Оподаткування прибутку підприємства та шляхи його удосконаленняСторінка7/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.25 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8

Порівняння методів нарахування амортизації для екскаватора марки LS 360 LC за період 2013˗2017 рр. наведений у додатку Р (таблиця Р.3).

Порівнюючи суми щорічних амортизаційних відрахувань, розрахованих різними методами нарахування амортизації, можна зробити висновок, що розраховані показники за прямолінійним методом в перші роки використання обладнання мають найменше значення. Прямолінійний метод нарахування амортизації рахується найпростішим і здебільшого застосовується для тих об’єктів основних засобів, які протягом всього строку експлуатації виконують приблизно постійний обсяг робіт.

Завдяки рівномірності розподілу суми амортизації між обліковими періодами при використанні цього методу забезпечується зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації. Але даний метод не враховує вплив таких факторів, як:  • моральний знос об’єкта;

  • виробнича потужність основних засобів у різні роки експлуатації;

  • збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації об’єкта основних засобів.

Розміри амортизаційних річних сум, розрахованих прискореними методами нарахування амортизації, змінюються залежно від року експлуатації об’єкта основних засобів. Слід зазначити, що метод прискореного зменшенням залишкової вартості, а також кумулятивний метод визначення сум амортизації є найбільш прогресивними з погляду методології бухгалтерського обліку.

Беручи до уваги те, що кожне підприємство намагається зменшити податкове навантаження, то варто розрахувати зміну суми валових витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування прибутку підприємства, застосовуючи різні методи нарахування амортизації нововведених основних засобів. Порівняння сум валових витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток при застосуванні прискорених методів амортизації основних засобів наведено в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 – Зміна суми валових витрат які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування прибутку підприємства, при використанні різних способів нарахування амортизації за період 2011˗2013 рр.

Рік

Сума витрат при нарахуванні амортизації, грн.

Прямолінійний метод

Метод зменшення залишкової вартості

Відхилення у %

Прискорене зменшення залишкової вартості

Відхилення у %

Кумулятивний метод

Відхилення у %

2011

12880634

13497215

4,79

13315634

3,38

13150634

2,10

2012

8220507

8340122

1,46

8319507

1,20

8355507

1,64

2013

14248613

14498587

1,75

14415013

1,17

14415946

1,17

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що при застосуванні прискорених методів амортизації основних засобів, підприємство у перші роки використання нововведених об’єктів значно збільшує частку витрат підприємства. Але використовуючи дані методи амортизації організація протягом перших років експлуатації об’єкта основних засобів накопичує значну суму коштів, необхідних для його відновлення в подальшому. Метод прискореного зменшення залишкової вартості дає можливість протягом першої половини корисного строку використання основних засобів відшкодувати до 60˗70 % їх вартості.

Кумулятивний метод забезпечує можливість збільшення частини витрат на ремонт амортизуючи об'єктів основних засобів, що припадають на останні роки їх використання, без відповідного збільшення витрат виробництва (собівартості продукції) за рахунок того, що сума амортизації, яка нараховується, у ці роки зменшується.

Розрахуємо величину об’єкта оподаткування та ставку податку на прибуток при використанні різних способів нарахування амортизації.

Розрахунок суми податку на прибуток при розрахунку амортизації нововведених основних засобів методом зменшення залишкової вартості приведений у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10 – Розрахунок суми податку на прибуток при застосуванні методу зменшення залишкової вартості на ДП «Шпат» за період 2011 ˗2013 рр., грн.Рік

Податок на прибуток згідно податкової декларації

Методи нарахування амортизації

Зменшення залишкової вартості

Прискорене зменшення залишкової вартості

Кумулятивний

2011

110745

95114

19751

57701

2012

25588

6769

11098

3538

2013

138100

90605

106484

106307

З отриманих даних можна зробити висновок, що найнижча сума податку на прибуток у 2011 році спостерігається при застосуванні прискореного зменшення залишкової вартості основних засобів. У 2012 році найнижчий показник податку на прибуток отриманий при кумулятивному методі розрахунку амортизації. У 2013 році найнижча сума податку на прибуток прослідковується при застосуванні методу зменшення залишкової вартості основних засобів. Таким чином, сума податку на прибуток при використанні прискорених методів амортизації основних засобів є нижчою, ніж при нарахуванні амортизації прямолінійним методом.

Отже, при оптимальному виборі методу нарахування амортизації підприємство має змогу зменшити суму оподатковуваного прибутку шляхом збільшення суми валових витрат, що в результаті знизить рівень податкового навантаження на підприємство.

РОЗДІЛ 4


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1 Система управління охороною праці на ДП «Шпат»

Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємозв'язаних нормативно˗правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо правових, соціально˗економічних, організаційно˗технічних, санітарно˗гігієнічних і лікувально˗профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [37].

У цілому система нормативних актів у сфері охорони праці є багаторівневою: починаючи з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, конвенцій Міжнародної організації праці, ратифікованих державою, і закінчуючи стандартами підприємства, які також поділяються на загальні та спеціальні. Серед підзаконних актів основний масив, зрозуміло, складають акти Державного комітету України з нагляду за охороною праці. Саме їх дотримання плюс Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми і правила, Санітарні норми і правила – орієнтир для керівника підприємства при аналізі стану робочих приміщень (цехів), устаткування, машин і механізмів, робочих місць на відповідність безпечним умовам праці, розробці посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці [71].

Державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного випадку здійснюють Мінпраці, Держпромгірнагляд, Держфінінспекція [54].

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані статтею 43 Конституції України [37].

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно˗правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Для допомоги роботодавцю створити таку систему Держпромгірнагляд розробив Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) від 27.06.2006 року № 398.

Відповідно до рекомендацій система управління охороною праці (СУОП) створюється суб’єктом господарювання і має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно˗гігієнічних та лікувально˗профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової діяльності.

З урахуванням цих рекомендацій суб’єкт господарювання розробляє і затверджує відповідне положення з урахуванням виду діяльності та специфіки виробництва, що встановлює систему управління охороною праці, яка може бути складовою частиною загальної системи управління виробництвом.

Система управління охороною праці (СУОП) – частина загальної системи управління виробництвом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеці для третіх осіб, що виникають у процесі виробничої діяльності, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно˗правових актів з промислової безпеки та охорони праці [71].

Пакет документів з охорони праці ДП «Шпат» наведено в додатку С. Стан та наявність на підприємстві нормативно˗правової бази з охорони праці представлений у додатку Т.

Дочірнє підприємство «Шпат» відноситься до підприємств видобувної промисловості. На підприємстві функціонує хіміко˗аналітична лабораторія, яка проводить хімічний аналіз пегматитової сировини кожної робочої зміни. Для проведення аналізу працівники лабораторії використовують небезпечні речовини, тому на даному підприємстві питаннями з охорони праці займаються 2 спеціаліста: заступник директора з техніки безпеки і охорони праці та інженер з охорони праці [60].

Оцінюючи ступінь ефективності охорони праці на досліджуваному об’єкті доцільним є визначення рівня витрат, які йдуть на охорону праці. Ці витрати можна поділити на: доцільні, частково доцільні і недоцільні.

Дані витрат підприємства на охорону праці наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Витрати підприємства ДП «Шпат» на охорону праці за період 2009˗2013 рр.Назва групи витрат

Назва виду витрат

Сума витрат, грн.

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

Витрати на заходи з охорони праці за колективним договором

10200

12800

16620

17230

19100

Витрати на додаткові (до колективного договору) заходи з охорони праці

2190

4400

5780

5960

7210

Штрафи та інші відшкодування

Штрафи підприємства,організації за недотримання нормативних вимог з охорони праці

280

400

200

180

310

На підприємстві, згідно з вимогами нормативно˗правової бази України, систематично проводяться планові та позапланові інструктажі, навчання, перевірки знань працівників з питань охорони праці за спеціально розробленими програмами заступником директора з техніки безпеки та охорони праці на ДП «Шпат», та затвердженими керівником організації. Графік проведення навчання з охорони праці робітників наведений у додатку У. Також проводяться планові перевірки стану охорони праці уповноваженими особами регіональних управлінь Держгірпромнагляду. На основі цих перевірок державним інспектором складається акт про порушення умов з охорони праці на підприємстві. Даний документ наведений у додатку Ф (таблиця Ф.1). На основі вище зазначеного акту установа розробляє план організаційно˗технічних заходів щодо усунення виявлених в ході перевірки головним державним інспектором регіонального управління Держгірпромнагляду порушень вимог нормативно˗правових актів з охорони праці та промислової безпеки. План організаційно˗технічних заходів щодо усунення виявлених в ході перевірки, Головним державним інспектором в енергетиці, порушень вимог в галузі охорони праці станом на 01.01.2014 р. наведений у додатку Ф (таблиця Ф.2).

У разі настання нещасного випадку, постраждалому надається перша допомога, відповідальною особою з охорони праці складається акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом та проводиться позаплановий інструктаж з робітниками дільниці, по результатах якого складається протокол перевірки знань працівників.

Отже, узагальнюючи інформацію щодо стану охорони праці на дочірньому підприємстві «Шпат», можна зробити висновок, що система управління охороною праці відповідає усім діючим в Україні вимогам, виконуються всі необхідні заходи щодо попередження та уникнення нещасних випадків на виробничих дільницях.

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно–правових актів. Для проведення атестації робочих місць і встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується «Гігієнічна класифікація умов праці» за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Площа кімнати, яку займає економічний відділ, становить 46 м2, висота даного приміщення становить 3 м. У кабінеті працює 4 спеціаліста. На кожного працюючого припадає 6,4 м2 площі приміщення та 20,73 м3 об’єму приміщення. У відповідності з СНіП 11˗90˗81 найменше допустиме значення площі і об'єму виробничих приміщень на одного працюючого складає відповідно 6,0 м2 і 20,0 м3, таким чином фактичне значення площі приміщення на одного працюючого більше нормативного.

Кожен працівник має індивідуальне робоче місце, яке оснащене досить зручним столом зі спеціально вбудованим місцем для системного блоку та шухлядами для зберігання документації. На столі розміщений монітор та телефон внутрішнього зв’язку. Офісний стілець спеціаліста оснащений підйомно˗поворотним пристроєм для регулювання висоти сидіння та спинки. Для ефективності роботи працівників, кабінет оснащений ксерокопіювальним пристроєм. Також у кабінеті наявні шафи, тумбочки, сейфи для зберігання первинних документів, печаток, штампів, журналів обліку та іншої документації.

Освітлення відіграє важливу роль в приміщеннях, створює певну атмосферу, яка впливає на працездатність людини. На робочому місці правильно підібране освітлення допомагає знизити стомлюваність. Для зручної та ефективної роботи у вечірній час освітлення кабінету здійснюється за допомогою чотирьох люмінесцентних та чотирьох настільних ламп. Природне освітлення здійснюється падінням прямих променів сонця через 4 вікна.

При визначенні якості умов праці у приміщенні враховуються показники рівня зашумованості, рівня рентгенівських полів, рівня напруженості електростатичних полів на виробництві з іонізуючими нормативами. Дані характеристик приміщення наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Порівняння фактичних показників характеристики приміщення з нормативними показниками на ДП «Шпат»

Показник

Фактичне значення

Допустиме значення

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання, мбер/год

0,051

не більше 0,1

Гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях, кВ/м

16,2

не більше 20

Норми рівнів іонізації повітря (кількість іонів у 1 см3 повітря):

  • n+

  • n

3100


3800

400˗50000

600˗50000


Рівнень звуку відповідно до виду трудової діяльності, дБА

58

не більше 65

Вібраційне навантаження

  • віброприскорення, дБ

  •  віброшвидкість, дБ

59

42


не більше 83

не більше 75Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал