НевербальнаPdf просмотр
Сторінка17/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
МЕКСИКА (Мексиканські Сполучені Штати)
Шанують червоний та зелений кольори. Чорний – колір нещастя, горе, загибель. Білий – найбільш принадний. Кращий спосіб порозумітися – виявити повагу і зацікавленість до древньої культури.
Жести. Підняті вказівні пальці біля голови в Бразилії та інших країнах Південної Америки цей жест означає, що людина, що демонструє його, хоче вступити в сексуальні стосунки. Жест – рукав формі човника у Мексиці заклик заплатити за інформацію Нічого тобі не скажу безкоштовно. В Іспанії, Мексиці та Колумбії, щоб висловити захоплення, затискають двома пальцями мочку вуха. Цей жест зазвичай використовується для похвали господині за смачну їжу. Для вираження крайнього ступеня захоплення бразильці можуть навіть закинути руку за голову і дотягнутися до протилежного вуха.
АРГЕНТИНА І БРАЗИЛІЯ
В Аргентині людині, що заклала руки в кишені штанів, поліцейський може вказати на непристойну поведінку. В Аргентині чоловік робить жінці непристойну пропозицію, постукуючи по внутрішній стороні стегна. Кільце з великого і вказівного пальців в Бразилії означає кохання.
Питання для самоперевірки
1. Назвіть країни, в яких прийнята поліхромна модель життєдіяльності й спілкування.
2. Назвіть країни, в яких прийнята монохромна модель життєдіяльності. Поясніть відмінності від поліхронної моделі.

271 271 3. Дайте пояснення терміну «дистантна і контактна культтура». Наведіть приклади дистантних і контактних культур.
4. Дайте пояснення терміну «низькокінетична й висококінетична культура. Наведіть приклади.
5. Наведіть приклади відмінностей візуальної поведінки представників різних культур.
6. Поясніть суть подарункового конфлікту в міжкультурній комунікації.
7. Наведіть приклади невідповідності типів жестів для привітання й прощання в різних культурах.
8. Опишіть приклади використання запахів для різноманітних цілей міжкультурного спілкування.
9. Наведіть приклади відмінностей в інтерпретації понять згода незгода в різних культурах.
10. Наведіть приклади невідповідностей у висловленні почуттів в різних культурах.

272 272
Використана література
1.
Багдасарова НА Невербальные формы выражения эмоций в контексте разных культур универсальное и национальное / / Материалы межвузовского семинара по лингвострановедению МГИМО МИД РФ, 2006. –
МГИМО. МИД РФ, 2006. - МГИМО-Университет, 2006.
– Електроннний ресурс, режим доступу http://www.mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/publish/index.phtml?page=27 2.
Белинская Е. П, Тихомандрицкая О. А Социальная психология.
Хрестоматия: Уч. пособие для студентов вузов. М Аспект Пресс, 2003. – 475 с.
3.
Биркенбил В. Мова інтонації, міміки, жестів С.-П.: "Питер", 1997.
– 176 c.
4. Большой энциклопедический словарь : Режим доступу http://slovari.299.ru/enc.php
5. Бороздіна Г. В Психологія ділового спілкування. М "Ділова книга, 1998. – 247 с.
6. B. M. Бухаров, В. Г. Зусман, 3. И. Кирнозе, Верещагин Е.М.,
Костомаров В.Г. Язык и культура М Индрик, 2005. –1038 с.
7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова / М Русский язык, 1980. — 320 с.
8. Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных контекстах и лингвоконцептология Anna
Wierzbicka. Introduction. In: A. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition:
Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford University
Press, 1992, p.3–27 (Перевод к. филол. н. Г. E. Крейдлина).
9. Гачев Г. Образы Индии (Опыт экзистенциальной культурологии). М Издательская фирма «Восточная литература», 1993. – С. 97.

273 273 10. Григорьева С. А, Григорьев Н. В, Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов. М, Вена, 2001.
11. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию Москва
Прогресс, 2000. – 400 с.
12. Горєлов І. Н Невербальні компоненти комунікації. – М "Наука,
1980. – 238 с.
13. Ділові контакти з іноземними партнерами Навч.- практ. посібник для бізнесменів / Уклад Ю.І. Палеха, за заг. ред. І.І. Тимошенка. – К. : Вид- во Європ. унту, 2004. – 284 с.
14. Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР.
М.: Наука,
1976. – 303 с.
15. Карасик ВИ. Языковой круг личность, концепты, дискурс. – Волгоград Перемена, 2002. – 477 с.
15. Колшанский Г. В. Паралингвистика. – М Наука,
1974. – 79 с. Конецкая В. П Социология коммуникации. М МУБУ, 1997. –
164 с.
18. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык М НЛО, 2002. – 581 с.
19.
Лабунская В. А
Невербальное поведение
(социально- перцептивний подход). – Ростов-на-Дону: "Фенікс, 1988. – 246 с.
20. Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллин. В х тт. Т. I. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. – 478 с. Майол Э, Милстед Д. Эти странные англичане –The Xenophobic
Guide to the English. — М Эгмонт Россия Лтд, 2001. — 72 с.
22. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука М Мысль,
1983. –
с.

274 274 23. Марковина И.Ю. Влияние национальной специфики языка и культуры на процесс межкультурного общения // Речевое общение: проблемы и перспективы. МС. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
25. Морозов В. П Искусство и наука общения: невербальная комуникация. – М ИП РАН, Центр "Искусство и наука, 1998. – 189 с.
26. Национально-культурная специфика речевого общения народов
СССР – М, 1982
"Наука, 1982. – 150 с.
27. Пиз А. Язык телодвижений. – М Эксмо, 2003 – 158 с.
28. В.А. Пронников, И.Д. Ладанов Японцы (этнопсихологические очерки). Издание е, исправленное и дополненное. М, Главная редакция восточной литературы издательства 'Наука, 1985. – 348 с.
29. Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування. Львів
СПОЛОМ, 2001. – 224 с. Степанов ЮС. Семиотика. М Наука, 1971. – 168 с.
31. Семиотика / Под ред. ЮС. Степанова. М, Радуга,1983 – 640 с.
32. Сорокин Ю.А. Теория лакуни оптимизация межкультурного общения // Семантика и прагматика текста. Барнаул, 1998. С. 32-37.
33. Тер – Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. –

(Учеб. пособие) – М Слово, 2000. – 624 с. Толковый словарь Ожегова - http://slovarozhegova.ru/
35. Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. – электронная версияю Режим доступу : http://www.e-reading.biz/book.php?book=149596 36. Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев. Русский анекдот как тексти как речевой жанр // Русский язык в научном освещении.- М Языки славянской культуры, 2002. – 19 с.

275 275 37. Этнопсихолингвистика Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, АН.
Крюков и др. / Отв. ред. и авт. предисл. Ю.А. Сорокин. – М. : Наука, 1988. –
192 с.
38. Bennett M.J. Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sencitivity // Education for the intercultural experience // ed. R.
Michael Paige, Yarmoth, 1993.
39. Buerkel-Rothfus, Nancy. Communication: Competencies and Contexts.
New York: Newbery Award Records, 1985. – 430 р.
40. Poyatos F. Paralanguage. John Benjamins Publishing, 1993. – 487 p.
276 276
Додаток І
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОКРЕМИХ ЖЕСТІВ
В додатку зібрані і проінтерпретовані приклади вживання жестів в різних культурах та надані пояснення щодо їх значень.
Жест «Кільце» У слов'янську культуру жестова форма знака кільце (вказівний і великий пальці разом утворюють кільце, яке дивиться убік адресата інші пальці розслаблені і зігнуті) увійшла порівняно недавно, і її основною сферою побутування стали російськомовне молодіжне середовище і сфера бізнесу. Жест кільце запозичений з американської кінетичної системи, в якій він має значення все в порядку, все добре. Тимчасом в Японії та ж форма означає гроші, але не гроші взагалі, які фігурують у довільно взятій ситуації, як часто невірно пишуть проданий жест, а виключно гроші, пов'язані з ситуацією купівлі-продажу. У Венесуелі ця жестова форма відноситься до категорії обсценних: вона має явно виражений непристойно- сексуальний зміст, а в Тунісі його форма приймає дещо інший вигляд – всі пальці, окрім вказівного і великого, витягнуті вертикально вгору – і має зовсім інше значення я вб'ю тебе. У Греції та на острові Сардинія в Італії форма жесту така ж, яку США, а значення жесту можна приблизно описати як відмахнутися. На Мальті таким способом метафорично зображують чоловіка
– пасивного гомосексуаліста.
Жест Піднята долоня» У деяких європейських країнах піднята долоня означає здаюся. Як правило, піднімаються вгору дві долоні, проте, перший варіант також поширений.
У всіх європейських країнах такий жест означає Я кажу чисту правду. Саме тому, коли, наприклад, президент дає присягу, він кладе руку в такому жесті на Конституцію.

277 277
Практично у всіх країнах цей жест означає число п'ять. Виняток становлять Великобританія й Ірландія, оскільки вони починають рахувати з іншого пальця, там такий жест означає число десять.
Жест «Шака»
Історія: жест поширився з Гавайських островів – там це найпоширеніша форма привітання. Спочатку використовувався тільки серед дайверів і серферів – це було їх особливим привітанням. Заразу тих чи інших формах він існує в багатьох мовах жестів. Значення на тих же самих Гаваях трохи видозмінений жест «шака» є образою, причому найбільш серйозною. Різниця полягає втому, що мізинець спрямований вгору, а великий палець, відповідно, убік Подібний жест, тільки з мізинцем, спрямованим вниз може означати розмову по телефону (з прикладанням до вуха. У такому вигляді жест поширений в західних країнах, особливо в діловій сфері.
У Голландії, Бельгії такий жест означає пропозицію випити (з характерним перекиданням) або пропозицію / прохання покурити (з поднесенням до рота.
У європейських країнах такий жест досить поширений серед молоді, цей жест означає "Підемо дунемо, що значить вживати наркотики методом куріння.
Жест Піднятий уверх великий палець» Коли приїдете на Близький Схід, до Західної Африки або до Південної Америки, пам'ятайте: піднятий вгору великий палець там означає зовсім інше брудні сексуальні наміри по відношенню до співрозмовника.
Жест Вказівний палець біля скроні
Цей жест означає "дурість" у Франції, "розуму Голландії і "живи своїм розумом" у Великобританії. Торкаючись пальцем до віка, італієць висловить свою доброзичливість "Я бачу, ти славний хлопець. В Іспанії цей

278 278 жест означає сумніву правдивості ваших слів, а для француза це – брешеш ти, братику. Коли німець, кажучи про когось, торкається пальцем до скроні, то це означає, що людина, про яку йде мова, дещо не при своєму розумі. Однак, у цілому ряді африканських культур аналогічна жестова форма означає, що той, хто жестикулює, глибоко задумався, занурився у роздуми. У Франції жест означає просто, що людина, про яку йде розмова, дурна, тоді яку
Голандії подібна форма означає, що людина розумна (володіє інтелектом.
Жест Вказівний палець біля повіки
В Австрії формою вказівний палець біля нижньої повіки передається презирство до адресата, у Флоренції виражається зміст доброзичливість, а в Іспанії – недовіра (крім того, в іспанській мові жестів є й інше значення цієї кінеми, яке умовно виглядає як будьте обережній уважні. У Франції вказівний палець у нижньої повіки – це жест брехні, точніше, мене вважають брехуном, а в Росії такого жесту немає навіть в якості запозиченого.
Жест «2 пальці, складені разом
Якщо англієць має намір когось провчити, він піднімає два пальці, складені разом, що означає " Ну я тобі покажу. А в США той же жест сприймуть як "Ми з тобою хороша команда" або "Ми з тобою нерозлийвода”!
Жест Шукаю третього ( випити на трьох
Форма цього російського побутового жесту – вказівний і середній палець розсунуті, утворюючи ножиці інші пальці зігнуті і притиснуті до тіла. Функціонально жест відповідає мовному акту – пропозиції випити втрьох спиртне. Символічне значення жесту таке два пальці позначають двох чоловіків, які вже готові до негайного розпивання спиртного, і потрібно

279 279 знайти третього, хто хотів би до них приєднатися. (Втім, існує й інша інтерпретація того ж жесту є один спраглий, який шукає двох інших) Третя людина потрібна тому, що пляшка приблизно відповідає трьом склянкам. Її, як правило, розливають на трьох порівну, і кожен з тих, хто п'є, таким чином, випиває склянку. До того ж колись ціна пляшки горілки добре ділилася натри, й акт запрошення випити на трьох іменувався в російському просторіччі як складатися по рублику».
Пропозиція випити на трьох завжди робиться таємно рука при виконанні жесту ховається всередину одягу, зовні видно тільки вказівний і середній пальці, причому жест в обов'язковому порядку дублюється відповідної змовницької мімікою. Жест шукаю третього – типово чоловічий хоча жінки можуть зібратися разом, щоб випити, але для них використання даного жесту нехарактерно. Якщо в російській культурі жест шукаю третього є комунікативним емблематичним знаком, повним символічного сенсу, то в Англії зовні ідентична форма є формою жесту етикетного, що є знаком приналежності того, хто жестикулює, до масонів з ордена Буйволів (the Order of Buffaloes): виконуючи даний жест, людина шукає своїх в натовпі.
Жест Поманити до себе рукою»
Слов’янський жест поманити до себе рукою, який виконують лівою для правшів – правою) рукою, піднятою на рівень грудей або плеча, пальці складені разом, злегка зігнуті і спрямовані вгору, долоня при цьому рухається в шкребкові русів сторону того, хто жестикулює. Жест висловлює прохання підійти так одна людина може підкликати до себе іншу. Араби ж розуміють подібну жестовую форму – пальці і долоня робочої руки, однак, спрямовані вниз – як настійне прохання або вимога піти, тобто в прямо протилежному сенсі.

280 280

Жест Показувати язик» У слов’янській мові тіла жест показувати язика (або висунути язик, як ми вже відзначали, є дитячим побутовим жестом-дражнилкою, в на півдні Китаю швидкий язика назовні і втягування його всередину позначає збентеження, на Тибеті висунутий язик – це форма жесту ритуального шанобливого вітання, а на Маркизських островах та ж форма висловлює заперечення.
Жест «Роги»
Ці зображення служили у етрусків символом мужності і відлякували злих духів. У сучасній Італії жест роги з формою вказівний палець і мізинець однієї руки витягнуті вгору, нагадуючи ножиці, середній і безіменний пальці зігнуті і притиснуті до долоні, великий палець лежить на них, сама рука зігнута в лікті і піднята нарівні голови позначає, зокрема, те, що людині, до якої жест звернений, наврочили, що адресат жесту знаходиться під впливом лихого ока. У Франції зовні аналогічна форма позначає, що адресат рогоносець. У Росії форма витягнуті вперед пальці належить дитячому ігровому жесту коза, проте рука при відтворенні жесту коза нестатична, як в Італії та Франції, а рухається певним чином (вліво-вправо і вперед у напрямку дитини-адресата жесту крім того, козу, тобто витягнуті вперед пальці, можуть у нас зображати також вказівний і середній пальці. У колумбійській культурі дана форма має два зовсім інших значення. Вона передає, по-перше, бажання того, хто жестикулює, оберегти адресата від можливої невдачі чи зла, які йому можуть заподіяти і, по-друге, висловлює побажання адресату успіху в певній справі, в якій той зацікавлений і тим самим позначає солідарність з адресатом. У Колумбії згаданий жест називається теж дещо незвично – амулет ящірки (the lizard

281 281 charm). Колумбійці ритуально бояться можливого зла від проголошення на їх адресу табуйваного слова culebra, що означає змія, атому швидко заздалегідь говорять lagarto ящірка і виконують цей жест. Якщо ми, бажаючи успіху адресату, говоримо йому Ні пуху ні пера, то у відповідь отримуємо ритуальне До біса, це відводить можливу невдачу. У колумбійської же культурі ритуал нібито інвертовано порівняно зі слов’янською: щоб вам не сказали щось на кшталт початкового Іди до біса, слід швидко вимовити Ні пуху ні пера і виконати жест роги.
Жест Перевертати склянку уверх дном» В українській мові це означає, що промовець або взагалі больше не п'є спиртне – так би мовити, «зав'язав», або не хоче далі продовжувати пити спиртне сьогодні (ця дія зазвичай здійснюється із силою той, хто виконує жест, перевертає склянку й ставить її догори дном, б'ючи об стіл. В Англії ж перевертання склянки в публічному місці, наприклад в пивному барі, служить сигналом запрошення до бійки «ось-ось відбудеться бійка.
Жест Провести ребром долоні по горлу
Жест в нашій невербальній мові стандартно виконується так
«жестикулюючий швидко проводить ребром кисті по горлу зліва направо, обов'язково супроводжуючи рух словами ось, ось де , от які т.п. Жест має значення «X мені смертельно набрид я ситий ним по горло. У Японії ж подібна форма має два значення іконічна мені за це відріжуть (або відрізали голову і – як результат метафоричного перенесення – символічне я звільнений. У нашій культурі, бажаючи висловити жестом значення мені за це голову відріжуть, люди теж проводять ребром долоні по горлу, зображуючи рух різання, але в цьому випадку звуковий супровід інший, невербальний вимовляється щось на зразок «гкх», тобто має місце явище звуконаслідування.

282 282

Жест Образа
В Іспанії сенс я ображений тобою виражається дотиком до мочки вуха або тим, що ображений береться замочку вуха. У Греції той же зміст виражається піднятою рукою з відкритою долонею вбік адресата.
Жест Згода
У Болгарії при вираженні підтвердження і згоди (але не при відповіді на питання) похитують головою зліва направо, примовляючи при цьому так чи цокаючи, тобто жест завжди має звуковий супровід. У Росії кивають головою зверху вниз, і жест не припускає обов'язкового словесного чи іншого звукового супроводу, будучи в строгому сенсі слова емблематичним. Африканець, що живе в Північній Америці, звичайно виражає сенс так ледь помітним кивком голови або бурмоче щось на зразок ТКТ, рідко при цьому роблячи одночасно і те і інше білий ж киває головою набагато більш енергійно і майже завжди у супроводі певної послідовності слів. У айнів на півночі Японії кивок головою невідомий для вираження сенсу так айни користуються руками, а саме в знак підтвердження і згоди обидві руки приставлені до грудей і рухаються вгору – вниз відкритими долонями догори. Жесту мотати головою як знака заперечення у айнів теж немає для вираження сенсу заперечення права рука (у правшів) з долонею, спрямованою вбік адресата, рухається кілька разів справа наліво і назад. Абіссінці невербально кодують сенс так наступним чином вони різко відкидають голову трохи назад і піднімають брови, а сенс ні передають різким поштовхом голови до правого плеча. Чорношкірі пігмеї семанги з центральної частини Малайї, щоб висловити сенс так, різко висувають підборіддя вперед, а для позначення ні опускають вниз очі.

283 283 Араби, бажаючи висловити сенс так, похитують головою збоку вбік а сенс ні вони передають, підкидаючи голову і звичайно злегка клацаючи при цьому язиком. Люди з народу Діак, який проживає на острові Борнео, в якості жесту для так піднімають очі, бенгалець з Калькутти в знак згоди швидко мотає головою чотири рази по дузі від плеча, а маорі для невербального вираження того ж сенсу піднімають голову і підборіддя (цікаво, що сицилійці так передають сенс « ні.
Жест Замилування
Іспанці, колумбійці і мексиканці сенс замилування висловлюють невербально шляхом комбінації прикладання до губ трьох пальців і звуку поцілунку, а в Бразилії для вираження захоплення використовується та ж форма, якою іспанці кодують сенс образа, а саме дотик до мочки вуха жест взятися замочку вуха) .
Жест Небезпека
Коли француз легенько потирає вказівним пальцем кінчик носа, цей жест означає одну з трьох речей (1) я хочу попередити вас, що в цьому є щось неясне, (2) тут небезпечно, будьте обережні, (3) вам не слід довіряти цим людям. Італійці для вираження сенсу, що приблизно збігається з другим французьким, злегка постукують по кінчику носа. Цікаво, що в Голландії аналогічне постукування передає зміст тип яний або, будучи вжитим симптоматично, показує, що той, хто жестикулює, сам п'яний.
Жест Загроза
Емблематичний жест зі значенням загрозив мові масаї передається таким чином випрямленний горизонтально вказівний палець того, хто жестикулює, розташовується паралельно губам між зубами, які палець трохи стискають. Після цього жестикулюючий похитує пальцем від себе ідо себе і

284 284 вказує їм на адресата погрози. Росіяни ж тільки похитують (загрожують) пальцем або, в разі сильної загрози, кулаком.
Жест Клянуся, це правда
Якщо росіяни, запевняючи співрозмовника, що все сказане ними чиста правда, іноді б'ють себе в груди, то масаї здійснюють для цього цілу серію рухів – вказівний палець торкається землі, потім кінчика язика, після чого вказує на небо.
Жест Підійди сюди
Росіяни і американці, бажаючи покликати до себе людину жестом, зазвичай використовують повторювані рухи піднятого, витягнутого або, частіше, зігнутого вказівного пальця (рідше мізинця) або кисті піднятої і зігнутої у лікті руки, спрямовані убік того, жестикулює. Італійці, турки, китайці, іранці, індуси і деякі інші народи виконують той же жест інакше.
По-перше, в нормі вони роблять підкликаючий рухне пальцем, а тільки рукою, і по-друге, положення і рух робочої руки теж зовсім інше, ніжу росіян чи американців рука зігнута в лікті або опущена вниз і рухається вбік того, жестикулює, пальці і зап'ястя спрямовані при цьому вниз.
Жест Стояти руки в боки
Стояти руки в боки – у Північній Америці цю позу частіше приймають при зустрічі люди, що відносяться до інших з неприязню. Крім того, в англосаксонській культурі ця поза властива людині, що зустрічається з іншою людиною з набагато більш низьким соціальним статусом. В Іспанії поза стояти руки в боки характерна для молодих людей взагалі і властива больше людям з маленьких міст. Особливо люблять приймати її жінки середнього та старшого віку, а також підлітки і молоді люди чоловічої статі, в той час як молодим дівчатам більш звично стояти зі схрещеними руками. Крім того, ця поза притаманна також молодим іспанцям під час представлення при знайомстві.

285 285 У російській культурі зазначена раніше поза стояти руки в боки характеризується як недружня і агресивна, атому осуджується. У будь-якому разі, ставати так перед друзями або близькими родичами не прийнято (така поза припустима хіба що як ігрова чи жартівлива. В українській жестовій культурі дана поза також характеризує відношення адресанта до адресата даного жесту як негативне, презирливе, агресивне.
Жест Зуб даю
Цей російський жест має форму, подібну з англійським жестом
Єлизаветинської пори гризти ніготь (рука зігнута в кулака ніготь великого пальця тієї ж руки чіпляється і смикає один зверхніх зубів. Англійська жест в XVI-XVII століттях був жестом образи, про що можна судити, наприклад, за текстом трагедії В. Шекспіра Ромео і Джульєтта. У першому актів першій сцені відбувається наступний діалог між Самсоном і
Грегоріо, слугами Капулетгі, перед будинком Монтеккі: Самсон говорить
Грегоріо: Я буду гризти ніготь на їх адресу. Вони будуть зганьблені, якщо змовчать. Відразу слідом за цими словами входять слуги Монтеккі – Абрамі Балтазар. І далі розмова вже ведуть між собою Абрамі Самсон. Абрам Не на наш чи рахунок вигризете ніготь, сер («Do you bite your thumb at us, sir?"). Самсон Гризу ніготь, сер. І, оцінивши цей жест як виклик, Грегоріо трохи пізніше, після того як Абрам знову повторив приблизно теж питання, звертається до Самсона Ви набиваєтеся набійку, сер (пер. п'єси Б.
Пастернака). В Італії подібною формою часто висловлюють презирство чи огиду до кого- або чого-небудь, а в деяких країнах арабського світу та ж форма означає у мене зовсім немає грошей.
Жест Прощання
Італійці рідко подають руку, але із задоволенням "тріснуть" вас по спині при розставанні. У їхніх сусідів французів, такий жест означає

286 286 Забирайся і більше не лізь сюди ніколи" Більш приємний жест прощання застосовують в Латинській Америці помахують долонею так, як ми це робимо, коли кличемо когось до себе. Як ніби хочуть сказати "Нам шкода розлучатися, приїжджайте ще"
Жест Вітання
Єгиптяни і єменці вітають один одного схожим жестом, що нагадує віддання честі радянськими військовослужбовцями з тією лише різницею, що в арабському жесті долоня прикладається до лоба і повертається до того, кого вітають. У мусульманських країнах чоловік не повинен першим вітати жінку, у африканських народів, росіян, латиноамериканців спочатку вітають старших за віком.
Жест Вказівний палець відтягує нижню повіку
Цей жест в Англії означає Мене не обдуриш, в Італії – Цей чоловік мерзотник. Змістове навантаження жесту розрізняється, проте жест містить один загальний смисловий компонентів тому, і в іншому випадку рекомендується підвищити пильність шляхом символічного збільшення очей
Жест Струшування уявного пилу з одягу» В Росії даний жест розуміється як демонстрація зневаги до того, на кого він спрямований. У циган даний жест має ще більш образливий зміст забирайся до біса) і часто супроводжується плювком собі під ноги. Жести, що мають у своєму підтексті натяк на бруді неохайність, у всіх культурах розглядаються як образливі. Багато жестів із загальним значенням образи або такі жести, як прикрити роті закрити очі руками, своїм походженням, очевидно, зобов'язані вірі людей у зле око, вплив демонічних силі магії на життя людини, тобто ці рухи здобули культурні смисли.
Жест Прикривання рота під час позіхання»

287 287 Сьогодні цей жест служить в європейській культурі знаком пристойної поведінки і входить в етикет, а раніше, судячи зі знахідок англійської антрополога, психолога і фахівця в області невербальної семіотики П. Коллета, цей жест, мабуть, був захистом від дій злих сил.
Жест Запрошення до випивки
Запрошення до споживання спиртних напоїв і сам процес споживання алкоголю можна висловити жестом, в якому беруть участь великий і вказівний пальці, спрямовані паралельно один іншому і зображують склянку, або іншим жестом, що позначає штопор для відкорковування пляшки великий палець піднятий догори, мізинець відстовбурчений і дивиться вбік, інші пальці руки зігнуті і притиснуті до долоні. Нарешті, цей сенс можна передати ще більш складним – метонімічним – способом, а саме поклацуванням по горлу, при виконанні якого людина клацає по горлу нігтем середнього або вказівного, рідше великого, пальця, в результаті чого виникає звук, що нагадує звук від постукування по шийці пляшки (горло людини виступає тут як самоадаптор).288 288
Додаток ІІ
Список термінів та визначень
1
Комунікація
Стор. 5 2 Міжкультурна комункація
Стор. 5; 30 3 Концепт
Стор. 5 4 Константа
Стор. 6 5
Концептосфера
Стор. 6 6 Асоціативна лакуна
Стор. 7 7 Невербальна семіотика
Стор.10 8 Невербальна комунікація
Стор.12 9
Оптико-кінетична система
Стор.12 10
Паралінгвістика (науку про звукові коди невербальної комунікації)
Стор.15 11
Кінесика (наука про жести і жестові рухи, про жестові процеси і жестові системи)
Стор.15 12
Окулесіка (наука промову очей і візуальну поведінку людей під час спілкування)
Стор.15; 157 13
Аускультація (наука про слухове сприйняття звуків і аудіальну поведінку людей в процесі комунікації)
Стор.15 14
Гаптіка, або такесика (науку промову торкань і тактильної комунікації)
Стор.15; 196 15
Гастика (наука про знакові в комунікативних функціях їжі та напої, про прийом їжі, культурні та комунікативні функції напоїв і частувань)
Стор.15; 206 16
Ольфакція (наука промову запахів, значення, передані за допомогою запахів, і роль запахів у комунікації)
Стор.15; 222 17
Проксеміка (наука про простір комунікації, його структуру та функції.
Стор.15; 169 18
Хронеміка (наука про час комунікації, про його структурні, семіотичні і культурні функції)
Стор.16; 181 19 Неправильна, неповна, надлишкова інтерпретація
Стор.18 20
Паралінгвістичні засоби комунікації
Стор. 25; 41 21 Екстралінгвістичні засоби комунікації
Стор. 25 22
Висококонтекстні і низкоконтекстні культури
Стор.52 23
Бар’єри інтеракції
Стор. 26 24 Стереотип
Стор. 27 25
Міжкультурно-комунікативна компетентність
Стор. 33 26
Просодика
Стор. 57 30
Кінесика
Стор. 65

289 289 31
Кінема
Стор.71 32
Висококінетичні / низькокінетичні культури
Стор. 89 33 Міміка
Стор.143 34
Інтенсифікація/деінтенсифікація почуттів
Стор.148 35 Інтимна, персональна, соціальна, публічна відстань
Стор.179 36
Поліхронна / монохронна культура
Стор.182 37
Гендерн відмінності невербальної поведінки
Стор.188 38 Контактні / неконтактні культури
Стор.199 40
Сенсорика
Стор. 205Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал