Обґрунтування шляхів і методів досягнення мети навчанні і виховання гармонійно і всебічно розвиненої особистості у сучасній початковій школі є значною теоретичною і практичною проблемоюСторінка5/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5

 • Головко І. Розвиток умінь третьокласників складати тексти-міркування // Поч. шк. – 1997. – №6. – С. 18–22.

 • Городівський В.М. Вивчення української мови в 3 кл. – К.: Освіта, 1977. – 127 с.

 • Городівський В.М. Дидактичний матеріал з української мови для 3 кл. – К.: Освіта, 1976. – 223 с.

 • Городівський В.М., Бурдитна А.А. Українська мова: Підручник для 3 класу. – 14-те вид. – К.: Рад. шк., 1989. – 176 с.

 • Горяний В.Д. Картки-завдання з української мови для 4 кл. – К., 1983. – 79 с.

 • Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Просвещение, 1986. – 220 с.

 • Дорошенко М.І. Наочність при навчанні грамоти. – К.: Рад. Школа, 1961. – 72 с.

 • Дубинчук О.С. Диференційоване навчання: сподівання, реалії, проблеми // Поч. шк. – 1994. – № . – С. 10–14.

 • Ємець А., Коваленко О. Працюємо за посібниками “вчуся читати” // Поч. школа. – № С. 12–13.

 • Завізєна Н. Тлумачення індивідуалізованого навчання у психолого-педагогічній літературі // Рідна школа. – 1999. – №9. – С. 55–57.

 • Занков Л.В. О начальном обучении. – М.: Педагогика, 1963. – 230 с.

 • Заперченко Н. Диференційований підхід до навчання // Поч. шк. – 2000. – №5. – С. 10–12.

 • Зверева М.В. Осуществление индивидуального подхода к школьникам начальных классов в условиях индивидуализации обучения: Материалы научн. симпозиума в Тарту 13–14 октября 1969 г. – Тарту: Изд-во Тартус. ун-та. – 1970. – 240 с.

 • Индивидуальные варианты развития младших школьников / Под ред. Л.В. Занкова, М.В. Зверевой. – М.: Педагогика, 1973. – 200 с.

 • Калмыкова З.И. Темп продвижения как один из показателей индивидуальных различий учащихся // Вопросы психологии. – 1981. – №2. – С. 29–36.

 • Кацюк Л.В. Розвиток фонематичних умінь // Поч. шк. – 1993. – №2. – С. 25–29.

 • Кириллова Е.Ю. Осуществление личностного подхода в обучении. – М.: Педагогика, 1984. – 112 с.

 • Кирсанов А.А. Индивидуализация процесса обучения как средство развития познавательной активности и самостоятельности учащихся // Сов. педагогика. – 1973. – №5. – С. 34–36.

 • Колісніченко В.І. Навчання грамоти – одне з головних завдань початкової школи // Поч. шк. – 1991. – №9. – С. 19–21.

 • Конев А.Н. Дифференцированный подход к обучению младших школьников на основе их индивидуально-типических особенностей // Учен. зап. Ор.-Зуевского пед. ин-та. – 1976, Т.24. – Вып.1. – С. 36–43.

 • Корсакова О. Про технологію диференційованого навчання // Рід. шк. – 2001. – №9. – С. 44–48.

 • Коснюса П.С. Формування в учнів синтаксичних понять // Поч. шк. – 1990. – №12. – С. 13–17.

 • Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистостей. – К.: Рад. школа, 1989. – 475 с.

 • Кравець Н.П. Організація роботи груп учнів в умовах внутрішньокласного диференційованого навчання // Поч. шк. – 1993. – №5–6. – С. 49–51.

 • Кравчук Д.М. Писемне мовлення учнів 1–3 класів: Посібн. для вчителів. – К.: Рад. школа, 1984. – 40 с.

 • Кубрак В.І. Організація і керівництво диференційованим навчанням // Поч. шк. – 1991. – №4. – С. 52–55.

 • Кубрак В.І., Дроб’язко П.І. Диференційоване навчання в початкових класах // Пед. і психол. – 1994. – №2(3). – С. 71–76.

 • Лазаренко М. Лексико-стилістичні вправи під час вивчення прикметників у 3 кл. // Поч. шк. – 1999. – №12. – С. 24–29.

 • Лийметс Х.И. Групповая работа на уроке. – М.: Знание, 1975. – 144 с.

 • Лийметс Х.Й. Место групповой работы среди других форм обучения // Сов. педагогика и школа. Вып. V. – Тарту, 1971. – С. 21–27.

 • Липова Л., Ясинська А. Про експериментальні методи викладання // Поч. шк. – 1997. – №5. – С. 58–62.

 • Лошкарева Н.А. Формирование системы общих учебных умений и навыков школьников. – М.: Педагогикова, 1989. – 100 с.

 • Луужикас И.О. О структуре урока в дифференцированном классе // Актуальные проблемы индивидуализации обучения: Матер. научн. симпозиума в Тарту 13–14 октября 1969 г. – Тарту: Изд-во Тартус. ун-та. – 1970. – С. 32–40.

 • Львов М.Р. и др. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение, 1987. – 344 с.

 • Маркова А.А. Формирование мотивации обучения в школьном возрасте. – М.: Педагогика, 1983. – 124 с.

 • Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. – К.: Просвіта, 1995. – 122 с.

 • Махмутов М.И. Об индивидуализации обучения // Нар. образование. – 1964. – №2. – С. 12–18.

 • Мельничайко В.Л. Творчі роботи на уроках української мови: Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1984. – 223 с.

 • Менчинская М.А. Психологические вопросы развивающего обучения и новые программы // Сов. педагогика, 1968. – №6. – С. 29–38.

 • Методика викладання української мови в початкових класах / За ред. С.І. Дорошенка. – К.: Рад. школа, 1992. – 340 с.

 • Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: Норми оцінювання знань, умінь і навичок. – К.: Магістр-S, 1996. – 80 с.

 • Мурачковский Н.И. Психологические аспекты организации дифференцированных форм работы на уроке // Сов. педагогика. – 1989. – №10. – С. 35–40.

 • Науменко В.О. Формування навичок читання // Поч. шк. – 1991. – №4. – С. 34.

 • Наумчук М.М. Дидактичний матеріал з української мови. 4 (3) кл.: По-сібник для вчителів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1996.– 80 с.

 • Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початкових класах (Методика і технологія навчання). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 138 с.

 • Наумчук М.М., Гузар О.В. Методика та технологія уроків рідної мови в початковій школі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 38 с.

 • Николаева Т.М. Сочетание общеклассной, групповой и индивидуальной работы учащихся на уроке как одно из средств повышения эффективности учебного процесса // Новые исследов. в педагогике. – М., 1989. – Вып. ІІІ. – С. 18–29.

 • Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії. – К.: Вища школа, 1995. – 207 с.

 • Панченко Г.А. Завдання та ігрові питання з рідної мови. 3 (2) кл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 64 с.

 • Пархоменко М. Методика роботи над словом, текстом на уроках читання // Поч. шк. – 1997. – №7. – С. 44–48.

 • Пінчук Г. Робота з удосконалення техніки читання // Поч. шк. – 1997. – №11. – С. 8–11.

 • Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови. – Харків: Основа, 1995. – 104 с.

 • Плющ М.Л. Робота над текстом в початкових класах: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1986. – 74 с.

 • Програми середньої загальноосвітньої школи. 1–4 (1–3) класи. – К.: Бліц, 1997. – 106 с.

 • Психологические проблемы успеваемости школьников / Под ред. Н.А. Менчинской. – М.: Педагогика, 1971. – 214 с.

 • Психическое развитие младших школьников: Экспериментально-психологическое исследование / Под. ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.

 • Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. – М.: Педагогика, 1975. – 240 с.

 • Рождественский Н.С., Кустарева В.А. Методика начального обучения русскому языку. – М.: Просвещение, 1965. – 290 с.

 • Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Академія, 1999. – 360 с.

 • Саженюк Б.С. Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів в 1 класі. – К.: Рад. школа, 1961. – 143 с.

 • Сердюк М.Г., Шмагало В.Г. Вправи для диференційованого засвоєння лексики української та російської мови // Поч. шк. – 1991. – №9–10. – С. 25–29.

 • Середа Ф.Я. Українська мова: Підручник для 2-го кл. – 15-те вид. – К.: Рад. шк., 1991. – 141 с.

 • Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Педагогика, 1971. – 244 с.

 • Соловейчик М.С. Хорошо ли мы умеем учить детей читать? // Нач. шк. – 1988. – №1. – С. 14.

 • Сум І.М. Групова робота на уроках рідної мови // Поч. шк. – 1996. – №5. – С. 12–13.

 • Талдонова Л. Обґрунтування сучасних моделей навчальної диферен-ціації // Наук. записки ТДПУ. Сер: Педагогіка. – 2000. – №6. – С. 10–15.

 • Терещук Г. Теоретичні засади побудови моделі методичної системи індивідуалізованого навчання // Наук. записки ТДПУ. Сер.: Педагогіка, - 1999. – №1. – С. 111–116.

 • Тестов В.А., Уханова А.Д. Развитие познавательных способностей у школьников в условиях уровневой дифференциации // Нач. шк. – 1999. – №2. – С. 32–41.

 • Тягур Р.С. Внутрішньокласна диференціація // Поч. шк. – 1993. – №11. – С. 61.

 • Тягур Р.С. Ефективність системи диференційованого навчання // Поч. шк. – 1992. – №11-12. – С. 25–39.

 • Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с.

 • Урок в первом классе: Психолого-педагогические основы обучения и воспитания детей шести лет в условиях школы / Аркин И.А. и др. – Вологда: изд-во Вологод. пед. ун-та, 1989. – 82 с.

 • Усова А.Ф. Формирование учебных умений учащихся // Сов. педагогика, 1982. – №1. – С. 29–38.

 • Фіцула М.М. Педагогіка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1997. – 192 с.

  Додатки


  Додаток 1. Урок української мови
  Тема: Закріплення вивченого про іменник як частину мови.

  І. Словниковий диктант:

  Абр..кос, пш...ниця, ч...ремха, ап...льсин, п'ятн...ця, ч...решня, в...рблюд, ч...рвоний, ч...довий.

  Розташувати слова в алфавітному порядку. Які слова зайві? Чому?

  Гра «Вгадай слово». Яке слово мав 7 букв, 8 звуків, З голосні, 5 приголосних.

  II. Робота з фразеологізмами: переливати, з пустого в порожне.

  III. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку.

  1. Скласти речення зі словом чудовий. Кращі речення учні записують у зошит. Визначення роду, числа, відмінка прикметника, зв'язок з іменником. Можна запропонувати роботу в парі або взаємоперевірку зошитів.

  2. Робота в групі. Кожній групі видається конверт із деформованим текстом (речення записані на окремих смужках). Завдання: скласти зв'язний текст (учні спілкуються між собою, визначають місце кожного речення), записати його у зошит. Знайти у тексті прикметники, підкреслити їх, визначити рід, число, відмінок. Визначити жанр тексту, який склали.

  Приклад картки (таких конвертів 7, за кількістю груп). (Бажано, щоб тексти були різні).

  Я руда, низького росту,

  Хитра я і довгохвоста.

  До курей я вельми ласа,

  В них таке смачненьке м'ясо.

  Після закінчення роботи керівники груп зачитують тексти.

  IV. Підсумок уроку. Можна запропонувати дітям (якщо залишиться час) у групі скласти казку про прикметник.

  V. Домашнє творче завдання: скласти загадку про будь-який предмет, використовуючи прикметники.
  Додаток 2. Збірничок додаткових вправ
  Завдання 1. Прочитайте уважно текст, звертаючи увагу на вимову наго-лошених і ненаголошених голосних. У яких словах є орфограми «Літери е, й, о на позначення ненаголошених голосних»?

  Сито


  Ген, у небі, у блакиті —

  хто там носить воду в ситі?

  А те сито неозоре:

  було біле, стало чорне.

  Чудасія, чудасія —

  та ж те сито воду сіє!

  Сіє, сіє воду сито —

  на пшениченьку, на жито,

  на ячмінь, овес, на просо,

  на вербичку густокосу, —

  хай усе там зеленіє.

  Сито в небі воду сіє!

  (М. Петренко)

  Завдання 2. Прочитайте і перепишіть вірш. Які звуки переважають? Тверді приголосні підкресліть однією рискою, а м'які — двома.

  Пилипова липа

  В садочку у Пилипа зросла велика липа,

  не лінь було Пилипу щодня полити липу.

  «Спасибі»,— до Пилипа лопоче листям липа.

  (М. Татарчук)

  Завдання 3. Прочитати і розгадати метаграми, у яких вказується на лексичне значення слів-відгадок та літери, за допомогою яких можна знайти відгадки.

  Лінивому не розгадать ніколи,

  кмітливому на відповідь — хвилина.

  А буде наша загадка така:

  три букви означають те, що й поле,

  додайте м'який знак — і вже тварина

  з родини оленів, струнка й прудка.

  Які це слова?

  (лан — лань)

  Маєм гарну ми тканину,

  тож пошиєм піджачину.

  «Су» на «ві» як зміним з вами —

  буде рама із шибками.

  (сукно — вікно)

  З димаря він вилітає,

  як в печі вогонь палає,

  варто «д» на «Р» змінить —

  стане містом він умить.

  (дим — Рим)

  «К» відняти, «соб» додати —

  стане гавкати й скавчати,

  «соб» на «к» як замінити —

  Буде на водоймах жити.

  (собачка — качка)

  Я буду синонімом слова «вважати»,

  якщо букву «г» на початку вживати.

  Коли її буквою «ж» замінити,

  я буду синонімом слова «хотіти».

  (гадати — жадати)

  Із буквою «в» всі мене поважають,

  в роботі роками мене здобувають.

  А з буквою «л» я зроблюся в момент

  синонімом слова «експеримент».

  (досвід — дослід)

  До мене можна з річки допливти,

  мене дівчина може заплести,

  дід, як знаряддя,— на плечі нести.

  «К.» відкинеш — полечу.

  Почуєш тільки, як дзижчу.

  Що за слова?

  (коса — оса)

  Всякі є вони: короткі,

  мудрі, щирі і солодкі,

  підлабузницькі, гучні,

  жартівливі і сумні.

  Та лиш «л» одне забрати —

  буде вдень оката спати,

  а вночі — кричать, літати

  й мишам волі не давати.

  (слова — сова)

  З «е» бульвари прикрашаю,

  з «й» сокирі помагаю.

  (клен — клин)

  У нім — три літери, та ба —

  іде на ньому молотьба.

  А прочитай з кінця — і вмить

  почне тобі мишей ловить.

  (тік — кіт)

  З «в» — росте на голові,

  з «к» — зростає із землі.

  (волосся — колосся)

  Дерево ламає,

  хвилі здіймає.

  з «к» поєднати —

  буде в полі зростати.

  (буря — буряк)

  Завдання 4. Допишіть слова, додавши приголосний.

  Коза, рука, буква, міль, коса, буря.

  Завдання 5. Змінюючи у слові бій перший звук (а на письмі — першу літеру) на інший звук (букву), утворіть і запишіть якнайбільше нових слів, що мають інше значення.

  (Бій — мій, лій, сій, дій, вій, тій, цій...)

  Придумайте короткі вислови або речення з новими словами.

  Завдання 6. Змінюючи у слові січ останню букву (звук) на іншу, утворіть якнайбільше нових слів.

  (Січ — сів, сік, сіль, сіл. У Карпатах чимало гуцульських сіл (мн., О. в.); сім сіп. Миколка — сіп мене за руку; сіть. Рибалка сіть закинув).

  Завдання 7. Запишіть 5 односкладових слів, які від перестановки звуків (першого й останнього) набули б нового значення.

  (Кіт — тік, кат — так, лік — кіл, рік — кір (хвороба), лід — діл (низина), рай — яр (йар), бук — куб).

  Завдання 8. Запишіть 5 односкладових слів, які читаються зліва направо і справа наліво однаково і мають те ж саме значення.

  (Дід, біб, вів, Тит, око...)

  Завдання 9. а) Знайдіть слова, які відрізняються від слова рілля тільки першим звуком. Запишіть їх, усно поясніть, що вони означають.

  (Рілля — гілля, зілля, кілля...)

  б) Пригадайте і запишіть слова, в яких був би .подовжений (подвоєний) один із цих звуків: [л, н, с, т, ч].

  [Л '] — рілля, зілля, бадилля, весілля, дозвілля, без-ділля..; [н'] — насіння, питання, оповідання, знання...; [с' 'і — Полісся, узлісся, колосся; волосся -,..; [т'] — багаття, латаття, заняття, завзяття...; [ч'] —сторіччя, узбіччя, ломаччя, клоччя...)

  Завдання 10. Розставте прізвища в алфавітному порядку.

  Гамалія, Чубинський, Заньковецька, Єжицький, Січинський, Кухаренко, Кальченко, Кметь, Івченко, Зюков, Абашев, Ухов, Опанасюк, Мстиславець.  Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З них прочитаємо речення: Бажаю вам успіху.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал