О. Гумінська етнокультурний центр у системі позашкільного закладу: концепція, досвід, перспективиСторінка1/4
Дата конвертації09.02.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4
Рівненський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти

Рівненський міський Палац дітей та молоді

В. П. Ковальчук, О. О. Гумінська
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР У СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОго ЗАКЛАДУ: КОНЦЕПЦІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
Методичний посібник

УДК 398


ББК 74.65

К 56


Рецензенти:

заслужений працівник освіти України,

директор Рівненського міського Палацу дітей та молоді

Первушевська І. О.;

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університетуРибак Ю. П.;

кандидат педагогічних наук, завідувачка кабінету позашкільної освіти Рівненського інституту післядипломної педагогічної освітиДавидюк Н. Ю.
Схвалено та рекомендовано до друку

науково-методичною радою Рівненського міського Палацу дітей та молоді (протокол № 1 від 21.02.2013 року) та науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №2 від 22.05.2013 року)

Ковальчук В. П. Гумінська О. О.

Етнокультурний центр у системі позашкільного закладу : концепція, досвід, перспективи: метод. посібник / В. П. Ковальчук, О. О. Гумінська. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 192c + 8с.:фото:вкл.


ISBN 978-966-10-3766-2
У методичному посібнику висвітлено концептуальні, методичні та організаційні питання функціонування етнокультурного центру в системі позашкільного закладу. Представлені матеріали є презентацією тридцятирічного досвіду роботи такого центру в Рівненському міському Палаці дітей та молоді.

Для працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та мистецького профілю, слухачів курсів системи післядипломної педагогічної освіти, керівників фольклорних гуртів, краєзнавців, етнографів й усіх шанувальників традиційної народної культури.


ISBN 978-966-10-3766-2

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ЯК ФОРМА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ……………………………………………………………..

Концептуальні засади діяльності та цілепокладання …………………

Структура та напрями діяльності ………………………………………..

Організація навчально-виховного процесу ……………………………..


ТЕХНОЛОГІЇ УСПАДКУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ ……………………………………………………..

Оволодіння традиційною вокальною манерою виконання …………….

Оволодіння прийомами народного традиційного

інструментального виконавства ………………………………………….

Реконструкція побутового танцю …………………………………………

Сценічне втілення обрядодійств …………………………………………..

Організація експедиційно-пошукової роботи …………………………...

Оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями …………….

Організація соціальних практик ………………………………………….
ПІСЛЯМОВА ………………………………………………………………
ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………
ДОДАТКИ ………………………………………………………………….

Робочий навчальний план ………………………………………..

Навчальні програми ………………………………………………………

Технологічна карта заняття фольклорного колективу …………………

Видання ЕКЦ …………………………………….…………………………

Творчі досягнення …………………….

Мистецькі проекти ЕКЦ …………………………………………..………..

Відгуки в пресі ………………………………………………………………


ПЕРЕДМОВА

Хто не знає свого минулого,

той не вартує свого майбутнього

(М. Рильський)

Сучасні процеси глобалізації та зумовлене ними розмивання національних меж не повинні призвести до нівелювання культурних відмінностей. Навпаки, лише усвідомлення своєї національної культурної унікальності може стати найважливішою передумовою асиміляції універсальних цінностей та інтегрування у світову культуру. Кожний народ має свій «індивідуальний код цінностей», і якщо молоде покоління недостатньо оволодіває духовними цінностями свого народу, а засвоює переважно загальнолюдські, то це призводить до кризових процесів у розвитку особистості. Звернення до духовних засад національної культури формує національно-культурні координати не лише естетичного, а й морального простору.

Народна творчість є невід’ємним складником культури кожного народу. Найдосконаліші зразки традиційного музичного фольклору — пісні, інструментальна музика, побутові танці — ще поки живуть в побуті людей. З них поновлюється репертуар музичного аматорства та відбувається невпинний процес взаємопроникнення між народним і професійним мистецтвом. Численні фольклорні твори, незалежно від часу свого виникнення, мають властивість служити сучасності, бути актуальними для всіх поколінь, бо вони в довершеній художній формі типізували загальнолюдські життєві явища та переживання, влучно узагальнили світогляд та моральність людини. Тому традиційний музичний фольклор може бути використаний для духовного збагачення сучасних людей і для виховання нових поколінь.

Використання народних музичних надбань здійснюється як у науково-пізнавальному, виховному, так у просвітницькому напрямках. Ці напрямки стали основою діяльності Етнокультурного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді. За тридцятирічний час свого існування колектив виховав не одне покоління пошановувачів, пропагандистів народного музичного мистецтва, фольклористів та педагогів. З невеликого фольклорного гурту «Веснянка» на перших порах, він виріс до великої творчої лабораторії, яка займається експедиційно-пошуковою, дослідницькою, видавничою, виконавською діяльністю та реконструкцією поліського автентичного співу, побутового танцю, обрядодійств і гри на традиційних музичних інструментах.

Саме систематизація та презентація такого досвіду стала основою метою створення даного методичного посібника. В ньому подані методологічні, теоретично-методичні основи та практичні зразки організації навчально-виховної роботи Етнокультурного центру в системі позашкільної освіти.Цей досвід роботи представляє інтерес для всіх, хто займається з дітьми та молоддю, хто вивчає етнокультурну спадщину: працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, керівників фольклорних колективів, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та мистецького профілю, слухачів курсів системи післядипломної педагогічної освіти та усіх, хто цікавиться традиційною культурою нашого народу.

ПІСЛЯМОВА

А пісня — це душа.З усіх потреб потреба.

Лиш пісня в серці ширить межі неба.

На крилах сонце сяйво їй лиша.

Чим глибша пісня, тим ясніш душа.

(І. Драч)
Тридцять років Етнокультурний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді успішно реалізовує систему формування творчої самореалізації особистості через успадкування етнокультурної спадщини краю. ЕКЦ народив і дав життя трьом колективам Зразковому дитячому фольклорному гурту «Весняночка», Народному молодіжному фольклорному гурту «Веснянка», Народному етногурту «Сільська музика», лабораторії поліського фольклору, ресурсному центру з вивчення етнокультурної спадщини Полісся та Волині Рівненського ПДМ, етноклубу та Рівненській обласній молодіжній громадській організації «Творче об’єднання – «Древлянські джерела». Результатом діяльності є близько 150 учасників, велика пошукова та експедиційна робота з питань виявлення, фіксації та успадкування традиційних обрядів, звичаїв та манери поліського співу і прийомів гри на музичних інструментах дітьми та молоддю, постійне поповнення репертуару колективів та вихід книг поліського фольклору, видання компакт дисків реконструйованих зразків народнопісенної та інструментальної традиційної народної музики Рівненського Полісся, автентичної поліської музики, записаної у фольклорних експедиціях, проведення Міжнародного молодіжного фестивалю традиційної народної культури «Древлянські джерела», що має статус фестивалю CIOFF та IOV при ЮНЕСКО тощо.

У даному виданні здійснено спробу осмислення концептуальних та організаційно-методичних засад діяльності ЕКЦ. Особливу увагу зосереджено на спеціальних технологіях успадкування етнокультурної спадщини краю: оволодінні традиційною вокальною манерою виконання, прийомами народного інструментального виконавства, реконструкції побутового танцю, сценічному втіленні обрядодійств, організації експедиційної роботи, використанні інформаційно-комунікативних технологій, організації соціальних практик.

В межах даного методичного посібника не під силу представити усі аспекти багатогранної та різнопланової діяльності Етнокультурного центру. Але автори окреслюють певні перспективи ефективних шляхів структуротворення, організаційно-методичного та технологічного забезпечення навчально-виховного процесу та процесу формування професійної компетентності педагогів ЕКЦ.

Постійна кваліфікована діяльність усіх колективів та структурних підрозділів ЕКЦ забезпечує ефективні умови формування та розвитку творчої особистості вихованців, особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвитку естетичної свідомості, здатності до творчої самореалізації, потреби в духовному самовдосконаленні.Додаток 4
ВИДАННЯ ЕКЦ
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

 1. Зіронька ясна на небі сяє: Колядки та щедрівки, записані Віктором Ковальчуком. – Рівне: ГТ «Світоч», 1993. – 80 с.

 2. А вже весна скресла: Веснянки, записані на Рівненському Поліссі. – Рівне: Державне редакційно–видавниче підприємство, 1993. – 84 с.

 3. Календарно–обрядові пісні Рівненщини: навч. посіб. з фольклору для загальноосвітньої школи. – Рівне: Державне редакційно–видавниче підприємство, 1994. – 102 с.

 4. Ой дай, Боже, за рік Куста діждати: Кустові пісні, записані на Рівненському Поліссі Віктором Ковальчуком. – Рівне: Рівненське обласне управління статистики, 1995. – 58 с.

 5. Співає»Веснянка»: Календарно–обрядові та позакалендарні пісні з репертуару зразкового фольклорного гурту «Веснянка» Палацу дітей та молоді м.Рівне. – Рівне:Володимирецька районна друкарня,1995. – 96 с.

 6. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського фольклорно–етнографічного товариства / ред.-упоряд. В.Ковальчук. – Вип. 1– Рівне: Волинські обереги, 2001. – 112с.

 7. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 2. – Рівне: Перспектива, 2002. – 119 с.

 8. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 3. – Рівне: Перспектива, 2003. – 135 с.

 9. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 4. – Рівне: Перспектива, 2003. – 255 с.

 10. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 5. – Рівне: Перспектива, 2004. – 256 с. : з ілюстр., нот.,CD

 11. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 6. – Рівне: Перспектива, 2005. – 200 с. : з ілюстр., нот., CD

 12. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В. П. Ковальчук. – Вип. 7. – Рівне: Перспектива, 2006. – 308 с. : з ілюстр.,нот., CD

 13. Ковальчук В.Народна музика Рівненського Полісся: Обрядові пісні / ред. Ю.П.Рибак. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 188 с.: з ілюстр.,нот., CD.

 14. Етнокультура Рівненського Полісся/ ред.-упоряд. В.Ковальчук. – Рівне: ПП ДМ, 2009. – 378 с.:з іл.,нот.

АУДІО–ВИДАННЯДискографія гуртів «Весняночка, «Веснянка» та «Сільська музика»

 1. Фольклорний гурт «Веснянка». З Древлянського джерела. Традиційна музика Рівненського Полісся [Звукозапис].– Київ: Етнодиск, 2003.

 2. Фольклорний гурт «Веснянка». Ой заграли музиченьки.Традиційна музика Рівненського Полісся [Звукозапис].– Київ : Етнодиск, 2003

 3. Фольклорний гурт «Веснянка». Зіронька ясна на небі сяє. Традиційна музика Рівненського Полісся [Звукозапис]. – Київ : Етнодиск, 2003.

 4. Казківник. Українські народні казки [Звукозапис]. – Київ : Етнодиск, 2003.

 5. Пісні Погориння. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика.Частина І [Звукозапис].– Київ : Етнодиск, 2004.

 6. Фольклорний гурт «Веснянка». Ой виходьте веснянки [Звукозапис]. – Київ : Етнодиск, 2005.

 7. Колядки та щедрівки(Льонок, Веснянка, Джерело,Кралиця, Берегиня, та ін.)– Вип. І. МЗ 3 [Звукозапис].– Київ :Астра, 2005.

 8. Колядки та щедрівки(Льонок, Веснянка, Джерело, Берегиня, Кралиця, Волиняни та ін.) . – Вип. ІІ.МЗ 3 [Звукозапис]. – Київ:Астра, 2005.

 9. Фольклорний гурт «Веснянка»–MP 3 [Звукозапис]. – Київ :MP3 Records, 2006.

 10. Фольклорний гурт «Веснянка». Запросини на поліське весілля . [Звукозапис]. – Київ :Атлантик, 2006.

 11. Україніка. Автентична музика України (8 CD) [Звукозапис]. – Київ :Україніка, 2007.

 12. Гулянка з троїстими музиками. Народні пісні та мелодії [Звукозапис].– Київ :Астра, 2008.

 13. Котіласа да ясная зора. Традиційна музика Рівненського Полісся. Співочий гурт «Веснянка» [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.

 14. Етногурт «Сільська музика.Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.

 15. Етногурт «Сільська музика» Не жаль мені вечорочка» [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.

 16. Фольклорні гурти : «Весняночка», «Веснянка», «Сільська музика» . На добрий вечор. Колядки та щедрівки Рівненського Полісся [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012


Автентичне виконання

 1. Котиласа бочечка дубовая (серія Етнічна музика України.Частина І)[Звукозапис]. – Київ :Атлантик, 2006.

 2. На твоєму дворє (серія Етнічна музика України. Частина І) [Звукозапис] /упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Атлантик, 2006.

 3. Ой вербо моя шудравая (серія Етнічна музика України. Частина І) [Звукозапис] /упоряд. В. Ковальчук. – Київ :Атлантик 2006.

 4. По всьому світі стала новина (серія Етнічна музика України, Частина І) [Звукозапис] /упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Атлантик, 2006.

 5. Ой лєсом–лєсом. Традиційна музика Рівненського Полісся . [Звукозапис] /упоряд. В. Ковальчук.– Київ : Етнодиск, 2006.

 6. Старі Коні . Фольклорний гурт[Звукозапис]/ упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Атлантик, 2006.

 7. А вже вечор вечоріє. Фольклорний гурт с. Старі Коні.Традиційна музика Рівненського Полісся [Звукозапис] / упоряд. В. Ковальчук.– Київ : Етнодиск, 2006.

 8. Колядки та щедрівки Рівненського Полісся.Автентичне виконання. – Вип.1. [Звукозапис] / упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Атлантик, 2006.Фольклорний гурт

 9. «Волиняни». Проведу я русалочки. [Звукозапис]. – Київ : Етнодиск, 2006.

 10. Колядки та щедрівки Рівненського Полісся. Автентичне виконання – Вип.2. [Звукозапис] / упоряд. В. Ковальчук. – Київ :Атлантик, 2007.

 11. Етнокультура Рівненського Полісся. Традиційна музика(4 CD) [Звукозапис] / упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Україніка, 2009.

 12. Ой ти, полька «Рухля» : Традиційна скрипкова музика Рівненського Полісся [Звукозапис] / упоряд. В. Ярмола, В. Ковальчук. – Рівне: ЕКЦ «Веснянка» Рівненського ПДМ, 2010.

 13. Традиційна інструментальна музика. Рівненське Полісся. Автентичне виконання [Звукозапис] /упоряд. В.Ярмола, В. Ковальчук.– Рівне: ЕКЦРівненського ПДМ,2011.

 14. «Пісні бурштинового шляху».Автентичне виконання. – Вип. І. [Звукозапис] /упоряд. В. Ковальчук. – Рівне: ЕКЦРівненського ПДМ, 2012.

 15. «Пісні бурштинового шляху».Фольклорний гурт «Берегиня»– Вип. ІІ.с.Городець Володимирецького р–ну [Звукозапис] /упоряд. В.Ковальчук.– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.

ВІДЕО–ВИДАННЯ
 1. ЕКЦ «Веснянка». Звітний концерт 2005. [Кінофільм].– Рівне:ЕКЦ,2006.

 2. ЕКЦ «Веснянка». Звітний концерт 2006. [Кінофільм].– Рівне:ЕКЦ,2006.

 3. Фольклорні гурти «Весняночка» та»Веснянка». [Кінофільм]. Телефільми ТК «Міст» (м.Львів) 1998. – Рівне: ЕКЦ, 2006.

Додаток 5

ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ
1983

 • Створення фольклорного ансамблю «Веснянка».

 • Участь фольклорного ансамблю «Веснянка» в зйомці святкової телепередачі, присвяченій 700-річчю міста Рівне та концерті в телестудії Останкіно на Центральному телебаченні (м. Москва).

1985

 • Фольклорний ансамбль «Веснянка» – лауреат Другого Всесоюзного огляду самодіяльної творчості трудящих, присвяченого 40-річчю Перемоги.

 • Концертна поїздка фольклорного ансамблю «Веснянка» в м. Львів.

1986

 • Проведення першої фольклорної експедиції учасників та педагогів колективу на Рівненське Полісся.

 • Участь фольклорного ансамблю «Веснянка» в Обласному огляді-конкурсі фольклорно-етнографічних ансамблів (м. Корець).

 • Участь фольклорного ансамблю «Веснянка» в Обласному святі народного мистецтва «Пісні рідного краю» (м. Рівне).

1987

 • Присвоєння звання «Зразковий художній колектив» фольклорному гурту «Веснянка».

 • Створення фольклорного гурту «Весняночка».

 • Перемога фольклорного ансамблю «Веснянка» на І Республіканському дитячому фольклорному святі (м. Чернівці).

 • Участь у телепрограмі «Веселі нотки» на Центральному телебаченні (м.Москва).

1988

 • Проведення першого дитячого міського свята «Веснянки» (м. Рівне).

 • Участь у Першому святі українських народних дитячих ігор та забав в Музеї архітектури та побуту України в с.Пирогово» (м. Київ).

 • Участь у фольклорному святі «Пісні рідного краю» (м. Рівне).

1989

 • Участь у ІІІ Республіканському дитячому фольклорному святі (м. Івано-Франківськ).

 • Участь у Святі народного мистецтва «Пісні рідного краю» (м. Острог).

 • Участь у Республіканському святі «Водіння Куста» в Музеї народної архітектури та побуту в с. Пирогово (м. Київ).

 • Участь у Святі народної творчості «Весна красна» в Музеї народної архітектури та побуту в с. Пирогово (м. Київ).

1990

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Бориса Тена.

 • Участь у ІІ Міжнародному фольклорному фестивалі (м. Київ).

 • Участь у Дитячому фольклорному святі «Вийди, вийди, сонечко» (м. Київ).

1991

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – переможець міського огляду-конкурсу «Щедрий вечір, добрий вечір» (м. Рівне)

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – дипломант V Республіканського дитячого фольклорного свята (м. Київ).

1992

 • Участь «Веснянки» у фольклорному фестивалі в м. Сянок (Польща).

 • Участь в Республіканському фестивалі дитячої творчості в піонерському таборі «Молода гвардія» (м. Одеса).

1993

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – володар Гран-прі Всеукраїнського дитячого фольклорного свята (м. Вінниця).

 • Участь у ХІІ Фестивалі української культури в м. Сопот (Польща).

 • Участь у ІІІ Фестивалі української культури «Пудлянська осінь» м. Більськ (Польща).

1994

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – володар Гран-прі І Всеукраїнського молодіжного фестивалю автентичного фольклору «Батьківські пороги» (м. Чернівці).

 • Концертна поїздка до м. Аугсбург (Німеччина).

 • Концертна поїздка до м. Відін (Болгарія).

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – володар Гран-прі ІІ Всеукраїнського молодіжного фестивалю автентичного фольклору «Батьківські пороги» (м. Чернівці).

1995

 • Присвоєння звання «Народний художній колектив» фольклорному гурту «Веснянка».

 • Участь у Міжнародному дитячому фестивалі «У колі друзів» (м. Кіровоград).

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – володар Гран-прі І Міжнародного дитячого фольклорного фестивалю «У Галицькім колі» (м. Львів).

 • Участь у ІІ Міжнародному фестивалі дитячої творчості, телебачення та преси «Золота осінь Славутича» (м. Славутич).

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – лауреат І Міжнародного слов’янського фольклорного фестивалю «Коляда « (м. Рівне).

1996

 • Фольклорний гурт «Веснянка» – володар Гран-прі ІІ Міжнародного слов’янського фольклорного фестивалю «Коляда» (м. Рівне).

 • Участь у Міжнародному фестивалі традиційної народної культури «Покуть» (м. Харків).
 • Участь у святкових заходах, присвячених 10-ти річчю Крайової дитячої експериментальної школи народного мистецтва при Кубанському козачому хорі (м. Краснодар, Росія).

 • Участь у Міжнародному фольклорному фестивалі м. Кошіце (Словаччина).

 • Участь у Міжнародному фольклорному фестивалі «Кубанські простори» на репетиційній базі Кубанського козачого хору «Чорноморія», (Краснодарський край, Росія).

 • Участь у святкуванні Третьої річниці Дня Незалежності України на горі Говерла (м. Ворохта).

 • Участь у Святковому концерті Благодійної акції «Знову разом» компанії кока-кола в Палаці культури «Україна» (м. Київ).

 • Програма «Веснянка збирає друзів» з концертом Кубанського козачого хору (м. Рівне).

1997

 • Програма «Веснянка збирає друзів» з концертом Народної артистки України, лауреата премії ім. Т.Г. Шевченка Ніни Матвієнко.

 • Колектив «Веснянка» – Лауреат фестивалю «Наша земля Україна» у Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Гурзуф).

 • «Веснянка» – володар Гран-прі ХІІІ Міжнародного фольклорного фестивалю франко-португальської фольклорної асоціації м. Бурж (Франція).

 • Участь у Міжнародному фольклорному фестивалі «Кубанські простори» на репетиційній базі Кубанського козачого хору «Чорноморія», (Краснодарський край, Росія).

 • Участь у Міжнародному літературно-мистецькому святі «Лесині джерела», присвяченому 700-ти річчю м. Звягель.

 • Участь у святковому концерті для делегатів ІІ Всесвітнього форуму українців в Палаці культури «Україна» (м. Київ).

 • Участь у І Міжнародному фестивалі «Український світ» в Національній опері України (м. Київ).

1998

 • Участь у святковому концерті до Міжнародного жіночого дня 8 Березня в Національній опері України (м. Київ).

 • Участь зразкового фольклорного гурту «Весняночка» в Міжнародному фестивалі українського фольклору «Берегиня» (м. Луцьк).

 • Участь у Міжнародному фольклорному телефестивалі «Горицвіт» (м. Львів).

 • Участь у Міжнародному фольклорному фестивалі «Поліське літо з фольклором» (м. Луцьк).

 • Участь у Святі «Івана Купала» в м. Більськ-Підляський (Польща).

 • Участь у фестивалі телевізійних програм «Горицвіт» та запис телепрограми на телестудії «Міст» (м. Львів).

 • Організація та проведення І Міжнародного молодіжного фестивалю традиційної народної культури «Древлянські джерела»(м.Рівне).

1999

 • Участь у святі «Великодні співи» (м. Київ).

 • Конференція Центрально-Європейського сектору CIOFF (м. Луцьк).

 • Участь фольклорного гурту «Весняночка» у Міжнародному фольклорному телефестивалі «Горицвіт» (м. Львів).

 • Участь у Міжнародному фольклорному фестивалі «Сонце і каміння» в м. Неа-Карвалі (Греція).

 • Організація та проведення ІІ Міжнародного молодіжного фестивалю традиційної народної культури «Древлянські джерела» (м. Рівне).

 • Участь фольклорного гурту «веснянка» в концерті-звіті Рівненської області в Палаці культури «Україна» (м. Київ).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал