть головні умови застосування статистичних методів.
2.
Що таке "сукупність", "Генеральна сукупність"?
3.
Що таке вибірка?
4.
Що таке середнє арифметичне?
5.
Що таке коефіцієнт варіації?
6.
Що таке критерій Стьюдента?
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 254 с.
2.
Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - Вінниця: ТОВ «Вінниця», 2008. - 278 с.

37
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1.
Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник. – Чернігів:
Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації,
2003. – 260 с.
2.
Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці.-К: Рад. школа, 1969. - 222 с
3.
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.
4.
Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К.: АПН України, 1995. - 45 с.
5.
Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - Вінниця: ТОВ «Вінниця», 2008. - 278 с.
6.
Дипломні роботи з педагогіки: Методичні рекомендації / Г.І.Кагальняк,
О.М.Коберник, В.Г.Кузь та ін.; За ред. Г.І.Кагальняк. – Умань, 1993. - 36 с.
7.
Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень: Навч. метод. посібник
/О.П.Рудницька, А.Г.Болгарський, Т.Ю.Свістєльнікова. - К., 1988. - 143 с.
8.
Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / Навчальний посібник. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
Додаткова:
1.
Клименюк А.В., Калита А.А., Бережная Э.П. Методология и методика педагогического исследования, постановка цели и задач исследования. - К.,
1988. – 100 с.
2.
Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики. – М., 1980. –
135 с.
3.
Методы педагогических исследований / Под ред. А.И.Пискунова,
Г.В.Воробьева. – М., 1979.
4.
Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И.Пискунова,
П.В.Воробьева. – М., 1979.
5.
Закон України «Про загальну середню освіту» // Початкова школа. - 1999. - №8.
- С. 1-11.
6.
Лесин В.М. Як працювати з книгою: Метод. посібник. - К.: Вища школа, 1989. –
71 с.
7.

Веселков Ф.С., Нинциев К.Х. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ. - СПб, 1996. - 55 с.

38
ДОДАТКИ
Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

_____________________________________________________________________________________________
(повна назва кафедри, циклової комісії)
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)


з ___________________________________________________________
(назва дисципліни) на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки__________________ спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS
_____
Члени комісії ________________
___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________
___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________
___________________________
(підпис) (прізвище та ініціал м. Умань - 20 __рік

39

Додаток Б
ЗМІСТ
Вступ ...................................................................................................3
Розділ 1 (Назва) ................................................................................. 7 1.1. (Назва) ..........................................................................................7 1.2. (Назва) .........................................................................................14
Розділ 2. (Назва) ................................................................................20 2.1. (Назва) .........................................................................................20 2.2. (Назва) .........................................................................................25
Висновки .......................................................................................... 30
Список використаних джерел..........................................................32
Додатки ............................................................................................. 34

40
Додаток В
Зразки оформлення бібліографічних джерел

Один автор
Колотило, Д. М. Екологія і економіка : навч. пос. : реком. МОН України / Данило
Макарович Колотило ; МОН України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2006. – 368, [1] с. : іл.

Два автори

Левчук, Л. Основи естетики : навч. пос. / Л. Левчук, О. Оніщенко. – К.: Вища школа,
2000. – 271, [3] с.
Три автори
Бачинін, В. А. Філософія права : підручник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І.
Панов. – К. : Ін Юре, 2003. – 472, [4] с.

Чотири автори

Філософія : пос. для студ. вищих навч. закладів / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д.
Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Академія, 2007. – 576, [1] с.

П’ять та більше авторів

Економічний аналіз : навч. пос. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк [та
ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2003. – 556, [3] с.

Аналітичний опис

Побірченко, Н. С. Громадівці про зв‘язок дитини з навколишнім світом / Н. С.
Побірченко //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : науковий збірник
/МОН України, УДПУ ім. Павла Тичини. – К. : Науковий світ, 2003. – Вип. 5. – С. 219-
226.

Опис багатотомного видання

Сухомлинський, В.О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 1-5 / Василь Олександрович
Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1979-1983.

Окремий том багатотомного видання

Макаренко, А. С. Избранные произведения : в 3 т. Т. 1. Педагогическая поэма / А. С.
Макаренко. – К. : Рад. школа, 1984. – 518 с.

Дисертація

Кочубей, Т. Д. Філософія дитинства в українській педагогічній думці : дис. … канд. пед. наук : 01.07.10 : захищена 15.03.04 : затв. 22.07.04 / Дмитрівна Кочубей. – К., 2004.
– 187 с. – Бібліогр. : с. 179-186.

Стаття з енциклопедії


41
Новосад, В. В. Ботанічний музей /В. В.
Новосад // Енциклопедія сучасної України. – К. : 2004. – Т. 3. – С. 391.

Стаття з журналу

Власенко, О. О. Розвиток страхового ринку України / О. О. Власенко // Фінанси
України. – 2005. – № 8. – С. 140-144.

Стаття з газети

Терно, С. Полікультурна освіта: чи потрібна вона Україні? / Сергій Терно // Історія
України. – 2008. – Вересень (№35). – С. 19-24.
Стаття з газети
Чекалюк, Н. Карма імені /Нестор Чекалюк // Дзеркало тижня. – 2005. – 17 вересня.
Електронний ресурс
Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]
: навч. пос. для студ. мед. вузів /Б. Р. Богомольний. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ;
32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

42

ЗМІСТ

Вступ .................................................................................. ……………………………….5
Структура програми навчального курсу «Основи наукових досліджень»……………..7
Програма навчальної дисципліни….………………………………………………………...9
Плани лабораторно-практичних занять………………………………………………....11
Рекомендована література…………………………………………………………………37
Додатки……………………………..…………………………………………………...….38


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал