Нова каховкаPdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема уроку:_____________________________________________________ _
Мета уроку: ____________________________________________________
Тип уроку: комбінований ; засвоєння нових знань ; вироблення навичок і вмінь ;
узагальнення і систематизації знань ; практичного застосування знань, навичок і вмінь; контролю й корекції знань, навичок і вмінь.
Комп’ютерне обладнання: комп'ютери ( шт.), мультимедійний проектор ,
інтерактивна дошка
Програмні засоби:

універсальні ___________________________________________________ ;

педагогічні програмні засоби __________________________ __________ ;

адаптовані програмні засоби __________ _________________________ ;

електронні енциклопедії, довідники ________________________________
;

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
70

авторські програми __________________________________________ __;

ресурси мережі Інтернет _________________________________________ ;
• дотримання ліцензійних вимог.
Завдання уроку з використанням ІКТ: навчити учнів застосовувати комп'ютерну техніку для вирішення навчальних завдань ; виробляти навички роботи з інформацією ;
здійснювати пошук, відбір, опрацювання, аналіз інформації, будувати логічні зв'язки, робити висновки; використовувати комп'ютерну техніку як наочний засіб;
використовувати комп'ютерну техніку як засіб контролю.
Функції комп'ютерної техніки: наочний посібник; тренажер; засіб підвищення пізнавальної активності , засіб діагностики та контролю.
Методика використання ІКТ: використання електронних ресурсів як джерела додаткової інформації; адаптована ; авторська.
Методи викладання: інформаційно-повідомлювальний; пояснювальний; стимуляційний; спонукальний; проблемний; інструктивний.
Методи навчання: виконавчий; репродуктивний; частково-пошуковий; пошуковий;
творчий.

Робоча книга методиста
71
Характеристичні параметри використання ІКТ
Оцінка
1. Актуальність використання ІКТ:
• для даного уроку;• для навчально-виховного процесу загалом
2. Дотримання принципів навчання:
• науковість;
• доступність;
• наочність;
• проблемність;
• самостійність учнів;
• активність учнів;
• системність і послідовність;
• урахування індивідуальних особливостей учнів;
• диференціація;
• свідомість, стійкість засвоєння знань, умінь і навичок;
• зв'язок теорії з практикою, навчання з життя;
• єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання
3. Ефективність використання ІКТ:
• індивідуалізація процесу навчання;
• диференціація процесу навчання;
• контроль учнівських знань;
• само- та взаємоконтроль знань;
• тренування та самопідготовка учнів у процесі засвоєння нового навчального матеріалу;
• вивільнення навчального часу на уроці;
• підвищення якості засвоєння навчального матеріалу;
• посилення мотивації до навчання;
• розвиток образного мислення;
• розвиток інформаційної культури учнів;
• розвиток критичного мислення;
• уміння працювати в групах
4. Наявність електронного домашнього завдання:
• раціональність пропонованих видів роботи;
• відповідність завдання меті навчання;
• готовність виконання д/з учнями;
• достатність та доступність пояснення
5. Дотримання техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог:
• відповідність обладнання, навчального і технічного оснащення приміщення санітарно-гігієнічним нормам;
• інструктаж з охорони праці;
• наукова організація праці вчителя та учнів з погляду ергономіки ;
• дозування часу роботи за комп'ютером з урахуванням віку;
• наявність пауз з гімнастичними вправами

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
72
Для того щоб зробити висновок про якість відвідуваного уроку, використовуючи
методику системного підходу до його аналізу, треба застосувати коефіцієнт для
оцінювання реалізації кожної вимоги до уроку:
«0» — вимогу не виконано; «1» — вимогу виконано частково; «2» — вимогу цілком
виконано.
Пропозиції, зауваження, висновки: час аналізу уроку необхідно, по-перше, вирішити, чи необхідно було використовувати комп'ютерну техніку на даному уроці. Це залежить від обраної педагогом методики, тому необхідно оцінити обґрунтованість і правильність вибору методів, прийомів, засобів навчання, їх відповідність змісту навчального матеріалу, поставленим завданням уроку, навчальним можливостям класу, відповідність методичного апарату уроку кожному його етапу і завданням активації учнів.
По-друге, слід аналізувати дотримання принципів навчання під час використання ІКТ.
По-третє, слід аналізувати діяльність учителя за наступними критеріями:
• методика використання ІКТ на етапах уроку (застосовують адаптовану методику використання засобів ІКТ, авторську методику використання засобів ІКТ, ви- користовують електронні навчальні ресурси як джерело додаткової інформації з предмета);
методи використання засобів ІКТ (обрані методи використання засобів ІКТ використовують для активації пізнавальної діяльності учнів, обрані методи використання засобів ІКТ сприяють досягненню дидактичних завдань уроку, ІКТ використовують не як самоціль, а як додатковий педагогічний інструмент, що сприяє досягненню мети уроку).
Важливою складовою комплексного аналізу уроку із застосуванням ІКТ є робота і поведінка учнів. Під час оцінювання необхідно оцінити, як використання комп'ютерної техніки впливало на активність учнів, їхню працездатність на різних етапах уроку, як реалізувалася самостійна діяльність, чи виникає можливість реалізації особистісно зорієнтованого підходу в навчанні. Якщо ІКТ використовують нечасто, то кожне їх застосування перетворюється на надзвичайну подію, створюючи в учнів піднесене емоційне зрушення, що заважає сприйняттю та засвоєнню навчального матеріалу. І навпаки, часте використання ІКТ призводить до втрати учнями інтересу до них.
Особливу увагу на уроці із застосування комп'ютерної техніки необхідно приділяти охороні здоров'я дитини. Під час аналізу необхідно враховувати дотримання санітарно- гігієнічних та ергономічних вимог до уроку. Не слід використовувати ІКТ більше 20-ти хвилин: учні стомлюються, перестають розуміти, не можуть засвоїти нову інформацію.
Періоди напруженої розумової праці та вольових зусиль необхідно чергувати з емоційною розрядкою, релаксацією зорового та слухового сприйняття. Тому фізкультхвилинки, зарядка для очей на таких уроках обов'язкові.
На основі здійсненого аналізу дають рекомендації та рецензію на урок:

виконання плану уроку;

досягнення мети уроку;

Робоча книга методиста
73

як застосування ІКТ впливає на результативність навчання (використання засобів ІКТ сприяє досягненню мети уроку, ефективному закріпленню матеріалу, оперативному контролю знань учнів та підвищенню якості освіти);

які зміни необхідно внести під час повторного уроку на цю ж тему;
• загальний висновок про урок.
Отже, систематичний аналіз навчальних занять з використанням ІКТ та оформлення методичних рекомендацій як сприяє вдосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості вчителя, так і допомагає розробити загальну методику використання
інформаційних технологій у навчальному процесі.
Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя
1.
Створення групи з вивчення досвіду роботи вчителя (найдосвідченіші учителі передусім колеги за фахом), складання плану вивчення роботи вчителя з відпо- відною мотивацією.
2.
Опрацювання додаткової літератури, що допоможе у вивченні досвіду конкретного вчителя (література в бібліотеках, особистих бібліотеках учителів-колег).
3.Вивчення самого досвіду:

співбесіда з учителем тет-а-тет (все, що цікавить голову групи, а це — керівник школи чи його заступник);

вивчення документації (тематичні, календарні, поурочні плани, конспект, журнал, методичний зошит папки ППД, плани уроків, факультативів, сценарії позашкільних заходів тощо);

вивчення системи уроків конкретної навчальної теми, розрахованої на 20—30 уроків;
• створення вчителем навчально-матеріальної бази з предмета (навчальний кабінет, саморобне унаочнення, дидактичний матеріал, робоче місце вчителя тощо);
• вивчення системи самостійних, практичних, лабораторних, контрольних, атестаційних робіт (прийоми, методи проведення, наявність дидактичного матеріалу);
• вивчення важливих проблемно-пошукових тем:
- система підготовки вчителя до уроку;
- прийоми виховання інтересу до предмета;
- система методів навчання та учіння на уроці;
- комплексне використання унаочнення;
- використання краєзнавчого матеріалу в роботі;
- міжпредметні зв'язки;
- система створення психологічного комфорту (учитель-учень);
-
інноваційні технології на уроках;
- система контролю навчальних досягнень учнів;
- методи активізації пізнавальної діяльності;
- характерний стиль педагогічної діяльності вчителя.
1.
Як буде здійснено узагальнення досвіду?
2.
Як буде здійснено впровадження вивченого досвіду вчителя?
— Міжпредметні зв'язки;

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
74
— система створення психологічного комфорту (учитель-учень);
— інноваційні технологи на уроках;
— система контролю навчальних досягнень учнів;
- методи активізації пізнавальної діяльності;
- характерний стиль педагогічної діяльності вчителя:
- визначення конкретних завдань з підготовки матеріалів самому педагогу (плани, конспекти уроків, сценарії, альбоми тощо).
Пам'ятка вивчення стану викладання предмета
І. Навчально-виховна робота
1. Підготовка вчителя до уроку:
знання та використання вчителем вимог удосконалених програм, інших нормативних документів та інструкційно-методичних рекомендацій з питань викладання предмета;
• визначення вчителем мети уроку і його завдань, вибір відповідно до цього структури уроку, його типу, форм і методів роботи на уроці. Підготовка дидактичних, наочних посібників, ТЗН.
2. Науково-методичний рівень викладання:

глибина розкриття вчителем змісту програмного матеріалу;

науковість і доступність викладу навчального матеріалу;

забезпечення чіткого визначення та пояснення основних понять;

ефективність використаних учителем методів і прийомів, наочності, ТЗН;

форми і методи роботи вчителя з відстаючими та здібними учнями;

робота вчителя з розвитку логічного мислення, пізнавального інтересу, розумової діяльності;

забезпечення єдності процесу навчання, виховання, розвитку;
• здійснення зв'язку теорії з практикою, профорієнтаційна спрямованість.
3. Організація самостійної роботи учнів:

вироблення навичок навчальної діяльності;

організація роботи з навчальними матеріалами (підручник, довідники, таблиці тощо);

система самостійних, контрольних, практичних робіт, ступінь їхньої складності;

співвідношення за складністю і обсягом домашніх і класних робіт.
4.Організація повторення навчального матеріалу.
5. Індивідуальна робота з учнями.
6. Дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічного режиму на уроках.
7. Систематичність і об'єктивність оцінювання учнівських знань.
ІІ. Позакласна робота
1.
Форми позакласної роботи з предмета.
2.
Залучення школярів до позакласної роботи.
3.
Наступність класної й позакласної роботи.
ІІІ. Навчально-матеріальна база

Робоча книга методиста
75 1.
Наявність кабінету і ступінь забезпеченості його навчальним обладнанням.
2.
Наявність, зберігання та використання наочності, ТЗН.
3. Дотримання техніки безпеки.
4. Керівництво і контроль.
IV. Укомплектованість відповідними фахівцями, проходження ними курсової
перепідготовки, атестації
1.
Методична робота з учителями. Самоосвіта. Впровадження в практику ППД.
2.
Аналіз роботи вчителя дирекцією школи: форми, методи.
3.
Вивчення системи роботи вчителів.
4.
Ефективність даних адміністрацією рекомендацій. Обґрунтованість управлінських рішень.
5. Розгляд стану викладання предмета на засіданнях педради. Узагальнення матеріалів у наказах по школі.
V. Результативність навчання.
1. Стан виконання навчальних програм.
2. Якість знань, умінь та навичок учнів:
• об'єктивність оцінок за результатами директорських контрольних, практичних робіт та усного опитування;

рівень засвоєння навчального матеріалу, оволодіння теоретичним матеріалом;

уміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
• ступінь розвитку мислення учнів;
• сформованість навичок роботи учнів з підручником, таблицями, довідниками;

сформованість навичок навчальної діяльності учнів;

специфічні уміння та навики відповідно до предмету.
Картка педагогічного досвіду
Учитель, що проводить урок.... .........................................................
Клас, предмет, дата ..............................................................................
Тема уроку .............................................................................................
Опис цінного фрагменту педагогічного досвіду
(ЦФПД)
Хто описав ЦФПД (підпис)
Примітка. Такі картки обов'язкові для заповнення щодо всіх відвіданих уроків.

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
76
ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА
«Педагогічна (методична) майстерність учителя»
Самоатестація
І. Рівень дидактичної майстерності (знання, уміння, застосування).
1. Методи навчання.
2. Методи контролю.
3. Методи стимулювання.
4. Форми навчання.
5. Принципи навчання.
6. Методи виховання.
7. Форми виховання.
8. Принципи виховання.
9. Освітня мета уроку.
10. Розвивальна мета уроку.
11. Виховна мета уроку.
12. Основні типи сучасних уроків.
13. Нетрадиційні типи уроків.
14. Система оптимізації уроку.
15. Шляхи інтенсифікації уроку.
16. Техніка проведення сучасного уроку.
17. Наукова організація педпраці на уроці.
18. Шляхи розвитку довільної уваги.
19. Шляхи підвищення рівня навчальних досягнень учня.
20. Диференційований підхід.
21. Внутрішнє рівневе навчання.
22. Боротьба з формалізмом у роботі.
23. Удосконалення засобів навчання.
24. ППД на уроці (республіканський, обласний, районний, шкільний, особистий).
ІІ. Знання нормативних документів освіти.
25. Державні стандарти освіти.
26. Закон про освіту.
27. Положення про середній навчальний заклад.
28. Рішення ООН про права дитини.
29. Положення про навчальний кабінет.
ЗО. Статут школи.
31. Положення про атестацію.
32. Перспективи розвитку освіти у XXI столітті.
33. Концепція неперервної освіти.
34. Знання кваліфікаційних педхарактеристик.
35. Принципи лікувальної педагогіки.
36. Принципи педагогіки співробітництва.

Робоча книга методиста
77 37. Принципи етнопедагогіки.
38. Положення про суспільно корисну працю учнів.
39. Положення про педагогічну раду.
40. Положення про батьківський комітет.
41. Положення про внутрішньошкільний трудовий розпорядок.
42. Єдиний мовний режим.
43. Закон про мову.
44. Знання рівня навчальних досягнень учнів.
45. Програма педагогічної батьківської просвіти.
46. Положення про охорону праці й техніку безпеки в школі.
47. Положення про організацію днів здоров'я.
48. Положення про шкільну документацію.
49. Концепція національного виховання.
50. Положення про учнівське самоврядування.
51. Інструкція про екзамени.
52. Положення про тематичний облік знань.
53. Положення про санітарно-гігієнічні вимоги до навчального процесу.
54. Положення про громадсько-суспільне товариство учнів.
55. Положення про фізичне виховання.
56. Рівень самоосвіти
57. Фаховий рівень.
58. Рівень методичної майстерності.
59. Систематичне ознайомлення з новинами педагогіки.
60. ... психології.
61. ... основ виховання.
62. ... вікової фізіології.
63. Інноваційні навчальні й виховні технології.
64. Рівень педагогічної культури.
65. Знання державної мови.
66. Рівень позакласної роботи з предмета.
67. Рівень роботи з батьками.
68. Рівень вирішення єдиної методичної теми.
69. Рівень роботи творчої лабораторії.
70. Сформованість власної методичної бібліотеки.
Автоатестація здійснюється за п'ятибальною системою (дробові числа — 4,5; 3,8).
Кожному пункту анкети оцінку дають учитель, директор, заступник і з цього виводять середню оцінку. За підсумками автоатестації (словесної) випускають ме- тодичний бюлетень, де вказують педагогів, що досягли високого рівня розвитку своєї майстерності, вказують аутсайдерів, вказують основні напрями роботи.

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
78
Три золоті правила й одна формула спілкування
1. Думай, що кажеш.
2. Не кажи того, про що не думаєш.
3. Не все, про що думаєш, можна казати.
Якщо всі три правила узагальнити — тоді вийде золота формула
: «Думай, що
кажеш, кому кажеш, нащо кажеш, де кажеш... і які з цього будуть наслідки».

Л і т е р а т у р а
1.Національна доктрина розвитку освіти // Книга методиста:
Довідково-метод. видання / Упоряд. Г. М. Литвиненко, О.
М. Вернидуб. —X.: Торсінг плюс, 2006.
2.Положення про районний (міський) методичний ка- бінет. — Там само.
3.Діагностика успішності учителя / Упоряд. Т. В. Мо- розова — X.: Веста: Ранок, 2007.
4.ЄрмолаА. М., Суджик О. Р. Технологія планування управлінської діяльності в освіті (річний управлінський цикл). —X.: Курсор, 2004.
5.Жерносєк І. П. Знайти показники критеріальності й ефективності науково- методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі // Управління освітою.
— 2005.— № 19.
6.Зверева В. І. Як зробити керування школою успішним? — X.: Ранок, 2007.
7.Маслікова І. В. Технологія управління розвитком професійної кар'єри педагогічних кадрів // Управління школою. Основа. — 2006. — № 1.
8.Клепко С. Освіта, яка заохочує до запитань... // Післядипломна педагогічна освіта.
— 2005. — № 1.
9.Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. — М., 1986.
10.Половенко О. В. Сучасні підходи до планування діяльності методичних служб:
Метод, рекомендації. — Кіровоград: ОШПО імені Василя Сухомлинського, 2007.
11.Постельняк А. І., Половенко О, В. Система навчання працівників районних
(міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста:
Навч.-метод, посіб. — Кіровоград: ОШПО імені Василя Сухомлинського, 2006.
12.Робота методкабінету / Упоряд. Л. Галіцина. — К.: Шк. світ, 2005. — (Б-ка
«Шкільного світу»).
13.Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти. — Т: Астон, 2004.
14.Скрипник М. І. Аналітична діяльність методиста // Управління освітою. — 2006.
— № 5.
15.Старченко К. М. та ін. Технологія управлінської діяльності завідуючого районним (міським) методичним кабінетом: Навч.-метод, посіб. — К., 2001.
16.Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. — К., 1976—1977.
17.Тевлін Б. Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. — X.: Основа,
2006.
18.Тевлін Б. Л. Професійна підготовка вчителів.—Там само.

Робоча книга методиста
79


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал