Обґрунтування необхідності створення програмиДата конвертації23.12.2016
Розмір83.6 Kb.
ТипОбґрунтування
ПРОГРАМА

розвитку кафедри іноземних мов

Інституту журналістики


  1. Обґрунтування необхідності створення програми

Кафедра іноземних мов заснована 28 травня 2012 року і є одним з наймолодших підрозділів Інституту журналістики. Створення кафедри було обумовлене необхідністю приведення системи викладання іноземних мов в Інституті журналістики у відповідності до міжнародних стандартів, забезпечення студентів доступом до ефективних засобів оволодіння мовами та підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово-спрямованих мовних знань. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, іспанської, німецької і французької) студентам, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра за спеціальностями “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування”, “PR і реклама” та “Кіно- і телемистецтво”.

Доцільність створення програми зумовлена важливістю формування основних засад функціонування кафедри іноземних мов, що відповідають освітнім стандартам, і які застосовуються до всіх структурних підрозділів Університету, а також необхідністю комплексного розуміння основних стратегій, цілей, принципів і напрямів діяльності кафедри в найближчі роки. Програма створена з урахуванням закону України “Про вищу освіту”, “Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки”, “Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, “Положення про академічну мобільність студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” та “Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”.


  1. Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри

Підготовка з іноземної мови студентів Інституту журналістики освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” здійснюється на основі “Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”, розробленої з урахуванням пропозицій Інституту журналістики щодо оптимізації процесу навчання іноземних мов на немовних спеціальностях та удосконалення умов навчання за рахунок використання новітніх комунікативних методик та поліпшення матеріально-технічної бази, на основі якої буде реалізуватись процес іншомовного навчання, а також нагальною суспільною потребою у підготовці конкурентоспроможних фахівців, яких вимагає ринок праці.

Серед запланованих змін – зміна статусу іноземної мови на другому, третьому і четвертому курсах ОКР “бакалавр” з факультативу на нормативну навчальну дисципліну, що дозволить оптимізувати процес навчання і сприятиме зростанню кількості випускників, що вільно володіють іноземною мовою. Інші ймовірні зміни можуть торкатися кількості іноземних мов, що викладаються студентам Інституту журналістики, а також можливостей одночасного вивчення студентами декількох іноземних мов. Кафедра впроваджуватиме планові та позапланові зміни з урахуванням політики Інституту журналістики та Університету, а також тенденцій на українському та міжнародному ринку освіти.
  1. Концепція розвитку кафедри. Орієнтири концепції. Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку кафедри


Орієнтири концепції розвитку кафедри визначаються головною стратегією щодо іноземних мов Університету, згідно якої володіння іноземними мовами вважається одним з основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у європейський і світовий науковий, освітній та культурний простір. З огляду на це, кінцева мета “Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” полягає у формуванні засад професійно-орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в новому інформаційно-комунікативному середовищі. Показником рівня сформованості професійно орієнтованої вторинної мовної особистості є іншомовна професійна комунікативна компетенція, професійна міжкультурна компетенція та іншомовна рефлексивна компетенція.

Участь України в Болонському процесі передбачає підготовку студентів до навчання в рамках освіти європейських університетів, що вимагає, окрім традиційного володіння усіма аспектами мови, формування культурно-освітньої орієнтації студентів. У зв’язку з цим одним з головних завдань, що постають перед викладачами іноземних мов, є розширення країнознавчої і культурологічної підготовки студентів шляхом здобуття додаткових знань, пов’язаних із різноманітністю культур, мов і національних систем освіти з метою поступового входження студентів у зону європейської вищої освіти.

З огляду на вищесказане, основними орієнтирами концепції розвитку кафедри іноземних мов є:

- навчально-методична робота (удосконалення і поглиблення рівня викладання іноземних мов (як загальних, так і професійно-орієнтованих дисциплін) шляхом створення нових і вдосконалення існуючих навчальних програм, розробка професійно-орієнтованих підручників і навчально-методичних комплексів з іноземних мов, використання сучасних мультимедійних засобів навчання);

- наукова робота (підвищення наукового рівня викладачів через захист кандидатських і докторських дисертацій, присвоєння вчених звань, участь у міжнародних програмах обмінів, міжнародних наукових конференціях і семінарах, публікація монографій і наукових статей, у тому числі в міжнародних виданнях, налагодження і підтримка професійних зв’язків з науковими спільнотами зарубіжних країн тощо).

Концептуально важливою ідеєю розвитку кафедри є поєднання традиційних й інноваційних підходів до навчання студентів, модернізація змісту освіти, запровадження найкращих світових стандартів щодо організації і забезпечення навчального процесу.


4. Призначення, мета і завдання кафедри
Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації освітніх, наукових та організаційних заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців зі знанням іноземних мов фахового спрямування. Одне з основних завдань кафедри – за короткий термін підготувати фахівців, які вільно, на комунікативно достатньому рівні володіють професійно-орієнтованими іншомовними навичками і вміннями в усіх видах мовленнєвої компетенції.

Формування іншомовної комунікативної професійної компетенції студентів можливе завдяки комплексному використанню традиційних та інтенсивних методик навчання іноземних мов, яке ґрунтується на функціонально-комунікативній лінгводидактичній моделі і супроводжується цілісною системою навчання студентів спілкування у побутових і професійних цілях. Це дозволить студентам Інституту журналістики вивчати іноземною мовою фахові дисципліни, брати участь у програмах академічної мобільності студентів, сприятиме успіху їхньої професійної діяльності та підвищить конкурентоспроможність випускників Інституту журналістики на українському й міжнародному ринках праці.


5. Пріоритетні напрями роботи кафедри

До пріоритетних напрямів роботи кафедри іноземних мов належать:

- забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

- удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки та освіти;

- впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

- міжнародна діяльність.

З метою успішної реалізації окреслених напрямів кафедра орієнтуватиметься на дотримання балансів між класичними університетськими та інноваційними освітніми підходами і практиками.

6. Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри

6.1. Структура організації навчально-виховної роботи

З метою покращення навчально-виховної роботи кафедра іноземних мов планує здійснити такі заходи:

- розробка нових і вдосконалення існуючих навчальних програм;

- підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри (шляхом стажування, участі в міжнародних програмах обміну, семінарах з методики викладання іноземних мов);

- розробка навчально-методичних комплексів для фахового вивчення іноземної мови;

- покращення ефективності індивідуальної роботи викладачів зі студентами;

- співпраця з кафедрами іноземних мов інших структурних підрозділів Університету;

- активна участь викладачів кафедри в координуванні програм подвійних дипломів;

- забезпечення англомовної версії інформаційного пакету Інституту журналістики;

- налагодження зв’язків і співпраця з іноземними навчальними закладами з підготовки журналістів.

Виконання окреслених завдань можливе шляхом удосконалення наявних навчально-методичних матеріалів з використанням мультимедійних та інтерактивних методик викладання, їхня публікація і розміщення на сайті кафедри та в електронній базі університету.

6.2. Структура організації науково-дослідного процесу, наукова робота кафедри зі студентами; міжнародні наукові зв’язки

Науково-дослідний процес передбачає такі дії:

- участь викладачів кафедри в українських і міжнародних наукових конференціях;

- розміщення на сайті кафедри інформації про наукову діяльність викладачів кафедри;

- активна участь викладачів кафедри в науковому житті Інституту журналістики: організація та участь у конференціях, круглих столах; виконання наукового плану Інституту журналістики;

- публікація наукових матеріалів викладачів кафедри у міжнародних рейтингових виданнях;

- підвищення ефективності підготовки магістрів та аспірантів Інституту журналістики;

- налагодження наукових зв’язків з іноземними навчальними закладами з підготовки журналістів.6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу

На кафедрі іноземних мов працює 18 викладачів, з них 1 доктор філологічних наук і 8 кандидатів наук (6 кандидатів філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат наук із соціальних комунікацій), 5 викладачів мають вчене звання доцента. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно своїх спеціальностей і кваліфікацій. Підготовка професорсько-викладацького складу спрямована на здобуття наукових ступенів і присудження вчених звань та набуття навичок успішного виконання міжнародних проектів.6.4. Перспективний план навчальних і наукових публікацій

У сфері навчальної і навчально-методичної роботи пріоритетним завданнями кафедри є забезпечення високої якості освіти і наукових досліджень, підвищення конкурентоспроможності результатів навчання завдяки високій гарантованій якості, а також завдяки особистому професіоналізму та науковому авторитету викладачів. Пріоритетними напрямами роботи кафедри іноземних мов є такі:

- розробка і вдосконалення програм навчальних дисциплін;

- постійне підвищення методичної майстерності викладачів кафедри шляхом участі в міжнародних програмах обмінів, семінарах, конференціях;

- підвищення наукового потенціалу кафедри через захист докторської і кандидатських дисертацій викладачами кафедри до 2016-2017 рр. (доц. Фоменко О.С., ас. Кеба О.М., ас. Лемішка О.Я., ас. Г.Л. Сарміна,), а також присвоєння вчених звань професора (д.філол.н. Садикова Л.В.) і доцента (к.філол.н. М.Р. Гарєєва, к.філол.н. Л.О. Квіренко, к.філол.н. Т.Г. Пашняк,);

- підготовка сучасної навчально-методичної літератури з її постійним оновленням;

- підготовка до видання професійно-орієнтованих підручників і навчальних посібників зі стилістики (д.філол.н. Садикова Л.В.), англійської мови (доц. Бардієр, доц. Пашняк Т.Г., доц. Фоменко О.С., ас. Виноградова О.Б., ас. Кельман А.В., викл. Сидоренко М.О.), іспанської мови (ас. Дерюгіна Л.П., ас. Кеба О.М.), німецької мови (к.філол.н. Квіренко Л.О., ас. Сарміна Г.Л.), французької мови (к.філол.н. Гарєєва М.Р.);

- підготовка до видання монографій докторських і кандидатських дисертацій (доц. Фоменко О.С., к.філол.н. Гарєєва М.Р., к. із соц. ком. Євтушенко, к.філол.н. Квіренко Л.О., к.філол.н. Ткачук-Мірошниченко О.Є.).
  1. Основні умови успішного здійснення програми

Успішна реалізація запропонованої програми можлива за умови послідовного професійного виконання зазначених у ній положень викладачами кафедри в межах головних напрямів і програм діяльності Інституту журналістики та Університету.

Програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри іноземних мов Інституту журналістики, протокол № 7 від 12 березня 2014 року.Програму розвитку підготувала кандидат філологічних наук, доцент, в.о.завідувача кафедри іноземних мов Інституту журналістики Фоменко О.С.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал