Нтеграція української культуриСкачати 137.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір137.92 Kb.
Мистецтвознавство ДУДНИК В. О. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
У
СВІТОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
З початком демократичних перетворень в Україні відкрилась перспектива самостійно розвивати шляхи інтеграції у світовий культурний простір. У цей період активно здійснюється зовнішня культурна політика, розробляються нормативно- правові засади міжнародної культурної взаємодії, укладаються угоди із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, формується механізм їх реалізації. Україні відбувається процес трансформації авторитарно-бюрократичної системи міжнародного культурного співробітництва, усталеної в колишньому СРСР, у нову систему, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях та національних інтересах. З х років українські вчені розгорнули активну наукову діяльність із вивчення перспективних шляхів інтеграції у світовий культурний простір. Проблематика культурного співробітництва набула відображення у працях В. Андрущенка, О. Гриценка, І. Дзюби, В. Ковальського, А. Колодій, А. Монової, В. Лісового, В. Нікітіна, В. Рожка, В. Скуратівського, В. Трощинського, С. Чукут та ін. Мета статті розкрити сутність стратегічних пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням участі України в європейському та світовому культурному співробітництві, з інтеграцією української культури у світовий культурний простір. У статті розглядаються перспективи такої інтеграції України шляхом розширення договірної практики, розвитку міжнародного культурного співробітництва, зв’язків із закордонними українцями та країнами їх проживання. Інтеграція української культури в європейський і світовий культурний простір є складовою процесу національного культурного відродження і стратегічним курсом державної культурної політики України. Розвиток міжнародного співробітництва у галузі культури є чинником утвердження та залучення України у міжнародне співто- вариство як європейської держави з багатими культурно-мистецькими традиціями.
2010
року Верховною Радою України було прийнято Закон Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики України. Серед його основних засад зовнішньої політики є створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, історичної свідомості, національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України всіх національностей
1
Забезпечення вільної взаємодії культур є одним із пріоритетів, завдяки якому держава успішно реалізує спільні із зарубіжними партнерами культурні програми, сприяючи інтеграції в європейський і світовий культурний простір. Важливу роль у цих процесах відіграє міжнародне визнання української держави, налагодження дипломатичних відносин, обмін посольствами та представництвами із зарубіжними країнами, її позитивний міжнародний імідж, який асоціюється з політикою відкритості. Позитивну роль відіграли також і культурно-історичні чинники – наявність у держави досить розвиненого культурного потенціалу, особливо у сфері народної творчості, традицій підтримки зарубіжних культурних зв’язків із діаспорою. Водночас, у перші роки незалежності булий негативні фактори, якими гальмувалося більш активне входження України у світовий культурний простір, а саме – асоціація закордоном її культурної ідентичності з російською культурою і російською мовою.
1
Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI Електронний ресурс // Відомості Верховної Рада України. – 2010. – № 40. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
Інтеграційнім і ж культурні
п р оце с и

11 Розвиваючи міжнародне культурне співробітництво, Україна, її політичні інститути спрямовують свою діяльність на адаптування національного законодавства до відповідних міжнародних правових документів у культурній сфері. Серед напрямів міжнародного культурного співробітництва України основними є такі удосконалення законодавчої бази у цій сфері, її гармонізація із законодавством ЄС формування дієздатності системи культурного співробітництва України із зарубіжними країнами шляхом укладання міжнародних договорів та прямих зв’язків між культурно-мистецькими установами інших країн участь у роботі міжнародних та міждержавних організацій активне проникнення українського культурно-мистецького середовища у світове культурне життя надання державної підтримки реалізації найбільш значущих культурних ініціатив міжнародного характеру сприяння участі представників України у міжнародних виставках і конкурсах проведення культурно- мистецьких заходів у місцях компактного проживання українців сприяння роботі культурно-інформаційних центрів у складі дипломатичних установ України завершення створення бази даних про втрачені та незаконно переміщені з України культурні цінності, роботу з їх повернення забезпечення культурної співпраці із закордонним українством. Формування та вдосконалення договірної бази співробітництва в галузі культури з іноземними державами здійснюється з часів демократичних перетворень в Україні. На сьогодні укладено міжнародні угоди із 51–єю державою світу. Зароки для подальшого поглиблення культурної присутності України в інших країнах світу підписано нові міжнародні угоди та програми подальшого співробітництва в галузі культури. Міжнародні договори доповнюються міжвідомчими угодами про співробітництво. На сьогодні у процесі опрацювання перебуває близько 30 міжурядових угод з урядами Алжиру, Греції, Катару, Мальти, Норвегії, Португалії, Шрі-Ланки тощо, та міжвідомчих договорів із відповідними установами Албанії, Естонії, Італії, Кіпру, Литви, Румунії та ін.
1
Двосторонні договори про культурне співробітництво дають можливість поглибити взаємозв’язки та розвивати співробітництво в різних напрямах міжнаціональний культурний розвиток, збереження культурних особливостей національних меншин задоволення культурно-освітніх та інформаційних потреб українців, які проживають у цих країнах обмін викладачами та студентами між навчальними культурними закладами тощо. На основі міжнародних договорів відбувається міжнародна культурна взаємодія, що є однією з основних засад формування сучасного європейського та світового культурного простору, ознайомлення з надбанням української культури і мистецтва. Активна робота з поширення інформації про Україну та формування її позитивного іміджу у зарубіжних країнах здійснюється культурно-інформаційними центрами, створеними на базі посольств. Наприклад, із 2004 року в Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції постійно відбуваються мистецькі, інформаційні, культурні заходи, які сприяють створенню на постійній основі українського культурно-інформаційного осередку у столиці Франції. Зокрема, раз на два місяці відбуваються експозиції робіт сучасних українських митців, щомісяця в українському кіноклубі відбуваються покази документальних та художніх фільмів, проводяться творчі зустрічі в межах літературного клубу, камерні музичні концерти і театральні вистави. На базі центру працює Українська школа мистецтв, яка сприяє поширенню укра-
1
Звіт про виконання заходів з реалізації у 2011 р. Концепції сприяння органами виконавської влади розвитку громадянського суспільства Електронний ресурс // Міністерство культури України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270368
Мистецтвознавство
їнської культури здійснює навчання гри на бандурі, українського хорового співу й танцю. Посольство надає допомогу у проведенні різноманітних культурних акційна Лазурному узбережжі за участю 14 українських художників, українській громаді – у проведенні заходів з відзначення 50-річчя Апостольського екзархату для українців у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії
1
Культурно-інформаційні центри є у 31 країні світу, їх діяльність легалізовано Указом Президента України Про культурно-інформаційний центру складі закордонної дипломатичної установи України. Робота культурних центрів у державах перебування закордонних українців спрямована на розвиток міжнародного співробітництва в галузі культури, поширення інформації про Україну, формування позитивного іміджу нашої держави закордоном, на ознайомлення громадян з історією і культурою України, організацію вивчення української мови, підтримку зв’язків з українцями закордоном, сприяння задоволенню їхніх культурно-мовних, інформаційних та інших потреб
2
Культурно-просвітницькі та мистецькі акції, організовані культурно-інформа- ційними центрами, висвітлюються засобами масової інформації з використанням ін- тернет-мережі. Вони мають широкий резонанс серед зарубіжної громадськості, сприяють утвердженню позитивного іміджу України як європейської держави з потужним потенціалом, поширенню та розвитку культурних зв’язків України із зарубіжними країнами. Провідною інституцією в Україні з питань розширення культурного співробітництва із зарубіжними країнами виступає Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, як спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (до її складу входять близько 100 держав світу, співпрацює з понад 400 міжнародними неурядовими організаціями і майже 40 одержують від неї щорічні субсидії. Під егідою ЮНЕСКО Україна разом з іншими країнами проводить активну діяльність у різноманітних сферах культури і мистецтва, правовою базою якої є Загальна декларація про культурне різноманіття (прийнята року Генеральною конференцією Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) Вона є першим міжнародним правовим документом, присвяченим збереженню культурної різноманітності як джерела новаторства, обмінів і творчості, якими формуються основи людства. Це основна і кінцева мета програми ЮНЕСКО у таких сферах охорона всесвітньої спадщини, захист рухомої та нематеріальної спадщини, заохочення міжкультурного і міжрелігійного діалогу, підтримка індустрії культури, захист авторського права, розвиток культурного туризму, підтримка музейної діяльності. У декларації проголошено перехід організації від охорони всесвітньої культурної та природної спадщини до захисту різних форм нематеріальної культурної спадщини, шедеврів усної творчості. Координує відносини зі світовим товариством Національна комісія України у справах ЮНЕСКО при МЗС України. Тематичними напрямами її діяльності у сфері культури є забезпечення ефективного виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972); вжиття заходів щодо покращання стану збереження та використання українських об’єктів, які внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включення нових українських об’єктів матеріальної та нематеріальної спадщини сприяння міжкультурному діалогу тощо.
1
Посольство України у Французькій республіці [Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/france/ua/3478.htm
2
Культурно-інформаційні центри у складі закордонних дипломатичних установ України Електронний ресурс. – Режим доступу http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/ 278246
Інтеграційнім і ж культурні
п р оце с и

13 Участь України у програмній діяльності ЮНЕСКО, крім доступу до інтелектуального потенціалу організації та запозичення корисного досвіду, надає можливість використовувати матеріальний ресурс для проведення в державі міжнародних заходів по лінії ЮНЕСКО, відкриває можливості вітчизняним фахівцям у галузі культури брати участь у міжнародних заходах, отримувати гранти, стипендії, науково-технічну інформацію, консультативну допомогу. Така співпраця важлива не лише для розвитку міжнародного співробітництва, ай для підтримки професійного рівня вітчизняної гуманітарної сфери. Виробленню нових підходів до організації міжнародного культурного обміну сприяє участь представників України у роботі міжнародних галузевих творчих організацій під егідою ЮНЕСКО. Для сприяння реалізації завдань ЮНЕСКО, підтримки і співпраці з іншими міждержавними і неурядовими організаціями у сфері охорони фольклору 1970 року створено Міжнародну Раду Організації Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв – CIOFF, членом якої є Україна. Організаційна структура цієї організації містить шість секторів, кожний з яких веде роботу серед країн певного географічного регіону Південноєвропейський і Африканський Центральноєвропейський Північноєвропейський; Азія і Океанія Латиноамериканський Північноамериканський і Карибський сектори. Щорічно під егідою CIOFF проводиться близько 200 міжнародних фестивалів, симпозіумів, виставок, інших художньо-творчих заходів. З кожним роком діяльність CIOFF розширюється в таких напрямах розвиток міжнародних фольклорних фестивалів під егідою
CIOFF; міжнародний обмін колективами організація конференцій, колоквіумів, експозицій та публікацій із проблем збереження традиційної культури публікація та поширення інформації, отриманої від дослідного комітету, комітету з документації та комітету з міжнародної декади культурного розвитку
1
Активно співпрацює Україна із такою організацією, як Міжнародна Музична Рада (ММР) ЮНЕСКО. 1995 року до її складу увійшла Національна всеукраїнська музична спілка, яка бере активну участь у всесвітніх музичних проектах, що сприяє розвитку дружніх творчих відносин музичних культур світу на основі їх рівноправ’я і взаємоповаги. Це відповідає завданням розвитку української музичної культури, розумінню актуальних потреб міжнародного спілкування. Від імені Спілки в Міжнародній Музичній Раді виступає Національний Музичний Комітет України, діяльністю якого передбачено пропозицію міжнародних проектів та програм, участь у роботі сесій Генеральної Асамблеї Міжнародної Музичної Ради ЮНЕСКО, проведення в Україні міжнародних фестивалів і конкурсів, наукових конференцій, творчих лабораторій та майстер-класів. Ці заходи сприяють піднесенню міжнародного авторитету музичної України. Як зазначено на сайті Національної всеукраїнської музичної спілки, Національний Музичний Комітет України акумулював найпрогресивніші тенденції, завдяки яким відкриваються широкі можливості світового культурного співтовариства, він здатний мобілізувати зусилля і творчі можливості міжнародної духовної еліти, спрямовувати їх на пошук
2
Важливим напрямом інтеграції України є культурно-мистецький пострадянський проект. Цей процес реалізується на основі укладеної 1992 року Угоди про співробітництво в галузі культури. Відповідно до неї, створено Раду з культурного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, завдання якої по Україна : офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.culture.lutsk.ua/cioff.php Національна всеукраїнська музична спілка Електронний ресурс. – Режим доступу http://muzunion.com/UNESCO.php
Мистецтвознавство лягає у подальшому розвитку культурного співробітництва держав-учасниць Співдружності по лінії державних органів управління культурою, міжнародних, регіональних і національних об’єднань та асоціацій діячів культури і мистецтва. Уроці визначено пріоритетні напрями гуманітарної політики у просторі СНД на перспективу та підписано Україною разом з іншими державами такі документи Про основні заходи співробітництва держав-учасниць СНД в галузі культури до 2015 року Про концепцію співробітництва держав-учасниць СНД в галузі культури Про концепцію розвитку освітив галузі культури і мистецтва держав-учасниць СНД. З урахуванням того, що сьогодні особливої актуальності у світі набуває гуманітарний аспекту його широкому розумінні (збереження і розширення загального духовно-культурного простору, взаємодія у сфері культури і мистецтва, світових і традиційних релігій, а також забезпечення узгодженої державної підтримки духовного єднання та зміцнення спільності духовних цінностей, 2009 року Національною музичною академією України імені ПІ. Чайковського започаткована мистецька акція Пасхальна асамблея за участю хорових колективів. Цей міжнародний захід сприяє об’єднанню найкращих виконавців України і зарубіжжя ідеєю духовності. Щорічно у цьому заході беруть участь усе більше представників провідних академічних і церковних колективів із різних країн. У межах напряму, який стосується участі України в міжнародному культурному процесі, здійснюються такі заходи участь провідних зарубіжних творчих колективів в українських фестивалях та акціях підтримка гастрольної і виставкової діяльності проведення акцій, спрямованих на пропаганду досягнень української культури презентація сучасної української літератури і книговидання на провідних міжнародних книжкових виставках-ярмарках; підтримка перекладів українських письменників іноземними мовами. Основою інтеграції є підготовка та реалізація міжнародних проектів у сфері культури, які сприяють зростанню престижу української культури та формуванню позитивного образу України закордоном. Для цього необхідно активно просувати класичне та національне мистецтво
України шляхом проведення гастролей, конкурсів, виставок, фестивалів, а також стажування закордоном. Активним суб’єктом інтеграції української культури у світовий культурний простір є закордонне українство. Розвиток та підтримка національної культури за межами України є одним із пріоритетів як зовнішньої, такі внутрішньої політики держави. Водній зі своїх статей О. Антонюк зазначає Історія виникнення і становлення кожної діаспори має неповторний і своєрідний характер, але всім притаманні деякі спільні функції <…> активна участь у підтриманні, розвитку і зміцненні духовної культури свого народу, культивування національних традицій і звичаїв, підтриманні культурних зв’язків зі своєю історичною батьківщиною. Саме в діаспорі протягом десятиліть нагромаджено значний духовно-культурний потенціал. За межами України проживає значна частина українців, за приблизними підрахунками мільйонів. Дослідники за критерієм етнічної самосвідомості поділяють осіб українського походження натри групи перша, найбільша, – ті, предки яких покинули батьківщину три, чотири, п’ять поколінь тому. Ці особи не розмовляють українською мовою, мало контактують з українськими організаціями, мають приблизне уявлення про свої національні витоки. Друга – ті, хто втратив зв’язки з батьківщиною одне чи два покоління тому, ознайомлені з українською культурою і шанують її, але мало дбають про її збереження. Третя, невелика, але найактивніша,
1
Антонюк О. Діаспора / О. Антонюк // Культурологічний словник / за ред. В. І. Рожка, О. В. Антонюка. – К. : НМАУ ім. ПІ. Чайковського, 2011. – СІ н тег рацій німі ж культурні

п р оце с и

15 охоплює українців, які емігрували після Другої світової війни, їхніх дітей, представників інших хвиль імміграції і становить серцевину українських громад на Заході
1
Процес культуротворення в українській діаспорі став вагомою складовою українського культурного простору. Його головною метою була духовна консолідація українців усього світу в інтересах відродження, збереження і збагачення національно-культурних традицій свого народу. Це сприяло збереженню цілісності української культури, а в умовах незалежності – активізації державотворчого потенціалу, зміцненню позицій українських організацій у країнах поселення, а Української держави у світовому співтоваристві. Аналізуючи еміграцію у просторій часі, можна стверджувати, що діаспора виконувала щонайменше два завдання творила передумови для незалежності України та інтелектуальний, духовно-культурний продукт світової цивілізації. Для реалізації цих завдань була цілеспрямовано та компетентно створена система структурних об’єднань, які можна розподілити на два типи 1) національно-політичні та суспіль- но-громадські організації 2) науково-освітні, академічні, молодіжні, релігійні, культурні, видавничі та інформаційні організації. Активно залучався творчий інтелект окремих талановитих особистостей, на прикладі яких можна простежити появу творчого феномена – якісно нового людського ресурсу, який виник на основі взаємопроникнення і взаємодії двох (або кількох) культур. Важливо підкреслити, що при цьому спостерігається тенденція не до нівеляції чи втрати національної ідентичності (почуття патріотизму, а здебільшого до її посилення
2
Сьогодні перед державою стоїть завдання забезпечити розвиток зв’язків із закордонними українцями з метою подальшої консолідації української нації, збереження етнічної та національно-культурної ідентичності закордонних українців, використання їх духовно-культурного потенціалу для утвердження позитивного міжнародного іміджу України і забезпечення розвитку відносин із країнами проживання закордонних українців
3
Політика держави у відносинах із закордонним українством здійснюється на основі положень Конституції України, Закону України Про правовий статус закордонних українців та інших нормативно-правових документів. У цих документах враховано законодавства державу яких проживають закордонні українці. Крім того, політика держави базується на принципах і нормах міжнародних договорів, обов’язковість яких надана Верховною Радою України 13 жовтня 2006 р Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та ін.
4
За результатами проведення в серпні 2011 року V Всесвітнього форуму українців, у липні 2012 р. Уряд затвердив Державну програму співпраці із закордонними
1
Див Юрій М. Ф. Етнологія : навч. посібник / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 306 c.
2
Докладніше див Ключковська І, Гумницька Н. Українська діаспора в об’єктиві сучасності – національно-політичний та духовно-культурний феномен Електронний ресурс / Ірина Ключковська, Наталія Гумницька // Мистецька сторінка. – Режим доступу http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=303 3
Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № р Електронний ресурс. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/572-2011-%D1%80 4
Сучасний стан забезпечення мовно-культурних потреб діаспори : аналітична записка Електронний ресурс // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу http://www.niss.gov.ua/articles/548/
Мистецтвознавство українцями на період до 2015 року, мета якої – поглиблювати співробітництво із закордонними українцями. Програма спрямована на реалізацію державної етнонаціональної політики у співпраці із закордонними українцями, збереження їх національно-культурної ідентичності, використання інтелектуального, культурного іду- ховного потенціалу для утвердження позитивного міжнародного іміджу України, забезпечення підтримки громад закордонних українців
1
Ухвалення цього документа відповідає європейській практиці підтримки країнами своїх співвітчизників закордоном, що є ознакою зрілості державності, складовою національної безпеки, одним із пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики. Державна політика України, спрямована на збереження етнічної та національно-культурної самобутності закордонних українців, є одним із найважливіших чинників зміцнення авторитету України у світі. Організація культурної співпраці із закордонним українством здійснюється за такими напрямами проведення культурологічних і культурно-мистецьких заходів в Україні та забезпечення участі у цих заходах офіційних делегацій, митців, творчих мистецьких колективів, окремих виконавців, які представляють культурницьку діяльність української діаспори
2
Для подальшого розвитку співробітництва із закордонними українцями
18
липня 2012 року Уряд прийняв Постанову Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року. Ухвалення цього документує практичною реалізацією доручень керівництва держави для забезпечення системності і послідовності державної політики, спрямованої на збереження етнічної та національно-культурної самобутності закордонних українців. Вона сприятиме створенню належних передумов для поглиблення співпраці з ними на тривалу перспективу, більш повного задоволення їх культурних, мовно-освітніх, інформаційних та інших потреба також для розвитку всебічних відносин нашої держави з країнами проживання закордонних українців. На зустрічі з керівництвом Світового конгресу українців та Української всесвітньої координаційної ради 14 вересня 2012 р. обговорено актуальні для світового українства питання щодо координації зусиль України та української діаспори з метою належного відзначення важливих культурних заходів, зокрема 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, 120-річчя від дня народження О. П. Довженка, 65-річчя акції Вісла та 1025-річчя хрещення Київської Русі. Наголошувалося, що Україна надає важливого значення ефективній взаємодії зі світовим українством та докладе зусиль для подальшого розвитку співпраці зі співвітчизниками закордоном, щоб задовольнити їх культурні, інформаційні, мовні потреби, зберегти етнічну ідентичність і національно-культурну самобутність
3
Перспективним є поглиблення співпраці та задоволення культурних, мовно- освітніх, інформаційних та інших потреба також розвиток усебічних відносин нашої держави з країнами проживання закордонних українців.
8
грудня 2010 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему Українці у світі, на яких уперше зароки незалежності нарівні парламенту
1
Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до
2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 682 Електронний ресурс. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-%D0%BF
2
Докладніше див Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько ; за ред. Ю. П. Богуцького. – К. : Знання,
2007. – С. 414.
3
Посольство України в Канаді : офіційний веб-сайт Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.ukremb.ca/canada/ua/news/detail/88748.htm
Інтеграційнім і ж культурні
п р оце с и

17 розглянуто роль, місце і значення українців у сучасному світі. Завданням цього просвітницького проекту стало формування сучасних національних поглядів та відновлення на загальнодержавному рівні історичної правди про видатних українців у духовній, мистецькій та інших сферах людської діяльності
1
Україна на основі інтеграції стає самостійним активним суб’єктом системи міжнародних відносин. Перспективи культурної інтеграції України ґрунтуються на тісному культурному міждержавному співробітництві, активній участі у прийнятті рішень, орієнтованих на збереження культурної ідентичності, формуванні єдиного культурного простору. Подальша інтеграція України у світовий культурний простір зумовлена необхідністю зберегти національну культурну ідентичність в умовах глобалізації, тому це головне завдання має здійснюватися шляхом зміцнення і розвитку культурного середовища України, а саме завдяки розвитку творчого потенціалу нації забезпеченню широкого доступу населення до цінностей державної та світової культури збереженню культурних цінностей, традицій, матеріальної і нематеріальної культурної спадщини України використанню її як ресурсу духовного розвитку залученню до світової та вітчизняної культури забезпеченню свободи творчості підтримці високого престижу української культури закордоном та розширенню міжнародного культурного співробітництва. ЛІТЕРАТУРА 1.Верховна Рада України : офіційний веб-сайт Електронний ресурс. – Режим доступу http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=228799&cat_id=46666 Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 682 Електронний ресурс. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-%D0%BF Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : закон України від 01.07.2010 р.
№ 2411-VI Електронний ресурс // Відомості Верховної Рада України. – 2010. – № 40. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 Звіт про виконання заходів з реалізації у 2011 р. Концепції сприяння органами виконавської влади розвитку громадянського суспільства Електронний ресурс // Міністерство культури України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу http://mincult.kmu.gov.ua/mincult
/uk/publish/article/270368 5.
Ключковська І, Гумницька Н. Українська діаспора в об’єктиві сучасності – національно-політичний та духовно-культурний феномен Електронний ресурс / Ірина Ключков- ська, Наталія Гумницька // Мистецька сторінка. – Режим доступу http://storinka- m.kiev.ua/article.php?id=303 6.
Культурно-інформаційні центри у складі закордонних дипломатичних установ України Електронний ресурс. – Режим доступу http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/ 278246 Національна всеукраїнська музична спілка Електронний ресурс. – Режим доступу http://muzunion.com/UNESCO.php Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня
2011 р. № р Електронний ресурс. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
/572-2011-%D1%80 Посольство України в Канаді : офіційний веб-сайт Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.ukremb.ca/canada/ua/news/detail/88748.htm
1
Верховна Рада України : офіційний веб-сайт Електронний ресурс. – Режим доступу http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=228799&cat_id=46666
Мистецтвознавство Посольство України у Французькій республіці [Електронний ресурс. – Режим доступу
11.
CIOFF-Україна : офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.culture.lutsk.ua/cioff.php
12.
Сучасний стан забезпечення мовно-культурних потреб діаспори : аналітична записка Електронний ресурс // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу http://www.niss.gov.ua/articles/548/
13.
Українська культура в європейському контексті
/ Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько ; за ред. Ю. П. Богуцького. – К. : Знання, 2007. – 679 с.
14.
Антонюк О. Діаспора / О. Антонюк // Культурологічний словник / за ред. В. І. Рожка, О. В. Антонюка. – К. : НМАУ ім. ПІ. Чайковського, 2011. – С. 117–119.
15.
Юрій М. Ф. Етнологія : навч. посібник / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 360 с.
Дудник В. О. Інтеграція української культури у світовий культурний простір.
Розкрито сутність стратегічних пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням участі України в європейському та світовому культурному співробітництві, з інтеграцією української культури у світовий культурний простір. Розглянуто перспективні напрями такої інтеграції України шляхом розширення договірної практики, розвитку міжнародного культурного співробітництва, зв’язків із закордонними українцями та країнами їх проживання.
Ключові слова: українська культура, світовий культурний простір, міжнародне культурне співробітництво.
Дудник В. А. Интеграция украинской культуры в мировое культурное простран-
ство. Раскрыта сущность стратегических приоритетов государства, связанных с расширени- ем участия Украины в европейском и мировом культурном сотрудничестве, с интеграцией украинской культуры в мировое культурное пространство. Рассмотрены перспективные на- правления такой интеграции Украины путем расширения договорной практики, развития международного культурного сотрудничества, связей с зарубежными украинцами и страна- ми их обитания.
Ключевые слова: украинская культура, мировое культурное пространство, междуна- родное культурное сотрудничество.
Doudnik V. A. Integration of Ukrainian Culture in the Global Cultural Space. The essence of strategic priorities related to the expansion of Ukraine participation in European and international cultural co-operation is revealed in this article. The main directions of the integration of Ukrainian culture in the global cultural space are traced to collaborate in culture field. Promising areas of cul- tural integration of Ukraine are considered from the point of view of boarding the practice of inter- national cultural cooperation, relations with foreign Ukrainians and their residence countries.
Key words: Ukrainian culture, world cultural space, international cultural cooperation.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал