Організація управління фінансовими потоками банку на основі логістичного підходуСторінка8/13
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.2 Організаційне забезпечення підсистеми

Під організаційним забезпеченням слід розуміти узгоджене по місцю, часу і меті сумісне функціонування окремих виконавців, колективів і технічних засобів. Фактично це сукупність управлінських рішень, що дозволяють ефективно функціонувати автоматизованій системі в рамках вирішення поставлених задач. Структурними компонентами організаційного забезпечення є:

- проведення техніко-економічного аналізу існуючої системи управління, вибору і постановки задач побудови інформаційної системи на етапі розробки і впровадження;

- регламентація взаємодії персоналу з комплексом технічних засобів і між собою в процесі розв’язку задач управління, контролю ефективності роботи системи управління на етапі функціонування інформаційної системи.

У рамках реалізації досліджуваної задачі та проектування відповідної автоматизованої системи організаційне забезпечення повинно проявитися в ефективному управлінні персоналом транспортного підприємства, щоб забезпечити відповідальність і виконання функцій передачі всіх необхідних даних стосовно обраного маршруту і його виконання. Також у цьому контексті розуміється взаємодія між людським фактором і новими технічними можливостями як з боку підконтрольних суб’єктів, так і самого контролінгу за їх діяльністю.

На етапі проектування автоматизованої системи організаційне забезпечення виконує такі задачі:

а) аналіз існуючих систем управління і формулювання напрямів підвищення їх ефективності (у даному випадку розглядаються існуючі підходи до вирішення проблеми заради вибору оптимального варіанту для реалізації);

б) вибір і постановка задачі управління (а саме для чого призначена автоматизована система з точки зору покращення управлінських рішень, наскільки вона ефективна, і чи дійсно управлінський персонал готовий до її використання, чи обмежуватися лише моніторингом руху транспортних засобів, чи є можливість реалізації додаткових управлінських вимог);

в) формування вимог до комплексу технічних засобів (зі врахуванням обсягів витрат на систему, а також необхідної потужності апаратного забезпечення для її нормального функціонування);

г) розробку організаційних рішень по складу, структурі, організації і методології розв’язку задач управління в інформаційній системі, склад робочих процедур і пояснення щодо їх виконання [20].

Таким чином організаційне забезпечення в рамках моніторингу руху транспортних засобів дозволить вирішити такі задачі:

- впровадити ефективні методи взаємодії задач управління з можливостями їх виконання підлеглими працівниками;

- організацію функціонування персоналу і комплексу технічних засобів інформаційної системи;

- контроль і аналіз ефективності роботи транспортної сфери підприємства, а також управління нею;

- формування пропозицій по вдосконаленню і розвитку автоматизованої системи відповідно до нових виробничих вимог, зміни зовнішніх і внутрішніх умов діяльності, розвитку і розширення фірми.

Організаційне забезпечення — є однією з найважливіших підсистем економічних ІС, від якої залежить успішна реалізація цілей і функцій системи. У складі організаційного забезпечення можна виділити чотири групи компонентів. До першої відносять типові проектні рішення в досліджуваній сфері, методичні матеріали з організації і проведення перед проектного обстеження ні підприємстві (щодо доцільності впровадження та підтвердження значущості використання системи моніторингу транспортних засобів для збільшення дохідної частини бюджету чи зменшення витрат), а також створення і впровадження проектної документації.

Другим компонентом у структурі організаційного забезпечення економічних інформаційних систем є сукупність засобів, необхідних для ефективного проектування і функціонування економічної інформаційної системи (комплекси задач керування, включаючи типові пакети прикладних програм, типові структури керування підприємством, уніфіковані системи документів, загальносистемні і галузеві класифікатори тощо). Таким чином забезпечується реалізації вимоги стандартизації, а також можливість використання автоматизованої системи на різних підприємствах, навіть при наявності певних особливостей в їх діяльності.

Третім компонентом підсистеми організаційного забезпечення є технічна документація, яку одержують в процесі обстеження, проектування і впровадження системи: техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, технічний і робочий проекти та документи, що оформляють поетапну здачу системи в експлуатацію. Фактично такою технічною документацією можуть бути стандарти впровадження системи на підприємстві, опис технічного забезпечення, детальні інструкції з принципів моніторингу та використання впроваджених елементів в операційній діяльності фірми.

Четвертим компонентом підсистеми організаційного забезпечення є організаційно-штатна структура проекту. У даному випадку розглядатимуться дві категорії користувачів: водії транспортних засобів, діяльність яких буде контролюватися, а також управлінський персонал, завданням якого стане моніторинг використання транспорту. Окремою категоріє користувачів можна виділити клієнтів підприємства з наданим їм доступом моніторингу стану постачання необхідних товарів і замовлень саме їм по їх маршрутам. Організаційне забезпечення дозволяє встановити ланцюг зв’язку між персоналом фірми і впровадженою системою з точки зору розуміння її принципів і особливостей використання, а також для чого вона призначена і що можна за її допомогою досягти.

3.3 Технології вирішення та програмне рішення автоматизованої задачі моніторингу транспортних засобів підприємства

Автоматизована система моніторингу руху транспортних засобів розробляється на основі впорядкування її інформаційних потоків та складових частин в базі даних. Для проектування використовуватиметься об’єктно-реляціна система керування базами даних PostgreSQL. Вона набуває популярності серед розробників як ефективна альтернатива комерційним проектам і системам управління базами даних із відкритим кодом.

Система має досить високу продуктивність, величезний набір типів індексів, широкі можливості розвитку і вдосконалення, можливість роботи з великими обсягами даних і навантаженням, гарний вибір систем реплікації та масштабування. На її основі протягом більш ніж 15 років проводяться активні розробки на базі досконалої архітектури, що дозволила створити міцну репутацію надійності, інтегрованості даних, адаптивності та гнучкості. Вона працює майже зі всіма операційними системами, такими як Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), а також Windows. Досить ефективна в застосуванні при розробці web-додатків і web-сервісів.

Максимальний розмір бази даних і максимальна кількість записів у таблиці без обмежень. Таким чином можна підтримувати систему практично необмеженого розміру. Для PostgreSQL характерні потужні і надійні механізми транзакцій і реплікації, наслідування і легке розширення. Функції є блоками коду, що використовується на сервері, а не на клієнті БД. Таким чином підтримується клієнт-серверна архітектура. Їх взаємодію можна представити за допомогою рисунку 3.3.

Сервер вміщує в собі сукупність різних компонентів, хоча насправді технологічно може бути реалізований за допомогою одного апаратного пристрою у вигляді персонального комп’ютера чи більш потужної машини.

Рисунок 3.3 – Технологія побудови системи моніторингу руху транспортних засобів на основі бази даних PostgreSQL
Серверна частина працюватиме у вигляді веб-сайту, створеного на основі технології Ruby on Rails. Вона представляє собою об’єктно-орієнтований програмний модуль для створення веб-додатків, написаний на мові програмування Ruby. Забезпечує ефективну інтеграцію з веб-сервером і сервером бази даних. Принципи її використання наступні:

- додатки не повинні визначати власну архітектуру, оскільки працюють вже на готовому каркасі модель-вид-контролер;

- мова Ruby дозволяє використовувати нотацію, що легко читається, для визначення семантики веб-додатків (наприклад, відносини між таблицями в базі даних чи надбудови до них);

- надає механізми повторного використання, що дозволяють мінімізувати дублювання коду у веб-додатках.

Основними компонентами платформи є модель, вид і контролер. Модель надає решті компонентів програми об'єктно-орієнтоване представлення даних (таких як каталог продуктів або список замовлень). Об'єкти моделі здійснюють завантаження і збереження даних в реляційній базі даних, а також реалізують бізнес-логіку. Завдяки можливостям динамічної типізації в мові Ruby розробникові досить успадковувати свій клас моделі від базового класу ActiveRecord::Base. Ruby on Rails автоматично пов'язує класи моделі з таблицями в базі даних і створює атрибути об'єктів для відповідних полів таблиці.

Вид створює інтерфейс користувача для відображення отриманих від контролера даних. Вид також передає запити користувача на маніпуляцію даними в контролер (як правило, вид не змінює безпосередньо дані з моделі). У Ruby on Rails вид описується за допомогою шаблонів RHTML. Вони є файлами HTML з додатковими включеннями фрагментів коду Ruby (Embedded Ruby або ERb). Виведення, що згенерувалось вбудованим кодом Ruby, включається в текст шаблону сторінки HTML, яка після цього повертається користувачеві. Види можуть використовувати фрагменти інших видів і, у свою чергу, бути включеними в шаблон (layout) вищого рівня.

Контролер — основний компонент, що відповідає за взаємодію з користувачем. Контролер прочитує необхідні дані з моделі і готує їх для відображення, а також зберігає отримані від відображення дані в моделі. Контролером в Ruby on Rails є клас, успадкований від ActionController::Base. Відкриті методи контролера є так званими діями (actions). Action часто відповідає окремому представленню. Наприклад, по запиту користувача admin/list буде викликаний метод list класу AdminController і потім використано представлення list.rhtml.

Сама ж мова програмування Ruby є інтерпретованою, повністю об’єктно-орієнтованою мовою програмування з чіткою динамічною типізацією (можливість розширення множини припустимих значень даних та множини операцій над ними). Кожен тип даних є об’єктом, включно з типами та класами, які в багатьох інших мовах реалізовані як примітиви. А також кожна функція є методом.

Особливістю мови є те, що змінні Ruby містять не самі об’єкти, а посилання на них. Таким чином присвоєння виступає не операцією передачі значення, а копіюванням посилання на об’єкти. Ruby був задуманий як мультипарадигмова мова. Він підтримує процедурну (кожна функція або змінна, визначена поза межами класу, стає частиною класу Object, що є батьківським для всіх інших класів), об'єктно-орієнтовану (все є об'єктом), або функціональну парадигму програмування.

Завдяки таким особливостям ця мова програмування отримує нові можливості:

- лаконічний і простий синтаксис;

- обробка винятків;

- дозволяє переозначувати оператори, які насправді є методами;

- виступає повністю об’єктно-орієнтованою мовою програмування (можна додавати методи в клас і навіть в конкретний екземпляр під час виконання програми);

- не підтримується множинна спадковість, взамін діє механізм модулів з аналогічним призначенням;

- містить автоматичний прибиральник сміття, враховуючи зовнішні бібліотеки;

- підтримує цикли з повною прив’язкою до змінних;

- підтримує блок коду (може використовуватися в методах або перетворюватися в цикли);

- цілі змінні можуть автоматично конвертуватися між типами з різною кількістю розрядів у залежності від їхнього призначення, що дозволяє виконувати цілочисельні математичні розрахунки з нескінченною точністю;

- не вимагає попереднього оголошення змінних, хоча для інтерпретатора бажано, щоб змінній присвоювалось порожнє значення nil (тоді інтерпретатор знає, що ідентифікатор вказує на змінну, а не на ім'я методу). Мова використовує прості домовленості для визначення області видимості. Приклад: просто var — локальна змінна, @var — змінна екземпляра (член або поле об'єкта класу), @@var — змінна класу, $var — глобальна змінна;

- містить багато шаблонів програмування, які можна використовувати в різних проектах без обмежень;

- може динамічно завантажувати розширення, якщо це дозволяє операційна система;

- має незалежну від операційної системи підтримку невитискальної багатонитевості (властивість, яка полягає в тому, що процес , породжений в операційній системі, може складатися з кількох нитей, що виконуються паралельно, або навіть одночасно на багатопроцесорних системах);

- перенесена на багато існуючих платформ і сумісна з ними (Unix, DOS, Microsoft Windows, Mac OS, BeOS, OS/2 і т. д.).

Властивість багатонитевості є однією з ключових переваг використання саме такого програмного забезпечення та архітектурної платформи для розробки серверної частини. При виконанні деяких завдань розділення може досягти ефективнішого використання ресурсів комп'ютера. Такі ниті виконання ще називають потоками. Суттю багатонитевості є квазі-багатозадачність на рівні одного виконуваного процесу, тобто всі ниті виконуються в адресному просторі процесу. Окрім цього, всі ниті процесу мають не тільки спільний адресний простір, але і спільні дескриптори файлів. Процес, що виконується, має як мінімум одну (головну) нитку. Однозначними перевагами багатонитевості можна виокремити:

а) спрощення програми в деяких випадках, за рахунок використання загального адресного простору;

б) менші відносно процесу часові витрати на створення ниті і взаємодію між нитями;

в) підвищення продуктивності процесу за рахунок розпаралелювання процесорних обчислень і операцій вводу/виводу.

Таким чином при розробці автоматизованого додатку моніторингу руху транспортних засобів підприємства серверна частина буде створена за допомогою достатньо нової прогресивної мови програмування. Інформаційною платформою для забезпечення її роботи буде інтегрована із середовищем розробки система управління базами даних PostgreSQL.

Клієнтські додатки будуть працювати на їх мобільних пристроях за допомогою мобільної платформи Titanium Appcelerator. Вона призначена для створення ефективних додатків для сучасних смартфонів, які стають невід’ємними складовими життя окремих людей, так і функціонування бізнесу. Основою розробки є актуальні веб-технології.

Процес створення додатків в Titanium розділений на 4 фази:

а) визначення логіки роботи програми і зовнішнього вигляду з використанням html/css/javascript;

б) спеціальний API, що дозволяє організувати доступ до функцій цільових платформ;

в) незалежна від мови програмування серцевина, яка здійснює компіляцію веб-додатку і ключовий код цільової платформи;

г) оболонка, яка надає можливість формувати пакети для кросплатформенного поширення продукту. Для упаковки, тестування і поширення програм може бути використаний cloud-сервіс Appcelerator Network.

Тобто в результаті буде забезпечено можливість використання автоматизованої системи моніторингу руху транспортних засобів на різних телефонах різноманітних специфікацій, виробників, операційного забезпечення. Це дозволить зекономити на придбанні технічних пристроїв без надмірних налаштувань, а також при бажанні співробітників використовувати власні смартфони у виробничому процесі без необхідності їх уніфікації та стандартизації. Здатність використовувати автоматизовану систему на різних технологічних платформах додає їй цінності та вартості.

Характеризуючи технологічну складову системи, варто зазначити, що клієнтські додатки будуть працювати на пристроях різних операційних систем, серед яких найпоширенішою є Android.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал