Нова каховкаPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1
НОВА КАХОВКА
2010 р.

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
2
Робоча книга методиста:
у збірнику вміщено матеріали, які допоможуть методистам та заступникам директорів з НВР в організації внутрішкільної методичної роботи, підвищення ефективності діяльності методичних установ міста.
Методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті,
є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором педагогічних ідей у державі.
Можна з упевненістю стверджувати, що однією з передумов успішної професійної діяльності вчителя є професіоналізм методичних кадрів, тому що саме вони повинні створювати умови для особистісного розвитку педагога. Саме методист має бути лідером професійного розвитку, бути «педагогом педагогів». З одного боку методист має бути менеджером фасилітатором, наставником і консультантом.
З іншого боку, методист - це не посада, а покликання. Він має так організувати свою діяльність, щоб учитель хотів звертатися до нього з питань професійного зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, яка його хвилює. Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний стан професійного становлення педагогів, бачити перспективи його розвитку. У свою чергу, професіоналізм методичних кадрів є однією з передумов підвищення ефективності навчально-виховного процесу та профкомпетентності педагогічних кадрів.
Саме для формування, удосконалення, розвитку знань, професійних компетентностей за всіма напрямами діяльності методиста; адаптації його підготовки до вимог сучасних освітніх стандартів, підняття його світоглядних позицій на рівень цілісного бачення освітянських проблем допоможуть матеріали збірки.
Підготовлено за виданнями:
Постельняк А. І., Половенко О, В. Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста: Навч.- метод, посіб. — Кіровоград: 2006.
Старченко К. М. та ін. Технологія управлінської діяльності завідуючого районним
(міським) методичним кабінетом: Навч.-метод, посіб. — К., 2001.
Укладач: Гмизіна Н.А., завідуюча міським методичним кабінетом
Робоча книга методиста
3
ЗМІСТ
1.
МЕТОДИЧНА СЛУЖБА: НАЗУСТРІЧ УЧИТЕЛЮ
2.
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИСТА
3.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
4.

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


МЕТОДИЧНА СЛУЖБА: НАЗУСТРІЧ УЧИТЕЛЮ
У державній національній програмі «Освіта»
(Україна ХXІ століття) чітко визначені стратегічні завдання реформування освіти в Україні. Важливими умовами виконання цих завдань є забезпечення модернізації освітньої галузі на основі нових концепцій запровадження надбань науки, сучасних технологій та інновацій у педагогічному процесі, а звідси – підготовка нової генерації кадрів, підвищення їх професіоналізму у відповідності до потреб нових суспільних відносин.
Методична служба є однією з тих освітніх структур, яка повинна забезпечувати формування і розвиток нової галузі – галузі людського капіталу освіти. Саме ця структура має відношення до організації, основною метою якої є підвищення
інтелектуального рівня педпрацівників, забезпечення комфортних умов, екологічно чистого інформаційного простору щодо розвитку їхньої професійної кар’єри.
Підвищення професійної майстерності педагогів завжди було і є одним з пріоритетних напрямів діяльності методичної служби, яка здійснюється через систему післядипломної освіти й системне та систематичне вдосконалення фахового зростання у міжкурсовий період. Методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті,
є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором педагогічних
ідей у державі.
Можна з упевненістю стверджувати, що однією з передумов успішної професійної діяльності вчителя є професіоналізм методичних кадрів, тому що саме вони повинні створювати умови для особистісного розвитку педагога. Саме методист має бути лідером професійного розвитку, бути «педагогом педагогів».
Дуже неприємно, коли керівники ЗНЗ, учителі вбачають у методистові в основному чергового «перевіряючого» вчителя, тобто коли гіпертрофується власне контролююча функція методиста, тоді коли місією його діяльності є не контроль, а навчання та допомога у фаховому становленні чи зростанні педагога. Методист покликаний реалізовувати найрізноманітніші виклики супроводу діяльності учителя.
Це насамперед такі функції: здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення професійної діяльності вчителя; управління процесом упровадження нового змісту шкільної освіти; забезпечення адаптації вчителя до професійних та освітніх змін; створення умов для самоосвіти педагогів; стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагога.
Таким чином, методист має бути менеджером і фасилітатором, наставником і консультантом. З іншого боку, методист - це не посада, а покликання. Він має так

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
4 організувати свою діяльність, щоб учитель хотів звертатися до нього з питань професійного зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, яка його хвилює. Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний стан професійного становлення педагогів, бачити перспективи його розвитку. У свою чергу, професіоналізм методичних кадрів є однією з передумов підвищення ефективності навчально-виховного процесу та професійної компетентності педагогічних кадрів.
Саме формування, удосконалення, розвиток знань, професійних компетентностей за всіма напрямами діяльності методиста; патронаж та адаптація його підготовки до вимог сучасних освітніх стандартів, підняття його світоглядних позицій на рівень цілісного бачення освітянських проблем - мета апаратного навчання методистів.
Оптимально збалансований кадровий склад ММК, в якому працюють дев’ять методистів вищої та першої кваліфікаційної категорії (завідувач Гмизіна Н.А.).
Основною науково-методичною задачею
є вдосконалення дидактико- управлінської компетентності методичних служб міста.
Робота проводиться за наступними напрямами:

вивчення та задоволення потреб і запитів методичних служб міста на діагностико-прогностичній основі;

системне навчання методистів та заступників з навчально-виховної роботи з проблеми модернізації змісту освіти та структури науково-методичної роботи;

організація експертизи методичної роботи у місті;

консультативно-методична робота з працівниками методичних служб;

проведення моніторингу рівня професійної компетентності працівників методичних служб;

підтримка та психолого-методичний супровід інноваційної діяльності методичних служб;

організація та координація навчально-методичної роботи з методичними кадрами;

інформаційно-аналітична та організаційно-методична допомога з питань удосконалення методичної роботи;

надання допомоги молодим методистам і заступникам з питань підвищення фахової компетентності.
Основними
домінантами
організації
науково-методичної
роботи з методичними службами міста є такі:

спрямування діяльності методичних служб на організаційне, науково- методичне, інформаційне забезпечення проведення реформ в освітніх закладах;

побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі: урахування кількісного та якісного складу педагогічних працівників, особливостей мережі закладів і чіткої зорієнтованості на запити конкретних установ і педагогічних працівників;

модифікація форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період;

заміна пасивних методів роботи на активні та інтерактивні, використання синергетичного та фасилітативного підходів до навчання дорослих.

Робоча книга методиста
5
Модель організації роботи ММК з підвищення профкомпетентності виглядає
так:
Вивчення запитів Аналіз роботи Сучасні виклики та потреб методистів за минулий рік освіти
Вибір науково-методичної проблеми
Вибір форм науково-методичної роботи, планування роботи
З керівниками ЗНЗ методистами методичних
Заступниками директорів з НВР служб
Вивчення результатів діяльності, корекція
Першим кроком на шляху організації ефективної науково-методичної роботи є діагностика з метою вивчення запитів і потреб вчителів. Результати діагностики використовуються при плануванні науково-методичної роботи.
Планування роботи – це розроблення програми дій для досягнення певної мети, вирішення певних завдань із визначенням термінів виконання тих чи інших заходів і відповідальних за їх проведення.
Як відомо, рекомендується використовувати такі види планів:
перспективний; річний; місячний; тижневий.
В методичних кабінетах мають бути:
план роботи методичного кабінету; плани роботи структурних підрозділів.
Методистам-предметникам доцільно мати:
паспорт методиста; план роботи методиста; плани роботи МО, творчих груп, шкіл молодого учителя, шкіл педмайстерності, шкіл ППД тощо; план курсової підготовки відповідної категорії працівників; план атестації педагогічних працівників; план вивчення стану викладання предметів; план-графік виїздів до педагогічних працівників з метою надання методичної допомоги; плани видавничої діяльності;

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
6 плани вивчення ППД; плани проведення моніторингових досліджень; проектно-цільові програми (якщо розробляються).
При плануванні роботи рекомендуємо дотримуватись наступних вимог:
ознайомитись із сучасними розробками освітнього менеджменту, психології управління з питання планування діяльності; ознайомитися з основними директивними і нормативними документами
Уряду та Міністерства освіти і науки України про освіту; планувати роботу відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, функцій методиста та сервісних послуг, які надає методичний кабінет; вивчати та враховувати запити і потреби педагогічних працівників щодо удосконалення їх профмайстерності;
при плануванні роботи враховувати результати аналізу науково-методичної роботи за минулий рік; включати до плану роботи сучасну інформацію, що базується на надбаннях психолого-педагогічної науки та передової педагогічної практики; слід передбачати лише конкретні заходи, форми і методи діяльності; у структурі плану потрібно передбачити можливість внесення змін та доповнень упродовж навчального року.
Орієнтовний перелік документації методиста
1. Нормативно-правові документи щодо організації методичної роботи.
2. Вхідна і вихідна документація.
3. Дані про курсову підготовку.
4. Плани роботи МО.
5. Документація щодо оформлення предметних кабінетів:
– дані про кабінети по школах, їх матеріальне забезпечення;
– зразки документації кабінетів;
– дані про огляди кабінетів, конкурси тощо;
– відповідні (локальні) регіональні Положення про огляди, конкурси кабінетів.
6. Дані про кадрове забезпечення.
7. Перелік тем докурсових завдань у системі курсового навчання при РІПО.
8. Навчальні програми, програми гуртків, факультативів.
9. План роботи (річний, місячний, тижневий).
10. Дані про гуртки і факультативи.
11. Методичні рекомендації з викладання предметів.
12. Матеріали з вивчення стану викладання предметів, атестації шкіл.
13. Матеріали роботи ШМВ, творчих груп.
14. Картотека ППД, матеріали з вивчення досвідів.
15. Картотека педагогічної інформації (за напрямами, темами).
16. Матеріали з проведення позакласної роботи.
17. Матеріали ― На допомогу молодому вчителю ‖.
18. Графіки виїздів, перспективні плани вивчення стану викладання.

Робоча книга методиста
7 19.Тематичні папки (напр. ―Профільне навчання‖, ―Проективна діяльність при вивченні....‖, ―Інноваційні технології‖ і ін.)
20. Аналітичні матеріали за результатами моніторингу з навчальних предметів.
21. Анкети, опитувальники (зразки та опрацьовані матеріали).
22. Результати діагностування вчителів – проблеми в роботі вчителів.
23. Перспективні плани вивчення ППД, випуску друкованих матеріалів і ін.
24. Положення про різні форми методичної роботи (про майстер-клас і т. д.)
25. Книга наслідків виїздів з надання практичної допомоги
26.Зошит реєстрації запитів та проведення консультування
27. Протоколи експертиз (схеми аналізу) відвіданих уроків, позакласних заходів
Вивчення і аналіз роботи ММК свідчить про посилення уваги до проблем запровадження сучасних технологій підготовки та проведення моніторингових досліджень.
Однак у вирішенні даних проблем мають місце невикористані резерви.
Потребує суттєвого оновлення оцінювання результатів науково-методичної роботи, так як існуюча система оцінювання не відповідає модернізаційним методичним функціям, зорієнтована здебільшого на визначення ефективності за кількісними показниками, не сприяє вдосконаленню методичної роботи, не придатна для її коригування та оперативного прийняття раціональних рішень, розвитку та самоудосконалення її структур.
Ще не всі методисти вміють аналізувати систему методичної роботи на предмет
її цілісності та оперативно коригувати зміст її роботи залежно від різних внутрішніх чинників та зовнішніх обставин, координувати безперервну освіту та самоосвіту педагогів на всіх рівнях (курсова підготовка, міжкурсова форма підвищення кваліфікації, самоосвіта), не в повній мірі володіють навичками аналітичної обробки
інформації під час тематичних вивчень, атестації педкадрів, вивчення і узагальнення кращого досвіду роботи педколективів, методичних формувань, окремих учителів.
Потребує удосконалення проведення моніторингу результативності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та ефективності методичної роботи, їх реального впливу на якість навчально-виховного процесу.
Тенденції розвитку та проблеми, які існують у системі науково-методичного забезпечення, обумовлюють необхідність удосконалення контрольно-діагностичної, аналітичної та коригуючої функцій методичних служб, що забезпечить отримання об’єктивної достовірної інформації про стан методичної роботи на міському і шкільному рівнях, про ефективність навчально-виховного процесу, визначення невикористаних резервів щодо її модернізації.
Основними напрямками науково-аналітичної діяльності методиста мають
бути:
- діагностика рівня професійного розвитку вчителя, вивчення запитів педагогів та їх
інформаційних потреб;
- побудова прогностичної професійної моделі вчителя;
- аналіз інноваційних програм, перспективних педагогічних технологій;
- формування банку методик (педагогічних, психологічних, соціологічних тощо);
- створення інформаційного банку педагогічних теорій, технологій, проблем підвищення кваліфікації, перспективного досвіду.

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
8
Зміст і форми контрольно-аналітичної діяльності повинні визначатись на основі врахування мети, завдань, науково-методичної проблеми ММК і мають бути спрямовані на реалізацію визначених пріоритетних напрямків.
При плануванні роботи ММК на навчальний рік слід чітко визначити основні
блоки аналізу ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах міста:
- стан навчання та викладання навчальних предметів в основній і старшій школі;
- рівень знань, умінь і навичок учнів;
- здоров’я дітей;
- ефективність управлінської діяльності керівників навчальних закладів;
- управління неперервною освітою педагогічних кадрів;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
- психологічний супровід управління науково-методичною роботою;
- організація виховної роботи та рівень вихованості школярів;
- організація роботи з обдарованими дітьми.
Визначення пріоритетів діяльності кабінету, стратегічних та оперативних завдань має забезпечити діагностична функція, яка передбачає систему заходів, зокрема:

підбір тестів, розроблення різних видів анкет, складання питань співбесід, схем, графіків, таблиць для фіксування результатів спостережень;

проведення діагностування вчителів, керівників навчальних закладів та методичних формувань;

обробку й аналіз результатів діагностики;

узагальнення підсумків діагностування;

розробку методичних рекомендацій щодо подальшого удосконалення організації навчально-методичної роботи.
Дуже важливо здійснювати вибір інформації для планування методичної роботи та забезпечення її результативності.
Методисти повинні вміти постійно аналізувати такі інформаційні потоки:
1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що містить у собі збирання
інформації: стосовно професійних потреб і запитів учителів освітнього закладу, їх професійних труднощів; виконання навчальних планів і програм з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; ефективності всіх форм підвищення кваліфікації вчителів та якості навчально-методичної документації в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.
2. Організація методичної роботи передбачає збирання інформації: стосовно рівня професійної компетентності керівників методоб’єднань і ефективності підвищення їх кваліфікації; стану та ефективності роботи з молодими спеціалістами; організації методичного забезпечення праці педагогів-експериментаторів і вчителів, які працюють в інноваційному режимі; якість лекційно-семінарських, практичних занять, тренінгів на базі методичних кабінетів і опорних шкіл.
3. Організація та проведення атестації педагогічних кадрів містить збір
інформації: стосовно атестованих педагогів, змісту і якості їх професійної праці та підготовки до атестації на більш високий професійний розряд, стану і якості роботи з педагогами, які отримали рекомендації за результатами атестації; стану і якості навчально-методичних матеріалів, пропонованих атестованими вчителями.

Робоча книга методиста
9 4. Організація моніторингу якості освіти містить збирання інформації: стосовно змісту і результатів освітньої діяльності закладу та окремих педагогів, характеру їх відтворення в програмі розвитку та освітній програмі; якості освітньої підготовки учнів, виховання та розвитку в системі основної та додаткової освітньої роботи з дітьми; стану, якості та результатів проведення інтелектуальних марафонів, олімпіад, конкурсів, на базі методичного кабінету й навчальних закладів, а також тестування учнів різними незалежними комісіями; характеру, стану та результатів різноманітної діяльності з учнями в системі безперервної додаткової освіти.
Інформаційно-аналітична діяльність методиста має передбачати також:
- збір інформації про інновації в сучасній педагогіці;
- узагальнення і трансляцію перспективного досвіду;
- інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення навчальних закладів;
- випуск інформаційно-методичних матеріалів.
Формуванням інформаційних потоків не завершується визначенням їх змісту.
Слід кожному продумати методи збирання інформації, визначити періодичність цієї роботи, джерела передачі інформації; оцінити де і як буде використано отриману
інформацію.
Важливим напрямком діяльності методиста є здійснення комплексних та тематичних вивчень. По кожному з них слід мати чіткий план вивчення і необхідний
інструментарій (пам’ятки, графіки, діаграми, анкети, тести тощо).
Надзвичайно важливим аспектом аналітичної діяльності є вибір критеріїв оцінювання оптимального функціонування методичної роботи як системи.
За результатами проведеного вивчення та аналізу мають готуватися управлінські рішення щодо корекції та регулювання діяльності педагогічних колективів, методичних формувань, окремих учителів.
Впровадження моніторингу дасть можливість своєчасно вносити зміни в організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, формувати критичне ставлення вчителів до своєї педагогічної діяльності, цілеспрямовано стимулювати творчу активність педагогічних працівників.
Систематичне відслідковування і врахування результатів педагогічного моніторингу допоможе вирішити проблему піднесення якості освіти, рівня навчальних досягнень та вихованості учнів.
Таким чином, метою науково-методичної роботи є забезпечення умов для формування особистості педагога через створення наукового простору, системи
інформаційного і комп’ютерного забезпечення навчального процесу. Реалізація поставленої мети вимагає забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом модернізації всього навчального процесу з використанням новітніх технологій, якісне поліпшення професійного навчання педагогів через ознайомлення їх з передовим педагогічним досвідом; активізація науково-дослідної діяльності педагогів; формування високого рівня професійно-педагогічної культури вчителя.
Важливість та необхідність такої роботи поза всяким сумнівом. Необхідно, щоб і педагог, і методист у цій роботі знайшли своє місце, відчули її значущість і результативність.

Методичний кабінет Новокаховської міської ради
10
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИСТА
Ефективність
науково-методичної
роботи
передовсім визначається рівнем науково-методичного
супроводу навчально-виховного процесу та залежить від
чітко побудованого управління нею. Тому великого значення в системі науково-
методичної роботи набуває аналітична діяльність методичних служб, розробка
моніторингової моделі в системі науково-методичної роботи на регіональному
рівні управління, яка б надавала можливість здійснювати на рефлексійній основі
гнучке управління методичною роботою в місті, своєчасну діагностику та
коригування її.
Національна доктрина розвитку освіти визначила завдання та основні напрями модернізації освіти. У розділі «Управління освітою» йдеться, зокрема, про
«налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного
супроводу управлінських рішень», «запровадження нової етики управлінської
діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації»,
«створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень», «організацію
експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій».
Модернізаційні зміни в структурі та змісті сучасної освіти потребують пошуку
нових підходів до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами, яка б успішно функціонувала в постійному режимі оновлення й розвитку, ґрунтувалася на наукових засадах, сприяла підвищенню рівня загальнодидактичної, методичної, технологічної та психологічної підготовки пе- дагогів; до підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечувала розвиток творчого потенціалу педколективів.
Контрольно-діагностична й корекційна функції є одними з найважливіших у діяльності методичних кабінетів. Вони здійснюються з метою виявлення ступеня досягнення поставленої мети й визначених завдань, одержання об'єктивної достовірної
інформації про стан методичної роботи на міському, шкільному рівнях, навчально-ви- ховного, педагогічного процесу й визначення невикористаних резервів щодо здійснення системного та своєчасного контролю за реалізацією запланованого.
ММК постійну увагу приділяє вивченню й аналізу діяльності шкільних


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал