Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчостіСторінка3/4
Дата конвертації12.01.2017
Розмір0.7 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4
Розділ ІІІ. Методичний супровід зростання професійної майстерності керівників гуртків Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості.

На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до системного й конструктивного мислення, швидкої орієнтації в інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності зумовлює пошук методичними службами оптимальних форм, методів, засобів для підвищення професійної компетентності педагогів в умовах позашкільного навчального закладу.Завдання методичного супроводу зростання професійної майстерності керівників гуртків:

• сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до модернізації змісту навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі;

• добирати оптимальні форми, методи, засоби для підвищення професійного потенціалу педагогів;

• створювати умови для самоосвіти й саморозвитку педагогів;

• створювати умови для презентації передового педагогічного досвіду.

Робота з педагогами розпочинається з діагностики, що передбачає підготовку діагностичного інструментарію та практичні заходи щодо вивчення готовності педагогів до освоєння нового в професійній діяльності. Оскільки вивченню та аналізу підлягає як рівень професійної підготовки, так і особистісні якості педагога, діагностика здійснюється в тісній співпраці методиста з керівниками гуртків за відсутності посади психолога. З метою вивчення рівня психолого-педагогічної готовності педагогів до практичної діяльності підготовлено анкети для визначення творчого потенціалу керівника гуртка, тести для визначення сформованості загальних творчих здібностей педагога, діагностичні карти педагогічної майстерності, анкети членів методичних об’єднань. Щоб спонукати педагога до творчо-пошукової діяльності, необхідно враховувати його особистісні якості, знайти мотиви, які б змушували людину інноваційно діяти. З метою забезпечення індивідуального підходу до кожного педагога Будинку дитячої творчості проводиться психологічна діагностика з подальшим аналізом та створенням корекційних програм за методиками "Мотиви трудової поведінки”, "Потреба в розвитку та саморозвитку”, "Рівень комунікабельності”. Підсумки психолого-педагогічної діагностики впливають на вибір форм роботи з педагогами в навчальному році.Форми роботи з педагогами

Робота за єдиною педагогічною темою

Ефективною формою організації науково-методичної діяльності є робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемною темою. Досягти більшого можна лише навчаючись, а єдина педагогічна тема сприяє мобілізації всього педагогічного колективу до самоосвітньої діяльності, створює можливості сконцентруватися на питанні актуальному зараз, не розпорошуючись на велику кількість проблем. Така форма роботи дозволяє вдосконалювати професійний рівень педагогам із різним рівнем кваліфікації, освіти, досвіду роботи.

Для педагогів-початківців – це хороша практична школа, для досвідчених педагогів – це можливість поділитися досвідом.

Робота профільних методичних об’єднань керівників гуртків підпорядковується вивченню питань загальної педагогічної теми. У серпні проводиться нарада для керівників МО, де визначаються чіткі орієнтири планування засідань на навчальний рік та прогнозований результат на кінець навчального року. Результат роботи МО висвітлюється на передостанній у навчальному році педагогічній раді, що присвячена проблемній темі та підсумкам роботи над загальною педагогічною темою.Школа педагогічної майстерності

З метою вдосконалення форми та підвищення ефективності роботи "Школи педагогічної майстерності” в поточному навчальному році використовувалась групова форма роботи "ШПМ”. Для цього на основі психолого-педагогічної діагностики було створено з педагогів, які мають об’єктивні та суб’єктивні дані для саморозвитку, готові до ініціативної, творчої, пошукової діяльності . Мета діяльності групи – вивчення інноваційних педагогічних технологій та поширення інформації серед педагогів з урахуванням свого профілю. Форма роботи активна – тренінги, ділові ігри, круглі столи і т.д. До групи увійшло по 2-3 представники від гуртків різних напрямів, загальна кількість групи складала 18 осіб. На перших трьох засіданнях, що проходили з невеликим інтервалом, педагоги вивчали теоретичні питання методу проектів, проводились тренінги із застосування цієї форми роботи на практиці. Наступний етап – робота членів групи у профільних методичних об’єднаннях: висвітлення окресленої проблеми, апробація, обговорення впровадження інноваційних технологій у гурткову роботу. Таким чином, науково-методичною роботою було охоплено весь педагогічний колектив, а приблизно третя частина педагогів більш детально і різнобічно опрацювала досліджувану тему. Члени групи спочатку є слухачами, а пізніше самі стають учителями, провідниками нових ідей.

Результатом такої роботи педагогів стають методичні розробки та досвід практичного застосування на заняттях гуртка інтерактивних технологій, методу проектів. Найцікавіші напрацювання подаються для участі в педагогічній виставці та презентуються на педагогічній раді.

Педагогічна лабораторія

Щоб вирішити питання апробації впровадження нової технології чи методу роботи, доцільно створювати педагогічну лабораторію. Так, робота над загальною педагогічною темою у 2012-2013 н.р. передбачала вивчення питання збагачення виховного простору новими формами роботи,продовження роботи над програмою позашкільного закладу « Обдарована дитина» та зокрема впровадження наскрізного програмування. Методичною радою було вирішено, що наскрізна програма матиме методичну спрямованість і матиме назву « Професійне зростання педагога«. Членами педагогічної лабораторії стали керівники методичних об’єднань, керівники гуртків, методист, керівники гуртків- методисти. Мета роботи лабораторії – вивчення макету наскрізної виховної програми, розробка структурних елементів, методичних рекомендацій, впровадження наскрізної програми в роботу гуртків, презентація результатів роботи на педраді "Навчально-виховний простір позашкільного навчального закладу: наскрізне програмування”. За підсумками роботи лабораторії зібрано та систематизовано методичний матеріал та створено інформаційний банк як основу для залучення до роботи за програмою всіх гуртків Будинку дитячої творчості в наступному навчальному році.Школа молодого педагога- початківця.

Робота Школи проходить у формі теоретичних і практичних занять, діагностики,психологічних тренінгів, передбачає розширення педагогічного та загальнокультурного кругозору, формування навичок комунікативної культури, ґрунтується на можливостях неформального спілкування молодих людей, сприяючи таким чином адаптації та професійному становленню молодого фахівця.

У поточному навчальному році заплановано 4 засідання Школи, особливістю яких було те, що роль господаря зустрічі відводилась саме молодим фахівцям, які по черзі запрошували до себе колег, були ведучими зустрічей, презентували себе і свій гурток, створюючи особливу доброзичливу атмосферу. Кожна така зустріч мала свою назву, тему для опрацювання:

На завершальному занятті молодими педагогами було створено "Дерево життя” в техніці "витинанка”, яке стало своєрідним оберегом для членів Школи. Цей оберіг символічний, бо він об’єднує Минуле, Дійсність, Майбутнє кожної людини. Дивлячись на це Дерево, хочеться вірити в прекрасне майбутнє наших молодих колег.Створення можливостей для презентації досвіду

Лише успішний педагог здатний спонукати дитину прагнути до успіху й досягати перемоги. Одним із головних завдань керівництва нашого позашкільного закладу є створення території успіху для керівників гуртків на рівні Центру творчості. "Вдома і стіни допомагають”, тож де, як не тут формувати творче середовище, щоб уперше підкреслити успішність педагога, вселити в нього віру в свої сили, прагнення досягти висот.

Націлюючи педагогів на те, що досвід необхідно презентувати, ми створюємо для цього такі можливості:

• втілення цікавих педагогічних знахідок на відкритих творчих заняттях;

• представлення систематизованих матеріалів досвіду на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах;

• участь у педагогічних виставках та конкурсах педагогічної майстерності.

Три роки (починаючи з 2010–2013 н.р.) проходить Тиждень педагогічної майстерності,педагогічна виставка на рівні БДЮТ "Творчі знахідки”. Виставка є підсумком роботи над проблемною темою закладу. Згідно з темою, що опрацьовується, педагоги подають на розгляд колег матеріали: методичні розробки,рекомендації, розробки нестандартних занять, портфоліо, презентації проектів, буклети, посібники, творчі звіти керівників гуртків, що атестуються,цікаві матеріали виховної роботи гуртка. Така форма роботи дає можливість ознайомитися з педагогічним досвідом, а також набути навички накопичення та систематизації власного доробку для представлення на більш високому рівні.

Сьогодні ми можемо говорити про сформовану систему конкурсів педагогічної майстерності на рівні Будинку дитячої та юнацької творчості. Успішно стартували професійні конкурси на рівні закладу: конкурс молодих спеціалістів "Перші кроки до успіху” та конкурс "Поклик душі «, де досвідчені педагоги презентували педагогічну майстерність (з 2010–2013 н.р.).

Якщо конкурс педагогічної майстерності молодих спеціалістів спрямований на формування бажання підвищувати професійну майстерність, то конкурс педагогічної майстерності досвідчених педагогів має за мету поширювати кращий педагогічний досвід у межах позашкільного закладу та вийти на міський, обласний, всеукраїнський рівні.

Такий підхід, спрямований на модернізацію змісту роботи з педагогічними кадрами, створює умови для формування в педагога нової системи професійних потреб і мотивів, розвитку його професійного потенціалу.

Забезпечуючи організаційно-педагогічні умови професійного розвитку педагогів, методична служба Будинку дитячої та юнацької творчості працює не тільки над створенням банку методичних рекомендацій, розробок, педагогічних технологій, але й приділяє увагу розробці, затвердженню та впровадженню нормативних документів, що регулюють цей напрям роботи.

Педагогічний клуб молодих спеціалістів

Роботу Школи молодого спеціаліста розширено організацією "Клубу молодих спеціалістів”. Ідея створення Клубу належить практичному психологу. Реалізувався проект у співпраці з методистом. Робота Клубу проходить у формі психологічних тренінгів, передбачає розширення педагогічного та загальнокультурного кругозору, формування навичок комунікативної культури, ґрунтується на можливостях неформального спілкування молодих людей, сприяючи таким чином адаптації та професійному становленню молодого фахівця.

Напрацьована система науково- методичної роботи з педагогами Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості спрямована на модернізацію змісту роботи з педагогічними кадрами створює умови для формування в педагога нової системи професійних потреб і мотивів, розвитку його професійної компетентності. Тож створення творчого, інноваційного середовища є поштовхом, а системний підхід забезпечує прогнозоване оновлення такої діяльності.

У сучасних умовах саме позашкільна освіта створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків .Специфіка освітнього простору позашкільного закладу розширює можливості вибору освітніх послуг з огляду на здібності та інтереси особистості, її власні плани щодо вибору майбутньої професії. Крім того, неоціненна перевага навчання в цих закладах у тому, що набуття знань і досвіду в практичній діяльності перетворюється з педагогічно керованого на процес, регульований самою особистістю. В умовах позашкільного освітнього простору діти мають можливість розширювати коло спілкування, формувати навколо себе таке середовище розвитку, яке є значимим і найприємнішим, піднімає престиж і роль позашкільної освіти у розвитку мотивації особистості до пізнання, творчості, а також формування її загальної культури, адаптації до життя у суспільстві.

Реалізація будь-якої програми значною мірою залежить від педагога, а саме – від його професіоналізму та вміння трансформувати свої знання учневі, які стануть інвестиціями в його майбутнє.

ВИСНОВКИ.

Актуальною проблемою сучасної педагогічної науки є розроблення нової стратегії розвитку національної освіти, що забезпечить прискорення інтеграції України в європейський освітньо-науковий і культурний простір. Соціально важливого значення набувають теоретичні засади та рекомендації вітчизняних учених і педагогів-практиків щодо детермінації інноваційних освітніх процесів у контексті концептуальних ідей Болонської декларації.

Це зумовлює необхідність кардинального оновлення змісту навчання й виховання, розроблення й практичного впровадження новітніх освітніх технологій, спрямованих на реалізацію основних вимог Болонського процесу: переорієнтацію на компетентнісний підхід, нові інформаційні технології, неперервність самоосвіти, формування навичок співпраці, а також утвердження в системі загальної середньої освіти принципу профільності навчання, суспільне визнання нових стандартів освіти та незалежної оцінки результатів навчання .

Однією з ключових вимог Болонського процесу є підвищення якості освіти. В умовах конкуренції знань в освітньому просторі України актуальною є проблема підвищення якості шкільної та позашкільної освіти і, як наслідок – розроблення об’єктивних критеріїв її оцінки (інформаційно-діагностичних, мотиваційних, виховних), що вказують на успішність оволодіння знаннями, вміннями та навичками, мотивацію навчальної діяльності, інструменти самооцінки та самопізнання .

Сучасною психолого-педагогічною наукою зроблено суттєвий внесок у створення науково-методичного підґрунтя для формування освітнього середовища позашкільних навчальних закладів і забезпечення креативної спрямованості його невід’ємної складової – навчально-виховного мікросоціуму. Значними є наукові доробки щодо дослідження проблеми формування творчої особистості, розвитку психолого-педагогічних теорій розвивального навчання й виховання.

Науково-теоретичною основою навчально-розвивальної та виховної діяльності сучасних позашкільних навчальних закладів є: педагогічна спадщина С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського; праці Л. Виготського, Д. Ельконіна, В. Роменця, С. Рубінштейна з проблем формування творчої особистості; В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, О. Леонтьєва щодо теорії розвиваючого навчання; І. Беха, В.Вербицького, В. Рибалки, Г.Костюка, С. Максименко, В. Мачуського, В. Моляка, В. Паламарчук, Г. Пустовіта, А. Сиротенка з проблем виховання та розвитку особистості в шкільному та позашкільному навчальному процесі; Ю.Жука, В.Бикова щодо дослідження процесів формування та розвитку навчально-виховного середовища та освітнього соціуму як його невід’ємної складової; О.Сухомлинської та ін. щодо дослідження особливостей функціонування педагогічних систем; В.Вербицького, Г. Пустовіта з проблем екологічного виховання; Л. Ковбасенко, Р. Науменко, Л. Павлової, Г. Пустовіта, Т. Сущенко щодо організаційно-педагогічних засад діяльності позашкільних навчальних закладів .

На часі необхідним є визначення пріоритетних напрямів спільної роботи вчених і педагогів-практиків. В.Сухомлинський наголошував, що перетворення наукових істин у живий досвід творчої праці – найскладніша сфера дотикання науки до практики. Досвід підтверджує, що постійна творча взаємодія наукової думки та практичного досвіду педагогів сприятиме розв’язанню завдань підвищення якості позашкільної освіти. Серед них, на наш погляд, слід виокремити :

-удосконалення науково-методологічних засад діяльності навчальних закладів;

-удосконалення системи навчальної, розвиваючої та виховної роботи;

-широке впровадження в педагогічну практику наукових методів педагогічного моделювання;

-активізацію інтеграційних процесів щодо використання освітньо-розвиваючих і здоров’язбережувальних технологій;

-психологічний супровід суб’єктів навчально-виховного процесу.

Зазначене сприятиме постійному вдосконаленню науково-методичної бази, здійсненню модернізації освітнього середовища (удосконалення матеріально-технічних і психолого-педагогічних умов навчальних закладів, активізації навчально-виховного мікросоціуму; роботі щодо формування в Україні цілісного освітнього та інформаційно-методичного простору).

Відтак, колективний педагогічний досвід із забезпечення сталого розвитку позашкільної освіти в контексті концептуальних ідей Болонського процесу набуває підвищеного соціального значення .

Означені пріоритети визначили гуманізацію позашкільної освіти метою творчої діяльності педагогічних колективів. Це передбачає і психологізацію навчально-виховного процесу, і формування нових моделей роботи дитячих та юнацьких творчих об’єднань, і впровадження інноваційних моделей навчально-виховної роботи .

Слід зазначити, що науково-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на основі сучасних особистісно орієнтованих методик і технологій, спрямовує діяльність закладів на постійне підвищення науково-методичної компетентності й професійної майстерності педагогів.

Відтак, на сьогодні діяльність позашкільних навчальних закладів має досить розроблене науково-методичне підґрунтя, що сприяє підсиленню активності й креативної спрямованості позашкільного навчально-виховного мікросоціуму та забезпечує ефективність інноваційних процесів у системі позашкільної освіти .

ЛІТЕРАТУРА

Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Биковська О.В. Стратегічні напрями позашкільної освіти / Позашкільна освіта: стратегії, інновації, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф, 21-23 травня 2009 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр [та ін.] – Суми : ПП “Рудень С.І.” – 2009. – С. 164-168.

КовбасенкоЛ.І.Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу : методичний посібник / Л. І. Ковбасенко. – К., 2000. – 53 с.

Павлова Л. М. Організація методичної роботи у позашкільних навчальних закладах: метод. рекомендації / Л. М. Павлова – К., 2005. – С. 3-4.

Позашкільна освіта в Україні. Нормативно-правові акти / за ред. В.В. Вербицького– К.: НЕНЦ, 2002.

Пустовіт Г. П. Теоретичні засади і методичні підходи щодо формування творчої особистості в позашкільних навчальних закладах / Г. П. Пустовіт // Теоретико-методичні основи творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів : зб. мат. наук.-практ. конф. – К., 2006. – С. 38–69.

Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка : навч. посібн. / Т. І. Сущенко – К. : ІСДО. – 1996. – 144 с.

Концепція позашкільної освіти та виховання // Управління освітою. – 2005.

С. 5-6.


Д О Д А Т К И

Загальні критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів ( керівника гуртка )

Навчальна діяльність

з/п

КРИТЕРІЇ

Показники

1.1

Наявність учнів- переможців та призерів олімпіад, конкурсів, змагань

У випадку наявності призових місць:

1 місце -5 балів

2 місце – 4 бали

3 місце – 3 бал

+1 бал за кожного учасника

1.2

Наявність учнів – переможців призерів, учасників обласних олімпіад, конкурсів, змагань

У випадку наявності призових місць на змаганнях обласного рівня:

1-е місце – 25 балів

2-е місце – 2о балів

3 місце – 15 балів

+2 бали за кожного учасника

1.3

Наявність учнів – переможців, призерів, учасників республіканських олімпіад, конурсів, змагань

У випадку наявності призових місць республіканського рівня :

1-е місце – 50 балів

2-е місце – 40 балів

3-е місце – 30 балів

+ 3 бали за кожного учасника

1.4

Участь вихованців у творчих дослідницьких роботах, у наукових конференціях виконаних під керівництвом керівника гуртка

15 балів – учасники республіканського рівня;

10 балів – учасники обласного рівня;

5 балів – учасники конкурсів муніпипального рівня. У випадку наявності позитивних друкованих відгуків, рекомендацій, бали збільшуються на коефіцент -2

1.5.

Створення сприятливого морально- психологічного клімату на уроці і в позаурочній діяльності

До 3 балів

1.6.

Робота з устаткування й оснащення кабінету, збереження майна

До 5 балів

Якість і кількість дитячих робіт. По 0,1 балів за кожну роботу ( виріб учня )

2. НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РОБОТА

№з/п

Критерії

Показники

2-1

Керівник гуртка - переможець, призер, учасник професійних конкурсів і змагань

25 балів - учасник конкурсів республіканського рівня, переможець;

15 балів- учасник конкурсів обласного рівня, призер;

5 балів - учасник конкурсів муніципального рівня


2.2

Публікація статті в науково-методичних збірниках, педагогічній пресі

25 балів - розміщення друкованих матеріалів (публікація) в педагогічних

журналах,затвердження ВАК України;

15 балів - розміщення матеріалів в педагогічних журналах,не затверджених ВАК України;

5 балів - за розміщення матеріалів в іншій педагогічній пресі (наведено кількість балів за 1 статтю)2.3.

Обмін досвідом у формі відкритих занять, заходів

3 бали- на муніципальному рівні (з бали за кожний відкритий урок чи захід на рівні закладу);

5 балів- на обласному рівні;

10 балів- на республіканському рівні


2.4

Виступ з доповідями на педрадах, семінарах, конференціях тощо

2 бали за кожний виступ на рівнізакладу

4 бали- на муніципальному рівні; 6 балів - на обласному рівні2.5.

Робота в методичному об'єднанні

20 балів - керівництво методичним об'єднанням;

10 балів- за розробку методичних рекомендацій, указівок;

+2 бали за кожен виступ з доповіддю за темою методради;


2.6.

Участь керівника гуртка - в інноваційній діяльності.( апробація нових програм, методик), робота за інноваційними технологіями та методиками:

• Проектні методи навчання;

Групові технології;

Особистісно-орієнтоване заняття;

Проблемне навчання;

Рівні диференціації;

Ігрові технології, рольові ігри;

Технології охорони здоров'я та життя дитини;

Модульне, блочно-модульне навчання;

Педагогіка співробітництва;Система інноваційної оцінки « портфоліо» та інш.

До 5 балів

2.7

Розміщення матеріалів на сайті, ЗМІ

До 5 балів за 1 статтю


3. СУСПІЛЬНА РОБОТА

№ з/п

Критерії

Показники

3.1

Виконання суспільних доручень (секретар

До 3 балів
педради, інша робота з документацією),
виконання плакатів та стендів.

уповноважений з прав дитини, інша суспільна робота
3.2

Пропаганда діяльності позашкільного закладу

3 бали - за кожну публікацію
в масових ЗМІ (публікація творчих робіт
педагогів і учнів тощо )
3.3

Наставництво молодих педагогів

До 5 балів

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.

№ з/п

Критерії

Показники

4.1

Правильність і своєчасність оформлення журналів

3 бали- журнал оформлений правильно і своєчасно;

1 бал - є деякі зауваження щодо оформлення;

0 балів - регулярні порушення в оформленні журналу


4.2.

Правильність і своєчасність подавання звітів керівником гуртка

3 бали- звіт подано вчасно й оформлено правильно;

1 бал - звіт подано вчасно,але до оформленняє зауваження;

0 балів - не виконано вимог щодо звітності5.ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

N2 з/п

Критерії

Показники

5.1

Своєчасний початок і закінчення заняття

2 бали - немає порушень трудової дисципліни1 бал- деякі порушення0 балів - регулярне порушення трудової дисципліни

5.2.

Порушення трудової дисципліни, відсутність на робочому місці під час уроку та інше

Мінус 5 балів за порушення трудової дисципліни

5.3

Організація відкритих позакласних заходів

1-3 бали за участь

5.4.

Активність участі гуртка в заходах позашкільного навчального закладу

3 бали за перемогу в позашкільному закладі; 1 бал за участь гуртка

5.5

Організація екскурсій, поїздок, походів та інших заходів за межами позашкільного навчального закладу

2 бали за кожен захід

5.6

Індивідуальна робота з батьками, педагогічно запущеними учнями, опікуваними дітьми

Максимально до 3 балів

5.7

5.8


Організація чергування в гуртку.

Робота з батьками1 бал - організоване чергування в гуртку;

До 2 балівПід час розроблення й узагальнення критеріїв оцінки діяльності керівника дитячого об'єднання враховується реальність і конкретизація цілей і завдань діяльності гуртка, їхнє досягнення. А також враховується наукова, пошукова та творча складова.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал