Опис моделі «Школа-центр інформаційного освітнього простору дитини»Скачати 195.79 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.04.2017
Розмір195.79 Kb.

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №168
Харківської міської ради Харківської області


Опис моделі
« Школа-центр
інформаційного освітнього простору дитини»Харків - 2010


Девіз школи
Стоїть біля поля будинок чудовий,
І рідний він серцю, хоча і не новий,
Куди не піткнешся - тут справжня рідня,
Живе в цьому домі наша дружна сім'я.


План
І. Актуальність моделі «Школа-центр інформаційного освітнього простору дитини».
ІІ. Основні шляхи розвитку. Мета і завдання.
ІІІ. Очікувані результати.
ІV. Інформаційний освітній простір дитини. а) Вплив нових інформаційних технологій на освітній простір дитини. б) Сприяння розширенню інформаційного простору учнів в
ЗОШ №168.
в) Комп’ютер в житті дитини.
V. Матеріально - технічне забезпечення. а) Наявність комп’ютерної техніки. б) Програмне забезпечення. в) План розвитку.
VI. Висновок.
І. Актуальність моделі «Школа – центр інформаційного освітнього
простору дитини»
Протягом останнього двадцятиріччя в світі йде процес формування
інформаційного суспільства, а тому все більше розвиваються обчислювальні та
інформаційні мережі. Світовою системою комп’ютерних комунікацій щодня користуються сотні мільйонів людей. Зростає потреба у засобах структурування, накопичення, зберігання, пошуку та передачі інформації – задоволення саме цих потреб і є метою створення та розвитку інформаційних мереж.
На нинішньому етапі розвитку суспільства, володіння інформаційними технологіями стає базовою вимогою для випусника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними комп’ютерними технологіями, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у середньому навчальному закладі, буде неминуче відкинута на периферію сучасного інформаційного суспільства.
-
Головною метою інформатизації загальноосвітннього навчального закладу є визначена підготовка підростаючого покоління до повноцінного життя в інформатизованій державі, підвищення якості, доступності й ефективності освіти.
-
Важливим напрямком у школах є інформатизація системи освіти, комп'ютеризація навчального процесу, впровадження Internet-технологій і створення корпоративних мереж у навчальних закладах різних типів. Уже створені та експлуатуються навчальні системи, доступ до яких здійснюється за допомогою локальних комп'ютерних мереж та мереж кабельного телебачення.
Використовуються мультимедійні підручники, практикуються нові форми підготовки до уроків.
-
В школі є відповідне інформаційне забезпечення, бібліотека,сучасне обладнання і методичне забезпечення, застосовуються нові методики навчання.
-
Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає нових підходів до організації процесу навчання. Необхідною умовою повноцінної і комплексної освіти є знання інформаційних технологій. Вміння користуватися комп'ютером стало критерієм загальної грамотності особистості, професійної компетентності спеціаліста. Доступ до мережі Інтернет відкриває шлях до глобальної всесвітньої
інформаційної бази, кардинально змінює процес спілкування, що не може не вплинути на особистісні риси сучасної людини та на освітні процеси. За таких умов якісно новим стає механізм забезпечення можливостями використання телекомунікаційних технологій в системі навчання та доступу до комп'ютерної освіти загальноосвітніх навчальних закладів: створення єдиного освітнього
інформаційного простору, як міжшкільної інформаційної мережі, на основі
Інтернет-, Екстранет- та Інтранет-порталів, розробка нових програм і механізмів освоєння знань, необхідних для роботи з комп'ютером, спрямованих на розкриття потенціалу особистості кожного учня.
-
Ця модель передбачає інформатизацію навчально – виховного процесу, як процес інформатизації освіти через зміну мети і змісту навчання. Технологічне переоснащення навчального процесу, поява нових методів і організаційних форм навчання – це лише похідні, що забезпечують досягнення висунутої мети. Зміна змісту навчання відбувається за декількома напрямками, значущість яких
змінюється з розвитком процесу інформатизації суспільства.
-
Вирішальне значення для поширення знань, орієнтації в інформаційних потоках, набуття навичок аналітичного відбору потрібної інформації, для забезпечення різноманітних інтересів школярів має й застосування медіа- простору.
ІІ. Основні шляхи розвитку сучасної загальної освіти для
формування інформаційного простору:

Метою школи - центра інформаційного освітнього простору дитини,
є розвиток особистості, її адаптація у світовому інформаційному та
медійному просторі за умови інтенсифікації навчально-виховного процесу,
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, використання
сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та
управлінській діяльності; повне оснащення загальноосвітніх навчальних
закладів міста комп’ютерними комплексами, підключення їх до
глобальної мережі Інтернет.
Мета і завдання:
- Забезпечення сучасної освітньої підготовки, розвиток інтелектуального, творчого потенціалу;
- Одержання нової якості освіти на основі впровадження ІКТ;
- Інтеграція учасників НВП в інформаційно – комунікаційний простір.
- Зміна цілей освіти в напрямку формування і розвитку здібностей до самостійного пошуку, збору, аналізу і представленню інформації, вирішенню нестандартних творчих задач, моделюванню та проектуванню предметів і явищ навколишньої дійсності;
- Впровадження проектних форм і моделей навчального процесу, що передбачають активну інтелектуально-практичну діяльність учнів, самостійне осмислення цілей своєї роботи і планування шляхів їхнього досягнення, групову
і комунікативну діяльність, нову роль учителя як консультанта і партнера; скорочення навчального навантаження репродуктивного типу;
- Оновлення змісту освіти, підвищення ролі фундаментальних сучасних знань і умінь міждисциплінарного характеру, збільшення ступеня інтегрованості різних навчальних предметів і дисциплін.

Основні завдання, які необхідні для розвитку інформаційного простору
дитини :
- забезпечення освоєння на належному рівні учнями, вчителями та керівниками
інформаційно-комунікаційних технологій, практичне застосування отриманих знань;

- підготовка вчителів до використання сучасних мультимедійних навчальних посібників через підвищення комп'ютерної та Інтернет-грамотності, для подальшого використання на уроках;
- впровадження сучасних моделей навчального процесу і дистанційних форм підвищення кваліфікації;
- використання сучасних інформаційних технологій управління у навчальних закладах;
- поновлення та доукомплектування комп’ютерних класів і навчальних кабінетів комп’ютерною технікою
-
інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
- побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;
- системна інтеграція предметних галузей знань;
- розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;
- розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;
- формування інформаційної культури учнів;
- реалізація соціального замовлення обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки);
- підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій;
- моніторинг використання ІКТ в навчально-виховному процесі;
- створення телекомунікаційних проектів


ІІІ. Очікувані результати:
- повне забезпечення навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчально-виховного процесу,бібліотечної справи та управлінської діяльності керівників установ.
- підвищення якості навчання шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до сучасних інформаційних джерел.
- впровадження комплексних інформаційних систем управління освіти, запровадження електронного документообігу та централізованої системи електронної пошти;
- забезпечення єдиних вимог до комп‘ютерів, серверів, периферійних пристроїв, локальних мереж, а також до базового та прикладного ліцензійного програмного забезпечення;
- налагодження дієвих зв’язків із засобами масової інформації для забезпечення умов формування інформаційного простору дитини.
- доступність ІКТ усім учасникам освітнього процесу;
- створення єдиного освітнього інформаційного простору закладу;
- створення єдиної локальної обчислювальної мережі закладу;
-
інформатизація навчально-виховного процесу;
- підвищення педагогічної майстерності педагогів на засадах ІКТ;
- створення єдиної системи по використанню ІКТ в освітньому інформаційному просторі школи;

- створення збагаченого інформаційного середовища для розвитку обдарувань дітей та учителів;
- розширення освітніх можливостей для навчання та розвитку дітей з різними видами обдарувань;
- підготовка відповідних фахівців по роботі з ІКТ;
- використання нових можливостей для реалізації здібностей талановитих дітей;
- розширення поля взаємодії школи та батьків;
- пошук та апробація сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
ІV. Інформаційний освітній простір дитини


1)

Нові інформаційні технології та їх вплив на розвиток інформаційного
простору дитини
Нові iнформацiйнi технологiї наприкiнцi ХХ столiття стають не тiльки головною рушiйною силою прогресу, засобом спiлкування , але й потужним засобом навчання, улюбленою iграшкою.
Iснує безлiч можливостей використання нових iнформацiйних технологій - вiд самостiйного складання досить досконалих програм, створення своїх сторiнок у просторi Internet, дистанцiйного навчання до поринання в свiт найкращих музейних колекцiй, бiблiотек .
Можна виділити як найменше три аспекти проблеми:
1)розвиток загальних здiбностей дитини за допомогою iнформацiйно-технологiчної пiдтримки iнтелектуальної дiяльностi людини;
2)розвиток спецiальних здiбностей, якi ї специфiчними для дiяльностi фахiвцiв в галузi iнформацiйних технологiй;
3) запобiгання негативному впливу iнформацiйних технологiй на психiку i взагалi на здоров»я дитини. Створення особливої культури виживання в умовах широкого застосування новітніх iнформацiйних технологiй.
Як відомо, здібності дитини розвиваються тим краще, чим більше її
можливості отримання різноманітного сенсорного досвіду, знайомства з
кращими досягненнями світової культури, моделювання наслідків реалізації
своїх ідей.

В ЗОШ №168 налічується 26 ПК:
1)
НКК №1(каб. №51) – 10 ПК;
2)
НКК №2 ( каб. №16) – 9 ПК;
3)
Бібліотека – 1 ПК;
4)
Кабінет директора – 1 ПК;
5)
Кабінет завуча – 1 ПК;
6)
Секретар – 2 ПК;
Кабінет психолога – 2 ПК.


Комп’ютери оснащені сучасними програмами. Учні оволодівають вміннями працювати з ОС Windows Vista та мають навички роботи з ОС
Windows ХР. На уроках використовується як загальне так і навчальне прикладне програмне забезпечення. Ліцензійні програми з предметів:
- Віртуальна лабораторія. Біологія людини. 8-9 клас. Версія 1.0. ЗАТ
«Транспортні системи»;
- Органічна Хімія. 10-11. Програмно-методичний комплекс навчального призначення. Для загальноосвітніх навчальних закладів;
- ЕЛЕКТРОННИЙ АТЛАС з курсу ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 10 клас.
Відповідає навчальній програмі;
- Біологія. Програмно-педагогічний засіб «Віртуальна біологічна лабораторія
10-11 кл.» для загальноосвітніх навчальних закладів;

- Природознавство 5-6 клас. 2007р.;
- Електронний атлас з географії. 7 клас. 2007 р.;
- Електронний атлас з географії світу. 10-11 клас. 2007 р.;
- Електронний атлас з всесвітньої історії. 9 клас. 2005р.;
- Астрономія. 10 клас. 2007 р.;
- Словник України. 2008 р. дають змогу розширити кругозір дітей, викликати зацікавленість до теми, навчання.
Всі ми досить добре знаємо, скільки втрачають обдаровані діти, коли вони не мають можливості користуватися бібліотеками, не ходять до музеїв, не бувають в опері, не навчаються з такими технологіями, які є кращим надбанням людства. Втрачає не тільки конкретна обдарована людина, а й все людство.
Учні школи постійно користуються ПК, який знаходиться в бібліотеці, використовують можливості мережі Інтернет для поповнення своїх знань та розширення інформаційного кругозору.
Найбільшим надбанням людства від застосування інформаційних технологій є наближення найкращих досягнень світової культури до кожної пересічної людини. Сьогодні користувачем системи Internet може бути і старий, і малий.
В школі існує локальна мережа, що дає змогу як працівникам школи так
і учням необмежено користуватися мережею Інтернет. Під час уроків та після, учні можуть використовувати інформаційні ресурси мережі для поповнення своїх знань, відпрацювання навичок роботи в Інтернет
(матеріали для рефератів, виконання домашнього завдання, спілкування та
інше ).

Локальна мережа та мережа Інтернет
Загальні здібності – пам’ять, уяву, увагу, сприймання, оперативні реакції, комунікабельність, тощо, треба розвивати разом з формуванням таких інтелектуальних вмінь, як вміння планувати на годину, день, тиждень, рік; вміння висловлювати свою думку(коротко чи не дуже коротко, але з необхідними аргументами), вміння проектувати якусь діяльність і т.п.
Нові інформаційні технології надають фантастичні можливості вчителям та батькам у розвитку загальних здібностей дітей з використанням всього арсеналу досягнень світової культури. Мається на увазі, що є багато комп'ютерних енциклопедій, досконалих навчальних програм, ілюстрованих комп'ютерних книжок, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини.
Але саме по собі без участі дорослих, без праці дорослої людини, вкладеної в процес виховання дитини, без консультацій з фахівцями все це багатство не навчить дитину.

2)

Сприяння розширенню інформаційного простору учнів в
ЗОШ№168.

В ЗОШ №168 існує два комп’ютерні кабінети. Кожен підключено до мережі Інтернет. В КІТІКТ (каб. № 51) проводяться занять з інформатики, гуртки та консультації , на яких учні отримують знання технічних засобів опрацювання інформації, розуміння сутності формалізації змістовних суджень та
інформаційного моделювання; вироблення уміння використовувати інформаційні структури, знання комп‘ютерних програм загального користування; вироблення навичок сприймання і розуміння поданої інформації; уміння проводити опрацювання інформації за допомогою спеціалізованих програмних продуктів.

Достатній рівень інформаційної культури можна досягти тільки на базі знань, доповненням до яких є уміння організовувати використання машин для реалізації поставленої мети; формування навичок використання ЕОМ при розв`язуванні творчих завдань із абстрагуванням змісту та побудовою
інформаційних моделей; уміння працювати із інформаційно-пошуковими системами, базами знань; уміння працювати із засобами підтримки комп`ютерних мереж та телекомунікаційних систем; виховання культури мислення та розуміння сутності штучного інтелекту; культури поведінки в системах телекомунікацій та використання суспільних інформаційних ресурсів.

В школі функціонує гурток з інформатики «Користувач ПК» (7-8кл.) Учні навчаються за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів
(програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків).
В 8-В впроваджено факультативне заняття з курсу «Віртуальний простір», що передбачає відпрацьовування вмінь та навичок користування
ОС Windows, мережею Інтернет, створення презентацій.
В 10-А класі проводяться факультативні заняття з інформатики «Школа олімпійського резерву»
(програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків), де учні вивчають програмування.
Також проводяться за графіком роботи кабінетів консультації в позаурочний час. Учням школи надана можливість працювати над створенням презентацій, рефератів, працювати над пошуком та обробкою
інформації, спілкуватися через Інтернет.

КІТІКТ (каб. №15) використовують здебільшого вчителі школи для проведення уроків з використанням ПК. Це дає можливість учням більш реально сприйняти інформацію, надану вчителями.
Використання ПК у навчальному процесі відкриває перспективи якісного вдосконалення навчання на основі інтеграції навчальних дисциплін,
інтенсифікації навчального процесу й гуманізації його на основі диференціації, професійної спрямованості та індивідуалізації навчання.
Використання персональних комп’ютерів і розвиток нових інформаційних технологій навчання в школі, стали невід’ємною частиною учбового процесу.
В позаурочний час НКК використовують вчителі молодшої і середньої шкіл для роботи з учнями для ознайомлення дітей з комп’ютерною технікою та елементарними навичками роботи на ПК.

Індивідуальне навчання з учнями школи також передбачає використання
ПК, без якого результати навчання не дають результатів, які повинні відповідати сучасним нормам.
Вчитель-одна з головних ланок , яка сприяє засвоєнню корисної для дитини інформації , спрямовує її на творчі пошуки з метою подальшої реалізації своїх знань та надбань в реальному житті.

Вчителі школи, для проведення уроків, які б відповідали сучасним вимогам, оснастили кабінети ПК. В кабінетах математики, фізики, музичної культури, зарубіжної літератури, історії на уроках, використовуються відповідні програми, музичний супровід. В кабінеті біології вчитель Сімон
І.В. використовує відеоапаратура, через яку відтворює навчальні програми з біології, що належать до программного забезпечення навчання в школі.

Необхідність надання дітям інформації, яка була б актуальною, корисною, повною, спонукає вчителів до використання ПК та ресурсів мережі Інтернет.
На сьогоднішній день по ЗОШ №168 маємо такі дані:
Всього вчителів
Наявність
ПК вдома
Вміння користу
-ватися
ПК
Корис- туються мережею
Інтернет
Користу- ються електронною поштою
Спілкуван- ня в мережі
Інтернет
48 39 45 29 19 19


Підготовка до уроків та обробка інформації буде більш повною і корисною, якщо задіяти ПК та Інтернет.
Всього вчителів
Наявність ПК вдома
Вміння користу-ватися
ПК
Корис-туються мережею
Інтернет
Користу-ються електронною поштою
Спілкуван-ня в мережі
Інтернет


Завдання
формування елементів інформаційної культури
орієнтована на : знання технічних засобів опрацювання інформації, розуміння сутності формалізації змістовних суджень та інформаційного моделювання; вироблення уміння використовувати інформаційні структури, знання комп‘ютерних програм загального користування; вироблення навичок сприймання і розуміння поданої інформації; уміння проводити опрацювання інформації за допомогою спеціалізованих програмних продуктів.Вчителі школи систематично підвищують свій рівень інформаційної культури, використовують Інтернет для підготовки до уроків, приймають участь в чатах з різних предметів, в Інтернет-анкетуваннях, дистанційному навчанні.


3)

Комп’ютер в житті дитини.

На сьогодні у закладі навчається 616 учнів, у т.ч. в школі І ступеня –
215, у школі ІІ ступеня – 345, а в школі ІІІ ступеня – 56. Педагогічний колектив налічує 48 вчителів.
Всіх пов’язує одна мета: навчити і навчитися. Враховуючи можливості , які має суспільство, для розвитку дитини та її інформаційного простору, можна впевнено сказати, що ПК та його використання є невід'ємною частиною цього простору. За дослідженнями, проведеними в школі маємо такі показники:

Порівняльна характеристика щодо використання ПК учнями
ХЗОШ №168


Рік

Кількість
учнів

Кількість
ПК

Кількість
учнів на 1
ПК
2007/2008 708 13 55 2008/2009 635 26 25 2009/2010 616 26 23
Кількість учнів
Кількість ПК
Кількість учнів на 1
ПК
2009/2010 2008/2009 2007/2008
Дані щодо інформаційного простору учнівКл ас
Н
аяв ні
сть
ПК
Н
аяв ні
сть
Інте рн ет
Для о бр об ки
ін форма ці
ї
П
ошу к і
нф ор м
ац
ії
Для п ро ве де нн я до зв
іл ля
Сп
іл ку ва нн я
Ви ко ри ста нн я електр он но
ї п ошт и
1-А
21 17 0
2 21 0
0 1-Б
12 11 0
0 5
0 0
2-А
20 14 0
6 15 6
0 2-Б
16 10 0
15 5
2 2
3-А
23 19 9
16 20 13 0
3-Б
15 10 5
10 13 9
0 3-В
15 11 3
8 15 5
5 4-А
19 12 0
0 12 0
0 4-Б
14 7
10 10 14 7
7 5-А
26 17 8
0 26 26 17 5-Б
14 6
6 3
10 3
0 6-А
19 14 8
17 19 15 15 6-Б
21 9
6 10 16 4
1 7-А
16 11 5
12 16 11 11 7-Б
22 16 5
2 3
12 12 8-А
18 12 10 12 15 13 13 8-Б
26 19 6
24 26 22 22 8-В
23 19 20 26 25 26 25 9-А
26 23 13 20 20 21 21 9-Б
28 20 18 28 28 28 28 9-В
27 19 18 20 17 27 27 10-А
18 11 12 12 10 17 5
11-А
30 8
25 30 21 30 15

0 5
10 15 20 25 30 35 1

1

2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

9

9

9

10

11

Для обробки інформації
Пошук інформації
Використання ПК учнями школи

Учні впевнено користуються ПК та використовують Інтернет для підготовки до уроків, пошуку інформації, спілкування в чатах, листування за допомогою електронної пошти, участі в WEB-олімпіадах. Учні 9-11 класів беруть участь в олімпіадах з інформатики, а 5-7 в щорічних турнірах.
Дотримуючись графіків роботи кабінетів інформатики, учні мають можливість працювати за ПК, мають доступ до ресурсів мережі Інтернет.
Поширеним стало серед учнів створення презентацій, для участі у конкурсах, підготовки проектних робіт.

В 2008-2009 навчальному році школа створила сайт, який дає можливість учням та їх батькам своєчасно отримувати інформацію, що стосується питань навчання та виховання учнів, про події, які відбуваються в школі та про досягнення. Існує два сайти школи, один з яких створювали учасники гуртка з інформатики, інший діє під керівництвом адміністрації.


На
сторінках сайту можна знайти інформацію, яка актуальна для школи, учнів та їх батьків

Інформація на сайті постійно обновлюється та поповнюється. Учні та їх батьки цікавляться життям школи, в курсі подій, які відбуваються в школі.
Комп’ютерні технології - справжня знахідка для маніпулювання з
інформаційним простором. Коли ми навчимо учнів свідомо і творчо підходити до інформаційного простору завдання, змінювати форму представлення знань та даних таким чином, щоб можна було розглянути весь інформаційний простір, ми полегшимо формування в учнів ефективних стратегій мислення, будемо сприяти підвищенню їх самооцінки, впевненності у своїх силах.
Інформаційні технології надають величезні можливості у розширенні ерудиції дитини.
Особливості розвиваючих навчальних програм:

- дослідницький характер. Програма ініціює участь дитини у дослідах, робити для себе відкриття; легкість для самостійних занять дитини. Наприклад, коли йдеться про дошкільнят, використання учбової програми не вимагає від дитини вміння читати, дає дитині прості для розуміння вказівки,що пов'язані з використанням невеликої кількості засобів керування зображенням на екрані;
- розвиток широкого спектру навичок та уявлень. Окрім оперування з буквами, цифрами та фігурами діти займаються класифікацією, приймають рішення, експериментують;
- високий технічний рівень. Програми надають «роботи» органам відчуття дитини за рахунок того, що пропонують дитині привабливу графіку, анімаційні ефекти та привабливі звукові ефекти. Дитина не нудиться від очікування - сучасні комп'ютери працюють дуже швидко;
- відповідність віковим особливостям. Такі програми не підштовхують дитину до формування навичок, до яких дитина ще не готова. Учбовий матеріал містить приклади з реального життя дитини, зрозумілі їй;
-цікавість. Стимулюється уява дитини. Вона потрапляє у фантастичні обставини, отримує не аби яке задоволення;
- стимулюючий характер. Дитина, коли вона користується такою програмою, відчуває задоволення від досягнутого успіху. Це підвищує її самооцінку, розвиває почуття власної гідності(1).
Як показує наш досвід, найбільш ефективними є такі учбові програми, для яких є характерним створення учбового середовища, що дозволяє дорослим та дітям використовувати комп'ютер як живий елемент моделювання та експериментування, одержання необхідної інформації. Такі програми розкривають дитині світ пізнання, допомагають їй удосконалити свої вміння та навички, розвинути здібності.

Рекомендації для дорослих, як допомогти дітям у використанні
комп'ютера:
-демонструйте оптимізм у відношенні до майбутнього. Не думайте, що ваші діти чи учні обов'язково будуть вважати математику, програмування чи природничі науки важкими для себе;
-забезпечте однаковий доступ до ПК всім дітям;
-переконайтеся, що дівчата мають рівні можливості з хлопчиками у використовуванні комп'ютера;
-цікавтеся тим, як ваші діти користуються комп'ютером. Хай вони відчувають, що вам не байдужі їх навички та інтереси у цій галузі;
-пропонуйте своїм дітям(учням) нестандартні завдання;
-заплануйте з своїми дітьми(учнями) відвідування музеїв в системі Internet.
Дуже корисно відвідати музей, де можна подивитись картини, які ілюструють те, що діти прочитали чи вчили. Наприклад, діти вивчали міфи стародавньої
Греції, і подорож до музею допоможе їм уявити міфологічних Богів та героїв;
-обговорюйте з дітьми комп'ютерну рекламу та агресивні ігри. По-перше треба формувати у дітей розуміння того, що є для них корисне та шкідливе. А по- друге, фахівці довели, що таке обговорення допомагає дітям долати негативний вплив агресивних комп'ютерних ігор та телевізійних програм;
Вчитель в класі проводить уроки, що розвивають загальні здібності дитини.
Не секрет, що як раз через брак уваги багато дітей не засвоюють навчальний матеріал, їх здібності не розвиваються.
Великі можливості надають завдання з використанням сучасного програмового забезпечення «Мій комп'ютер». Можна організувати спеціальні навчальні ігри по плануванню свого життя, бюджету, тощо. Дитина в ігровій формі вчиться робити план на тиждень, наприклад. Тут ми досягаємо успіху у двох напрямках розвитку дитини, двох важливих складових розвитку її загальних здібностей - почуття часу, вміння використовувати час та планування свого часу, своєї діяльності.

Комп'ютерні технології використовують для розвитку стратегіального мислення дитини. Діти вчаться мистецтву комунікації, роботи в команді.
Багаторічні дослідження психологічних особливостей стратегіального мислення підлітків при розв'язанні завдань на створення понять, дорослих, що розв’язували різноманітні завдання (створення понять, перетворення ситуацій, проектування) . Зокрема, кожна людина має свій, притаманний їй
підхід до роботи в інформаційному просторі .
Цей підхід визначається такими основними складовими:
- розвитком інтелектуальних здібностей суб'єкта;
- рівнем інтелектуальної активності суб'єкта;
- особистісними його якостями та цінностними орієнтаціями;
- розвитком інтелектуальних вмінь, насамперед, вмінням користуватися операціями логіки, працювати з гіпотезами, тощо.
Сучасному суспільству потрібна людина самостійно, критично
мисляча, що вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми.
Таким чином, напрямки розвитку дитини в сучасному суспільстві :
інтелектуальний та моральний розвиток на основі залучення її в
самостійну діяльність у різних галузях знань - є одним з основних завдань, які втілюють в життя вчителі школи №168.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал