Нормативно-правові засади управління громадсько активною школоюСторінка7/11
Дата конвертації16.01.2017
Розмір2.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Затверджено

на засіданні методичної ради школи


/протокол №1 від 05.09.2006/
ПОЛОЖЕННЯ

про психологічну службу школи

(складено відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом МОНУ 03.05.99 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616))

Психологічна служба - це структурний підрозділ школи, який сприяє значному покращенню системи освіти та розвитку школярів, їхніх інтересів, здібностей та нахилів.

Психологічна служба школи діє з метою виявлення та створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Основними завданнями психологічної служби є:

• захист дитини, допомога в розв'язанні особистісних проблем;

• визначення інтелектуальних можливостей і динаміки розвитку здібностей;

• аналіз соціально-психологічних процесів і взаємовідношень у класних колективах;

• проведення індивідуального та групового консультувань учнів, педагогів та батьків із питань навчання, розвитку життєвого самовизначення та самовиховання;

• виявлення психологічних причин порушень становлення особистості та інтелекту, профілактика подібних порушень;

• своєчасне та систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

Психологічна служба здійснює роботу у взаємодії з усіма службами та методичними об'єднаннями. Діяльність базується на зацікавленості, довірі та допомозі з боку батьків учнів. Робота здійснюється за сприяння шкільного медичного працівника, а за необхідності - і працівників інших медичних установ.

Діяльність "психологічної. служби школи забезпечується спеціалістами, які мають відповідну освіту та які пройшли відповідну підготовку.

Для консультацій та проведення окремих видів робіт на договірній основі можуть залучатися спеціалісти з галузі психологічної науки, психотерапії, логопедії, психіатрії, невропатології та ін.

Робота психологічної служби школи здійснюється за такими основними напрямками:Психопрофілактична робота:

• визначення психологічної готовності до навчання в умовах підвищеного інтелектуального навантаження;

• створення сприятливого психологічного мікроклімату в школі через оптимізацію форм спілкування вчителів з учнями, вчителів із батьками та вчителів між собою;

• психологічна освіта та соціально-психологічне консультування батьків із проблем навчання та особистісного розвитку дитини, а також з загальних питань взаємодії з дітьми та їхнього виховання;

• попередження відхилень у розвитку особистісних рис дитини.

Психодіагностнчна робота: • вивчення психологічних особливостей учнів, їхніх здібностей, нахилів, інтересів із метою забезпечення індивідуального підходу;

• виявлення емоційного стану учнів у школи, порушень в ефективно-емоційній сфері дітей;

• виявлення ситуацій та причин, які сприяють порушенню емоційного стану дитини, визначення груп дітей із порушеним емоційним станом;

• визначення ситуації спілкування та значимих людей у цих ситуаціях для підлітків;

• виявлення змісту навчальних інтересів, ставлення до школи школяра;

• виявлення ціннісних орієнтацій учнів, життєвих та моральних установок;

• побудова соціограм та визначення системи взаємин в учнівському колективі;

• виявлення факторів та ситуацій спілкування в сім 'ї, які травмують психіку дитини;

• ознайомлення батьків із результатами дослідження та віковими індивідуальними особливостями дітей;

• виявлення причин, які впливають на навчання та соціальну поведінку учнів;

• виявлення психологічних навантажень, які пов'язані з умовами життя, виховання та навчання дітей;

• обстеження кожної дитини з метою визначення психологічного розвитку.Психокорекційна робота:

• сприяти розв'язанню актуальних проблем у навчанні та вихованні учнів;

• на основі досліджень відкоригувати поведінкову реакцію підлітків;

• різні види і форми роботи з дитиною або дитячою групою, які об'єднані загальною метою: вирішення проблем навчання, спілкування та психологічного самопочуття, які були виявлені у школярів;

• проведення корекційних програм із метою формування особистості;

• розв'язання особистісних проблем учнів.
Затверджено

на засіданні методичної ради школи


/протокол №1 від 05.09.2006/
ПОЛОЖЕННЯ

про логопедичний пункт школи
1.Загальні положення
1.1.Відповідно до наказу Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти” від 13.05.1993 р. №135, основним завданням логопедичного пункту є усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

1.2. Логопедичні пункти відкриваються районними, міськими органами державного управління освітою в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети.

Тривалість робочого тижня логопеда – 18 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводиться у неробочий час.
2. Організація логопедичної роботи
2.1. На логопедичні пункти зараховують учнів загальноосвітніх шкіл, що мають різні відхилення мовного розвитку, виявлені учителем-логопедом або лікарем районної поліклініки.

На логопедичні пункти насамперед приймають дітей, мовні вади яких перешкоджають успішному навчанню. Мова навчання на логопедичному пункті визначається відповідно до Закону України про мови.

Прийом учнів з вадами мови на логопедичні пункти проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

2.2. Обстеження учнів для зарахування їх на логопедичний пункт проводиться з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.

Логопед веде список дітей з вадами мови. Відомості про них подаються в орган державного управління освітою, у віданні якого перебуває логопедичний пункт.

Логопеди обстежують направлених до логопедичного пункту дітей які зараховуються у перші класи шкіл. З дітьми, що мають мовні порушення, логопеди проводять корекційні заняття.

Відомості про дітей, зарахованих на логопедичних пункт, логопед занотовує у мовній картці.

2.3. Початок і закінчення навчального року встановлюється відповідно до Положення про середній навчально-виховний заклад України.

2.4. На логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей. Заняття з ними, як правило, проводять у години, вільні від уроків.

Основна форма організації навчально-корекційної роботи – групові заняття. Наповнюваність груп – 4-5 чоловік.

2.5. На логопедичному пункті комплектують такі групи: з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовного розвитку, з відхиленнями фонетичного і лексико-граматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мови), із заїкуватістю, з вадами вимови окремих фонем.

По можливості до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мови й однакового віку. Допускається комплектування груп учнів з різних класів.

2.6. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводять 2 рази на тиждень (через день) і відмічають у журналі обліку відвідування.

Тривалість логопедичних занять для кожної групи – одна академічна година (45 хвилин).

З учнями, у яких наявні порушення будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 2 рази на тиждень по 15-20 хвилин з кожною дитиною.

2.7. Навчальний матеріал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовується для виправлення мови, має відповідати навчально-корекційним завданням, вікові й рівню загальноосвітньої підготовки дітей.

2.8. Результати логопедичних занять відмічають у мовній картці дитини і доводять до відома класного керівника та батьків.

2.9. У разі потреби дітей з вадами мови логопед направляє до районної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом та ін.). Висновки лікарів спеціалістів занотовуються у мовній картці дитини.

2.10. Відповідальність за обов’язкове відвідування учнями логопедичних занять, а також за додержання розкладу занять покладається на вчителя-логопеда, класного керівника та адміністрацію школи де навчаються ці учні.

2.11. Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року після усунення в них дефектів мови.


3. Учитель-логопед
3.1. Учителями-логопедами призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту.

3.2. Учителі-логопеди призначаються і звільняються в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх шкіл.

3.3. Праця вчителів-логопедів, які працюють на логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

3.4. Учитель-логопед веде заняття з дітьми по виправленню дефектів усної і писемної мови, сприяє подоланню зумовленої ними неуспішності з рідної мови, здійснює систематичний зв’язок з класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт, складає щорічний звіт про роботу і подає його у відділ освіти, бере участь у засіданнях методичних об’єднань учителів-логопедів, здійснює зв’язок з дошкільним закладом, лікарями-спеціалістами районної поліклініки, веде пропаганду логопедичних знань серед батьків, надає батькам консультації: які занотовуються у журналі обліку консультацій.

учитель-логопед зобов’язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію. Логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, передбаченому для вчителів-дефектологів.

3.5. Для вчителів-логопедів логопедичних пунктів діючим законодавством передбачено всі пільги і переваги, тривалість чергової відпустки і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для учителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.


4. Керівництво та контроль за логопедичною роботою
4.1. Безпосереднє керівництво і контроль за логопедичною роботою учителів-логопедів здійснюють органи державного управління освітою, у віданні яких перебуває логопедичний пункт.
5. Приміщення, обладнання і фінансування логопедичного пункту
5.1. Логопедичний пункт може розміщуватися у приміщенні дитячого садка або однієї із загальноосвітніх шкіл.

5.2. Логопедичний пункт, розміщений у школі, вважається класом-комплектом при встановленні штатів школи тільки стосовно кількості ставок робітничого і обслуговуючого персоналу.

5.3. Для логопедичного пункту виділяється кабінет площею не менше 20 м, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Логопедичний пункт забезпечується спеціальним обладнанням.

На районні (міські) органи державного управління освітою покладається відповідальність за обладнання логопедичного пункту, санітарне утримання і ремонт приміщення. Логопедичний пункт фінансується відділом освіти, у віданні якого він перебуває.

Затверджено

загальношкільною конференцією (протокол № 1від 13.09.2006р.)
ПОЛОЖЕННЯ

про раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м.Сєвєродонецька Луганської області
1. Загальні положення


 1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", у навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.

 2. Рада загальноосвітнього навчального закладу (далі - рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

 3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.


2. Мета, завдання і принципи діяльності ради школи

2.1. Метою діяльності ради є: • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

2.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку

 • навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування виховного середовища;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців) ;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада школи діє на засадах:

 • законності, гласності;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства.3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ—III ступенів навчання, батьків і громадськості Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника), а також членами ради.


 1. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

 2. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10.У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.3.11. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції) ;

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 • затверджує режим роботи навчального закладу;

 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладі, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями

 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє педагогічній освіті батьків;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями

 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству.
Затверджено

загальношкільною конференцією (протокол № 1 від 13.09.2006)

ПОЛОЖЕННЯ

про загальношкільну конференцію

середньої загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 6

м.Сєвєродонецька Луганської області
Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи. Делегати конференції з правом ухвального голосу обираються від педагогічних працівників школи педрадою, від учнів 6-12 класів – класними учнівськими зборами, від батьків – класними батьківськими зборами, в однаковій кількості від кожної із трьох перелічених категорій.

Норма представництва відповідає кількості класів школи і може бути змінена тільки рішенням ради школи.Термін повноважень делегатів – 2 роки.

Конференція правомочна при наявності не менш 1/2 делегатів від кожної із трьох категорій.Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх делегатів. Конференція збирається не рідше 1 разу на рік.
Право скликати конференцію мають:

 • Засновник закладу;

 • голова ради школи;

 • директор школи;

 • 1/3 делегатів конференції;

 • органи державного управління освітою.


Виняткові повноваження конференції:

 • вибори ради школи з попереднім установленням рівної норми представництва від кожної із трьох категорій делегатів у ній. Вибори голови ради кожні 4 роки;

 • заслуховування звіту директора школи і голови ради про виконану роботу і її оцінювання шляхом таємного голосування;

 • прийняття рішення або положення про стимуляцію праці директора школи і голови ради, подання їх до нагород і їх матеріальному заохоченню (установлення надбавок, доплат і премій із фонду оплати праці школи);
 • розгляд питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

 • звертання з пропозиціями у відповідні органи: про звільнення директора від його обов'язків; про проведення конкурсу заміщення посади директора;

 • узгодження звільнення директора школи за ініціативою органів управління освітою, крім випадків, передбачених законодавством;

 • визначення мови (мов) навчання або положення про мовний режим школи;

 • затвердження основних напрямків розвитку школи;

 • розгляд і прийняття рішень з найважливіших питань життя школи за поданням директора, ради школи, відповідних органів державного і громадського управління освітою;

 • приймає Статут школи, зміни у ньому, Закони школи.Затверджено Зареєстровано

загальними зборами рішенням виконкому

ГО «Молодь нової формації» від «___»_____ 200_р.

протокол № _______ Керуючий

від «___»____________20__р. справами виконкому

Голова зборів ____________ ______________
СТАТУТ

громадської організації «Нова формація»


 1. Загальні положення
  1. Громадську організацію «Молодь нової формації» (на далі – «Організація») створено відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про дитячі та молодіжні громадські об’єднання», Закону України «Про соціальний розвиток молоді», Міжнародної Конвенції про права дитини, інших норм чинного законодавства України.

  2. Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

  3. Організація створюється на невизначений термін, є дитячою, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території міста Сєвєродонецька.

  4. З моменту реєстрації Організація в повному обсязі володіє правами юридичної особи, має розрахункові, валютні та інші рахунки в банках, круглу печатку та штамп зі своєю назвою, власну символіку та інші реквізити, зареєстровані у встановленому порядку.

  5. Організація є не прибутковою і не має мети отримання прибутку.

  6. Організація від свого імені виконує покладені на неї обов’язки та користується правами, пов’язаними з її діяльністю, має право від власного імені набувати майнових і немайнових прав та обов’язів, бути позивачем та відповідачем у суді.

  7. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна. Держава та її органи не несуть відповідальності за її зобов’язаннями.

  8. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, як і члени Організації не відповідають по зобов’язанням Організації.

  9. Повна назва Організації:

українською мовою – Громадська організація «Молодь нової формації»;

російською мовою – Общественная организация «Молодежь новой формации».  1. Скорочена назва Організації:

українською мовою – ГО «Молодь нової формації»;

російською мовою – ОО «Молодежь новой формации».  1. Реєстраційна адреса організації: 93400 Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.. Леніна, 32-а.

Організація може мати адресу що не збігається з реєстраційною. 1. Мета та завдання Організації
  1. Головною метою діяльності Організації є сприяння створенню умов для організації роботи школи як осередку розвитку громади м.Сєвєродонецька.

  2. Основні завдання Організації:

♦ організація дозвілля дітей та підлітків, міської громади;

♦ виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарованих дітей, стимулювання творчого самовдосконалення;

♦ виховання у дітей і підлітків віри в себе, свої сили, любові до своєї родити, свого міста;

♦ розробка та впровадження екологічних, оздоровчих, спортивних, культурних, освітніх та наукових заходів;

♦ допомога молодим людям в реалізації та самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив;

♦ залучення молоді до активної участі в національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей;

♦ сприяння соціалізації дітей та підлітків, їх громадянському вихованню;

♦ розвиток політичної свідомості молодих громадян через підготовку їх до активної участі у громадському житті, проведення круглих столів, конференцій з найбільш важливих соціально-економічних та суспільно-політичних питань молодіжної проблематики;

♦ фінансування з коштів організації найбільш перспективних проектів з розвитку школи № 6;

♦ здійснення заходів, спрямованих на захист законних прав та інтересів членів Організації.З метою виконання своїх статутних завдань Організація у встановленому законом порядку:

 • представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

 • розробляє та впроваджує екологічні, оздоровчі, спортивні, культурні, освітні та наукові заходи;

 • бере участь у екологічних, оздоровчих, спортивних, культурних, освітніх та наукових заходах;

 • у молодіжній діяльності проводить інші громадські заходи, не заборонені чинним законодавством;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші громадські заходи, не заборонені чинним законодавством;

 • проводить організаційно-виховну роботу серед молоді міста;

 • робить заяви, вносить пропозиції до органів влади та управління;

 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

 • розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;

 • створює установи та організації, використовує засоби масової інформації;

 • з метою виконання статутних завдань та цілей здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ.

  1. Основні напрямки діяльності організації

  • розробка та впровадження екологічних, оздоровчих, спортивних, культурних, освітніх та наукових заходів;

  • співробітництво з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та міським відділом освіти, іншими дитячими молодіжними організаціями по конкретним напрямкам формування та реалізації молодіжної політики;

  • взаємодія з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і ході рішення статутних завдань Організації;

  • створення структур для підвищення рівня інформативності молоді;

  • залучення молоді до громадської діяльності, розвиток волонтерського руху та ідеологічної зрілості;

  • сприяння формуванню умов для вирішення соціальних проблем молоді, громади мікрорайону школи;

  • представлення інтересів Сєвєродонецької молоді в українських та міжнародних молодіжних організаціях, взаємодія з закордонними об’єднаннями молоді.


 1. Умови і порядок прийому в члени Організації, вибуття з неї
  1. Членство в Організації є індивідуальним.

  2. Членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах віком від 6 до 18 років і визнають Статут Організації. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.

  3. У складі виборчих органів Організації кількість осіб віком більш 18 років не може перевищувати третини членів виборних органів.

  4. Члени Організації на добровольчих засадах забезпечують фінансування програм Організації, в яких вони приймають участь.

  5. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Організації.

  6. Члени Організації можуть в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

  7. Член Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог Статуту.

  8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Рада Організації. Рада Організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації.
 1. Права і обов’язки членів організації
  1. Члени Організації мають право:

  • обирати і бути обраним до керівних органів Організації;

  • брати участь в усіх заходах Організації;

  • користуватися всіма пільгами, встановленими Загальними зборами організації;

  • брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;

  • висловлювати свої думки та роботи пропозиції щодо діяльності Організації;

  • користуватись моральною та матеріальною підтримкою Організації та її членів;

  • отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Організації;

  • звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

  • припиняти членство в Організації;

  • бути членами інших громадських організацій;

  1. Члени Організації зобов’язані:

  • сприяти досягненню мети та завдань Організації;

  • виконувати вимоги Статуту Організації;

  • надавати реально можливу будь-яку допомогу Організації в її діяльності;

  • не розголошувати інформацію, визначену Загальними зборами Організації, як конфіденційну;

  • узгоджувати власну регуляторну діяльність Організації;

  • утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Організація.

  1. Кожен член Організації має один голос на Загальних зборах Організації.
 1. Порядок утворення і діяльність статутних органів Організації, місцевих осередків та їхні повноваження
  1. Органами управління та контролю Організації є:

    • Загальні збори;

    • Рада Організації;

    • Голова Організації.

  1. Найвищим керівним органом Організації є загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення зборів є чинним при наявності на них більше половини членів Організації. Позачергові збори скликаються Радою на вимогу голови.

Загальні збори:

 • приймають та затверджують Статут Організації і вносить зміни та доповнення до нього;

 • обирають членів Ради, Голову Організації терміном на 5 років;

 • приймають рішення про припинення діяльності Організації та її реорганізацію;

 • визначають основні напрямки діяльності Організації на поточний період;

 • затверджують довгострокові програми та плани роботи Організації;

 • заслуховують та затверджують звіт Голови, Ради Організації;

 • приймають і затверджують рекомендації та документи, що подаються від імені організації.

  1. Виконавчим органом Організації є Рада, яка складається з 3 осіб (Голови та двох членів), обирається терміном на 5 років та проводить свої засідання не рідше одного разу на рік.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів її членів.

Рада:


- забезпечує виконання рішень загальних зборів;

- приймає рішення щодо виконання поточних завдань Організації;

- здійснює керівництво всією поточною діяльністю Організації;

- згідно зі своєю компетенцією розпоряджується майном Організації, керує фінансовою діяльністю Організації;

- приймає до Організації нових членів;

- заслуховує та затверджує звіти виконавчих органів та посадових осіб Організації;

- визначає питання преміювання та заохочення штатних та позаштатних працівників;

- готує проект змін та доповнень до Статуту;

- погоджує затвердження кошторису витрат Організації та умови оплати праці посадових осіб;

- скликає загальні збори;
  1. Голова Організації (обирається терміном на 5 років)

 • репрезентує Організацію у державних органах та громадських організаціях, діє від імені організації як перша особа;

 • головує на засіданнях Ради;

 • підписує фінансові та господарські документи.

В разі відсутності Голови його функції виконує призначений ним член Ради Організації


 1. Джерела надходження і порядок використання коштів

та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю,

здійснення господарської та іншої комерційної діяльності,

необхідної для виконання статутних завдань


  1. Кошти Організації утворюються за рахунок:

   • добровільних внесків окремих осіб та організацій (як вітчизняних, так і зарубіжних), зацікавлених у роботі Організації;

   • відрахувань від надходжень створених Організацією підприємств;

   • інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

  1. Кошти Організації, які залишаються після відрахування обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством, витрачаються на статутну діяльність та утримання технічних працівників Організації.

  2. Організація має право мати рахунки, укладати трастові договори з комерційними банками на управління своїми грошовими рахунками, а також передавати, обмінювати, надавати безкоштовно в тимчасове користування або у позику іншим юридичним і фізичним особам свої кошти та майно чи списувати їх з балансу, згідно з чинним законодавством.

  3. Для забезпечення статутної діяльності Організація має право виступати засновником структур, які займаються господарською діяльністю і тому числі підприємств, фондів, громад.

  4. Матеріальні кошти Організації без погодження з Радою не підлягають перерозподілу між членами та направляються на забезпечення його статутної діяльності.

  5. Організація виконує касові та розрахункові операції з вітчизняними та зарубіжними установами, а також з окремими громадянами, згідно з чинним законодавством.

  6. Організація самостійно веде бухгалтерський та статистичний облік у встановленому законодавством порядку і несе повну відповідальність за його достовірність.

  7. Бухгалтерський звіт разом зі звітом Ради про роботу виносяться на розгляд загальних зборів Організації.
 1. Порядок внесення змін та доповнень до статутних документів
  1. Єдиним статутним документом Організації є її Статут.

  2. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються Загальними зборами.

  3. При затвердженні Статут підписують Засновники Організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Організації або за рішенням повноважних зборів – будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо).

  4. Зміни, що сталися в статутних документах, підлягають реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 1. Порядок припинення діяльності
  1. Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації через саморозпуск за рішенням Ради Організації. В усіх інших випадках ліквідація (припинення діяльності) Організації може бути здійснено лише за рішенням суду, прийнятим згідно з чинним законодавством України.

  2. Після прийняття рішення про припинення діяльності Організації (або за рішенням суду) збори Організації створюють ліквідаційну комісію, яка здійснює оцінку всіх коштів та майна Організації, задоволення законних майнових претензій, складає ліквідаційний баланс.

  3. Усі кошти та майно Організації, що залишились в її власності на момент припинення діяльності після повного задоволення законних майнових претензій, за рішенням загальних зборів Організації передаються іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або спрямовуються за рішенням суду в доход держави.
 1. Відомості про засновників організації
№ з/п

Прізвище, Ім’я, по Батькові

серія та номер паспорту

ким і коли виданий паспорт

адреса

ідентифікаційний

номер


1
2
3


Затверджено загальношкільною конференцією (протокол №1 від 11.09.2008р.)
ПРАВИЛА

ПОВЕДІНКИ ТА ВИМОГИ ДО УЧНІВ

ПІД ЧАС ПРЕРЕБУВАННЯ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ЗАКЛАДІ
Любий учню!

Педагогічний колектив школи працює над проблемою створення умов для твого різнобічного розвитку.Твої обов'язки:

 • відвідувати школу,

 • вчасно приходити на заняття,

 • проявляти старанність і наполегливість у навчанні.

З тобою будуть працювати уважні й знаючі педагоги, тебе чекатимуть цікаві справи, захопливі заходи, традиційні свята школи.

Якщо ти будеш дотримуватись установлених правил Статуту школи, увічливо й по-доброму ставитися до однокласників, учителів і обслуговуючого персоналу, перебування в нашій школі буде для тебе приємним.

Класний керівник - твій старший друг і наставник. Він допоможе тобі адаптуватись у класному колективі, дасть відповіді на всі твої запитання, допоможе розв'язати всі проблеми, що виникатимуть у тебе в школі й удома. Його вимоги в .рамках Статуту школи є обов' язковими для тебе. _ Він допоможе тобі пізнати себе, навчитися спілкуванню з іншими людьми, йому цікаві твої таланти й інтереси.
Шановні батьки!

Класний керівник - Ваш помічник у вихованні й навчанні дітей, їхній захисник. Його педагогічні знання й уміння допоможуть Вам зрозуміти сина чи доньку, зроблять їхнє позаурочне життя цікавим, розвивальним, захопливим. В основі Вашої взаємодії з класним керівником - взаємна зацікавленість долею дитини.

Класний керівник відповідає за організацію дозвілля, харчування, самообслуговування дітей, володіє всією інформацією про їхнє навчання, поведінку й веде записи в щоденниках учнів.

Якщо діти навчаються в 1--4-х класах, батьки чи інші дорослі члени сім'ї повинні після уроків забирати їх зі школи.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання чи проблеми, Ви можете звернутись до адміністрації школи, або зателефонувати за № 42458, 42407.

Батьківські збори

Проводяться не рідше 1 разу на чверть. На них ви зможете отримати інформацію про школу, зустрітися з учителями.

Присутність батьків на зборах обов’язкова.

Бажано, щоб батьки обговорювали з учителями успіхи своїх дітей.Шкільний день

Заняття починаються о 8.00.

Усі учні приходять у школу о 7.45.

З першим дзвінком учень повинен бути в класі.

Заняття закінчуються згідно з розкладом.

Одягаються й роздягаються учні самостійно в шкільних роздягальнях.

Вихід учнів зі школи під час занять без дозволу вчителя заборонено.

Якщо учень затримується в школі після уроків, він попереджує про це батьків.

Телефон у школі є службовим: ним можна користуватися в крайньому випадку, з дозволу вчителя.

Повідомлення про запізнення учня записуються в його щоденник черговим учителем чи черговим учнем. Якщо учень постійно запізнюється на заняття без поважної причини, то його поведінка обговорюється на засіданні батьківського комітету, на засіданні Ради профілактики правопорушень.


Правила відвідування занять

Шкільна адміністрація (чи класний керівник) повинні бути попереджені про причини відсутності учнів (по можливості у короткий термін).

Регулярне відвідування занять необхідне не тільки тому, що забезпечує успішний процес навчання, а й тому, що формує відповідальне ставлення до роботи, яке учень перенесе у своє доросле життя.

Поважні причини відсутності: хвороба, смерть рідних, відвідування лікаря (підтверджується довідкою), а також пропуски уроків за домовленістю з адміністрацією (заява батьків). По можливості слід уникати відвідування лікаря. під час навчання.

Учень повинен відпрацювати пропущений матеріал і здати його вчителеві.

Вимоги до шкільного одягу

1. Шкільний одяг повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

2. Для урочистих випадків рекомендується носити білу сорочку (блузку), темні брюки (спідницю).

3. Заборонено носити яскраві чи дорогі аксесуари чи прикраси, що відволікають увагу. Використання косметики повинно відповідати вимогам школи й віку.

4. Дуже короткі спідниці, шорти, майки, плаття з глибоким вирізом, неохайний і рваний одяг - це приклади невідповідного одягу.

5. Учні повинні мати спортивний одяг і взуття для уроків фізкультури й спортивних змагань.


Дисциплінарні вимоги

Від учнів школи вимагається самодисципліна, здійснення самоконтролю. Доброзичливе ставлення до оточуючих людей - основа доброї поведінки в школі. Кожен учень відповідає за свою поведінку й повинен поважати права інших людей.

Кожний безвідповідальний вчинок зумовлює порушення дисциплінарних вимог і буде мати такі наслідки:


 1. видалення з уроку (під контролем адміністрації);

 2. повідомлення батьків і бесіда з ними;

 3. запис зауваження чи попередження в щоденник;

 4. виклик до директора чи його заступника;

 5. винесення догани;

 6. виключення зі школи згідно з діючим законодавством.

Неможливо передбачити всі можливі порушення статуту.

Перелік порушень, які потягнуть за собою серйозне дисциплінарне покарання: • зневажливе ставлення до старших і невиконання їхніх вимог;

 • порушення шкільного розпорядку й прав інших людей;

 • недбале ставлення до шкільного майна;

 • часті запізнення на заняття;

 • порушення вимог до одягу;

 • використання мобільного телефону під час навчально-виховного процесу;

 • пропуск уроків без поважних причин;

 • крадіжки;

 • агресивна поведінка, бійки, сварки, уживання брутальних слів, загроза фізичним насиллям;

 • уживання (наявність) тютюнових виробів, сірників, запальничок, наркотиків;

 • наявність вибухонебезпечних речовин, зброї.Затверджено загальношкільною конференцією (протокол №1 від 11.09.2008р.)
ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду СЗШ № 6

У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган


- педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно
до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх
доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Завдання педагогічної ради:

• об'єднання зусиль педагогів школи у розв'язанні проблем навчально-виховного процесу, підвищенні якості навчання та виховання учнів;

• визначення цілей і перспектив діяльності педагогічного колективу;

• сприяння адміністрації у впровадженні в роботу педагогів досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду навчання й виховання учнів.Педагогічна рада:

• розглядає питання щодо:

удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування, режиму роботи школи;

переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

• обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне і матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень;

• організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативи, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

• розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

До обов'язків педагогічної ради школи входять:

• затвердження навчальних планів, гуртків, факультативів,

секцій, методичних об'єднань, плану роботи педагогічної ради;

• глибоке вивчення педагогічних процесів, їхній аналіз, виявлення проблем, здійснення заходів щодо оптимального їхнього вирішення;

• вивчення стану викладання навчальних предметів, роботи методичних центрів, класів, прийняття обґрунтованих рішень на основі системного підходу;

• використання методів діагностики та прогнозування педагогічних процесів при вивченні питань на засіданні педагогічної ради;

• інформування педагогічного колективу про вивчення системи роботи вчителів;

• рекомендації випускникам школи щодо вступу до педагогічних вузів та інших навчальних закладів;

• погодження з органами опіки питання про опікунство, усиновлення та удочеріння, внесення пропозицій про позбавлення батьківських прав.

Педагогічна рада має право:


 • розглядати актуальні питання навчально-виховного процесу;

 • заслуховувати звіт директора школи про стан навчально-виховного процесу;

 • вивчати окремі аспекти навчально-виховного процесу за ініціативою та підтримкою більшості членів педагогічної ради;

 • висловлювати недовіру директору та його заступникам щодо керівництва роботою педагогічної ради та в цілому школою;

 • приймати рішення про вивчення та впровадження в практику кращого досвіду вчителів, класних керівників тощо;

 • вносити пропозиції про дострокову атестацію окремих учителів;

 • присвоєння звань чи позбавлення їх у випадку невідповідності якості роботи педагога одержаному званню;

 • при вирішенні спірних питань роботи залучати раду школи, батьківський комітет, громадські організації, учнів, колектив працівників школи;

 • відміняти раніше прийняті рішення, упевнившись в їхній передчасності, неправомірності, необґрунтованості;

 • надавати конкретну допомогу окремим педагогам в організації навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада відповідає за:

• своєчасне та глибоке вивчення навчально-виховного процесу, прийняття педагогічно доцільних заходів для його покращення;

• об’єктивність оцінки педагогічних явищ та процесів, роботи педагогів, обґрунтоване прийняття рішень;

• гласність прийнятих рішень, якість та строки їхнього виконання;

• систематичне інформування педагогів школи про хід реалізації прийнятих рішень.

Затверджено

загальношкільною конференцією (протокол № 1 від 11.09.2008)
ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичну раду СЗШ № 6

Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.Науково-методична рада:

розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

організує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи;

аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому;

виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);

організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;

контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;

вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі;

вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів;

ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі;

вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.
Членами НМР є завідувачі кафедр, керівники методичних об'єднань, представники наукової учнівської спілки, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку.

Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується з адміністрацією школи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал