Оподаткування прибутку підприємства та шляхи його удосконаленняСторінка6/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.25 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8

З отриманих даних можна зробити висновок, що за консолідованої сплати податку на прибуток ПТК ТОВ «Агромат» мало б можливість зменшити податкові зобов’язання перед державою на 339500 грн. у 2009 році, 89000 грн., у 2010 році та на 765660 грн. у 2012 році, що позитивно відзначилося б на прибутку підприємства.

Таким чином, при наявності у підприємства відокремлених підрозділів і при виборі консолідованого методу сплати податку на прибуток підприємства, для оптимізації оподаткування материнська компанія має можливість зменшити податкове навантаження. Разом із цим даний спосіб оптимізації прибутку підприємства дає змогу дочірньому підприємству при наявності збитку уникнути зайвих витрат та підвищити рівень прибутковості.

3.2 Використання методів прискореної амортизації з метою оптимізації податку на прибуток підприємства

Одним із найважливіших елементів внутрішнього податкового планування організації є вибір облікової політики підприємства, яка розробляється і приймається один раз на фінансовий рік. Цей документ підтверджує обґрунтованість та законність того чи іншого тлумачення нормативних правових актів і дій стосовно ведення бухгалтерського обліку.

Одним з тривіальних і часто використовуваних методів податкової оптимізації є   зниження оподатковуваного прибутку за рахунок застосування прискореної амортизації та / або переоцінки основних засобів.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 7 «Основні засоби» визначає амортизацію як систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Іншими словами, амортизація – це процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію) [51].

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації [64]. Відповідно до статті 145.1 Податкового Кодексу України основні засоби та інші необоротні активи, що амортизуються, поділяють на 16 груп. Кожна група активів має свій законодавчо встановлений розмір мінімального строку корисного використання, який коливається від 1 до 20 років. На практиці при надходженні основних засобів буває важко або неможливо визначити їх ліквідаційну вартість. У такому випадку або, коли ліквідаційна вартість об’єкта становить несуттєву суму, зазвичай вважають, що ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює нулю [74].

Метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання, і обов’язково має бути зафіксованим в наказі про облікову політику.

Відповідно до П(С)БО 7 розрізняють такі методи амортизації основних засобів, як:  • прямолінійний;

  • зменшення залишкової вартості;

  • прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

  • кумулятивний;

  • виробничий [6].

До прискорених методів амортизації відноситься метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод. Суть їх полягає в тому, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують амортизаційні суми, нараховані наприкінці строку служби об’єкта. Використовуючи ці методи, виходять із того, що багато видів основних засобів виробничого призначення діють більш ефективно, поки вони ще нові і мають високу продуктивність. Згодом витрати на ремонти збільшуються і наприкінці строку експлуатації об’єкта є набагато вищими, ніж на початку. Це призводить до того, що загальна сума витрат на ремонт і амортизаційні відрахування залишаються практично постійними протягом ряду років. У результаті корисність об’єктів основних засобів залишається однаковою протягом багатьох років.

Так як амортизація входить до групи валових витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування прибутку підприємства, то доцільно було б визначити найоптимальніший спосіб нарахування амортизації підприємством для зменшення податкових виплат.

У зв’язку з тим, що ДП «Шпат» на початку 2011 року уклало угоду купівлі-продажу з компанією Construction Machinery Ltd (CML) на придбання навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC загальною сумою 2,1 млн. грн., загальні витрати підприємства збільшилися. Також підприємство придбало ще один екскаватор марки LS 360 LC на початку 2013 року вартістю 1,3 млн. грн. для розробки нового родовища лужних каолінів, що також привело до збільшення затрат. Придбана техніка відноситься до 5 групи основних засобів з мінімально допустимим строком корисного використання 5 років. Тому, для визначення оптимального обсягу амортизаційних відрахувань, розрахуємо амортизацію на нововведені основні засоби різними способами.

Так як ДП «Шпат» для розрахунку амортизації основних засобів використовує прямолінійний метод, то доцільно буде провести розрахунки суми амортизації нововведених основних засобів саме цим методом для подальшого аналізу.

Суть прямолінійного методу полягає в тому, що річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Даний метод нарахування амортизації застосовується для тих об’єктів основних засобів, які протягом всього строку експлуатації виконують приблизно постійний обсяг робіт [1]. Розрахунок суми амортизації наведений у формулі 3.3.
(3.3)

де ПВ – первісна вартість об’єкта основних засобів;

ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів;

Т – строк корисного використання об’єкта основних засобів.


Розрахуємо річну суму амортизації, враховуючи, що ліквідаційна вартість нововведених основних засобів складає 75 000 грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC, введених в експлуатацію в 2011 році за прямолінійним методом наведений у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Розрахунок амортизації прямолінійним методом для навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC за період 2011˗2015 рр., грн.Рік

Залишкова вартість на початок періоду

Річна сума амортизації

Сума амортизації за місяць

Залишкова вартість на кінець періоду

2011

2100000

405000

33750

1695000

2012

1695000

405000

33750

1290000

2013

1290000

405000

33750

885000

2014

885000

405000

33750

480000

2015

480000

405000

33750

75000

Наступним методом розрахунку амортизації є метод зменшення залишкової вартості. За цим методом  річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Сума амортизаційних відрахувань за останній рік експлуатації об’єкта визначається як різниця між залишковою вартістю об’єкта на початок останнього року експлуатації та його ліквідаційною вартістю.

Розрахунок річної суми амортизації за даним методом наведений у формулі 3.4.

(3.4)
де ЗВ – залишкова вартість;

НА – річна норма амортизації.


Річна норма амортизації розраховується за формулою 3.5.
(3.5)
Розрахуємо річну норму амортизації.
0,49
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань наведений у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Розрахунок амортизації методом зменшення залишкової вартості для навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC за період 2011˗2015 рр., грн.Рік

Залишкова вартість на початок періоду

Річна сума амортизації

Сума амортизації за місяць

Залишкова вартість на кінець періоду

2011

2100000

1021581

85132

1078419

2012

1078419

524615

43718

553804

2013

553804

269407

22451

284397

2014

284397

138350

11529

146047

2015

146047

71047

5921

75000

Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає, що при використанні методу прискореної амортизації ліквідаційна вартість об’єкта не враховується. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Цей метод застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби).

Розрахунок амортизаційних відрахувань наведений у формулі 3.6:
(3.6)
Річна норма амортизації визначається діленням 100 % на кількість років корисного використання об’єкта основних засобів.

У нашому випадку річна норма амортизації транспортних засобів складає:


%
Розрахунок амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості наведений у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Розрахунок амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості для навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC за період 2011˗2015 рр., грн.Рік

Залишкова вартість на початок періоду

Річна сума амортизації

Сума амортизації за місяць

Залишкова вартість на кінець періоду

2011

2100000

840000

70000

1260000

2012

1260000

504000

42000

756000

2013

756000

302400

25200

453600

2014

453600

181440

15120

272160

2015

272160

197160

16430

75000

Наступний метод розрахунку амортизації кумулятивний. Цей метод ще називають методом списання вартості за сумою чисел років. Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. Розрахунок амортизаційних відрахувань наведений у формулі 3.7:
(3.7)
де К  – кумулятивний коефіцієнт, який розраховується за формулою 3.8:
(3.8)
де     – число років, що залишається до кінця строку корисного використання об’єкта;

 – сума числа років корисного використання об’єкта основних засобів.
У нашому випадку нововведені основні засоби відносяться до п’ятої групи основних засобів зі строком корисного використання об’єкта 5 років, тоді даний показник буде дорівнювати:

Розрахунок річних амортизаційних відрахувань за нарахуванням амортизації на нововведені основні засоби кумулятивним методом наведений у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Розрахунок амортизації кумулятивним методом для навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC за період 2011˗2015 рр., грн.Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість на кінець періоду

2011

5/15 2025000

675000

675000

1425000

2012

4/15 2025000

540000

1215000

885000

2013

3/15 2025000

405000

1620000

480000

2014

2/15 2025000

270000

1890000

210000

2015

1/15 2025000

135000

2025000

75000

Перевагами даного методу є те, що у перші роки, коли інтенсивність використання об’єкта основних засобів максимальна, амортизується більша частина його вартості. Також у перші роки накопичуються грошові кошти для заміни об’єкта основних засобів, що амортизується.

Проведемо розрахунки амортизаційних відрахувань різними способами нарахування амортизації для екскаватора марки LS 360 LC. Даний об’єкт основних засобів також відноситься до 5 групи з мінімально допустимим строком корисного використання 5 років (додаток Р, таблиця Р.1, таблиця Р.2).

Порівняємо амортизаційні відрахування нововведених основних засобів, розрахованих різними методами нарахування амортизації.

Таблиця 3.8 – порівняння методів нарахування амортизації для навантажувача марки JCB 456 ZX та екскаватора марки LS 330 LC за період 2011˗2015 рр., грн.Рік

Метод нарахування амортизації

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Прискорене зменшення залишкової вартості

Кумулятивний

2011

405000

1021581

840000

675000

2012

405000

524615

504000

540000

2013

405000

269407

302400

405000

2014

405000

138350

181440

270000

2015

405000

71047

197160

135000


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал