Опис навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»Скачати 425.64 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір425.64 Kb.
  1   2   3   4


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Юридична деонтологія»
Освітній ступінь
«Бакалавр»
Галузь знань
08 «Право»
Спеціальність
081 «Право»
Спеціалізація
-
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Нормативна / вибіркова
Загальна кількість годин
90
Кількість кредитів
3
Кількість змістових модулів
3
Курсовий проект (робота) за наявності
-
Форма контролю залік
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Рік підготовки (курс)
1-й
1-й
Семестр
2-й
1 - 2
Лекційні заняття
15 год.
2 год.
Практичні семінарські заняття
30 год.

4 год.
Лабораторні заняття
-
-
Самостійна робота
45 год.

84 год.
Індивідуальні завдання
-
-
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання
1 год./ 1 год.


Мета та завдання навчальної дисципліни
Запропонована програма з ―Юридичної деонтології‖ має на меті ознайомити студентів зі специфікою професійної діяльності юриста, розкрити деонтологічні вимоги, які висуваються до спеціаліста, показати шляхи удосконалення і розвитку його особистості.
Особлива увага приділяється розгляду моральних проблем, які виникають у правоохоронній діяльності в процесі здійснення правосуддя й адвокатської практики, а також норми-вимоги поведінки юристів у різних сферах соціальної діяльності.
Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни.
Дисципліна передбачає вивчення 8 тем, які складають основу курсу, після опанування якими студенти повинні:
Знати
- суть етичних категорій;
- головні етичні категорії, закріплені у міжнародному та національному законодавстві;
- деонтологічні засади здійснення окремих видів юридичної діяльності.
Уміти
- відмежовувати різні види юридичної діяльності та практики;
- складати професіограми основних юридичних професій;
- застосувати на практиці головні вимоги професійної культури та юридичного етикету.
1.1.

Дисципліни, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни.
Для того, щоб краще зрозуміти римське право, студенти повинні добре засвоїти розділи таких дисциплін:
-
„Теорія держави і права‖. Розділи: юридична діяльність, юридична практика, застосування права;
-
„Історія держави і права зарубіжних країн‖. Розділи: історія становлення та розвитку суду присяжних у зарубіжних країнах;
-
„Історія держави і права України‖. Розділи: судова реформа 1864 р., історія суду присяжних;
„Судові та правоохоронні органи‖. Розділи: суд, адвокатура, прокуратура,
Міністерство юстиції.
1.2.

Дисципліни, вивченню яких передує курс
Цей предмет допоможе студентам засвоїти найважливіші, ключові питання таких навчальних дисциплін, як:
-
„Адвокатура України‖. Розділи: адвокатська етика, адвокатський етикет, адвокатська таємниця;
-
„Історія вчень про державу і право‖. Розділи: Є. Бентам (праця „Деонтологія‖);
-
„Кримінальний процес‖. Розділи: докази і доказування, принципи кримінального процесу;
-
„Порівняльне правознавство‖. Розділи: правові системи романо-германського
(континентального) типу правової системи.

Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1.
Етика, професійна етика, юридична деонтологія та їх значення для
юридичної практики
Тема лекційного заняття 1. Поняття етики, професійної етики та юридичної
етики.
Поняття і структура етики, професійної етики, та юридичної етики. Завдання етики, мета її вивчення, функції, методологія, значення як науки.
Мораль. Структура моралі. Моральні норми. Місце моральних норм в системі соціальних норм. Особливості моралі, її основні ознаки. Функції моралі. Склад моралі: моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність. Поведінка людини. Моральні принципи. Загальні принципи моралі. Формальні відносини моралі. Моральні ідеали.
Моральні критерії. Цінності. Ціннісні орієнтації і оцінки. Етичні рівні вивчення моралі.
Завдання моралі. Мораль і право. Співвідношення між нормами моралі і нормами права з позиції єдності, різниці, взаємодії і протидії. Категорії етики. Добро і зло. Доброчинність.
Благо. Справедливість. Обов’язок. Совість. Відповідальність, честь і чуйність. Гуманізм як етичний принцип. Особистість у системі етичних категорій. Свобода і необхідність. Свобода вибору. Цілі і засоби. Моральна відповідальність. Сенс життя і поняття щастя.
Поняття і предмет етики права. Суб’єкт етики права. Історичні типи людини та їх відображення в етиці та праві. Астральний суб’єкт, родовий суб’єкт, соціальний суб’єкт, тілесно-раціональний суб’єкт.
Поняття джерел етики права. Суб’єкт етики права. Звичай. Міф і міфологія. Релігія як джерело правової етики. Природниче право. Римське право як моральна цінність. Позитивне право. Живе право. Наука. Соціально-культурні процеси.
Поняття професійної етики. Підстави виділення професійної етики в окрему галузь етичної науки. Співвідношення професійної етики із загальною теорією моралі.
Поняття юридичної етики. Суб’єкт юридичної етики і його відмінність від суб’єкта правової етики. Особливості професії юриста.

Тема лекційного заняття 2. Юридична деонтологія: поняття, предмет та місце в
системі правознавства
Поняття юридичної деонтології. Мета і завдання, функції, принципи і значення юридичної деонтології як науки. Методологія викладу юридичної деонтології.
Співвідношення юридичної деонтології з етикою, професійною етикою та юридичною етикою. Місце юридичної деонтології в системі етики та інших гуманітарних наук.
Деонтологічні норми: поняття, головні ознаки. Особливості деонтологічних норм.
Місце деонтологічних норм у системі правових та інших соціальних норм. Джерела деонтологічних норм. Міжнародні та внутрішньодержавні документи про стандарти юридичної професії. Нормативно-правові акти національного законодавства, які вміщують нормативні приписи деонтологічного характеру.
Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Мета, завдання, значення та роль юридичної деонтології у підготовці юристів. Взаємозв’язок і співвідношення юридичної деонтології з іншими навчальними дисциплінами. Структура курсу.


Модуль 2. Поняття юридичної професії та юридичної практики. Моральні
основи здійснення юридичної діяльності
Тема лекційного заняття 3. Місце юридичної професії у сучасному суспільстві
Професія юриста. Загальні ознаки професії юриста. Професіоналізм. Компетентність як показник професійної майстерності юриста. Кваліфікаційна атестація юриста як правова вимога визначення його професіоналізму. Юридична відповідальність: поняття та види.
Кваліфікація юриста. Якісні характеристики юриста, які визначають рівень його кваліфікації.
Престиж юридичної професії. Шляхи впливу правової політики держави на зростання престижу юридичної професії. Відповідність діяльності юриста професійним стандартам та деонтологічним нормативам.
Місце юридичної професії у сучасному суспільстві. Призначення юридичної роботи в забезпеченні соціальної структури держави. Сфери використання праці юриста.
Правова форма діяльності держави. Суб’єкти формування правової політики держави.
Роль Міністерства юстиції України та його органів у формуванні та забезпеченні правової політики української держави.
Кадрова політика держави в сфері юридичної практики: поняття, основні напрями, шляхи вирішення кадрових проблем.
Тема лекційного заняття 4. Поняття юридичної практики
Поняття юридичної практики. Співвідношення юридичної практики з юридичною освітою та юридичної наукою.
Основні види юридичної практики. Практика загального суду. Практика господарського суду. Оперативно-розшукова практика. Слідча практика. Практика прокурорського нагляду. Адвокатська практика. Нотаріальна практика. Практика юридичної служби. Практика юридичної служби. Практика державної виконавчої служби. Приватна юридична практика.
Тема лекційного заняття 5.Моральні основи здійснення юридичної діяльності
Моральні засади кримінально - процесуального доказування. Встановлення істини по кримінальній справі як моральна мета доказування. Презумпція невинності і обов’язок доказування в моральному аспекті. Моральне значення оцінки доказів за внутрішнім переконанням. Етичні засади використання окремих видів доказів.
Моральні засади законодавства про правосуддя. Судова етика, її зміст і значення.
Моральні вимоги до здійснення судової влади. Етичний зміст вироку та інших рішень суду.
Моральні засади здійснення адвокатської практики. Етичні засади законодавства, що стосується діяльності адвокатури. Етичні права та обов’язки адвоката. Честь і гідність адвокатської професії.
Моральні засади нотаріальної практики. Етичні засади законодавства, що стосується діяльності нотаріату. Етичні права та обов’язки нотаріуса.
М
одуль 3. Деонтологічні основи здійснення юридичної діяльності.
Професіограми юридичних професій, професійна культура юриста та
юридичний етикет.
Тема лекційного заняття 6. Деонтологічні основи здійснення юридичної діяльності
Моральні засади законодавства про правоохоронну діяльність. Моральний зміст конституційних норм про правоохоронну діяльність. Етичні принципи і норми матеріального права. Етичний зміст кримінально-процесуального законодавства. Правові та моральні
відносини у кримінальному процесі. Співвідношення мети і засобів у кримінальному процесі.
Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури і МВС. Дисциплінарні стягнення, які накладаються кваліфікаційними комісіями в органах прокуратури та атестаційними комісіями в МВС. Роль
Вищої Ради юстиції України як вищий незалежний контрольно-наглядовий орган за дисциплінарною стороною діяльності суддів.
Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників адвокатури. Дисциплінарні стягнення, які можуть застосовуватися до адвоката.
Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників нотаріату. Дисциплінарні стягнення, які можуть застосовуватися до нотаріусів.
Кваліфікаційні комісії нотаріату. Управління юстиції.
Тема лекційного заняття 7.Професіограми юридичних професій
Поняття професіограми. Психограма як складова частина професіограми юридичної професії. Головні аспекти (сторони) професійної діяльності юриста.
Професіограми окремих окремих юридичних професій: суддів загального і господарського судів, прокурора і його помічників, адвоката, нотаріуса, юрисконсульта, державного виконавця, слідчого, дізнавача, оперуповноваженого кримінального розшуку, оперуповноваженого по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, експерта – криміналіста, дільничного інспектора міліції, інспектора ДАІ.
Тема лекційного заняття 8.Професійна культура юриста та юридичний етикет
Поняття професійної культури. Принципи, методи і функції професійної культури.
Головні напрями формування і розвитку професійної культури юриста. Єдність законності та професійної культури. Об’єктивні та суб’єктивні чинники професійної культури.
Прикладні аспекти професійної культури юриста. Механізм ведення спору, бесіди і діалогу. Діяльність слідчого під час проведення допиту. Методика підготовки та проведення публічних виступів. Поняття етикету. Етикет службових відносин. Зовнішні форми етикету.


Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів
і тем
Кількість годин денна форма заочна форма тижні усього у тому числі усьог о у тому числі л п лаб
і
н д с.
р. л п лаб
ін д с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
12
1
3
14
Змістовий модуль 1.Етика, професійна етика, юридична деонтологія та їх значення для
юридичної практики
Тема 1.Поняття етики, професійної етики та юридичної етики.
1-2 15 2
2
-
-
11 15
-
-
-
-
15
Тема 2. Юридична деонтологія: поняття, предмет та місце в системі правознавства.
3-4 15 1
1
-
-
13 15 2
2
-
-
11
Разом за змістовим модулем 1

-
30 3
3
-
-
24 30
-
2
-
-
26
Змістовий модуль 2. Модуль 2. Поняття юридичної професії та юридичної практики.
Моральні основи здійснення юридичної діяльності
Тема 3. Місце юридичної професії у сучасному суспільстві
5-6 7
2 2
-
-
3 7
-
-
-
-
7
Тема 4.
Поняття юридичної практики
7-8 7
2 2
-
-
3 9
-
2
-
-
7
Тема 5. Моральні основи здійснення юридичної діяльності
9-10 8
2 2
-
-
4 7
-
-
-
-
7
Тема 6.Деонтологічні основи здійснення юридичної діяльності
11-12 8
2 2
-
-
4 7
-
-
-
-
7
Разом за змістовим модулем 2
-
30 8
8
-
-
14 30
-
2
-
-
28
Змістовий модуль 3.Деонтологічні основи здійснення юридичної діяльності. Професіограми
юридичних професій, професійна культура юриста та юридичний етикет.
Тема 7.
Професіограми юридичних професій
13-14 15 2
2
-
-
11 15
-
-
-
-
15
Тема 8. Професійна культура юриста та юридичний етикет
15 15 2
2
-
-
11 15
-
-
-
-
15
Разом за змістовим модулем 3

-
30 4
4
-
-
22 30
-
-
-
-
30
Усього годин
-
90 15 15
-
-
60 90 2
4
-
-
84


4.Теми практичних занять

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Поняття етики, професійної етики та юридичної етики.
2 2
Юридична деонтологія: поняття, предмет та місце в системі правознавства.
1 3
Місце юридичної професії у сучасному суспільстві
2 4
Поняття юридичної практики
2 5
Моральні основи здійснення юридичної діяльності
2 6
Деонтологічні основи здійснення юридичної діяльності
2 7
Професіограми юридичних професій
2 8
Професійна культура юриста та юридичний етикет
2
Разом
155.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ
1. Поняття і структура етики.
2. Завдання етики, мета її вивчення, функції, методологія, значення як науки.
3. Мораль як предмет етики. Поняття та головні ознаки моралі, її функції і склад (моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність).
4. Моральні норми. Співвідношення між нормами моралі і нормами права з позиції єдності, різниці, взаємодії і протидії.
5. Категорії етики (добро і зло, справедливість, обов’язок, відповідальність, честь і гідність, гуманізм, свобода і необхідність). Особистість у системі етичних категорій.
6. Поняття професійної етики. Співвідношення професійної етики із загальною теорією моралі.
7.Поняття юридичної етики. Особливості професії юриста.
8. Поняття та предмет юридичної деонтології.
9. Поняття і предмет етики црава.
10.Суб’єкт етики права.
11. Історичні типи людини та їх відображення в етиці та праві. Астральний суб’єкт, родовий суб’єкт, соціальний суб’єкт, тілесно-раціональний суб’єкт.
12.Поняття джерел етики права. Звичай. Міф і міфологія. Релігія як джерело цравової етики.
Природниче право; Римське право як моральна цінність. Позитивне право. Живе право. Наука.
Соціально-культурні: процеси.
13. Мета і завдання, функції, принципи і значення юридичної деонтології як науки.
14. Методологія викладу юридичної деонтології.
15. Співвідношення юридичної деонтології з етикою, професійною етикою та юридичною етикою.
16. Місце юридичної деонтології в системі етики та інших гуманітарних наук.
17. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Мета, завдання, значення та роль юридичної деонтології у підготовці юристів.
18. Взаємозв’язок і співвідношення юридичної деонтології з іншими навчальними дисциплінами.
19. Деонтологічні норми: поняття, головні ознаки, особливості.
20. Місце деонтологічних норм у системі правових та інших соціальних норм. Джерела деонтологічних норм.
21. Професія юриста. Загальні ознаки професії юриста.
22. Професіоналізм і компетентність як показники професійної майстерності юриста.

23. Кваліфікаційна атестація юриста як правова вимога визначення його професіоналізму.
24. Юридична спеціальність: поняття, види.
25. Кваліфікація юриста. Якісні характеристики юриста, які визначають рівень його кваліфікації.
26. Престиж юридичної професії. Шляхи впливу правової політики держави на зростання престижу юридичної професії.
27.Відповідність діяльності юриста професійним стандартам та деонтологічним нормативам.
28. Місце юридичної професії в сучасному суспільстві.
29. Призначення юридичної роботи в забезпеченні соціальної структури держави.
30. Правова форма діяльності держави: поняття, види, характеристика.
31. Правова політика держави. Пріоритети правової політики держави.
32. Суб’єкти формування правової політики держави. Роль Міністерства юстиції України та його органів у формуванні та забезпеченні правової політики української держави.
33.Кадрова політика держави в сфері юридичної практики: поняття, основні напрями, шляхи вирішення кадрових проблем.
34. Юридична освіта: поняття, завдання, значення. Система вищих юридичних закладів освіти в
Україні.
35. Загальна та специфічні вимоги, які висуваються до студентів-юристів.
36. Кваліфікаційний паспорт юриста спеціаліста.
37. Перепідготовка і підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
38. Підготовка наукових кадрів в галузі юриспруденції (магістратура, аспірантура, ад’юнктура, докторантура).
39. Система наукових юридичних установ в Україні.
40. Поняття юридичної практики. Співвідношення юридичної практики з юридичною освітою та юридичною наукою.
41. Основні види юридичної практики.
42. Практика загального суду.
43. Практика господарського суду.
44. Оперативно-розшукова практика.
45. Слідча практика.
46. Практика прокурорського нагляду.
47. Адвокатська практика.
48. Нотаріальна практика.
49. Практика юридичної служби.
50. Практика державної виконавчої служби.
51. Приватна юридична практика.
52. Поняття професіограми.
53. Моральні засади законодавства про правоохоронну діяльність.
54. Моральний зміст конституційних норм про правоохоронну діяльність.
55. Етичні принципи і норми матеріального права.
56. Етичний зміст кримінально-процесуального законодавства.
57. Правові та моральні відносини у кримінальному процесі.
58. Співвідношення мети і засобів у кримінальному процесі.
59. Моральні засади кримінально-процесуального доказування.
60. Встановлення істини по кримінальній справі як моральна мета доказування.
61. Презумпція невинності і обов’язок доказування в моральному аспекті.
62. Моральне значення оцінки доказів за внутрішнім переконанням.
63. Етичні засади використання окремих видів доказів.
64. Реалізація етичних норм у прокурорській і слідчій практиці.
65.Загальні моральні вимоги до діяльності прокурора і слідчого.
66. Етика проведення слідчих дій.
67. Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури і МВС.
68.Дисциплінарні стягнення, які накладаються кваліфікаційними комісіями в органах прокуратури та атестаційними комісіями в МВС.
69.Роль Вищої ради юстиції України у здійсненні контролю і нагляду за дисциплінарною стороною
діяльності прокурорів.
70. Моральні засади законодавства про правосуддя.
71.Судова етика, її зміст і значення. Моральні вимоги до здійснення судової влади.
72.Роль головуючого судді у забезпеченні морального характеру розгляду справи.
73. Етичний зміст вироку та інших рішень суду.
74. Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів.
75. Дисциплінарні стягнення, які накладаються кваліфікаційною комісією суддів.
76. Звільнення судді із займаної посади.
77.Вища рада юстиції України як вищий незалежний контрольно-наглядовий орган за дисциплінарною стороною діяльності суддів.
78. Моральні засади здійснення адвокатської практики.
79. Етичні засади законодавства, що стосується діяльності адвокатури.
80. Етичні права та обов’язки адвоката. Честь і гідність адвокатської професії.
81. Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників адвокатури.
82. Дисциплінарна палата кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури.
83. Дисциплінарні стягнення, які можуть застосовуватися до адвоката.
84. Моральні засади здійснення нотаріальної практики.
85. Етичні засади законодавства, що стосується діяльності нотаріату.
86. Етичні права та обов’язки нотаріуса.
87. Підстави та загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників нотаріату.
88. Дисциплінарні стягнення, які можуть застосовуватися до нотаріусів.
89. Кваліфікаційні комісії нотаріату. Управління юстиції.
90. Поняття професійної культури, її принципи, методи і функції.
91. Головні напрями формування і розвитку професійної культури юриста.
92. Єдність законності та професійної культури.
93. Об’єктивні та суб’єктивні чинники професійної культури.
94. Прикладні аспекти професійної культури юриста.
95. Механізм ведення спору, бесіди і діалогу.
96. Діяльність слідчого під час проведення допиту.
97. Методика підготовки та проведення публічних виступів.
98. Поняття етикету. Етикет службових відносин. Зовнішні форми етикету.КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ

Форма № Н – 5.05
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки (спеціальність)
Правознавство
Семестр 1 Курс 1
Дисципліна: Юридична деонтологія
Варіант № 1
1. Етика — це…
(у бланку відповідей надати відповідь)
2. Принцип незалежності суддів означає:
1 Підкорення лише закону
2 Неможливість перекладення відповідальності за невиконання службового обов`язку
3 Підкорення лише голові суду
4 Недоторканність та охорона особистого життя
3. Моральна поведінка юриста - це…
1 Техніка ділового спілкування в юридичній практиці
2 Об`єктивний показник його моральних якостей
3 Стійкі психологічні якості поведінки юриста
4 Етика ділового спілкування в юридичній практиці


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал