Недостатньо знати, треба й застосовувати. Недостатньо хотіти, треба й робитиPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7
Задача №7
При прийнятті на роботу вантажником Зайчука, угодою з ним було обумовлено, що він працюватиме за неповним робочим днем. 10 жовтня 2001року у зв

язку з тим, що треба було терміново розвантажити один вагон, в якому привезли устаткування для підприємства, Зайчуку довелося попрацювати дев

ять годин. При погодинній системі оплати праці його заробіток в цей день склав 10 гривень.
Вирахуйте розмір оплати праці за кожну годину.108
ВИСНОВКИ
Суспільству майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом.
Не менш важливими будуть такі їх якості, як висока моральність, особистісна відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість на максимальну самореалізацію, здатність досягати високої мети раціональним шляхом і коректними засобами.
Система освіти як частина суспільної системи перебуває під впливом багатьох сил, одні з яких потребують структурних змін у ній, інші - змістових, технологічних. Сучасний етап системи освіти не задовольняє багатьох, хто в ній працює. Неабиякі можливості для якісних змін в освіті пов'язані з інтенсивним розвитком засобів комунікації та Інформаційних технологій.
Особливо значущим є формування компетентності педагога, його особистісно-професійних якостей, здатності жити і працювати в інноваційному режимі: прийняти і зрозуміти нове, опанувати інноваційну ситуацію.
Відомо, що перехід від старого до нового дуже тяжкий. Він може тягнутись десятиліттями. Розвиток школи не може йти інакше, ніж через оволодіння новим, через інноваційний процес. Саме це вимагає кардинальних змін у визначенні філософії освіти, нового змісту, педагогічних технологій тощо. Об'єктом майже кожного інноваційного процесу стають діти.
Отже, компетентність — це не тільки і не стільки знання, а знання плюс уміння і навички користуватися цим знанням.
Важливим є досвід, набутий ліцеїстами під час участі в олімпіадах та творчих конкурсах різних рівнів. Мої учні – постійні учасники і призери різноманітних міських та обласних заходів з історії , етики та правознавства
Технологія досвіду містить такі класифікаційні параметри:

за рівнем застосування: загальнопедагогічна;

за орієнтаційними формами: класно-урочна, індивідуальна;

за домінуючими методами: розвитку інтерактивних методів; за напрямом модернізації: раціоналізаторська

109
Основна форма організації навчально-виховної діяльності у класно-урочній системі – урок. Кожен із них має свою дидактичну мету, що й визначає його типологію. Структурні елементи уроку мають бути вибудовані для кожного типу у чітко визначеній логічній послідовності. Вони передбачають застосування тих чи
інших методів навчання (приклади реалізацій алгоритму див. у розробках уроків та позакласного заходу).
Своєрідність досвіду полягає в:

поєднанні стратегій, методів, прийомів (традиційних з інтерактивними технологіями навчання) в загальноприйнятій структурі уроку;

розробці системи уроків, що допомагають формувати у них життєві компетентність;

моделюванні та реалізації авторських уроків.
Результати практичного застосування досвіду свідчать, що він сприяє:

формуванню життєвих компетентностей;

підвищенню навчально-пізнавальної мотивації учнів;

міцному засвоєнню знань, умінь, навичок;

формуванню особистісних ставлень; зацікавленості у здійсненні дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
Результати практичного застосування досвіду свідчать, що він сприяє:

формуванню життєвих компетентностей;

підвищенню навчально-пізнавальної мотивації учнів;

міцному засвоєнню знань, умінь, навичок;

формуванню особистісних ставлень;

зацікавленості у здійсненні дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час;

зростанню результативності учнів під час міських, обласних, всеукраїнських конкурсів та олімпіад .Узагальнюючи сказане, зазначимо, що зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання, повинні бути орієнтованими на формування компетентності учнів, тобто їх готовності до життя. А навчання має бути не рутинним, а цікавим, бажаним для учнів, а допоможуть в цьому інтерактивні технології навчання.

110
«Формування основ життєвих компетентностей школярів шляхом їх соціалізації на уроках галузі «Суспільствознавство»»- тема
спрямована на виховання справжньої творчої особистості, яка володіє основними
(ключовими) компетентностями, які сприяють досягненню успіхів в житті, дозволяють повністю самореалізуватися особистості. Велика увага приділяється формуванню навичок мислення високого рівня (аналіз, синтез, порівняння) у дітей, що сприяє формуванню творчої особистості. Сутність підходу, для досягнення цієї мети полягає у підвищенні інтересу до історії, етики та правознавства сприяє розвитку в учнів активної пізнавальної діяльності, самостійності у осмисленні матеріалу. Дуже важливий фактор є створення на уроці атмосфери доброзичливості та гуманності.

Виховання в учнів основ життєвих компетенцій, наполегливості у досягненні мети, вміння мислити нестандартно сприяють підвищенню зацікавленості учнів у предметі, бажанню стати активними громадянами демократичної держави.
Впровадження досвіду сприяє тому, що учні щорічно стають призерами олімпіад з правознавства та історії; кожного року багато дітей висловлює бажання захищати свої наукові роботи на конкурсі – захисті МАН України, обираючи історичну та правову тематику. Серед них також є призери. Так, за період з 2009 до 2014 н.р. переможцями міських та обласних олімпіад та конкурсів МАН стали 27 учнів: міські олімпіади – 23, конкурси МАН – 16, обласні олімпіади – 2, обласний етап МАН – 4, обласний етап Всеукраїнських конкурсів – 4, 7 учні стали переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу
«Обєднаймося ж брати мої» та конкурсу «Мій рідний край».


111
ЛІТЕРАТУРА
1. Вдовиченко Р.П., Тарасова І.В. Шляхи формування життєвої компетентності особистості школяра. – Вип. І. – Миколаїв, 2003. – 56 с.
2.Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів.- Х.: «Основа», 2005.- с.
96.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології.- К.: Академвидав,2004 4.Дівакова І. І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. – Тернопіль:
Мандрівець,2008.
5.Ельконін Д.Б.
Поняття компетентності з позицією розвивального навчання.
Красноярськ. 2002.
6. Життєва компетентність особистості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Сохань, Г.М.
Несен. – К.: - Богдана,2003. – 520 с.
7. Зінов’єва Т. Формування ключових компетентностей учнів. //Директор школи.
2005 .- №42.-с.19, .- №43.- с.25.
8. Кожевников В. Поняття ”компетентність” у педагогіці. // Директор школи.
Україна.-2008.-№5.-с.50-51.
9. Лупінович С.М. Професійна компетентність учителя у формуванні ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів. //-Х.: Вид.група ”Основа. ” 2009. с.17 Навчаємося залюбки! Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів.
10.Мисюра Л.А. Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності. // Початкова освіта.-2009.-Лютий (№5-
7).с.70 11. Осадча І. Ключові компетенції учнів.//Директор школи.-2010.-Жовтень
(№40).с.21-23 12. Павлютенков Є.М.. Орієнтуватися на життєву компетентність людини. Школа життєтворчості особистості: Науково-методичний збірник / Ред.кол. В.М.Доній
(голова), Г.М.Несен (заст.голови), І.Г.Єрмаков (наук.ред.) та ін. – К.: ІСДО, 1995.–
480с.

112 13.Паук Л.О. Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів у умовах модернізації освіти.//Початкова освіта. - Лютий(№5-
7)-с.49 14. Растянников А.В., Степаньев С.Ю., Ушаков Д.В. Рефлексивное развитие компетентностей в совместном творчестве. – М, 2002.
15.Сохань Л., Сохань И. Время Нового Мира и человек. – К., 2001. – 131 с.
16. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. 2-е узд.-К.: Радянська школа. 1972. -
244с.
17. Философский энциклопедический словарь / Под ред. В.В.Давыдова.- М.:
Педагогика. 1980. - 176с.
18. Хуторський А.В. Ключові компетентності як компонент особистісно- орієнтованої парадигми освіти / / Народна освіта. -2003 .- № 2.
19.Ганаба С. Використання технологій критичного мислення та інтерактивного навчання на уроках етики у 5 класі. – Кам'янець -Подільський : Абетка – Нова, 2006.
– 115 с.
20.Данилевська О., Пометун О. Етика. 5 клас. – К.: Ґенеза , 2005. –.
21.Данилевська О. Етика. Робочий зошит. – К. : Літера ЛТД, 2005, - 68 с.
22.Етика : Методичний посібник.//За ред. Григораш В.В. – Харків: Основи,
2007.Романєєва І.В. Етика : Дидактичний матеріал. – Харків. 2005.- 160 с.
23.Мовчан В.С. Етика. Книга для вчителя: Навч.-метод. Посібник.- К.: Знання,
2008.- 3-3с.
24.Мовчун А. Етика. 5 клас. - Дивослово . -2006.-№ 4.
25. Нечволод Л.І. Етика.5 клас. Матеріали до уроків. – Харків, Торсінг, 2006.-
189 с.
26.Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144с.
27. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза,
2006. – с. 215-222 28.Романєєва І.В. Етика : Дидактичний матеріал. – Харків. 2005.- 160 с.
29.Фесенко В.І., Фесенко О.В., Бакіна Т.С. Етика. 5 клас. – К., Навчальна книга,
2005.- 250 с.

113 30.. Життєва компетентність особистості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Сохань, Г.М.
Несен. – К.: - Богдана,2003. – 520 с.
31. Растянников А.В., Степаньев С.Ю., Ушаков Д.В. Рефлексивное развитие компетентностей в совместном творчестве. – М, 2002.
32. Сохань Л., Сохань И. Время Нового Мира и человек. – К., 2001. – 131 с.
33. Павлютенков Є.М Орієнтуватися на життєву компетентність людини. Школа життєтворчості особистості: Науково-методичний збірник / Ред.кол. В.М.Доній
(голова), Г.М.Несен (заст.голови), І.Г.Єрмаков (наук.ред.) та ін. – К.: ІСДО, 1995.–
480с.
34. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови //
Мистецтво життєтворчості особистості: У 2 ч. Ч.1. Теорія і технологія життєтворчості: Наук.-метод. Посібник. – К, 1997.
35. .Наровлянський О.Д.П Правознавство (практичний курс): Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.:Грамота, 2009.- с135-142 36. Самолюк В. Філіп’єв А.Основи правознавства.- Остріг, 2006.
37. Ратушняк С.П. Практичний курс: Навчальний посібник для 9-го класу. 12- річна школа: Навчальна книга – Богдан, 2009.- 208с)
38. Бізбіз Т.О. Усі уроки «Правознавство. Практичний курс». 9 клас./ Т.О Бізбіз,
Я.Г.Бондаренко, В.О Коваль, Л.Г. Чабан, І.А.Карп’юк . – Х.: Вид. група «Основа»,
2009. – с.97-126Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал