О. С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу «затверджую» Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Є. М. Стрельчук 201 4 р. Робоча програмаСкачати 262.92 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір262.92 Kb.
ТипРобоча програма
Форма № Н - 3.04
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту та маркетингу«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

менеджменту та маркетингу

____________ Є.М. Стрельчук

« » 2014 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МПП 2. «Менеджмент»


(шифр і назва навчальної дисципліни)
спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства»

(шифр і назва напряму)


навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

(назва інституту, факультету, відділення)


2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Менеджмент» для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».


Розробники: к.е.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу Аветісян К.П.
________________ (Аветісян К.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу


Протокол від “ ” вересня 2014 року № 1
Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, проф., к.е.н.
________________ (Стрельчук Є.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 розроблено, 2014 рік

 __________, 20__ рік
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва)нормативна

Напрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:Рік підготовки

Змістових модулів – 2

3-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

комплексне завдання

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 180

3.2

5

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної та індивідуальної роботи студента – 10


Освітньо-кваліфікаційний рівень:30 год.

10 год.

Практичні, семінарські

30 год.

8 год.

Лабораторні

не передбачено

Самостійна робота

80 год.

56 год.

Індивідуальна робота:

40

-

Вид контролю:

екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 42% до 58%;

для заочної форми навчання – 22% до 78%.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завдання дисципліни: основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є вивчення загальних закономірностей, принципов формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; а також управлінських відносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: місце менеджменту в системі наукових знань, основні закони, закономірності та принципи менеджменту, функції менеджменту, складові процесу управління, роль інформації та комунікацій в менеджменті, роль керівника та лідера для ефективного керівництва організацією.

вміти: аналізувати переваги та недоліки теорій та шкіл менеджменту, застосовувати їх особливі принципи в процесі прийняття управлінських рішень, розробляти алгоритм прийняття ефективних управлінських рішень, планувати робочий час менеджера, розробляти схему мотиваційного процесу на основі розповсюджених теорій мотивації, застосовувати основні види контролю в процесі управлінської діяльності .


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основні функції менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 2. Функції та методи менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.Тема 3. Процес управління

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.Тема 4. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила процедури.

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.

Тема 5. Організування як загальна функція менеджменту

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.

Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту

Тема 6. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.Тема 7. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання. Регулювання як загальна функція менеджменту. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.Тема 8. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.Тема 9. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.Тема 10. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально- організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

літера-тура

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі
л

п

лаб.

інд.

с.р.
л

п

лаб.

інд.

с.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Основні функції менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку менеджменту

8

4

-

-

4

8

-

1

-

-

-

-

[1-8]

Тема 2. Функції та методи менеджменту

10

4

-

-

4

8

-

1

-

-

-

-

[1-8]

Тема 3. Процес управління

13

2

-

-

4

8

-

1

2

-

-

-

[1-8]

Тема 4. Планування як загальна функція менеджменту

9

2

6

-

4

8

-

1

1

-

-

-

[1-8]

Тема 5. Організування як загальна функція менеджменту
4

8

-

4

8
1

1


[1-8]

Разом за змістовим модулем 1

90

16

14

-

20

40

-

5

4

-

-

-
Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту

Тема 6. Мотивування як загальна функція менеджменту

9

4

-

-

4

8

-

1

1

-

-

-

[1-8]

Тема 7. Контролювання як загальна функція менеджменту

15

2

-

-

4

8

-

1

-

-

-

-

[1-8]

Тема 8 .Інформація і комунікації в менеджменті

15

2

6

-

4

8

-

1

1

-

-

-

[1-8]

Тема 9. Керівництво та лідерство

16

2

6

-

4

8

-

1

1

-

-

-

[1-8]

Тема 10. Ефективність менеджменту

15

4

4

-

4

8

-

1

1

-

-

-

[1-8]

Разом за змістовим модулем 2

90

14

16

-

20

40
5

4

-

-

-
ІНДЗ (КР.)
-

-

-

-

-
-

-

-
-
Усього годин

180

30

30
40

80

16

10

6


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...
6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Проектування організації

2

2

Організаційна поведінка

2

3

Організаційна культура

2

4

Керівництво і лідерство

2

5

Управління ризиками

2

6

Основи теорії прийняття управлінських рішень

2

7

Ефективність управління

27. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1

Теорія Гласієра.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

2

Теорія організаційного потенціалу.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

3

Теорія інститутів та інституційних змін.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

4

Сутність „системного аналізу”. Підхід Б. Рудвіка.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

5

Системний підхід за Л. Оптнером.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

6

Формування основних концепцій загальної теорії систем. Підхід

Боулдінга. • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

7

Функції державного регулювання підприємства.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

8

Форми прямого та непрямого державного регулювання.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

9

Порівняння переваг і недоліків ієрархічних та адаптивних структур управління.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

10

Порівняння переваг і недоліків централізованих та децентралізованих структур управління.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

11

Методологія управління

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

12

Види мотивації.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

13

Економічні методи управління.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

14

Соціально-психологічні методи управління.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

15

Повноваження та їх види.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

16

Цілі підприємства.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

17

Стратегічне планування.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

18

Етапи прийняття рішення та вибір альтернативи.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

19

Комунікації в менеджменті.

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

20

Оточення формування стратегії конкуренції. Матриця «товари-конкуренти».

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитаньРазом

409. Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Менеджмент» є комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в дослідженні актуальних проблем управління підприємством, розширення професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Менеджмент», формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи.

В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати вміння:


 • формулювати мету і завдання роботи;

 • обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;

 • розробляти структуру роботи;

 • працювати з літературними джерелами та статистичними даними;

 • виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;

 • формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.


Рекомендовані теми індивідуальних завдань: 1. Вплив факторів суспільного розвитку на формування історичних етапів еволюції менеджменту.

 2. Оцінка підходів до вирішення проблем управління на різних історичних етапах розвитку вітчизняного менеджменту.

 3. Зарубіжні моделі менеджменту та обґрунтування доцільності використання їх елементів у вітчизняній практиці.

 4. Вплив класичних та біхевіористичних теорій менеджменту на формування сучасної системи управління організацією.

 5. Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління.

 6. Організація як відкрита соціально-економічна система: дослідження системних компонентів і елементів.

 7. Складові зовнішнього середовища організації та оцінка їх впливу на реалізацію стратегічних цілей.

 8. Внутрішнє середовище організації як базовий чинник здійснення ефективної діяльності: шляхи удосконалення.

 9. Аналіз і оцінка відповідності змін внутрішнього та зовнішнього середовища організації.

 10. Функції управління: склад, зміст, ознаки виділення, механізм реалізації.

 11. Обґрунтування ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління.

 12. Сучасні тенденції і принципи формування структур управління організацією

 13. Особливості використання централізованих та децентралізованих організаційних структур в управлінні сучасною організацією.

 14. Підстави застосування матричної структури управління організацією та умови її ефективного функціонування.

 15. Сутність концепції управління через мотивацію та використання її положень у практиці вітчизняного менеджменту.

 16. Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління.

 17. Система методів морального стимулювання персоналу організації й основні підходи до її ефективної побудови.

 18. Аналіз, оцінка й основні форми матеріального стимулювання персоналу організації.

 19. Сутність і зміст контролю в управлінні та його місце в забезпеченні ефективного функціонування організації.

 20. Сучасні методи прийняття рішень та їх адаптація до управлінського процесу в організації.

 21. Моделювання процесу поетапної реалізації управлінського рішення в організаціях.

 22. Аналіз і оцінка ефективності системи прийняття рішень та основні напрямки її оптимізації.

 23. Організація діяльності керівника та вплив стилю керівництва на результати роботи організації.

 24. Професійні якості керівника і оцінка ефективності їх реалізації в управлінні сучасною організацією.

 25. Виявлення і використання резервів підвищення ефективності і якості управлінської діяльності.

 26. Делегування повноважень як інструмент раціональної побудови управлінської діяльності.

 27. Основні складові ефективного управління діяльністю організації.

 28. Попередження та вирішення конфліктів як інструмент запобігання економічних, соціальних і психологічних втрат в межах організаціях.

 29. Ефективність менеджменту організації і способи її оцінки, напрямки підвищення його ефективності.

 30. Формування і розвиток організаційної культури як чинника ефективного управління в організації.

10. Методи навчання
Методами навчання дисципліни «Менеджмент» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців зі спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства».

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, ділові ігри).

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Менеджмент» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи.

За місцем в структурній діяльності використовуються: • методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи студентів;

 • методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення;

 • методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного контролю.


11. Методи контролю

Методами контролю з дисципліни «Менеджмент» є поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є:

1) усні опитування на практичних заняттях;

2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях);

3) тестування тощо.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Підсумковий контроль з дисципліни «Менеджмент» включає семестровий контроль у формі екзамену (виконання письмових екзаменаційних завдань).

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий екзамен

Сума

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий екзамен

Сума

Семестр 5.1

Семестр

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль

Змістовий модуль

КР№1

КР№2

40

100

30

30


КР№1, КР№2 – контрольні роботи.


Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною та за шкалою ОНАЗ (100 бал). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, нормативні документи презентаційні матеріали.
14. Рекомендована література
Базова


 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с. (Альма-матер)

 2. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 2002. — 702с.

 3. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 464 с. (Альма-матер)

 4. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. : Уч. пос. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 272 с. : ил. – Парал. тит. англ.

 5. Богатырева Л.Д. Стрельчук Е.Н., Тардаскина Т.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. Одесса: ОНАС им А.С.Попова , 2012 – 114 с.

 6. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 216 с. – (Серия «Высшее образование).

 7. Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту Учебное пособие. – Одесса, ОНАС им. А.С.Попова, 2004. – 96 с.

9. Борисевич Є.Г. , Жуковська Л.Е. « Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Менеджмент»,- ОНАЗ ім А.С.Попова , 2013 .- 35 с.

11. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор”, 2003. – 556 сЗаконодавчі та нормативні акти


 1. Положення “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації”, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011

 2. Закон України „Про телебачення і радіомовлення”

 3. Закон України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”

 4. Закон України „Про Національну систему конфіденційного зв‘язку”

 5. Закон України „Про звернення громадян”Допоміжна


 1. Экономика связи: Учебник / В.Н. Орлов, Н.Е. Потапова-Синько, В.М. Гранатуров, Н.П. Спильная и др. – Одесса: УГАС, 1998. – 331 с.

 2. Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

 3. Большаков А.С. Менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 396 с.

 4. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 511 с.

 5. Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебник – справ. пособие. - СПб.: Специальная литература. 1995. – 327 с.

 6. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. - 864 с.

 7. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: Ожерелье, 1999. – 336 с.


Інформаційні ресурси


 1. Президент України http://www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал