Опис навчальної дисципліни Найменування показниківPdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3

13. Методи навчання
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

14.

Методичне забезпечення курсу
1.
Робоча навчальна програма.
2.
Фонд електронних документів та друковані навчальні посібники.
3.
Опорні конспекти лекцій.
4.
Збірка тестових завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів.
5.
Роздатковий матеріал до тем, опорні схеми, алгоритми, таблиці.
6.
Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.
7.
Словник основних термінів та понять з дисципліни.
8.
Питання та завдання для самоконтролю.
9.
Засоби підсумкового контролю (комплект тестових завдань для підсумкового контролю).

15.

Очікувані результати
У результаті засвоєння курсу ―Стилістика ділового мовлення та редагування‖ студент:

знає та аналізує:
-
імена визначних учених-лінгвістів та їх праці; вислови про мову відомих діячів науки, культури, суспільно-громадського життя;
- особливості становлення та розвитку української мови; функції, які виконує мова в суспільстві;
- основні комунікативні якості мовлення; стилістично-виражальні функції мовних одиниць;
- особливості української літературної мови як вищої форми існування національної мови; форми існування української літературної мови;
- сутність понять ―етап розвитку мови‖, ―мова‖, ―мовлення‖, ―національна мова‖,
―літературна мова‖; ―мовна особистість‖, ―національно-мовне виховання‖; ―термін‖,
―орфограма‖, ―мовна норма‖;
- норми української мови; причини відхилення від них; принципи та правила української орфоепії, орфографії, пунктуації; типи основних орфограм; правила переносу та географічного скорочення слів;
- основні відомості про лексичне значення слова, типи переносних значень, омоніми і суміжні з ними явища; джерела запозичень слів;
- специфіку української лексикології та фразеології; основні ознаки фразеологічних одиниць, спільні й відмінні риси фразеологізмів і вільних словосполучень;
- різні типи словників, творчий внесок Б.Д.Грінченка у мовознавчу науку;
- способи українського словотвору; особливості творення різних частин мови;

28
- лексико-граматичні розряди іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів, їх синтаксичну роль, стилістичне використання в розмовному, офіційно-діловому, епістолярному стилях;
- сферу використання, призначення основних функціональних стилів мовлення, їх фонетичні, інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості;
- нововведення в українському правописі;

визначає:
- особливості української мови на фоні інших у міжкультурній, офіційно-діловій комунікації; мовної особистості сучасного українця;
- сутність мовленнєвого спілкування як важливої форми взаємодії людей;
- стилістичні функції афіксів української мови в текстах журнальних і газетних жанрів;
- засоби, за допомогою яких твориться звуковий фон тексту;
- типи переносних значень, їх стильове забарвлення;
- ознаки власне українських слів, їх стилістичні функції в тексті;
- роль, функції використання фразеологізмів у текстах художнього, публіцистичного, наукового стилів; можливі джерела походження фразеологізмів, їх виховний потенціал;
- рід іменників - назв осіб за професією, посадою, званням;
- основні способи творення дієслів, дієприкметників, дієприслівників;
- типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова;
- структуру простого двоскладного речення, способи вираження підмета і присудка;
- спільне та відмінне між різними жанрами науково-навчального стилю (рецензія, анотація, доповідь, реферат, тези, конспект);

характеризує:
- ознаки самобутності української мови;
- процес формування української національної мови, історію створення слов′янського алфавіту, перші українські граматики і словники;
- сучасні тенденції словотвірних норм;
- стилістичні особливості просторіччя, професійних різновидів, жаргону, варваризмів, кальок; особливості функціонування загальномовних неологізмів та їх стилістичне значення в публіцистичному, художньому стилях;
- мовлення дикторів українського радіо, телебачення з метою виявлення орфоепічних відхилень;
- словосполучення і речення з погляду їх структури і комунікативного призначення;
- складні випадки перекладу словосполучень з російської мови українською;
- стилістичні функції самостійних та службових слів у текстах різних функціональних стилів;

з′ясовує:
- роль і значення українського ділового спілкування у суспільному розвитку країни;
- відмінність між омонімічним і багатозначним словом;
- артикуляційно-акустичну та функціональну природу голосних і приголосних звуків;
- правопис власних назв, абревіатур, графічних скорочень;
- від відмінність м’якими та твердими приголосними, подовженням і подвоєнням букв;
- сутність національно-специфічного вживання зменшено-пестливих форм;
- відмінювання власне кількісних і збірних числівників;
- тип зв'язку між словами в підрядному словосполученні;
- типи речень за метою висловлювання, інтонаційним оформленням і структурою;
- види односкладних речень, їх стилістичну роль у текстах художнього, розмовного, публіцистичного стилів;

обґрунтовує:
- власне ставлення до української мови, адекватно оцінювати мовну ситуацію в державі;
- доцільність і правильність уживання термінів, професіоналізмів, кліше тощо у текстах офіційно-ділового стилів;
- поняття мови як особливої системи знаків; знаковий характер слова;

29

аргументовано доводить залежність розвитку і функціонування мови від стану розвитку
і функціонування суспільства;

знаходить і розпізнає багатозначні слова, синоніми, антоніми, слова-омоніми в контекстуальному оточенні; правильно добирає до слів синоніми й антоніми та доцільно використовувати їх у мовленні;

дотримується норм літературної вимови, правопису;

розрізняє:
- поняття ―загальнонародна мова‖ і ―літературна мова‖, ―ділове мовлення‖, ―стиль мови‖ і
―стиль мовлення‖, ―територіальні‖ та ―соціальні діалекти‖; ―запозичені‖ та ―іншомовні‖ слова‖ , ―професіоналізми‖ та ―кліше‖;
- види письма; урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення;
- форми слова і спільнокореневі слова, стилістичне забарвлення словотворчих засобів мови, словотворчі синоніми, їх стилістичну функцію;
- частини мови; визначати, за якими ознаками виділяється і характеризується кожна з них;
- відмінювання іменників чоловічого і середнього родів;
- розряди прикметників, числівників, займенників;
- відмінність дієприкметника від прикметника та дієприслівника;

аналізує:
- еталонні зразки усного мовлення з погляду дотримання мовних норм;
- тексти офіційно-ділового стилю;
- тексти щодо правильності вживання прийменників, сполучників і сполучних слів;
- виражальні можливості простих ускладнених та складних речень у текстах ділової документації;

володіє народним мовним етикетом;

технікою інформаційного опрацювання текстів різних функціональних стилів і жанрів; усіма видами мовлення;

конструює речення з дієсловами в усіх часах і особових формах, у т. ч. у переносному значенні; трансформує односкладні речення у двоскладні; текст одного стилю в інший стиль;

наводить приклади:
- спільного і відмінного в українській та інших мовах;
- фразеологічних синонімів, антонімів, фразеологічних омонімів, мовних кліше тощо;

уміє:
- правильно відмінювати іменники, прикметники, числівники, займенники; утворювати ступені порівняння якісних прикметників та означальних прислівників; присвійні прикметники, прикметникові форми від різних географічних назв;
- застосовувати орфографічні, пунктуаційні, граматичні, стилістичні норми при конструюванні текстів відповідного функціонального стилю;
- оцінювати усні й письмові висловлювання з позиції мовного оформлення та ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;

знаходить і характеризує:
- орфограму, принцип написання;
- зміни звуків у мовному потоці, при словозміні і словотворенні;
- звукові повтори як особливу інструментовку тексту;
- слова з національно-культурним компонентом значення, діалектизми, встановлювати
вмотивованість їх уживання, добирати до діалектизмів літературні відповідники;
- просторічну лексику, етнографізми, варваризми, професіоналізми, старослов’янізми,
кліше і мовні штампи, їх стилістичні можливості у текстах художніх, наукових, публіцистичних творів, у розмовно-побутовому та офіційно-діловому стилях;
- слова іншомовного походження, їх значення, визначати, які з них мають власне українські синоніми;
- складні речення різних типів, їхню структуру, види і засоби зв’язку між простими реченнями;

30
- стилістичні особливості іменників, що вживаються у формі однини і множини, в науковому й офіційно-діловому стилях;

пояснює:
- причини порушень лексичних, граматичних, орфографічних та стилістичних норм, явище мовної інтерференції (русизми, полонізми); причини комунікативних помилок;
- причини "мовного суржику";
- з якою метою вжиті лексичні одиниці, визначати їх роль та доречність використання в текстах офіційно-ділового мовлення, користуючись при цьому відповідними словниками;
- значення старослов′янізмів, за допомогою яких лексичних засобів створюється їх урочисте, піднесене звучання під час промови;
- лексичне значення, стилістичну роль застарілих слів, неологізмів, доцільність їх уживання в офіційно-діловому стилі;
- значення фразеологізмів, прислів’їв, приказок, крилатих висловів, їх відмінність від вільних словосполучень;
- стилістичні функції самостійних та службових слів;
- відмінність словникових статей у різних словниках;

досліджує:
- мовний матеріал з погляду його стилістичної приналежності;
- етноестетику мови родинних і календарних обрядів, мовні традиції України;

виконує:
- пошукове дослідження, користуючись словником-довідником з культури української мови, тлумачним словником, добирати слова, звукове оформлення яких увиразнює лексичне значення;
- фонетичний, лексичний, морфемний, словотворчий, морфологічний, синтаксичний, стилістичний аналіз;

правильно і раціонально використовує різні типи словників, у т.ч. електронні, довідкові видання;

усвідомлює:
- роль української мови як однієї з основних національно-культурних цінностей українського народу; зв'язок розвитку мови з історією народу – носія;
- динамічний характер мовної системи, взаємозалежність мови і суспільства, роль мови у збереженні духовних надбань народу, формуванні й самовираженні особистості;
- важливість словників як джерела багатоаспектної інформації,
- мовні обов'язки громадян; потребу дотримання належної культури усного і писемного мовлення;
- сутність однозначних і багатозначних слів, необхідність правильно, згідно значення вживати слова в усному і писемному мовленні;

бере активну участь у проведенні мовознавчих дискусій, лінгвістичних іграх, конкурсах;

помічає вади усного мовлення (неправильна вимова звуків, редукція кінцевих звуків та
ін.) та виправляти їх; здійснює самоконтроль і самокорекцію; пошукову лінгвістично- дослідницьку роботу на основі різних типів словників та довідкової літератури;

прослуховує аудіозапис власного мовлення та аналізує їх;

складає план, тези, пише конспекти статті, реферат чи повідомлення на визначену тему; виступи-повідомлення, роздум-спростування тощо;

комунікативно доречно і правильно використовує засоби милозвучності в мовленні; усувати збіг голосних і приголосних звуків, застосовуючи варіанти прийменників з, із, зі, вставні і приставні приголосні; фразеологізми у мовленні з урахуванням їх стилістичних параметрів і контексту; виражальні можливості складних речень різних типів у текстах ділової документації;

перекладає текст українською мовою, дотримуючись правил евфонічності; фразеологізми та вирази українською мовою, уникаючи калькування; словосполучення і речення з дієприкметниками та дієприслівниками з російської мови українською;

доцільно обирає мовленнєву тактику й мовні засоби, адекватні характеру мовленнєвої ситуації;

31

виявляє й усуває допущені орфоепічні, орфографічні помилки у словах, обґрунтовуючи їх написання правилами правопису; лексичні помилки, викликані змішуванням різних видів омонімів, паронімів; граматичні помилки і стилістичні недоліки у вживанні іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів, прислівників, часток; відрізняє правильні форми іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів від помилкових;
встановлює їх причину; корегує відхилення від норм літературної мови;

володіє прийомами вдосконалення й редагування текстів ділової доукментації; редагує
текст з орфографічними, стилістичними помилками, застосовувати можливості комп'ютерних текстових редакторів;

створює тексти різних функціонально-смислових типів та жанрів ураховуючи вимоги офіційно-діловогостилю;

готує повідомлення за результатами власного наукового пошуку, доповіді, реферати, тези, рецензії, з'ясовувати спільне й відмінне між ними;

виразно читає тексти різних типів і жанрів офіційно-ділового мовлення відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;

виконує тест на повторення навчального матеріалу відповідного модуля; стилістичний аналіз текстів офіційно-ділового мовлення; переглядове, ознайомлювальне читання науково-популярної, довідкової літератури;

укладає тематичний словник-тезаурус з українського ділового мовленнєвого етикету;
словник термінів до кожного з модулів.

16.

Рекомендована література
Основна:
1.
Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 с.
2.
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.
3.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. Волкотруб. -
Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.
4.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.
5.
Культура фахового мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці. Книги - XXI,
2005. - 572 с.
6.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.
7.
Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів:
ПАІС, 2007. – 400 с.
8.
Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш.— К.: Арій, 2009.

Додаткова:
1.
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити; за заг. ред. О.Сербенської:
Посібник. - Львів: Світ, 1994. - 152с.
2.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. -К.: Українська книга,
1997. - 336с.
3.
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф.С. Бацевич. - К.:
Видавничий центр „Академія‖, 2004.-344 с.
4.
Ботвина Н.Д. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 2001. –
190 с.
5.
Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник / Н.В. Ботвина. - К.: Артек, 2002. - 205с.
6.
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник /
С.В.Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — К.:Арій, 2009.
7.
Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - Вінниця: Нова книга /
Т.Б.Грищенко. - К., 2003.-472 с.

32 8.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні;
Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція
„BeeZone‖, 2004. - 336с.
9.
Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с.
10.
Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.
11.
Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.
12.
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я‖ /
С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія‖, 2001. - 204с.
13.
Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Д. Карнегі. -К.: Видавництво
„Молодь‖, 1990. - 166с.
14.
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П. Коваль. - К.: Либідь, 1992. - 280с.
15.
Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській мові / А.П. Коваль, В.В. Коптілов.
- К.: Вища школа, 1975. - 335с.
16.
Корніяка О.М. Мистецтво ґречності / О.М. Корніяка. -К., 1995. - 286с.
17.
Культура мови на щодень / Н.Я. Дзюбишина-Мельник, Н.С. Дужик, С.Я. Єрмоленко та ін. -
К.: Довіра, 2000. - 169с.
18.
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник; за ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці: Книга
ХХІ, 2011. - 528 с.
19.
Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л.І. Мацько,
Л.В. Кравець. – К.: Академія, 2007. – 360 с.
20.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник /
З. Мацюк, Н. Станкевич.—К.: Каравела, 2010. - 352 с.
21.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови .–К.: Вища шк.,
2003.– 462с.
22.
Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. - 4-е вид. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002.-
180с.
23.
Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. 2- е видання, доповнене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 328 с.
24.
Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова:
Підручник. -7-ме вид., стер. – К.: Вища шк., 2009. –430 с.
25.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2000. – 248 с.
26.
Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. –К., 2003.-120с.
27.
Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2002. – 220с.
28.
Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум: Навчальний посібник / О.Сербенська.
- К.: Центр навчальної літератури, 2004.-216 с.
29.
Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. /С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин,
Г.В.Семеренко. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.
30.
Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посібник /
Т.В.Симоненко та ін.. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с.
31.
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч. посібник /Л.Є Гапонова,
В.М.Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 116 с.
32.
Томан Іржі. Мистецтво говорити: Пер. з чес. / Іржі Томан. - К.: Політвидав України, 1986. -
239с.
33.
Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? / Є.Д. Чак. - К.: Освіта, 1997. - 240с.
34.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. - Вид. 3. - К.: Вікар, 2005. -224с.
35.
Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. –
К.:Вища шк., 2006. – 326с.
36.
Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823с.
Фахові довідкові видання:
1.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь, 1994.

33 2.
Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К.: Рідна мова, 1998.
3.
Бортняк А. Ну що б, здавалося, слова... : Бесіди про культуру української мови. -
К.:Український письменник, 1994.
4.
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
5.
Воробйова С.А., Молодід Т.К. Російсько-український словник соціально-економічної термінології. - Вид. 2-е. - К.: Вид-во "Український науково-виробничий центр „Рідна мова",
1996. - 286 с.
6.
Головащук С.І. Складні випадки наголошування: Словник-довідник / С.І. Головащук. - К.:
Либідь, 1995. -192 с.
7.
Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І.
Головащук. - К.: Рідна мова, 2000.-35І с
8.
Довідник з культури мови; за ред. С.Я. Єрмоленко. - К.: Вища школа, 2005. - 400с.
9.
Культура української мови: Довідник. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
10.
Лещук Т.Й., Семенюк М.Т., Очкусь О.Г. Українсько-латинський словник, Загальна літературна лексика, загальна медична лексика, фармацевтичне термінологія. - Львів: Вид-во
Національного університету "Львівське політехніка", 2001. - 192 с.
11.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови / За ред, проф.
Л.І.Мацько. - К.: Вища школа, 2003.
12.
Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник. - К.: Абрис, 1992. – 82 с.
13.
Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. - К.: Рад. Школа 1989.-
334с.
14.
Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини; за ред. В.М. Бріцина. - К.: Довіра, 2007. - 687 с.
15.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник для ділових людей - К.: Укр. письменник, 2001. - 224 с.
16.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. Сфера ділового спілкування.
- К.: Вид-во "Український науково-виробничий центр „Рідна мова" 2005.-286с.
17.
Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко , М.П. Зяблюк та ін. - К.: Українська енциклопедія, 2004. - 824 с.
18.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1999.-507 с.
19.
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003.- 623с.
20.
Український правопис. - 8-е вид., стереотипне. - К.: Наук, думка, 2009.
21.
Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / За ред. В.М. Русанівського. —
К.: Довіра, 2006.
22.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - 6-вид. - К.: Освіта, 2007.
Інтернет-ресурси:
1.
www.litopys.org.ua
2.
www.mova.info
3.
www.novamova.com.ua
4.
www.pereklad.kiev.ua
5.
www.pravopys.net
6.
www.r2u.org.ua
7.
www.rozum.org.uaПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал