Опис навчальної дисципліниСкачати 178.42 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.01.2017
Розмір178.42 Kb.

2

3
1.

Опис
навчальної дисципліни
Найменування показників
↓↓↓
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів
3,0
Нормативна
Рік (роки) підготовки
3-й
4-й
Семестр(и)
6-й
7-й
Загальна кількість годин –
108
Галузь знань:
0306 Менеджмент і адміністрування
Напрям підготовки:
6.030601 «Менеджмент»
Лекції*:
15 год.
4 год.
Модулів – 1
Практичні, семінарські*:
30 год.
6 год.
Змістових модулів (ЗМ) – 2
Лабораторні*:
-
-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4
Індивідуальне
(науково-дослідне) завдання (ІЗ) – розрахунково-графічна робота
Фахове спрямування:
-
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Самостійна робота*:
63 год.
98 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічна робота
18 год.
18 год.
Вид контролю: залік залік
Примітка:
*
вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу.
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для денної форми навчання становить 41,7%, для заочної форми – 9,3%.

4
2.

Мета
та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою дисципліни є отримання студентами системних знань з об'єктивних закономірностей, умов, процесів
і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» є:
- розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;
- вивчення видів та форм ЗЕД підприємства;
- усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках;
- вивчення принципів укладання та виконання угод; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- специфіку механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в
Україні на сучасному етапі;
- нормативну базу щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств; вміти:
- застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
- враховувати специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; здійснювати процедури щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;
- застосовувати методи та способи визначення ефективності укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому;
- за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;
- використовувати основні положення міжнародних угод, до яких приєдналася
Україна;
- розраховувати показники ефективності зовнішньої торгівлі та інвестування;

5 мати компетентності:
- досліджувати механізм зовнішньоекономічних зв’язків;
- кваліфіковано оцінювати зміни в кон’юнктурі світового ринку та економічній політиці іноземних держав;
- приймати раціональні рішення у зовнішньоекономічній діяльності.
3.

Програма
навчальної дисципліни

Модуль
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Змістовий
модуль 1.1. Теоретичні основи ЗЕД

Тема
1.1.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв'язки.
Функції зовнішньоекономічної діяльності.
Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття
«зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об'єктів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість дисципліни, її структура і послідовність вивчення.
Тема
1.1.2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні.
Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/ імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники
інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв'язків країни. Платіжний баланс України, його структура та характеристика.

6
Тема
1.1.3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, цілі, методи. Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД.
Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції. Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання ЗЕД. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі. Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання ЗЕД. Реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Тема
1.1.4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання.
Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави. Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних термінів «Іncoterms 2010». Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
Тема
1.1.5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного збору) у сфері
ЗЕД. Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ при експорті. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які звільняються від справляння ПДВ. Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. Відображення митних платежів у ВМД. Особливості оподаткування імпорту послуг.
Тема
1.1.6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифных засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування.

7
Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій.
Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити. Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам.
Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.
Тема
1.1.7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання.
Поняття валютної політики держави та її складові. Об'єкти та суб'єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю. Види валютних операцій. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська міжбанківська валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів іноземною валютою.

Змістовий
модуль 2. Особливості ЗЕД підприємства

Тема
1.2.1.
Міжнародні розрахунки
і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ, Види і засоби платежу. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. Вексель, чек. Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД. Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій. Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД.
Форми кредитування експортерів та імпортерів. Платіжні системи: SWIFT,
CHIPS, TARGET. Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб'єктами ЗЕД.
Тема
1.2.2. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та вибір партнера. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки.
Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовнішні ринки. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки. Способи встановлення контактів з потенційним партнером.

8
Тема
1.2.3. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції, класифікація зовнішньоторговельних цін. Цінова політика підприємства, обґрунтування зовнішньоторговельних цін. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби. Етапи формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. Способи фіксації цін. Цінові знижки і надбавки.
Тема
1.2.4. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках.
Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Договір «делькредере». Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Торгові агенти, агенти повірені: обов'язки, особливості, регулювання. Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні (ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні.
Тема
1.2.5. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем.
Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера. Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.
Тема
1.2.6. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Умови контракту: обов'язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і дата постачання. Пакування і маркування. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.
Валюта ціни і валюта платежу. Умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару.
Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови.
Тема
1.2.7.
Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Аналіз виконання зобов'язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.

9
Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. Оцінка валютної ефективності експорту і імпорту. Вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його фінансові результати.
Тема
1.2.8. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Сутність та класифікація ризиків ЗЕД. Характеристика транспортних, комерційних, політичних, валютних, митних ризиків та ризиків у міжнародних розрахунках. Методи страхування ризиків у ЗЕД. Особливості самострахування.
Способи транспортного страхування та умови страхування вантажів у ЗЕД.
Тема
1.2.9. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання міжнародних перевезень, його види. Організація міжнародних перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морських, залізничних, автомобільних, авіаційних. Товарно-транспортна документація. Формування ціни на транспортні послуги.
Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори.
Тема
1.2.10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон
Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід використання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на території ВЕЗ. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон: експортно-виробничих, туристсько-рекреаційних
ВЕЗ, вільних портів, технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторів. Основні офшорні юрисдикції.
Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та оншорної компанії. Діяльність офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.

10
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма
Заочна форма усього у тому числі усього у тому числі лек лаб пр срс лек лаб пр срс
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11
МОДУЛЬ
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Змістовий
модуль 1.1. Теоретичні основи ЗЕД
Тема 1.1.1.
5 1
-
2 2
5
-
-
-
5
Тема 1.1.2.
5 1
-
2 2
5
-
-
1 4
Тема 1.1.3.
5 1
-
1 3
5
-
-
-
5
Тема 1.1.4.
5 1
-
2 2
5
-
-
1 4
Тема 1.1.5.
5
-
-
1 4
5
-
-
-
5
Тема 1.1.6.
5 1
-
2 2
5 1
-
-
4
Тема 1.1.7.
6 1
2 3
6 1
5
Разом за ЗМ 1
36
6
-
12
18
36
2
-
2
32
Змістовий
модуль 2. Особливості ЗЕД підприємства
Тема 1.2.1 5
1
-
2 2
5
-
-
-
5
Тема 1.2.2.
5 1
-
2 2
5
-
-
1 4
Тема 1.2.3.
5 1
-
2 2
5
-
-
1 4
Тема 1.2.4.
5 1
-
2 2
5 1
-
-
4
Тема 1.2.5.
5 1
-
2 2
5 1
-
-
4
Тема 1.2.6.
5 1
-
2 2
5
-
-
-
5
Тема 1.2.7.
6 1
-
2 3
6
-
-
1 5
Тема 1.2.8.
6 1
-
1 4
6
-
-
-
6
Тема 1.2.9.
6
-
-
1 5
6
-
-
1 5
Тема 1.2.10.
6 1
-
2 3
6
-
-
-
6
Разом за ЗМ 2
54
9
-
18
27
54
2
-
4
48
Усього
годин
90
15
-
30
45
90
4
-
6
80
ІНДЗ (контрольна робота)
-
-

-
18
-
-
-
-
18
Усього
годин М1
108
15
-
30
63
108
4
-
6
98
5. Теми семінарських занять
Не передбачено

11
6. Теми практичних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Денна Заочна
Модуль
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Змістовий
модуль 1.1. Теоретичні основи ЗЕД
1.1.1.
Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
2
-
1.1.2.
Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2 1
1.1.3.
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1
-
1.1.4.
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2 1
1.1.5.
Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
1
-
1.1.6.
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2
-
1.1.7.
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2
-
Змістовий
модуль 1.2. Особливості ЗЕД підприємства
1.2.1.
Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
2
-
1.2.2.
Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
2 1
1.2.3.
Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
2 1
1.2.4.
Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
2
-
1.2.5.
Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2
-
1.2.6.
Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
2
-
1.2.7.
Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2 1
1.2.8.
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
1
-
1.2.9.
Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
1 1
1. 2.10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон
2
-
Разом

30
6

7. Теми лабораторних занять

Не передбачено.

12
8. Самостійна робота

Назва теми
Кількість годин з/п денна заочна
ЗМ
1 Теоретичні основи ЗЕД
18
32
1.
Самостійна підготовка питань:
«Міжнародні
інститути зовнішньоекономічного регулювання», «Особливості митного регулювання в Україні»
10 32 2.
Підготовка до поточного контролю за змістовим модулем
(виконання тестових завдань, розв’язання типових задач).
8
-
ЗМ
2 Особливості ЗЕД підприємства
27
48
3.
Самостійна підготовка питань:
«Суб’єкти валютного регулювання і контролю в Україні», «
Українська міжбанківська валютна біржа та її функції
», «
Платіжні системи: SWIFT, CHIPS,
TARGET», «Ціноутворення в електронній торгівлі», «Регулювання посередницьких операцій в Україні», «Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень», «Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями»
17 48 4.
Підготовка до поточного контролю за змістовим модулем
(виконання тестових завдань, розв’язання типових задач).
10
-
5.
Написання
розрахунково-графічної роботи і захист
18
18

Разом

63
98
9. Індивідуальні завдання (ІЗ)
Виконання розрахунково-графічної роботи згідно встановленого переліку завдань
10. Методи навчання
Словесні та репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Розв’язання задач.
Конспектування лекцій. Самостійна робота.
11. Методи контролю
Усне опитування. Розрахунково-графічна робота. Тестування. Розв'язання задач.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточна атестація та самостійна робота
Сума
ЗМ 1
ЗМ 2
ІЗ:
РГР
Т
1
Т
2
Т
3
Т
4
Т
5
Т
6
Т
7
Т
8
Т
9
Т
1 0
Т
1 1
Т
1 2
Т
1 3
Т
1 4
Т
1 5
Т
1 6
Т
1 7
40%
50%
10% 100%

13
Шкала
оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою
ЄКТС для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диф. заліку для заліку
90-100 відмінно зараховано
А

82-89 добре
В
74-81
С
64-73 задовільно
D
60-63
E
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
Fx
0-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
F
13. Методичне забезпечення
1.
Наумов М. С. Тексти лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / М. С. Наумов, О. А. Шекшуєв; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с.
2.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Наумов. – Х.: ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова, 2014. – 49 с.
14. Рекомендована література
Базова

1.
Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник / М. І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 462 с.
2.
Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред. І. І. Дахна. – К.:
Центр навч. літ-ри, 2006. – 360 с.
3.
Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Уч. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. / Е. Ф. Прокушев. – М.: Издательско-торговая корпорация
„Дашков и Ко”, 2004. – 307 с.

14 4.
Трусов О. Довідник ЗЕДівця / О. Трусов, Ю. Рудяк, В. Голубенко. –
Харків: Фактор. – 656 с.
Допоміжна
1.
Митний кодекс України. – К., 2012.
2.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991//
Вісник Верховної Ради України. – 1991. – № 29.
3.
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 //
Галицькі контракти. – 1996. – № 20.
4.
Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994. – К., 1994.
15. Інформаційні ресурси
1.
Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua
2.
Державна комісія з цінних паперів
і фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua
3.
Державний служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua
4.
Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua
5.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі: http://www.me.gov.ua
6.
Міністерство фінансів: http://www.minfin.gov.ua
7.
Національний банк України: http://www.bank.gov.ua
8.
Світовий банк: http://www.worldbank.org.ru

15
Аркуш
актуалізації
Робоча програма навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(назва) за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(залишіть потрібне)
на
201/1навч. рік переглянута та затверджена"Без змін"
Завідувач кафедри _______________
(на якій розроблена робоча програма)
______________ ( ______________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ____ ” ______________ 201 _ року
Зав. випускової кафедри __________
(за належністю напряму / спеціальності)
_______________ ( _____________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ____ ” ______________ 201 _ року
Декан факультету __________
(за належністю напряму / спеціальності)
М.П.
_____
“ ___
_______ ( _____________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
” _____________ 201 _ року
на
201/1навч. рік переглянута та затверджена"Без змін"
Завідувач кафедри _______________
(на якій розроблена робоча програма)
______________ ( ______________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ____ ” ______________ 201 _ року
Зав. випускової кафедри __________
(за належністю напряму / спеціальності)
_______________ ( _____________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ____ ” ______________ 201 _ року
Декан факультету __________
(за належністю напряму / спеціальності)
М.П.
_____
“ ___
_______ ( _____________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
” _____________ 201 _ року
на
201/1навч. рік переглянута та затверджена"Без змін"
Завідувач кафедри _______________
(на якій розроблена робоча програма)
______________ ( ______________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ____ ” ______________ 201 _ року
Зав. випускової кафедри __________
(за належністю напряму / спеціальності)
_______________ ( _____________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ ____ ” ______________ 201 _ року
Декан факультету __________
(за належністю напряму / спеціальності)
М.П.
_____
“ ___
_______ ( _____________ )
(підпис) (прізвище та ініціали)
” _____________ 201 _ року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал