Опис навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»Скачати 425.64 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір425.64 Kb.
1   2   3   4
4. Який вибір є моральним
1 Вибір доступний лише розумній істоті, здатній міркувати про цінності
2 Вибір, що існує незалежно від суб`єктивних уявлень
3 Коли людина діє так, як хочуть навколишні
4 Вибір, який необхідно теоретично уявити, а іноді спланувати, як варто діяти в окремих можливих випадках
5. Юридична деонтологія – це … -
(у бланку відповідей надати відповідь)
6. Що виступає критерієм моральних
норм:
1 Категорії етики
2 Ідеали, чесноти в класичних творах
3 Культурний спадок
4 Межа між дозволом та забороною
7. Етична культура юриста – це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
8. Зміст юридичної науки складають:
1 Наукові юридичні конструкції
2 Державно-правові знання
3 Соціально-правова характеристика
4 Права та обов`язки суб`єктів права
9. Мораль і право у співвідношенні
1 антиподи
2 Взаємовиключні протилежності
3 Взаємопов`язані явища, впливають одне на одного
4 Вирішують проблему реалізації правових норм і вимог
10. Моральний критерій в
кримінальному законі зазвичай
виражається у формі
1 санкції
2 заборони
3 попередження
4 має різноманітне вираження
11. Категорії етики – це:
1 Категорії справедливості
2 Теоретичні конструкції, які відображають найбільш суттєві елементи моралі
3 Елементи моралі людини встановлені кодексом моралі
4 Людські чесноти, які протистоять людським порокам
12. Діяльність є юридичною
1 Коли її основу складають дії, які являють собою позиції, доводи закладені в праві
2 Проявляється в діях ціленаправлених, спрямованих, мотивованих
3 Коли діяльність проводиться по прийнятим методикам з дотриманням вимог процесу, з прийняттям остаточного рішення
4 Коли діяльність визначена кількісними та якісними параметрами, конкретизована по категоріям дій
(проваджень) та іншими ознаками
13. … - це правило поведінки, що
склалося внаслідок фактичного
його застосування протягом тривалого

часу, ніде в офіційних документах не
записане, але визнане державою
1 Нормативно-правовий акт
2 Судовий прецедент
3 Адміністративний прецедент
4 Правовий звичай
14. Методи юридичної деонтології
1 етичний
2 інформаційний
3 законності
4 історико-політичний
15. До завдань (функцій) юриста
належать:
1 Взаємодія з державними органами, організація роботи з контрагентами
2 Інформаційно-аналітична робота
3 Правове забезпечення управлінських рішень та локальна нормотворчість
4 Всі відповіді вірні
16. Моральна відповідальність - це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
17. Загальність норм моралі і права
полягає в наступному:
1
Діють в єдиному просторі соціальних зв`язків, мають загальну ціль – порядок в суспільстві, являються правилами поведінки загального характеру
2 Виражають волю та інтереси всіх громадян
3 Мають єдине функціональне призначення, єдину духовну природу
4 Закріплюються в довільному порядку
18.
До
загальнонаукових
методів
належать методи:
1 Тотожності, несуперечності, виключення третього, достатньої підстави
2 Порівняльний, системний, біхевіористичний, синергетичний, структурний, емпіричних досліджень
3 Конкретно-соціологічний, математичний, статистичний
4 Масових спостережень, групування, узагальнюючих показників, теоретико- юридичний
19. Назвіть альтернативні способи
вирішення юридичного конфлікту
1 Компроміс
2 Претензійний порядок
3 Третейська процедура
4 Медіація
20. Як цілісне нормативне утворення
галузь права включає:
1 Норми, які регулюють певні суспільні відносини, методологію, процесуальні вимоги
2 Наукові досягнення спеціалістів галузі, нормативний матеріал, правозастосовчу практику
3 Теоретичні підходи, перелік основних проблем, погляди відомих спеціалістів, генезу, порівняльний аналіз та міжнародну специфіку регулювання, нормативну базу, прогноз розвитку
4 Галузеві норми, документи для гармонізації законодавства з законодавством ЄС
21. Публічно-правові дії в професійній
юридичній діяльності - це
1 Здійснення приписів та рекомендацій відповідного адміністративного органу
2 Функція обвинувачення, здійснення адміністративних та безпосередньо примусових заходів, в силу повноважень або пов`язані з вирішенням спорів
3 Захист від обвинувачення в скоєнні правопорушення, надання правових послуг
4 Юридичні послуги, в силу процесуального або іншого правового положення
22. Об`єктами юридичної діяльності
1 Юридичні явища
2 Результати дій людей
3 Дії юристів спрямованих на досягнення певних цілей
4 Опосередковані правом дії людей та результати їхніх дій
23. Нормативність –це…
1 Властивість моралі та права, яка дозволяє регулювати поведінку людей
2 Один із аспектів вивчення соціальних явищ, форма моральності
3 Об`єкт морального регулювання
4 Спосіб морального регулювання
24. Регулювання суспільних відносин,
яке по суті не являється правовим:
1 Здійснюється на основі норм моралі, традицій, корпоративних норм
2 Здійснюється на основі внутрішніх державних та міжнародних правових актів
3 Здійснюється на підставі статутних норм та корпоративних кодексів
4 Здійснюється на основі природжених
психологічних якостей юриста
25. Предметом галузевих юридичних
наук є:
1 Знання про загальні закономірності виникнення, функціонування держави і права
2 Процес виникнення і розвитку держави
і права
3 Дані неюридичних наук для розв`язання юридичних проблем
4 Знання окремих галузей права
26. Правосвідомість – це…
1 Знання права, як ідеологічний елемент права
2 Емоції про право, психологічний елемент права
3 Знання права, психічні почуття про
існуче чи бажане право
4 Знання юридичних теорій, законодавства, дотримання законодавства, вміння і навички його реалізувати
27. До засобів соціального регулювання
належать
1 Надання права робити будь-що, що не заподіює шкоди
2 Покладення обов`язку виконувати певні дії
3 Заборона виконувати певні дії
4 Наявність негативних засобів соціального впливу за порушення заборони та невиконання обов`язку
28. Зв`язок теорії права з іншими
галузевими юридичними дисциплінами
проявляється
1 В розробці правових понять і категорій
2 В розробці напрямків та засобів вдосконалення права по усіх напрямах
3 В працях науковців та судової практики різних категорій справ
4 В знаннях про закономірні зв`язки явищ об`єктивного світу та соціальної діяльності особи
29. Система принципів і методів,
за допомогою яких вивчається
державно-правова діяльність, засіб
одержання юридичних знань
1 Принципи юридичних наук
2 Методологія юридичних наук
3 Теорія держави і права
4 Деонтологія
30.
Принцип
верховенства
права
полягає в тому, що
1 Всі суспільні відносини повинні бути врегульовані актами законодавства
2 Людина, її права та свободи визначаються найвищими цінностями і визначають зміст і спрямованість діяльності держави
3 Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні правопорушення
4 Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи у розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону
Форма № Н – 5.05

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ
ОКР «Бакалавр»
Спеціальність: 081 «Право»
Семестр 1 Курс 1
Дисципліна: Юридична деонтологія
Варіант № 2
1.Дисциплінарна відповідальність - це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
2. Афект -це:
1 Стійкий і глибокий негативний емоційний стан в зв’язку зі зривом стратегічних планів, пов’язаний з дезорганізацією психічних процесів
2 Емоційний вибух в умовах дефіциту
інформації, яка необхідна для адекватної поведінки, пов’язаний з порушеннями вольової регуляції дій особи
3 Сильне нервово-психічне збудження, яке проявляється у тимчасовій дезорганізації мислення
4 Порушення ясності мислення та часткове порушення пам’яті
3.Визначте корпоративні деонтологічні
акти:
1 Постанова КМУ «Про затвердження порядку оплати праці адвокатів по наданню громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави»
2 Рішення Конституційного суду
України «з питань безкоштовної правової допомоги»
3 Указ Президента «Про деякі міри щодо підвищення рівня роботи адвокатури»
4 Рішення Вищої КДК з результатів скарг на місцеві Кваліфікаційно- дисциплінарні комісії
4. За вчинений дисциплінарний
проступок до юристів застосовують
наступні дисциплінарні стягнення
1 Попередження, догана, звільнення з посади
2 Пониження кваліфікаційного класу, зупинення або анулювання ліцензії
3 Догану та звільнення з посади
4 Позбавлення свідоцтва на право зайняття приватною юридичною діяльністю
5.
Освітньо-професійна
програма
підготовки – це …
(у бланку відповідей надати відповідь)
6. Судовий етикет - це…
1 Поведінка, основним регулятором якої
є етичні норми, винесені на законодавчий рівень
2 Порядок відносин між сторонами у судовому провадженні
3 Врегульована деонтологічними та процесуальними нормами поведінка учасників судового процесу
4 Правоетичні норми, що регулюють атрибутику судочинства, форми зовнішнього прояву взаємин між професійними учасниками судового процесу, між судом і особами, що беруть участь у справі, що слугують авторитетом суду для судочинства вцілому
7. Правова кваліфікація– це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
8. Професіограма судді включає:
1 Знання державної та регіональної мови, загальної і спеціальної культури письмової мови, знання інструкції з діловодства, відповідальність за прийняте рішення
2 Сила волі, зібраність, добросовісність, цілеспрямованість, наполегливість в прийнятті рішення
3 Аналітичний ум, швидкість реакції, прогнозування, емоційна стійкість, якості лідера
4 Переконливість і ясність аргументації, уміння виділяти головне від другорядного
9. Способами регламентації професійної
поведінки юристів є:
1 Охорона та регулювання
2 Заборона та приписи ситуаційної поведінки
3 Попередження, стягнення, інструкції
4 Інструкції, деонтологічні кодекси, нормативні акти
10. Основними інструментами в роботі

слідчого є:
1 Кримінально-процесуальний кодекс, криміналістичні знання і прийоми
2 Моральні принципи у співвідношенні з тактичними прийомами і етичними вимогами при розкритті злочинів та досудовому слідстві
3 Криміналістичні тактичні методи та прийоми, які складають основу спеціальних професійних знань
4 Етичні категорії, але в інтересах слідства можливо прикриття незначних відхилень від норми поведінки
11.Структуру психічних якостей особи
складають:
1 Синтез необхідності, інтересів, поглядів, ідей, мотивів діяльності
2 Темперамент, здібності, направленість та мотиви діяльності, характер
3 Психічні процеси, психічний стан, психічні якості
4 Інтелект, емоції, воля
12. Екологічна культура юриста:
1 Можливість задовольняти потреби в користуванні довкіллям як природним місцем проживання, яка охороняється державою
2 Екологічні знання, уміння, навички, які надають можливість реалізувати права та обов’язки в екологічній сфері направлені на захист навколишнього середовища
3 Формальні обов’язки стосовно збереження навколишнього середовища та природокористування визначені нормативними актами
4 Системна екополітика України, знаннями якої повинен володіти кожний юрист
13. Соціальні відхилення у юристів –
це…
1 Професіональні деформації
2 Правопорушення
3 Неправомірні діяння
4 Стійке порушення ціннісних орієнтацій
14. Професійна репутація – це…
1 Посада та статус, гарантоване положення в суспільстві
2 Положення офіційно визнане в ієрархії професійної структури
3 Неофіційна позиція юриста, результат професійної праці
4 Соціальне та матеріальне положення юриста
15. Термін «законодавство» в основному
значенні:
1 Об’єктивно зумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права
2 Сукупність нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелом певної галузі права
3 Сукупність норм права, які містяться в усіх джерелах (формах) права, що діють у державі
4 Акти законодавства та міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
16. Метод наукового пізнання- це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
17. Правова статистика надає
1 Базові поняття кримінологічної статистики
2 Поняття використання математичних методів в юридичних дослідженнях
3 Поняття контент-аналізу, що дозволяє дати інтерпретацію змісту інформації через кількісні показники
4 Поняття застосування логіко- аналітичного аналізу до текстових явищ
18.
Нотаріальна
діяльність
припиняється у випадках:
1 З досягненням 60-річного віку
2 Притягнення до адміністративної відповідальності
3 Внаслідок зупинення юридичних повноважень
4 Внаслідок стану здоров’я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяльності
19. Соціальне призначення та роль
юридичної діяльності в суспільстві
розкривається через:
1 принципи
2 функції
3 завдання
4 мету
20. Окремі види юридичної діяльності
1 Адвокатська, оперативно-розшукова, слідча
2 Правова кібернетика, судова статистика, трасологія

3 Правозастосування, тлумачення, правотворчість
4 Правова свідомість, правове регулювання, логіка
21. Судове рішення, в якому суд
вирішує питання кримінального
правосуддя, викладається у формі:
1 постанови
2 вироку
3 ухвали
4 рішення
22.Контроль за діяльністю міліції
здійснюють:
1 Генеральний прокурор і підлеглі йому прокурори
2 Кабінет Міністрів України, Міністр
Внутрішніх справ, Ради народних депутатів
3 Начальники відповідних відділів
4 Міністерство Внутрішніх справ
України
23. Документ –це…
1 Джерело та носій інформації з вмістом конкретних вказівок
2 Засіб фіксації інформації, засіб засвідчення, доведення певних фактів
3 Засіб удосконалення діяльності будь- якого підприємства
4 Правовий акт, створений органами державного управління для встановлення правил організації спеціальних сторін діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб
24. Суть правоохоронної діяльності
полягає:
1 Забезпеченні умов реалізації права
2 Охороні та захисту прав і інтересів людини і громадянина
3 Дотриманні принципів права в діяльності
4 Служінні суспільству і державі
25. Гарантією конституційного
принципу незалежності суддів і
підпорядкуванню їх лише закону є:
1 Можливість головуючого письмово викласти свою окрему думку, щодо рішення
2 Таємниця нарадчої кімнати
3 Повнота свободи та волевиявлення
4 Можливість застосування заходів охорони суддів в разі необхідності
26. Зміст рішення суду складає:
1 Час і місце ухвалення, узагальнені позиції сторін, встановлені обставини та висновок суду щодо розподілу судових витрат
2 Вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частина
3 Предмет спору, позиції сторін, очевидний висновок суду
4 Результат вирішення юридичної справи
і підсумок застовування норм права
27. Реалізація принципу гласності
судового розгляду полягає в:
1 Можливості безперешкодно здійснювати фото і відео зйомку судового процесу
2 Усності і відкритості розгляду справ
3 Фіксації судового процесу та можливості розголошення будь-якої
інформації отриманої під час судового слідства
4 Отримання особою інформації про час і місце судового розгляду справи відносно неї
28. Назвіть альтернативні способи
вирішення юридичного конфлікту
1 Компроміс
2 Претензійний порядок
3 Третейська процедура
4 Медіація
29. Медіація – це..
(у бланку відповідей надати відповідь)
30. В перекладі з латинської «advocatio»
означає:
1 Захищаю
2 Закликати до допомоги
3 Призивати на допомогу
4 Лінія захисту

Форма № Н – 5.05

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ

ОС «Бакалавр»
Спеціальність: 081 « Право»
Семестр 1 Курс 1
Дисципліна: Юридична деонтологія
Варіант № 3
1.Деформація професійної свідомості -
це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
2. Обвинувальна промова прокурора з
точки зору етики повинна містити:
1 Викладення фактичних обставин справи в порядку хронології, як вони встановлені слідством
2 Характеристику особливостей справи, яка розглядається
3 Характеристику особи підсудного та його особистих якостей з посиланням лише на доведенні факти
4 Юридичну оцінку у співвідношенні з нормами застосованого закону
3. До загальних методів юридичної
науки відносять:
1 Методи, які характеризують філософську основу пізнання
2 Методи, які конкретизують всезагальні методи стосовно юридичних наук
3 Методи, які використовуються конкретними юридичними науками
4 Базові засади на яких формуються та здобуваються юридичні знання
4. Основні структури вищого
юридичного закладу третього і
четвертого рівня акредитації
включають:
1 Відділення
2 Інститути, факультети, кафедри, курси
3 Факультети, кафедри, відділення
4 Філія, кафедра, науково-виробничий центр, предметна комісія, наукова рада
5. Освітній ступінь вищої освіти – це …
(у бланку відповідей надати відповідь)
6. Медіація - це…
1 Переговори з участю нейтрального посередника
2 Третейська процедура
3 Добровільна судова процедура з винесенням формального рішення
4 Визначення винності особи за обопільною згодою сторін
7. Доказування– це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
8. Принцип обґрунтованості наукового
пізнання полягає в наступному::
1 Досліджуванні реальних державно- правових явищ повинні відображатись в науці такими, які вони є в дійсності
2 На пізнання впливають ідеологічні погляди особи, яка пізнає цю дійсність
3 Наукові висновки повинні базуватись на точно встановлених фактах, підтверджених точними аргументами
4 Теза співпадає з антитезою
9. Культура - це:
1 Історичне явище, ступінь досконалості людських досягнень в певній галузі
2 Сукупність цінностей створених і створюваних людством, а також усіх видів перетворювальної діяльності за допомогою яких ці цінності формуються
3 Оволодіння людством, силами природи та рівнем розвитку кожної окремої особи
4 Розуміння правил зовнішньої гармонії
10. Норми, які регулюють поведінку
людей, виходячи з уявлень про
прекрасне і потворне в діях людей:
1 Етичні норми
2 Естетичні норми
3 Релігійні норми
4 Моральні норми
11. Економічна культура юриста -це :
1 Модель поведінки розрахована на особисте збагачення
2 Сприяння, перетворення тіньової економіки в державну, захист національної валюти
3 Глибоке знання природних законів та уміння орієнтуватись в підприємницькій діяльності
4 Включенні факторів правового впливу на виробничі процеси та економіко- правове регулювання суспільних
відносин
12. Юридичні фактори соціальних
відхилень – це:
1 Відсутність стимулювання якості, погана організація роботи, порушення ціннісних орієнтацій певної групи населення
2 Недостатній рівень правової, етичної, політичної та естетичної культури
3 Слабкий контроль відповідних державних органів, погана кадрова політика, недостатні заходи підвищення кваліфікації
4 Неврегульованість або нечітка урегульованість суспільних відносин, невизначена компетенція посадових осіб, особливо на видання підзаконних актів
13. В яких випадках застосовується
юридична відповідальність судді за
порушення етичних норм
1 За подання голови суду до дисциплінарного органу
2 Якщо етичні заборони точно співпадають з правовими
3 За порушення визначені та врегульовані нормами деонтологічного кодексу
4 Жодної вірної відповіді
14. Якості, характерні для нотаріуса…
1 Вмінні завойовувати авторитет у колективі, принциповості, уважності
2 Психологічна спостережливість, організаційні здібності, планування часу
3 Вміння завойовувати довіру, готовність виконати обов’язки попри всі перешкоди, акуратність, уважність
4 Аналітичне мислення, комунікативні якості, самостійність, вміння розглядати явища з різних точок зору
15. Заходами забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному
судочинстві є:
1 Нерозголошення відомостей про осіб, які взяті під захист, не включення до списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання
2 Знищення всіх офіційних даних про особу
3 Прослуховування телефонних розмов
4 Право вимагати від державних органів вжиття додаткових заходів безпеки
16. Адвокатська таємниця - це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
17. Принципи, якими повинен
керуватися юрист при представництві
інтересів суб`єктів права:
1 Конфіденційності та скритності
інформації, залежно від складності справи
2 Швидкості інформації, яка надається юристом її обмеження лише інтересами суб`єкта права, інформування про всі доцільні кроки, що дозволяють суб`єкту права прийняти правомірне рішення
3 Застосування всіх можливих науково- технічних досягнень не заборонених законодавством
4 Необхідності своєчасного попередження суб`єкта права щодо застосування тактики діяльності, яка може завдати шкоди або вплинути на
інших осіб
18.
Практична
робота
адвоката
складається з:
1 Інтерв`ю, консультування
2 Формування концепцій, розробки тактики, реалізація правової позиції
3 Психологічного контакту, реалізації ораторського мистецтва
4 Аналізу причин та мотивів злочину, подання доказів, підготовки юридичних документів
19. Метод наукового пізнання, який
теоретично об`єднує частини явища у
ціле:
1 Дедукція
2 Індукція
3 Синтез
4 Аналіз
20. Початковим етапом правового
аналізу матеріалів справи є:
1 Знайомства з суб`єктом права та складення його психологічної характеристики
2 Визначення ключових слів та галузі права
3 Визначення проблеми, що потребує визначення
4 Усвідомлення природи проблеми та пошук додаткової інформації
21. Конкретизація правової норми - це:
1 Точне предметне визначення вираження, деталізація
2 Інтелектуальна діяльність по
з`ясуванню змісту норми
3 Визначення її як одиницю елементного складу поточної судової практики
4 Викладення висновків, яких дійшов
інтерпретатор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал