Нормативно-правові засади управління громадсько активною школоюСторінка2/11
Дата конвертації16.01.2017
Розмір2.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.8 Школа самостійно приймає рішення й здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9 Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

   1. У школі визначена російська мова навчання, але за бажанням учнів та батьків можуть відкриватися класи з українською мовою навчання. Профільне навчання здійснюється за основними напрямами профілізації згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі з урахуванням:

 • кадрового складу школи;

 • готовності учнів до навчання за певним профілем;

 • побажань учнів та їх батьків;

 • змін запитів суспільства.

1.11 Школа має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

 • визначати контингент учнів;

 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

 • формувати штатний розклад;

 • запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

 • надавати платні послуги;

 • об’єднувати на основі спеціальних угод свою діяльність із діяльністю інших підприємств і організацій в Україні.

1.12 В школі створюються і функціонують методична рада, методичне об'єднання класоводів і класних керівників, динамічні творчі групи вчителів, циклові предметні комісії, психологічна служба тощо.

1.13 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його
організації забезпечуються засновником і здійснюється міською
дитячою лікарнею.

1.14 Взаємовідносини школи з юридичними й фізичними особами
визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу
2.1 Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного,
річного та тижневого плану. У плані роботи відображаються
найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її
розвитку.

Річний навчальний план роботи погоджується з міським відділом освіти та затверджується педрадою школи.2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є
робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілів навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою навчального закладу, затверджується міським відділом освіти.2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники
школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні
посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а
також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми,
методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати
виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних
стандартів.

2.4 Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, бажаючим надається право для індивідуального навчання, прискореного закінчення школи.

2.5 Зарахування учнів до перших, десятих класів здійснюється наказом директора протягом червня-серпня місяців на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Зарахування учнів до груп подовженого дня, відрахування учнів із них здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.6 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів
встановлюється школою в межах часу, що передбачений Робочим
навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри. Протягом навчального року для учнів проводяться канікули (осінні, зимові, весняні) тривалістю не менш 30 календарних днів. Тривалість навчального року складає не менше 190 робочих днів в основній та старшій школі, 175 робочих днів – у початковій школі.2.7 Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством
України).

2.8 Тривалість уроків у школі становить:

- в 1-х класах 35 хвилин,

- в 2-4-х класах 40 хвилин,

- в 5-12-х класах 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти, територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальними формуваннями МНС.

2.9 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається
розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до
санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою
навчального закладу й затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.10 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету
визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-
гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.11 У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється
відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів в Україні, ведеться тематичний облік знань. У першому, другому класах дається словесна характеристика навчальних досягнень учнів. У другому класі за рішенням педагогічної ради можливе оцінювання навчальних досягнень за балами.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію тощо.2.12 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання
доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.

2.13 Порядок переведення й випуск учнів із школи визначається Інструкцією
про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи
загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.14 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили
певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної
середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової
атестації відповідно до діючих нормативно-правових документів у галузі освіти.

2.15 Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний
документ про освіту:

 • після закінчення початкової школи - табель успішності;

 • після закінчення основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • після закінчення старшої школи - атестат про повну загальну середню освіту.

  1. На успіхи в навчанні для учнів встановлюються різні форми
   морального й матеріального заохочення.III. Учасники навчально-виховного процесу


  1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

 • учні;

 • педагогічні працівники;

 • психолог, бібліотекар;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • інші працівники, задіяні у НВП;

 • представники різних установ, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2 Права та обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників
визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3 Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування ;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • брати участь в обговоренні та вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці,

  1. Учні зобов'язані:

  • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

  • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

  • бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна;

  • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

  • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

  • дотримуватися правил особистої гігієни;

  • мати скромний зовнішній вигляд;

  • не палити, не вживати наркотичні речовини, алкоголь, не використовувати у лексиконі брутальних слів.

Учням школи, які порушують Статут школи може бути оголошено попередження, догана тощо.

3.5 Педагогічними працівниками школи мають бути особи з високими
моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,
належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну
діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи,
фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати
професійні обов'язки.

3.6 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та
інших працівників й інші трудові відносини регулюються
законодавством України про працю, Законом України "Про загальну
середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7 Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; виявлення педагогічної ініціативи;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • підвищеня кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.


3.8 Педагогічні працівники зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу школи;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

 • виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, посадові інструкції;

 • виконувати накази й розпорядження директора школи, органів управління освітою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради, циклових предметних комісій за фахом;

 • проходити медичний огляд у встановленому порядку.

3.9 Атестація педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівнииків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10 Педагогічні працівники, які систематичо порушують Статут, правила
внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору, контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11 Молодший обслуговуючий , навчально-допоміжний персонал приймається на работу й звільняється директором школи згідно з чинним законодавством
3.12 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування в школі;

 • звертатись до органів управління освітою, директора школи й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

 • захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та відповідних державних, судових органах;

 • робити благодійні внески для покращення матеріально-технічної бази школи.

3.13 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

 • дотримуватися Статуту школи.

  1. Представники громадськості мають право:

 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування у школі;

 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

  1. Представники громадськості зобов'язані:

 • дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування;

 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.IV. Управління навчальним закладом
4.1 Управління школою здійснюється відділом освіти Сєвєродонецької
міської ради.

Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директор школи та його заступники призначаються й звільняються з посади начальником відділу освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.4.2 Вищим органом громадського самоврядування школи є конференція
колективу, що скликається не менше одного разу на 2 роки.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від

таких трьох категорій: • працівники школи (обираються зборами трудового коллективу);

 • учні школи (обираються класними зборами);

 • батьки, представники громадськості (обираються класними батьківськими зборами).

Кількість кандидатів від кожної категорії – 20 чоловік. Термін їх повноважень становить два роки.

Конференція правомочна, якщо в роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з троьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради школи, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Конференція: • заслуховує звіт директора й голови ради школи;

 • обирає раду школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;

 • розглядає питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності школи;

 • затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрямки діяльності школи;

 • схвалює основні напрямки роботи ради.

4.3 У період між конференцією діє рада школи.

4.3.1 Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

 • розширення колегіальних форм управління ліцеєм;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2 Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного педагогічного клімату в школі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

 • залучення благодійних внесків юридичних і фізичних осіб з метою покращення матеріально-технічної бази, поліпшення соціально-побутових умов колективу.

4.3.3 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного
колективу, учнів, батьків, громадськості. Представництво в раді й
загальна її чисельність визначається конференцією школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не меншеє ніж на третину.4.3.4 Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності й рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується її рішенням.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.4.3.5 Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор чи його заступники.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал