Основи конкурентології Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту СпеціальністьСкачати 110.97 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір110.97 Kb.
ТипРобоча програма
Основи конкурентології

Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Спеціальність 8. 010105 Соціальна педагогіка, 8. 13010201 Соціальна робота, 8. 020208 Мистецтво, 8.000001 ЯСС, 8.010107 Практична психологія, 8. 030101 Філософія, 8. 030301 Історія, 8. 030303 Архівознавство, 8.030507 Переклад, 8. 030502 Мова та література (російська), 8. 030502 Мова та література (англійська, німецька), 8.030502 Українська мова та література, 8. 030501 Економічна теорія, 8. 050102 Економічна кібернетика, 8. 070101 Фізика, 8.070301 Хімія, 8.070402 Біологія, 8.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища, 8. 080101 Математика, 8.080202 Прикладна математика, 8.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем, 8.01020101 Фізичне виховання

Робоча програма навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Основи конкурентології” є полягає в тому, щоб на основі виявлених, обґрунтованих і сформульованих умов, принципів, методів і правил конкурентоспроможної діяльності, творчого саморозвитку і творчої самореалізації людини спрямувати процес навчання й виховання на безперервний творчий саморозвиток людини як конкурентоспроможної особистості.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи конкурентології” є переконати студентів у значенні розвитку конкурентоспроможності для успішної самореалізації особистості; розкрити закономірності розвитку складових конкурентоспроможності для усвідомленого застосування прийомів саморозвитку; визначити й усвідомити перешкоди розвитку конкурентоспроможності майбутнього фахівця; сформувати навички самооцінки, самоуправління індивідуальним розвитком, самоорганізації, саморозвитку культури ділового спілкування, здібностей впливу на інших, адаптації до професійної діяльності, подолання конфліктних ситуацій, саморозвитку компетентності успішної діяльності, самопозиціонування в конкурентному середовищі, управління власною кар’єрою, самодіагностики рівня власної конкурентоспроможності.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування конкурентоспроможності фахівця

Семінарське заняття 1

Тема 1. Сутність конкурентоспроможності як властивості особистості  (0,5 год.)

Мета: Визначити поняття конкурентології та конкурентоспроможної особистості .

Зміст семінарського заняття:

 1. Конкурентологія і конкурентоспроможність особистості

 2. Процес і продукт освітньої діяльності

 3. Конкурентоспроможність фахівця як ступінь задоволення потреб споживачів продукту освітньої діяльності

Тема 2. Основні компетентності конкурентоспроможного фахівця (0,5 год.)

Мета:Визначтити основні компетентності конкурентоспроможного фахівця.

Зміст семінарського заняття:

 1. Модель і характеристика конкурентоспроможного фахівця

 2. Конкурентоспроможність та її базові компетентності

 3. Конкурентоспроможна поведінка

Змістовий модуль 2. Формування компетентностей конкурентоспроможної особистості

Тема 3. Саморозвиток особистості (1 год.)

Мета: Розробити програму саморозвитку

Зміст семінарського заняття:

 1. Загальна характеристика саморозвитку

 2. . Розвиток працездатності й умінь подолання перешкод

 3. Самоуправління індивідуальним розвитком

 4. Розвиток рефлексії як механізму самопізнання

Смінарське заняття 2

Тема 4. Самоорганізація особистості (1год.)

Мета:Розвинути навички самоорганізації

Зміст семінарського заняття:

 1. Ціннісні установки особистості

 2. Розвиток творчого підходу до роботи

 3. Розвиток самоорганізації

 4. Планування особистого робочого часу

Тема 5. Саморозвиток компетентностей успішної діяльності (1 год.)

Мета: Саморозвиток компетентностей успішної діяльності

Зміст семінарського заняття:

 1. Філософія успішності

 2. Психологія успіху та критерії оцінювання успішності

 3. Особисті цілі та якості успішної людини

 4. Розвиток навичок розв’язання проблем

Семінарське заняття 3

Тема 6. Адаптаційна компетентність (1 год.)

Мета: Визначити особливості адаптації до професійної діяльності, формування навичок організаційної соціалізації. Навчитися долати конфліктні ситуації.

Зміст семінарського заняття:

 1. Особливості адаптації до професійної діяльності

 2. Формування навичок організаційної соціалізації

 3. Подолання конфліктних ситуацій

Тема 7. Саморозвиток комунікативних якостей (1 год.)

Мета: Розвиток комунікативних якостей

Зміст семінарського заняття:

 1. Комунікації як діяльність

 2. Саморозвиток культури ділового спілкування

 3. Розвиток навичок проведення співбесіди

 4. Розвиток здібностей впливу на оточуючих

Семінарське заняття 4

Тема 8. Конкурентоспроможна поведінка і лідерські якості (1 год.)

Мета: Визначити лідерські якості, навчитись самопозиціонуваим себе в конкурентному середовищі.

Зміст семінарського заняття:

 1. Лідерство

 2. Самопозиціонування в конкурентному середовищі

 3. Розробка й реалізація програми саморозвитку 

 4. Розвиток навичок управління кар’єрою

Тема 9. Чинники успішного працевлаштування (2 год.)

Мета: Підготовка власного резюме, есе. Підготовка і проведення співбесіди, самопрезентація

Зміст семінарського заняття:

 1. Техніка і шляхи пошуку роботи

 2. Підготовка власного резюме, есе

 3. Підготовка і проведення співбесіди, самопрезентація

САМОСТІЙНА РОБОТА

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування конкурентоспроможності фахівця

Тема 1. Сутність конкурентоспроможності як властивості особистості  (4 год.)

1.1. Конкурентологія і конкурентоспроможність особистості

 1. Конкурентологія як наука (мета, об’єкт, предмет, задачі, етапи розвитку).

 2. Конкуренція.

 3. Загальні підходи до визначення конкурентоспроможності.

 4. Конкуренція і конкурентоспроможність на ринку праці.

 5. Особистість: термінологія, визначення.

 6. Конкурентоспроможність і адаптація.

 7. Конкурентоспроможність з позицій теорії людського капіталу.

 8. Компоненти конкурентоспроможності.

 9. Конкурентоспроможність як характеристика особистості.

1.2. Процес і продукт освітньої діяльності

 1. Модель структури змісту знань.

 2. Теоретична модель процесу освітньої діяльності.

 3. Характеристика основних елементів моделі процесу освітньої діяльності.

 4. Структура комплексу знань для обслуговування процесу освітньої діяльності.

 5. Продукт освітньої діяльності.

1.3. Конкурентоспроможність фахівця як ступінь задоволення потреб споживачів продукту освітньої діяльності

 1. Суб’єктний склад процесу створення і споживання продукту освітньої діяльності.

 2. Модель задоволення потреб споживачів параметрами продукту освітньої діяльності.

 3. Оцінка якості продукту освітньої діяльності.

 4. Визначення конкурентоспроможності фахівця через ступінь задоволення потреб споживачів продукту освітньої діяльності.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є обов’язковим і виконується на трьох рівнях:

- репродуктивному, що вимагає від студента знань основних понять категоріального апарату спецкурсу та уміння їх застосовувати для виконання елементарних завдань;

- репродуктивно-творчому, що потребує самостійного пошуку, аналізу спеціальної літератури з метою її застосування при виконанні завдання;

- творчо-пошуковому, що передбачає самостійне розв’язання індивідуального завдання творчого характеру.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає виконання комплексу робіт із створення індивідуального плану саморозвитку. У процесі розробки плану саморозвитку передбачається визначення на основі самооцінки власних сильних і слабких сторін, співвідношення визначених сторін особистості вимогам робочого місця, співвідношення якостей особистості із відповідними якостями інших працівників. На основі проведеного самоаналізу передбачається розробка індивідуального плану саморозвитку на певний період часу.

Зазначене індивідуальне навчально-дослідне завдання може виконуватися в процесі проходження практики на реальному робочому місці.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Реферат повинен мати таку структуру:

Найменування теми (на титульній сторінці).

План роботи (простий або розширений).

Вступ: обґрунтувати актуальність обраної теми, обов’язково надати загальний реферативний огляд наукової літератури з висвітлюваної проблеми.

Основна частина: розкрити сутність основних теоретичних питань, виходячи з аналізу наявної літератури, велику увагу приділити тлумаченню наукових понять, теоретичні положення ілюструвати прикладами, розкрити важливість основних питань для розвитку вищої школи.

Висновки бажано давати короткі, фіксовані (1, 2, 3 і т.п.) з попередньо викладеного матеріалу. Висновки можуть бути з кожного параграфу роботи. Підсумкові висновки з реферату є обов’язковими.

Література (15-20 сучасних джерел) з дотриманням установлених правил бібліографічних описів. Джерела з Інтернету подаються з обов’язковим посиланням на адресу.

Обсяг реферату повинен складати 10 – 15 сторінок тексту через 1,5 інтервала (14 кегль).Посилання на літературні джерела робити за вимогами позатекстових зносок.

Індивідуальні семестрові завдання передбачають написання реферату на тему:

Тема 1. Сутність конкурентоспроможності як властивості особистості 

Конкурентоспроможність з позицій теорії людського капіталу.

Конкурентоспроможність як характеристика особистості.

Структура комплексу знань для обслуговування процесу освітньої діяльності.

Визначення конкурентоспроможності фахівця через ступінь задоволення потреб споживачів продукту освітньої діяльності.
Тема 2. Основні компетентності конкурентоспроможного фахівця

Адаптація як процес пристосування фахівця до нових професійних, соціальних і організаційно-економічних умов праці.

Базові компетентності конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможна поведінка особистості та її специфіка.
Тема 3. Саморозвиток особистості

Саморозвиток як специфічний процес. Форми саморозвитку: самоствердження, самовдосконалення і самоактуалізація.

Основні бар’єри саморозвитку в умовах конкурентного середовища.

Основні риси особистості, здатної керувати собою.

Основні обмеження вивільнення особистого потенціалу.

Шляхи вдосконалення самоаналізу.

Характеристики особистості, в якої зупинений саморозвиток.

Рефлексивний механізм і його результативність з точки зору самопізнання.
Тема 4. Самоорганізація особистості

Характеристики активних і пасивних особистостей. Способи впливу на цінності інших людей.

Основні перешкоди для творчого підходу в роботі.

Техніка творчого розв’язання проблеми та її основні етапи.

Характеристики особистості з творчим підходом до роботи.

Організованість як характеристика особистості.

Шляхи підвищення ефективності роботи.

Тайм-менеджмент, або мистецтво управління часом.

Принципи успішного тайм-менеджменту.

Правила планування робочого часу.
Тема 5. Саморозвиток компетентностей успішної діяльності

Особистісна філософія успішності та її складові.

Основні напрями розуміння успіху і фактори його досягнення.

Особистісні якості успішної людини.

Алгоритм систематизованого розв’язання проблем.

Якості особистості, яка має навички розв’язання проблем.
Тема 6. Адаптаційні компетентності

Адаптація до професійної діяльності як багатомірний та інтегрований процес.

Види процесу виробничої адаптації.

Фактори успішної професійної адаптації.

Умови успішного входження в організацію.

Способи управління конфліктною ситуацією.

Методи і прийоми подолання міжособистісних конфліктів.
Тема 7. Саморозвиток комунікативних якостей

Комунікація як діяльність і як процес.

Публічний виступ: підготовка, вибір теми, визначення цілей, схема виступу.

Загальні правила і стратегія ведення діалогу.

Підготовка і проведення співбесіди.

Основні фактори впливу на слухачів.

Характеристики особистості, здатних впливати на слухачів.
Тема 8. Конкурентоспроможна поведінка і лідерські якості

Програма розвитку якостей лідера.

Алгоритм конкурентоспроможної поведінки.

Планування саморозвитку з огляду на досягнення конкурентних переваг.

Управління кар’єрним циклом. і умови планування кар’єри.

Основні обмеження кар’єрного росту.
Тема 9. Чинники успішного працевлаштування

Шляхи пошуку роботи.

Загальні вимоги до написання резюме.

Підготовка і проведення співбесіди, самопрезентація.

Базова література

1. Андреев В. И. Конкурентология : учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности / В. И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2004. – 468 с.

2. Резник С. Д. Основы личной конкурентоспособности: Учебное пособие / С. Д. Резник, А. А. Сочилова. – Инфра-М, 2009. – 256 с.

3. Лукашевич М. П. Теорія i практика самоменеджменту: Навч. пociбник./ М. П. Лукашевич. – К.: МАУП, 1999. – 360 с.4. Кинан К. Самоменеджмент / К. Кинан; [пер. с англ. Л. В. Квасницкой]. – М.: Эксмо, 2006. – 80 с.

5. Добротворский И. Л. Смоменеджмент: Эффективные технологии: Практическое руководство для решения повседневных проблем /И. Л. Добротворский – М.: «Приор-издат», 2003. – 272 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал