Орієнтовні теми науково-дослідницькихСторінка3/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5

Відділення історії

Секція «Історія України»

 • "Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90-ті роки XIX ст. - лютий 1917 p.)"

 • "Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989- 2001 pp.)"

 • „Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу НЕПу"

 • „Регіональні особливості політики коренізації (українізації) в УСРР"

 • „Військово-оборонна діяльність Українського товариства Червоного Хреста у 1918 -1939 роках"

 • "Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945- 2005 pp.)"

 • "Місцеві військові формування Збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941- 1944 роки)"

 • "Продовольча програма 1982 року: плани та реалії"

 • "Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х- на початку 30-х pp. XX ст."

 • "Прикраси населення України доби пізньої бронзи" (археологія).

 • "Розкол в українському православ'ї у 1921 - 1930 pp."

 • "Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905 - 1914 pp.)"

 • "Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60 - 90-ті роки XIX століття)"

 • "Історія жіночої освіти України (1901 - 1910 pp.)"

 • "Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки XX століття: суспільно-політичний та культурний розвиток"

 • "Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)"

 • "Розвиток сільського господарства, промисловості і торгівлі Подільської губернії в ринкових умовах 1861 - 1914 pp."

 • "Український жіночий рух на Волині (1921 - 1939 pp.)"

 • "Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства "Сільський господар" (1899- 1944)"

 • "Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928 - 1933 pp.)"

 • "Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році"

 • "Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття"

 • "Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861 - 1914)"

 • "Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944 - 1949 pp."

 • "Селянська реформа 1861 p.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії"

 • "Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920-н. 1930-х років" (історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 • "Політика Франції, Великої Британії, США щодо національної державності України в 1917- 1920 pp. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях" (історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 • «Чехи на України 60-ті рр. XIX - 30-ті рр. XX століття»

 • «Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943-1950 рр.»

 • «Національні меншини Рівненщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті - початок 30-х років XX століття)»

 • «Розвиток демократичних тенденцій на Гетьманщині та в Запорізькій Січі (друга половина XVII - початок XVIII ст.)»

 • «Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ-ХІУ ст.)»

 • «Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941 - 1943 рр.)»

 • «Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV початку XVIII ст.: історіографія проблеми» (- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 • «Проблема «ліквідації» університетів України в радянській журнальній публіцистиці 1920-х- початку 1930-х років» (- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 • «Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія проблеми» (- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 • «Замкові комплекси XII - XVII ст. Рівненської області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання» (- музеєзнавство. Пам'яткознавство).

 • «Політична цензура в Україні в 1920 - 1930-х рр»

 • «Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900- 1917рр)»

 • «Соціальна політика Радянської держави та її реалізація у 1943 - середині 1960 років» «Повсякденне життя населення в 1945- 1953 рр»

 • «Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі «Дистрикт Галичина» 1941 - 1944 рр »

 • «Історико-краєзнавчі дослідження і пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920-1930-х роках»

 • «Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920- 1924р

 • «Остарбайтери з України вербування, примусова праця, репатріація (Історико-соціальний аналіз на місцевих матеріалах )»

 • «Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України та їх ліквідація в період відбудови (1943-1950 рр)»

 • «Сільські жінки України в період підготовки та проведення суцільної колективізації (1928- середина 1933рр)»

 • «Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток в 1939- 1959рр»

 • «Ґенеза українського гетьманства в контексті вітчизняної Історїї (XVI - перша половина XVII ст)»

 • «Сільське господарство в роки Великої Вітчизняної війни (1941 -1945 рр)»

 • «Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні на початку XX ст»

 • «Боротьба підпільників І партизан південно-західної України І Молдаві'І проти румунського окупаційного режиму (1941 -1944 рр)»

 • «Рух за впровадження української мови в начальних закладах України в кінці XIX - на початку XX століття»

 • «Розвиток демократичних тенденцій на Гетьманщині та в Запорізькій Січі (друга половина XVII - початок XVIII ст.)»

 • «Участь інтелігенції у реалізації українського національного проекту в 50- 70-х pp. XIXст.»

 • «Сільське господарство Лівобережної України наприкінці XIX- на початку XX ст.»

 • «Подільське село в період НЕПу. Соціально-економічний і громадсько-політичний розвиток (1921 -1928 pp.)»

 • «Ліквідація багатопартійності в Україні (1920-1925pp.): історіографія проблеми» (історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 • «Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919-листопад 1920рр.)»

 • «Побут та дозвілля сільського населення України (1920- 1930рр.)»

 • «Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941- 1944 роки).

 • «Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директориії (листопад 1918- 1921рр.)»

 • «Історія розвитку прикладної механіки в Україні в XIX- першій чверті XX століття»

 • «Народна обрядовість в незалежній Україні».

 • "Політична діяльність профспілок України в період її незалежності (1991 - 2000 pp.)"

 • "Профспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956- 1964 pp.)"

 • "Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945- 1955 pp.)"

 • "Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ- НКВС України в 20- 50 роки XX ст."

 • "Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921 -1934 pp."

 • "Черняхівська культура Західного Поділля" (археологія).

 • "Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території' України в роки Другої світової війни"

 • «Охорона, регенерація та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку історичного регіону (на прикладі Рівненської області)» (-теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури).

 • «Архітектура комплексів громадсько житлової забудови міст кінця XVIII - початку XX ст (на прикладі міста…..)» (- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури)

 • «Архітектурно композиційні прийоми громадських будівель міста ……XIII - XVIII ст » (- теорія архітектури, реставрація памяток архітектури)

 • «Архітектура монастирів ………………….. в Україні та їх місце в розвитку української архітектури ХУІІ-ХХст» (- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури)

Секція «Археологія»

Секція «Історичне краєзнавство»

Секція «Етнологія»

Секція «Всесвітня історія»

Відділення наук про Землю
Секція географії та ландшафтознавства

 • «Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Рівненської області» (економічна та соціальна географія).

 • «Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області» (-геоморфологія і палеографія).

 • «Лісостепові Полісся правобережної України: структура, класифікація та раціональне використання» (- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).

 • «Аналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі ландшафтів рівнинної частини території України)» (- фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

 • «Суспільно-географічні аспекти Інтеграції України в пан'європейську транспортно-лопстичну систему» (- економічна та соціальна географія)

 • «Формування територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту ……)» (- конструктивна географія І раціональне використання природних ресурсів)

 • «Висотна диференціація ландшафтів Поділля» (- фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів)

 • «Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості» (- гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія)

 • «Західно-Подільське горбогір'я як географічний еко-тон» (- конструктивна геофафія І раціональне використання природних ресурсів)

 • «Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області)» (- конструктивна географія І раціональне використання природних ресурсів)

 • «Комплексний географічний аналіз лісових ландшафтів як основи розвитку природоохоронних територій в Рівненській області» (конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).

 • «Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки й вдосконалення» (- економічна та соціальна географія)

 • «Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області)» (- економічна та соціальна географія)

 • «Культурна спадщина та й вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослідження)» (- економічна та соціальна географія)

 • «Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного міста» (- економічна та соціальна географія)

 • «Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі….)» (- конструктивна географія І раціональне використання природних ресурсів)

 • «Еколого-географічні особливості оптимізаци землекористування в межах Рівненської області» (- конструктивна географія І раціональне використання природних ресурсів)

 • «Суспільнотеофафічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі» (економічна та соціальна географія).

 • «Теоретико-методологічні основи геоінформаційного картографування лісового господарства України» (географічна картографія).

 • «Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України» (- економічна та соціальна географія).

 • «Ландшафтно-екологічні основи інтеграції даних в земельні інформаційні системи» (фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів).

 • «Географічні особливості формування національної структури населення в етноконтактних зонах» (економічна та соціальна географія).

 • «Природно-ресурсний потенціал Рівненської області. Оцінка, управління, прогноз на основі геоінформаційних систем» (конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).

 • "Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі області)" (конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).

 • "Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Рівненської області" (економічна та соціальна географія).

 • "Параметризація трансформації регіональних кліматичних полів України в умовах глобального потепління" (метеорологія, кліматологія, агрометеорологія).

 • "Географічне дослідження топонімічної системи України" (конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).


Секція геології, геохімії та мінералогії


 • «Техногенна діяльність людини як геологічний фактор».

 • «Поповнювані і непоповнювані ресурси України, перспективи їх розвитку».

 • «Енергетичні ресурси України і перспективи їх розвитку».

 • «Геологічна метрика Землі».

 • «Космічні методи геологічних досліджень».

 • «Геологічний опис місць літніх подорожей».

 • Геологічні пам’ятки Рівненської області, як тематика для науково-дослідних робіт:

 • палеонтологічний тип геосайтів: Берестовецькі туронські відклади з викопною фауною; викопна фауна Дермано-Мостівського регіонального ландшафтного парку; викопна флора Мізоцького кряжу;

 • стратиграфічний тип геосайтів: венд-базальти рівненського комплексу; девонські пісковики; верхня крейда Здолбунівщини; льодовикова формація дніпровського зледеніння північних районів області;

 • мінералогічний тип геосайтів: мінерали базальтових кар’єрів; мінерали гранітних кар’єрів; (у Рафалівському, Веретенському базальтових кар’єрах, в Клесівському районі в с. Селище та ін.)

 • геобіохімічний тип геосайтів: торфовища с.Моквин;

 • вулканічний тип геосайтів: ведський вулканізм Костопільського та Володимирецького районів;

 • геоморфологічний тип геосайтів: кора вивітрювання базальтів; карст Здолбунівщини; еолові форми Полісся;

 • гідрогеологічний тип геосайтів: джерела витоків річок, джерела з прісною і мінеральною водою; (Хотинське джерело)

 • геоархеологічний тип геосайтів: палеолітичні стоянки області, з збереженими крем’яними майстернями; (Бармаки)

 • геоекологічний (живописний) тип геосайтів: Соколині гори у Березнівському районі, урочище „Кам’яний брід” в Рокитнівського районі, оз. Біле у Володимирецькому районі.


Секція кліматології та метеорології

Секція гідрології

 • Походження лімнонімів адміністративного району, області (чи природного району, області).

 • Історія дослідження озер Волинського Полісся (географічний або краєзнавчий аспект).

 • Роль академіка П. Тутковського у вивченні озер Волинського Полісся.

 • Морфолого-морфометрична характеристика озер адміністративного району (чи природного району).

 • Оцінка гідрологічного режиму озера Нобель.

 • Оцінка температурного режиму озера Басівкутське.

 • Озеро Світязь – Український Байкал (комплексно-географічна характеристика).

 • Озеро Біле – перлина Українського Полісся (комплексно-географічна характеристика).

 • Геоекологічні проблеми озер Волинського Полісся.

 • Сучасні природно-територіальні комплекси Шацького поозер’я.

 • Озеро Світязь – об’єкт туризму і рекреації.

 • Сучасні природно-територіальні комплекси Білоозерського масиву (Рівненський заповідник).

 • Рекреаційні ресурси озер Волинського Полісся.

 • Еколого-географічні проблеми зникаючих озер Волинського Полісся.

 • Гідрологічні (озерні) заказники Волинського Полісся.

 • Іхтіологічні заказники Волинського Полісся.

 • Озеро Нечимне – унікальна пам’ятка природи Українського Полісся.

 • Ресурси озерних сапропелів Волинського Полісся.

 • Антропогенні зміни озерних систем Волинського Полісся.

 • Аналіз фітокомплексів Почаївського (оз. Вел. Почаївське) ландшафтного заказника.

 • Аналіз факторів стоку Озерського ( оз. Озерське) державного заказника.

 • Перспективи розширення природоохоронної мережі озерних комплексів Волинського Полісся.

 • Гідроекологічна оцінка оз. Луко (Володимирецький район).

 • Гідрохімічний аналіз озера Острівське (Зарічненський район).

 • Туристсько-екскурсійні маршрути вивчення озер рідного краю.

 • Геоекологічний проект збереження природної рівноваги озерного комплексу вашої місцевості.

Відділення математики
Секція математики


 • Застосування комплексних чисел у геометрії

 • Корені з просторових комплексних чисел

 • Доведення тригонометричних нерівностей

 • Застосування методів математичного аналізу в комбінаториці

 • Функціональні рівняння

 • Властивості дискретних гармонічних функцій

 • Ланцюгові дроби та їх властивості

 • Обчислення визначених інтегралів деяких функцій

 • Метод нерухомої точки

 • Застосування чисел Фібоначчі

 • Вибрані питання теорії чисел

 • Елементи теорії порівнянь та їх застосування

 • Лишки Ейзенштейна та деякі їх властивості

 • Подільність чисел. Прості і складені числа

 • Деякі способи швидких обчислень

 • Рівняння і нерівності з цілою та дробовою частинами

 • Магічні квадрати та їх властивості

 • Математичні несподіванки та курйози

 • Математична подорож у світ гармонії

 • Мова, математика і лінгвістика

 • Ланцюгові дроби та їх застосування

 • Діофантові рівняння

 • Діофантові наближення

 • Комплексні числа та їх застосування

 • Принцип Діріхле

 • Елементи теорії графів та їх застосування

 • Елементи математичної логіки

 • Елементи теорії множин

 • Елементи дискретної математики

 • Елементи комбінаторики

 • Елементи векторної алгебри та їх застосування

 • Числові послідовності та їх застосування

 • Підсумування числових послідовностей

 • Функції та їх властивості

 • Многочлени та їх властивості

 • Теорема Безу та її наслідки

 • Многочлени Фібоначчі та їх подільність

 • Многочлени Кравчука та їх властивості

 • Многочлени Люка та їх властивості

 • Многочлени Чебишова та їх властивості

 • Границя функції. Неперервність функцій

 • Похідна та її властивості

 • Монотонні послідовності і функції

 • Інтеграл та його використання

 • Похідна і інтеграл в нерівностях, рівняннях та тотожностях

 • Нестандартні методи розв’язування деяких типів рівнянь та нерівностей

 • Класичні математичні нерівності та їх застосування

 • Пряма і обернена теореми Вієта та їх застосування

 • Текстові задачі з нерівностями

 • Алгебраїчні задачі на екстремум

 • Задачі з параметрами

 • Функціональні рівняння. Деякі методи їх розв’язання

 • Наближені методи розв’язання рівнянь f(x) = 0

 • Метод нерухомої точки та його застосування

 • Дослідження функцій та побудова їх графіків

  Геометрія (планіметрія, стереометрія) 

 • Нерівності в трикутнику

 • Рівновеликі трикутники в задачах

 • Ортоцентр, інцентр, центроїд трикутника

 • Чудові точки трикутника та задачі пов’язані з ними

 • Ортоцентричні трикутники та їх властивості

 • Бісектральні трикутники та їх властивості

 • Різницеві трикутники

 • Педальні трикутники

 • Формула Гамільтона та задачі, пов’язані з нею

 • Степеневі співвідношення в колі

 • Метод площ в геометрії

 • Теорема Птолемея та її застосування

 • Узагальнена теорема Птолемея

 • Теорема Карно та її застосування

 • Застосування теорем Менелая і Чеви при розв’язанні геометричних задач

 • Теорема косинусів для чотирикутників (Теорема Бретшнейдера)Теорема Фейербаха та її застосування

 • Барицентр та його використання в геометрії

 • Використання векторів при розв’язанні геометричних задач

 • Нестандартні методи розв’язання геометричних задач

 • Декартові координати та їх застосування

 • Геометричні задачі на екстремум

 • Геометричні задачі на побудову на площині і в просторі

 • Основні методи розв’язування задач на побудову

 • Геометричні нерівності

 • Геометричні задачі з обмеженнями

 • Елементи теорії опуклих фігур. Теорема М.О. Красносельського

 • Властивості опуклих тіл сталої ширини

 • Елементи комбінаторної геометрії

 • Ортоцентричний тетраедр та його властивості

 • Прямокутний тетраедр та його властивості

 • Рівногранний тетраедр та основні його властивості

 • Побудова правильних многогранників з використанням куба

 • Елементи фрактальної геометрії

 • Симетрія в геометрії

 • Гомотетія. Поворотна гомотетія в геометрії

 • Застосування гомотетії при розв’язуванні деяких задач планіметрії

 • Інверсія

 • Чудові криві та цікаві задачі, пов’язані з ними

 • Центр мас в геометрії

 • Принцип крайнього

 • Метод математичної індукції в геометрії

 • Інваріанти в геометрії

 • Задачі про розфарбування

 • Задачі про замощення, розбиття та розрізання

 • Проективні перетворення на площині

 • Деякі аспекти топології (геометрія відображень відрізків, кривих, кіл та кругів)

 • Елементи проективної геометрії

 • Неевклідова геометрія Лобачевського

 • Елементи алгебраїчної геометрії

 

Секція прикладної математики


 • Методи розв’язування систем лінійних рівнянь

 • Елементи теорії графів та її застосування

 • Сферична тригонометрія

 • Похідна в задачах оптимізації

 • Математичні основи криптографії

 • Лінійні (векторні) простори на скінченних дискретних множинах

 • Зворотні послідовності та деякі задачі, пов’язані з ними

 • Метод Монте-Карло

 • Діофантові рівняння та їх практичне використання

 • Методи доведення нерівностей

 • Похідна та інтеграл у нерівностях, рівняннях, тотожностях

 • Застосування визначеного інтеграла для розв’язування фізичних задач

 • Початки аналізу і математичні моделі в природознавстві

 • Математичні моделі в біології

 • Математичні моделі в екології

 • Математичні моделі в економіці

 • Застосування математичних закономірностей в фізичних  задачах

 • Застосування математичних закономірностей в задачах з хімії

 • Практичні задачі на екстремум

 • Фізичні задачі на екстремум

 • Вибрані питання теорії наближень та їх застосування

 • Апроксимація та її застосування

 • Елементи оптимізації в прикладних задачах

 • Інтерполяція і екстраполяція

 • Основи чисельного аналізу та їх застосування

 • Чисельні експерименти та їх застосування

 • Елементи теорії інформації та їх застосування

 • Відновлення математичних об’єктів за апріорною та апостеріорною інформаціями

 • Основи обчислювальної геометрії та їх застосування

 • Математичні методи в теорії гри

 • Задачі про прийняття рішень в складній ситуації

 • Задачі про стратегію гри

 • Застосування елементів комбінаторики в прикладних задачах

 • Елементи теорії ймовірностей в прикладних задачах

 • Математичне моделювання плоских та просторових кривих

 • Математичне моделювання кривих та поверхонь

 • Елементи криптографії

 • Чисельна візуалізація просторових об¢єктів

 • Елементи математичної статистики в прикладних задачах

 • Математичне моделювання соціальних процесів

 • Використання методів фінансової математики

 • Деякі аспекти застосування актуарної математики

 • Математичні моделі в механіці

 • Математичні моделі в матеріалознавстві
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал