Невід’ємний додаток №3 до Статуту Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» «затверджено»Скачати 101.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір101.45 Kb.

Ісупов Д.Ю. ______________________

Невід’ємний додаток №3
до Статуту
Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Драгон Есет Менеджмент»
Протокол №19 від 10 травня 2007 року
Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Драгон Есет Менеджмент»
ПЕНСІЙНА СХЕМА № 03

«ІНДИВІДУАЛЬНА»
м. Київ - 2007 рікПенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

2
Пенсійна схема № 03 «Індивідуальна» (далі по тексту «Пенсійна схема») Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» – це документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення Учасників Відкритого недержавного пенсійного фонду
«Лаурус». Пенсійна схема розроблена згідно з чинним законодавством України, відповідно до
Статуту Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі по тексту «Фонд») і описує умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.
1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПЕНСІЙНІЙ СХЕМІ
1.1.
Підставою для участі Вкладника Фонду у даній Пенсійній схемі є пенсійний контракт, укладений між Адміністратором, від імені Фонду, та Вкладником Фонду.
1.2.
Вкладником пенсійних внесків за цією пенсійною схемою може бути фізична особа яка перераховує пенсійні внески до Фонду за власні кошти на свою користь відповідно до умов пенсійної схеми та пенсійного контракту.
1.3.
За цією Пенсійною схемою Вкладник Фонду одночасно є і Учасником Фонду.
1.4.
Номер та назва цієї Пенсійної схеми обов’язково зазначається у пенсійному контракті.
1.5.
Пенсійна схема є невід’ємною частиною Статуту Фонду, пенсійного контракту, а умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в ній, є обов’язковими для виконання
Вкладником, Учасником та Адміністратором Фонду.
1.6.
Вкладник має право обрати іншу пенсійну схему Фонду не раніше, ніж через 6 місяців після обрання цієї Пенсійної схеми.
2. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ,
МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ЗМІНИ ЗА УМОВАМИ ПЕНСІЙНОГО
КОНТРАКТУ
2.1.
Порядок сплати пенсійних внесків
2.1.1. Пенсійні внески за цією Пенсійною схемою сплачуються Вкладником Фонду у готівковій чи безготівковій формі на вибір Вкладника, шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.
2.1.2. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.
2.1.3. Сплачені пенсійні внески Вкладника обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на користь якого робилися ці внески.
2.2.
Розмір пенсійних внесків
2.2.1. Згідно з умовами цієї Пенсійної схеми розмір пенсійних внесків визначається
Вкладником при укладанні пенсійного контракту.
2.2.2. У разі, коли Радою Фонду відповідно до законодавства встановлений мінімальний розмір пенсійних внесків до Фонду, Вкладник сплачує пенсійні внески до Фонду у розмірі не нижчому за мінімальний розмір пенсійних внесків, встановлений Радою
Фонду.
2.2.3. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.
2.2.4. Вкладник самостійно визначає розмір пенсійних внесків, які відраховує на свою користь як Учасника Фонду, з урахуванням вимог пункту 2.2.2. цієї Пенсійної схеми.

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

3 2.2.5. Розмір пенсійних внесків, які сплачуються Вкладником, визначаються ним при укладанні пенсійного контракту.
2.2.6. Обрані Вкладником порядок та умови сплати пенсійних внесків відображаються у пенсійному контракті.
2.3.
Строки сплати пенсійних внесків
2.3.1. Тривалість строку сплати пенсійних внесків за цією Пенсійною схемою визначається строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укладеного пенсійного контракту, за яким робляться такі пенсійні внески. Вкладник може продовжувати робити пенсійні внески на свою користь після призначення йому як
Учаснику Фонду недержавної пенсії.
2.3.2. За цією Пенсійною схемою у пенсійному контракті може бути встановлений один із наступних строків сплати Вкладником пенсійних внесків:
- щомісячно;
- щоквартально;
- інший строк, визначений у пенсійному контракті (але не рідше одного разу на рік).
2.4.
Можливість зміни порядку та строків сплати пенсійних внесків за умовами

пенсійного контракту
2.4.1. У пенсійному контракті, що укладається відповідно до цієї Пенсійної схеми, зазначаються умови зміни порядку та строків сплати пенсійних внесків.
2.4.2. Вкладник може обрати інший, ніж передбачений цією Пенсійною схемою порядок та
(чи) строк сплати пенсійних внесків, відповідно до умов інших, наявних у Фонді пенсійних схем.
2.4.3. У випадку, передбаченому пунктом 2.4.2. цієї Пенсійної схеми, Вкладник має право перейти на недержавне пенсійне забезпечення за іншими пенсійними схемами Фонду не раніше, ніж через 6 місяців після обрання цієї Пенсійної схеми.
3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)
3.1.
Фонд отримує інвестиційний прибуток (збиток) від розміщення та інвестування пенсійних активів за результатами діяльності особи, яка здійснює управління пенсійними активами, з якою Фондом укладено відповідний договір. Прибуток
(збиток) відображається на рахунку Фонду у зберігача та підлягає подальшому розподілу між всіма Учасниками Фонду пропорційно сумам пенсійних коштів, які обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках.
3.2.
Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за цією Пенсійною схемою забороняється.
3.3.
Особливості порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) пенсійного фонду встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України разом (далі – Держфінпослуг) з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3.4
Інвестиційний прибуток (збиток) між Учасниками Фонду розподіляється та зараховується Адміністратором на їх індивідуальні пенсійні рахунки не рідше одного разу на місяць пропорційно сумам, відображеним на цих рахунках на дату здійснення розподілу.

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

4
4. ОПИС ВСІХ ВИДІВ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ
4.1.
Пенсійні виплати здійснюються Учаснику чи його спадкоємцям у грошовій формі за рахунок грошових коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, за умови набуття права на недержавну (додаткову) пенсію відповідно до діючого законодавства України.
4.2.
Види пенсійних виплат.
4.2.1.
Відповідно до законодавства Учасники можуть отримувати за цією Пенсійною схемою такі види пенсійних виплат:
- пенсійна виплата на визначений строк;
- одноразова пенсійна виплата.
4.2.2.
Учасник також має право на довічну пенсію (довічний ануїтет), яка виплачується страховою організацією в порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.2.3.
Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата виплачуються Учаснику
Фонду Адміністратором Фонду від імені Фонду.
4.3.
Умови здійснення пенсійних виплат
4.3.1. Умови здійснення пенсійних виплат на визначений строк.
4.3.1.1. Обов’язковими умовами, за яких в Учасника Фонду виникає право на отримання пенсійних виплат на визначений строк, є:

досягнення таким Учасником пенсійного віку, та

подання таким Учасником до Адміністратора Фонду заяви про пенсійні виплати, зазначеної в пункті 4.3.1.2. цієї Пенсійної схеми (надалі іменована „Заява”), та

наявність на дату настання пенсійного віку Учасника на його індивідуальному пенсійному рахунку пенсійних коштів у розмірі, не меншому ніж мінімальний розмір суми пенсійних накопичень, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, нижче якого такий Учасник має право лише на одноразову пенсійну виплату.
4.3.1.2. Пенсійний вік, після досягнення якого Учасник Фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за Заявою Учасника Фонду, форма якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов’язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.
4.3.1.3. Пенсійний вік, що визначається Учасником Фонду у його Заяві, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами.
4.3.1.4. Учасник Фонду у своїй Заяві повинен визначити конкретну дату настання його пенсійного віку за недержавним пенсійним забезпеченням з обов’язковим посиланням на обрання ним виду пенсійних виплат на визначений строк. Заява подається
Адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного Учасником Фонду.

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

5 4.3.1.5. Учасник Фонду має право змінити визначений ним у Заяві пенсійний вік шляхом подання про це заяви Адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
4.3.1.6. У разі набуття Учасником Фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів Фонду допускається раніше настання пенсійного віку, визначеного пунктом
4.2.1.2. цієї Пенсійної схеми. У цьому випадку Учасник Фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, встановлених пунктом 4.2.1.2. цієї Пенсійної схеми, та подати відповідну заяву Адміністратору
Фонду.
4.3.2. Умови здійснення одноразової пенсійної виплати
4.3.2.1. Пенсійна виплата може здійснюватися Адміністратором Фонду одноразово на вимогу
Учасника Фонду в разі:

медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника Фонду;

коли сума належних Учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника Фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

виїзду Учасника Фонду на постійне проживання за межі України.
4.3.2.2. Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям Учасника Фонду у випадках смерті Учасника чи визнання його у встановленому законом порядку померлим.
5. СТРОК, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ,
ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ
5.1.
Строк і порядок здійснення виплат за пенсією на визначений строк
5.1.1. Строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати за пенсією на визначений строк, зазначається Учасником Фонду у його Заяві до Адміністратора Фонду, і не може бути менший ніж 10 років від початку здійснення першої виплати.
5.1.2. Для отримання пенсійних виплат на визначений строк Учасник Фонду подає
Адміністратору Фонду Заяву, де вказує:

строк пенсійних виплат, протягом якого Фонд виплачує Учаснику пенсію на визначений строк (з урахуванням вимог пункту 5.1.1. цієї Пенсійної схеми);

періодичність пенсійних виплат;

форму отримання пенсійних виплат.
5.1.3. При оформленні пенсійних виплат на визначений строк Учасник Фонду зобов’язаний надати Адміністратору Фонду паспорт чи інший документ, який посвідчує особу
Учасника відповідно до законодавства України.
5.1.4. Перша пенсійна виплата за договором про виплату пенсії на визначений строк здійснюється протягом 45 робочих днів з дня досягнення Учасником Фонду пенсійного віку, визначеного в його Заяві.
5.1.5. Пенсійні виплати на визначений строк за вибором Учасника Фонду може здійснюватися з такою періодичністю:
- щомісячно;

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

6
- щоквартально;
- один раз на шість місяців;
- один раз на рік;
5.1.6 Пенсійні виплати на визначений строк здійснюються Адміністратором Фонду від імені
Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок Учасника у банку або поштовим переказом за бажанням Учасника.
5.1.7. На обрану Учасником Фонду періодичність пенсійних виплат та можливість і порядок її зміни обов’язково робиться посилання у договорі про виплату пенсії на визначений строк.
5.1.8. Учасник може змінити періодичність здійснення пенсійних виплат, але не більше, ніж один раз на рік за умови обов’язкового внесення відповідних змін до договору про виплату пенсії на визначений строк.
5.1.9. Для виплати пенсії на визначений строк між Учасником та Адміністратором Фонду від
імені Фонду укладається договір про виплату пенсії на визначений строк відповідно до вимог чинного законодавства.
5.1.10. Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі.
Адміністратор Фонду в обов’язковому порядку ознайомлює особу, з якою укладається вказаний договір, з пам’яткою, що містить роз'яснення основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк, складеною відповідно до вимог, встановлених
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
5.2.
Строк і порядок здійснення одноразової пенсійної виплати
5.2.1. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, Учасник Фонду, а у разі смерті Учасника Фонду – його спадкоємці, повинні подати Адміністратору Фонду заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати за підставами, зазначеними в пункті 4.2.2. цієї Пенсійної схеми.
5.2.2. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, проводиться протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення одноразової виплати.
5.2.3. У разі порушення строку, визначеного пунктом 5.2.2. цієї Пенсійної схеми,
Адміністратор Фонду за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ.
6.1.
Порядок визначення розміру пенсійних виплат на визначений строк
6.1.1. Розмір пенсійних виплат на визначений строк, що здійснюються Фондом, визначається
Адміністратором Фонду з урахуванням:
- пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку
Учасника, на день призначення пенсії на визначений строк;
- величини інвестиційного прибутку (збитку), який отримується протягом строку виплати пенсії на визначений строк;
- тривалості та періодичності пенсійних виплат, визначених Учасником, та розраховується за формулою:

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

7
B = Sr / n ,
де
В
– розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована Учаснику Фонду;
Sr
– вартість пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на дату розрахунку пенсійної виплати;
n
– кількість пенсійних виплат, які залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії.
6.1.2. У випадку, коли нормативним актом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України встановлена інші методика (формула) визначення розміру пенсійних виплат ніж та, що зазначена у пункті 6.1.1. цієї Пенсійної схеми, то для визначення розміру пенсійних виплат застосовується методика, затверджена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
6.2.
Порядок визначення розміру одноразової пенсійної виплати
6.2.1. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника
Фонду на день подання заяви на отримання такої виплати, поданої Учасником Фонду
Адміністратору Фонду відповідно до пункту 5.2.1. цієї Пенсійної схеми.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВКЛАДНИКА І УЧАСНИКА ФОНДУ ЗА
ДАНОЮ ПЕНСІЙНОЮ СХЕМОЮ
7.1.
Права Вкладника Фонду
7.1.1. За даною пенсійною схемою Вкладник має право:

обрати періодичність сплати пенсійних внесків відповідно до видів такої періодичності, передбачених цією Пенсійною схемою;

змінити дану Пенсійну схему на іншу пенсійну схему Фонду, але не раніше ніж через 6 місяців з дня обрання цієї Пенсійної схеми згідно з умовами пенсійного контракту, незалежно від того обирав раніше цю Пенсійну схему Вкладник згідно умов пенсійного контракту чи не обирав;

достроково розірвати пенсійний контракт, укладений за цією Пенсійною схемою, у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством та пенсійним контрактом Вкладника.
7.1.2. Окрім прав, зазначених у пункті 7.1.1. даної Пенсійної схеми, Вкладник має інші права, що передбачені іншими положеннями цієї Пенсійної схеми, пенсійним контрактом,
Статутом Фонду та чинним законодавством.
7.2.
Обов’язки Вкладника Фонду
7.2.1. Вкладник зобов’язаний сплачувати пенсійні внески на свою користь до Фонду відповідно до умов укладеного пенсійного контракту.
7.2.2. Вкладник зобов’язаний відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення
Вкладником умов пенсійного контракту та чинного законодавства.
7.2.3. Вкладник зобов’язаний письмово інформувати Адміністратора про:

зміни своїх особистих даних (зміну місця проживання, зміну прізвища, ім’я, по- батькові, сімейного стану, місця роботи тощо);

наміри розірвати пенсійний контракт.

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

8 7.2.4. Вкладник зобов’язаний виконувати всі умови пенсійного контракту, укладеного відповідно до цієї Пенсійної схеми, якщо такі умови не суперечать даній Пенсійній схемі, Статуту Фонду та чинному законодавству.
7.3.
Права Учасника Фонду
7.3.1. За цієї Пенсійною схемою Вкладник, який перерахував на свою користь до Фонду хоча б перший пенсійний внесок, набуває статусу Учасника Фонду.
7.3.2. Учасник Фонду має право: а) в порядку, визначеному законодавством:

перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду;

укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;

укласти договір про відкриття пенсійного депозитного рахунку з банківською установою; б) вимагати від Адміністратора Фонду відкриття індивідуального пенсійного рахунку в термін, передбачений чинним законодавством; в) на отримання інформації про стан свого індивідуального пенсійного рахунку в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством; г) визначити свій пенсійний вік у порядку, передбаченому 4.3.1.2. цієї Пенсійної схеми та чинним законодавством; д) бути учасником та (чи) вкладником іншого пенсійного фонду(ів) за власним вибором;
7.3.3. Учасник Фонду має право оскаржити:

дії Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення;

дії Адміністратора Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення, до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг або до суду у разі порушення ними норм законодавства України.
7.3.4. Окрім прав, зазначених у пунктах 7.3.2. та 7.3.3. даної Пенсійної схеми, Учасник має
інші права, що передбачені іншими положеннями цієї Пенсійної схеми, Статутом Фонду та чинним законодавством.
7.3.5. Учасник має право власності на кошти, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку.
7.4.
Обов’язки Учасника Фонду
7.4.1. Учасник Фонду зобов’язаний:

повідомляти Адміністратора Фонду про зміну особистих даних (наприклад про зміну: прізвища, ім’я, по-батькові, місця проживання, місця роботи, сімейного стану, про отриману інвалідність тощо);

своєчасно визначитися зі власним пенсійним віком за недержавним пенсійним забезпеченням, подавши Адміністратору зазначену в даній Пенсійній схемі Заяву, а також надати Адміністратору всі передбачені цією Пенсійною схемою та чинним законодавством документи, що підтверджують право Учасника на отримання пенсії на визначений строк чи одноразової пенсійної виплати;

Пенсійна схема №03 є невід’ємним додатком до Статуту ВНПФ «Лаурус»

9

у випадку переведення власних пенсійних коштів з Фонду до іншого пенсійного фонду, банку, страхової організації надати Адміністратору передбачені цією
Пенсійною схемою та чинним законодавством відповідні документи;

утримуватися від вчинення неправомірних дій, що можуть завдати майнової та
(чи) моральної шкоди, Фонду, Адміністратору, Компанії з управління активами та Зберігачу Фонду;

виконувати інші обов’язки Учасника Фонду, що передбачені цією Пенсійною схемою, Статутом Фонду та чинним законодавством.
ЗАСНОВНИК ФОНДУ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» в особі директора Ісупова Дмитра Юрійовича
____________________________


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал