О. Р. Зарума-Панських. Львів, 2001. 19 сСкачати 52.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.03.2017
Розмір52.23 Kb.
до якої належить текст перекладу, бо значення термінів тісно пов’язане із контекстом, його змістом та специфікою, і може змінюватися залежно від галузі використання. Тільки при ефективному поєднанні цих двох умов можна зробити адекватний переклад будь-якої науково- технічної літератури. Наголосимо, що перекладу сфері дипломатії приносить велику моральну винагороду, адже кожен перекладач відчуває, що робить свій власний внесок утворення історії.

Список використаних джерел

1.
Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М Высш. шк., 1986. – 416 с.
2.
Зарума-Панських О. Р. Англійська лексика міжнародних договорів структурні, семантичні і дискурсні особливості автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. Р. Зарума-Панських. – Львів, 2001. – 19 с.
3.
Иссерлин Е. М. Лексика и фразеология современных дипломатических документов / Е. М. Иссерлин. – Москва : Моск. полиграф. ин-та, 1966. – 15 с.
4.
Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 564 с.
5.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу / В. Коптілов. – К, 2003. – 185 с.
6.
Пырков Е. Г. Коммуникативные аспекты перевода и терминология (методическое пособие) / Е. Г. Пырков. – Мс, 2001. – P. 301305.
8.
Komissarov V. N. Manual of Translation from English into Russian / V N. Komissarov,
A. L. Koralova. Moscow : Vyssaja Skola, 1990. – 320 p.
9.
Newmark P. About translation / P. Newmark. – Clevedon, Multilingual Matters, 1991. – 184 р.
10.
Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation / L. Venuti. – London, N.Y.:
Routledge, 1995. – 353 p.


ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПИСЬМОВИХ
РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Царук Анастасія Олександрівна
Науковий керівник к. філол. н, доц. Ткачук ТІ.
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У наш час реклама відіграє важливу роль ужитті кожної людини. Адже основною метою рекламного тексту є провокування реакції людини шляхом переконання або пропозиції до скоєння імпульсної покупки. Під час перекладу рекламних текстів перекладач повинен приймати до уваги цілий ряд лінгвістичних та культурологічних особливостей синтаксичних, семантичних, а також міжконтекстуальних.
Рекламні тексти та слоган є предметом дослідження багатьох українських і зарубіжних науковців, а саме Ю. Баженова, А. Вайзе, А. Годдар, Ч. Гудрам, С. Кудіс, Г. Лочмеле, Ф.
Панкратова, Ю. Пирогова та інших. Оскільки проблема перекладу у наш час залишається актуальною, науковці продовжують займатися розкриттям поняття рекламного тексту, визначенням його місця у структурі реклами, а також труднощами, що виникають при його перекладі з однієї мови на іншу. Метою нашого дослідження є особливість англомовних письмових рекламних текстів та їх переклад. Рекламний текст — це тип текстового матеріалу, головною ідеєю якого є залучення уваги цільової аудиторії до тієї чи іншої пропозиції на ринку, з метою показати вигідні сторони цієї пропозиції і спонукати читачів скористатися рекламованими послугами, зробити покупку товару і т.д. Поняття продає текст входить в категорію рекламних текстів. Особливості написання таких текстів — це досить-таки об’ємна тема. Головний критерій оцінки того чи іншого рекламного тексту — його ефективність, тобто результат — відсоток людей, які скористалися послугами, купили товар або виконали інше потрібне дію після прочитання рекламного тексту [2, с. 75]. Рекламний текст складається з трьох основних елементів, які завжди використовують у рекламі
- заголовок
- основний текст
- рекламне гасло, слоган. Мета рекламного заголовка полягає втому, щоб привернути увагу аудиторії і викликати інтерес до рекламованого товару або послуги. Рекламний заголовок повинен містити рекламне звернення і головний рекламний аргумент, який згодом розвивається в основному рекламному тексті.
«Carlsberg! Probably the best beer in the world.» – «Карлсбегр! Спробуй краще пиво в світі
«Philip Morris.Universal Taste of Відчуй смак життя разом з Філіпп Морріс.»
«EFG Private Bank:…in tune with our clients». –«EFG банку згоді з клієнтом .
«Business knows no boundaries. Neither do we. The Economist».- Для бізнесу, які для нас немає кордонів. Economist.» Основний текст — сама об’ємна частина рекламного повідомлення, яка розкриває тему, анонсовану в заголовку. Введення вводить читача в курс справи. Основна частина описує переваги і вигоди даної пропозиції, з наданням потрібних фактів і прикладів. У висновку дається короткий резюмуюче узагальнення викладених фактів і робиться висновок.
«Align yourself with 85,000 people in over 130 countries, all of which are armed with the knowledge you need to move ahead and stay there». (Earnest & Young) Приєднуйся до 85000 людей із понад 130 країн, які знають, як рухатися вперед і зберегти завойоване Слоган — девіз, коротка фраза, який запам’ятовується надовго і відображає всю суть рекламної пропозиції [1, с. 35]. Вельми складною проблемою перекладу можна вважати пошук різноманітних літературних і історичних паралелей. Для вірного розуміння цитати, алюзії, ідіоми, наведених у рекламі, потрібні загальні фонові знання у одержувача тексту. Наприклад, щоб зрозуміти
гумор рекламного слогану “Digitally yours”, необхідно провести паралель зі стандартною формулою ввічливості ділового спілкування. У слогані “A Mars a day helps you work, rest and play” поєднуються рима та алюзія, де присутнє відсилання до відомого англійського прислів’я. В структуру рекламного тексту можуть бути додані, в залежності від обставині інші елементи, такі, як відгуки покупців, фраза-відлуння та інше. Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до перекладу рекламних текстів, також із погляду їхнього психологічного впливу на масову аудиторію. Тексти рекламного оголошення мають містити чіткі фактичні дані вони повинні бути вичерпно викладеній тому точно зрозумілі. При перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати мету тексту, характер споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурній індивідуальні можливості мовив культурному аспекті споживача й багато інших факторів. Наприклад, реклама авіакомпанії LUFTHANSA. Єдиний тексту рекламі – це думка пасажира, який скористався послугами авіакомпанії What singles out Lufthansa is its dedication to advanced technology. е, що відрізняє Люфтганзу, це її прагнення до високих технологій. В Україні більшість рекламодавців – закордонні компанії. І у багатьох постає проблема перекладу довгої початкової фрази та її адаптація в українській мові. Це означає, що зміст фрази, яка англійською виражається через зміни формальних характеристик слів, українською передається через сполучення змісту декількох слів. При перекладі англомовних рекламних текстів у деяких випадках перекладачі не перекладають текст, а дають його семантичний еквівалент. Наприклад, “Maybe she’s born і і, Maybe і і – Всі в захваті від тебе, А ти – від “Мейбелін” Можна визначити, що найчастіше успішними єті неперекладні слогани, які містять слова з мінімального словникового запасу іноземних слів учня середньої школи. Цим фактором багато в чому обумовлене успішне впровадження на українському ринку таких іншомовних неперекладних слоганів, як Спортивна фірма і – Just do і Компанія Sony – І a Sony; Компанія і – from і [3, с. 57].
Перш ніж здійснювати переклад рекламних текстів, слід з’ясувати, чи варто його взагалі перекладати. Для цього необхідно відповісти на два запитання 1) чи виконує продукт подібну функцію на новому ринку і 2) чи викличе обраний у рекламному тексті імідж позитивні конотації у споживача рекламної продукції Якщо наці запитання Ви отримаєте позитивні відповіді, то для перекладу можна застосувати одну з таких стратегій
- Відсутність перекладу якщо йдеться про рекламу продуктів, які виконують виключно апелятивну функцію, наприклад, парфуми, алкогольні напої або прикраси, то зазвичай такі рекламні тексти залишають без перекладу, тому що мета рекламного повідомлення досягається, насамперед, за рахунок фотоефектів.
- Запозичення рекламного тексту тут використовуються позитивні асоціації країни- виробника та її культури, тому логотипи, слогани та заголовки залишають без перекладу, хоча повідомлення в мові-перекладі може доповнюватися додатковим текстом.
- Прямий переклад ця стратегія використовується рідше, тому що вона менш за все враховує особливості культури мови-перекладу. Її застосовують, коли необхідно передати велику кількість інформації, наприклад, у рекламі технічної продукції.
- Адаптація фотоматеріал зберігається, але текст адаптують відповідно до особливостей культури мови-перекладу. Найчастіше ця стратегія використовується в туристичній рекламі.

68
- Ревізія фотоматеріал зберігається, проте формулюється зовсім новий текст. Ця стратегія є ризикованою, оскільки фотоматеріалі текст мають відтворювати єдиний рекламний концепт. У пошуках оригінальних та ефективних слів у рекламі часто створюються нові лексеми, які складаються із частин відомих слів і є перекрученими або переробленими словами активної лексики української або іноземної мов. Завдання перекладача − використати всі знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реалій – необхідна умова адекватності перекладу [4, с. 64]. Отже, під час перекладу англомовного тексту використовують велику кількість різних змін. Ці зміни слугують для того, щоб переклад став більш близьким до оригіналу, адже між українською та англійською мовами є розбіжності, такі як побудова та структура речення, граматика і значення слів.
Список використаних джерел
1.
Goddard A. The Language of Advertising. – L., 1998.
2.
Мамонтов АС. Кросс-культурний анализ: (лингвострановедение в сфере рекламы):
Учебное пособие. – М, 2002.
3.
Чаган Н.Г. Реклама в социокультурном пространстве: традиция м современность // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 2.
4.
Лилова А.П. Введение в общую теорию перевода. – М, 2002.


ПОШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СЛОВАЧЧИНІ

Петрушенко Олена Федорівна
Вінницький національний медичний університет імені МІ. Пирогова,
Мельник Віктор Мирославович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Вивчення поширення української мови у Словаччині є важливим аспектом українознавства загалом. Українська мова на теренах Словаччини, які українське населення, має автохтонний характер. Єдиною проблемою в процесі етнолінгвістичних та психолінгвістичних студій залишається низький рівень української ідентичності серед словацьких українців.
Офіційний перепис населення Словацької Республіки (уроці) засвідчив наявність на цих теренах 55 тисяч українців. При цьому, загальна кількість українського населення вкупі із так званими русинами перевищує 100 тисяч чоловік. При цьому, хочемо підкреслити, що в процесі вивчення української мови у Словаччині варто враховувати також і чинник словакізованих українців. Протягом ХХ століття не менше 60 тисяч автохтонних українців було словакізовано. Це стало наслідком державної політики як першої Чехословацької республіки (1919-1939 роки, такі незалежної Словаччини (1939-1944 роки.
Отож, загальна кількість українців у сучасній Словаччині сягає 160 тисяч осіб. При цьому, українську мову називають рідною лише 20 тисяч. Офіційна словацька статистика у


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал