Нечипорук О.І., студентка Семигінівська Т. ГСкачати 130.17 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір130.17 Kb.
    Навігація по даній сторінці:
  • Eagle
Нечипорук О.І., студентка

Семигінівська Т. Г., канд. пед. н., доц.

Національний Авіаційний Університет, Київ

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО

Загальновідомо, що офіційно-діловий стиль функціонує у сфері адміністративно-правової суспільної діяльності. Він реалізується в текстах законів, наказів, указів, розпоряджень, договорів, актів, різних документів (довідок, посвідчень, доручень тощо), у діловому листуванні установ. Проте сучасний інтерес мовознавців та перекладачів до вивчення офіційно-ділового стилю та його різновидів, офіційних документів міжнародних організацій, стимулюється все тіснішою інтеграцією України до єдиного європейського політико-економічного простору і направлений на виявлення особливостей вербальних та невербальних засобів мови, що використовуються в їхньому створенні, а також на способи передачі цих особливостей засобами української мови.

Перекладацькі особливості текстів офіційних документів НАТО та способи досягнення еквівалентності засобами української мови ще не були предметом окремого дослідження у перекладацькому аспекті, що і спричиняє актуальність обраної теми. Вона зумовлена загальною тенденцією сучасних досліджень до багатоаспектного перекладознавчого аналізу різних типів дискурсу, зокрема використання результатів контрастивних студій, максимальної експлікації процесу перекладу. Метою статті є дослідження офіційних документів НАТО як одного з різновидів офіційно-ділового стилю. Об’єктом дослідження є лексико-граматичні форми та конструкції, представлені на рівні словосполучень і речень в англомовних ділових документах НАТО та їхні українські відповідники. Предметом дослідження є способи відтворення лексичних та граматичних явищ в українських перекладах англомовних ділових документів НАТО за допомогою лексико-граматичних трансформацій.

Транслітерація у перекладі українською мовою офіційних документів НАТО застосовується нерідко в тих випадках, коли йдеться про назви установ, посад, специфічних для певної країни, наприклад: The operation was known as Eagle Assist and ran until mid-May 2002 [3, p. 167]. – Ця операція отримала назву “Ігл есист” і тривала до середини травня 2002 року [2, c. 167].

Трансформаційний переклад може охоплювати низку трансформацій. Такий спосіб перекладу, як конкретизація, в процесі якого відбувається заміна слова чи словосполучення іноземної мови з більш широким предметно-логічним значенням на слово в перекладі з більш вузьким значенням. Наприклад: NATOs most important decision-making body is the North Atlantic Council, which brings together representatives of all the Allies at the level of ambassadors, ministers or heads of state and government [4, p. 15]. – Найважливішим органом прийняття рішень в НАТО є Північноатлантична рада, в якій беруть участь представники усіх країн – членів Альянсу на рівні послів, міністрів або глав держав та урядів [1, c. 15].

У перекладах офіційних документів НАТО також вдаються до смислового розвитку або ж модуляції, що полягає в заміні словникового відповідника в перекладі контекстуальним, логічно пов'язаним з ним значенням чи словосполученням, проілюструємо це на прикладі: Between 1947 and 1949 a series of dramatic political events brought matters to a head [4, p. 17] – Між 1947 і 1949 роками сталася низка драматичних політичних подій, які змусили серйозно замислитись над цими проблемами [1, c. 16].

У першочерговому значенні словосполучення bring matters to a head може перекладатися наступним чином:1) прояснити; 2) підштовхнути до висновку; 3) схвилювати. Для того, щоб залишити переклад офіційного документа в нейтральній емоційності, перекладач, відповідно до змісту тексту оригіналу, зробив логічні заміни цього словосполучення.

Окрім використання лексичних трансформацій під час перекладу документів НАТО, також використовуються граматичні трансформації, які включають в себе граматичні заміни, заміни членів речення, заміни форми слова, а також членування, тому під час перекладу завжди відбувається заміна форм мови оригіналу на форми мови перекладу.

Під час вибору граматичних варіантів у процесі перекладу важливо враховувати основні розбіжності граматичної будови англійської та української мов, наприклад: “…in many Central and Eastern European countries, as well as elsewhere in the world, compounded these fears [3, p. 16]. – «…в багатьох країнах Центральної та Східної Європи, а також в інших місцях світу, посилювали цей страх» [2, c.16]. У цьому випадку, перекладач знехтував формою множини, і переклав these fearsчерез форму однини «цей страх».

Надмірне використання трансформацій може погано вплинути на якість перекладу, його адекватність та відповідність тексту оригіналу.

Наприклад: It meets several times a year to discuss aspects of NATOs nuclear policy, planning and force posture, and matters concerning the safety, security and survivability of nuclear weapons [4, с. 37]. – Вона засідає кілька разів на рік для обговорення аспектів ядерної політики НАТО, планування і стану сил, а також питань безпеки, захисту і забезпечення ядерних озброєнь [1, с. 37]. У цьому випадку перекладач зробив заміну слова однієї частини мови на слово іншої частини мови. Такий вибір перекладача зумовлений різного роду лексичними та граматичними особливостями мов оригіналу та перекладу, а також розбіжностями у мовленнєвих нормах. Саме тому, перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад, дієслово замінюється у перекладі на іменник, що ми і спостерігаємо в тексті перекладу.

Оскільки лексика тісно пов’язана з граматикою, то дуже часто внаслідок трансформацій одночасно відбуваються лексичні та граматичні зміни. Розглянемо приклад заміни членів речення: The work of the Nuclear Planning Group is prepared by an NPG Staff Group composed of members of the national delegations of the countries participating in the NPG, members of the International Military Staff and representatives of the Strategic Commanders [3, p. 37] – Роботу Групи ядерного планування готує штабна група NPG, яка складається з представників національних делегацій країн, що беруть участь у роботі NPG, представників Міжнародного військового штабу і представників стратегічних командувачів [2, с. 36].

Інколи існує необхідність розподілу англійських речень під час перекладу, що зумовлено головним чином різною структурою речень. Членування речення – це спосіб перекладу, в якому синтаксична структура іноземної мови перетворюється у дві чи більше предикативних структур мови перекладу, наприклад: The Group is chaired by the United States and is composed of national policymakers and experts from capitals as well as members of NATOs International Staffs and representatives of the Strategic Commanders [4, p. 37]. – Групу очолюють Сполучені Штати. Вона складається з національних політиків та експертів з країн – членів Альянсу, а також з представників Міжнародного секретаріату НАТО і представників стратегічних командувачів [1, с. 37].Комплексні, тобто лексико-граматичні трансформації, передбачають використання таких прийомів: антонімічний переклад, експлікацію (описовий переклад), додавання та вилучення.

Антонімічний переклад є заміною певного поняття оригіналу протилежним поняттям у перекладі з відповідною перебудовою всього висловлювання, але із збереженням змісту самого поняття, наприклад:The mission was expanded in March 2003 to include escorting non-military ship...” [3, p. 169]. – «У березні 2003 року ця місія була розширена і передбачала супроводження цивільних кораблів» [2, c. 168]. У цьому випадку перекладач використав антонімічний переклад з метою адекватної передачі значення у мові перекладу, тому термін non-military ships був перекладений як «цивільні кораблі»,замість дослівного перекладу «невійськові».

За допомогою експлікацій можна передати значення безеквівалентного слова в оригіналі. Завдяки прийому описового перекладу, який застосував перекладач у запропонованому нижче реченні, досягається прозорість змісту терміна. The conflict has caused a humanitarian crisis that has led to the killing of tens of thousands and the displacement of millions [3, р. 36]. – Конфлікт спричинив гуманітарну кризу, внаслідок якої загинули десятки тисяч осіб та мільйони стали безпритульними [2, с. 36].Отже, як ми можемо побачити з проаналізованих прикладів, зустрічається низка випадків, коли не відтворюється чи зовсім заміняється формально далеким той чи той елемент тексту оригіналу, опускається те чи те слово, словосполучення і т. ін., але неможливість передати окремий елемент, певну особливість оригіналу теж не суперечить принципу перекладності, оскільки останній належить до всього тексту як цілого.

Додавання інтерпретується як використання в перекладі додаткових слів, що не мають відповідників в оригіналі. Застосування трансформації додавання в перекладах пов’язане здебільшого з дотриманням норм слововживання в українській мові, проте в окремих випадках, як це бачимо з прикладу, додавання зазнає ціле речення, що вжите з метою тлумачення інформації українському реципієнтові тексту.

Розглянемо приклад: This led to the development of a strategic partnership (NATO-EU Declaration on the European Security and Defence Policy (ESDP)) between the two organisations and the agreement of the Berlin Plus arrangements, which provide access to NATOs collective assets and capabilities for military operations led by the European Union [4, p. 183]. – Ця робота завершилась досягненням стратегічного партнерства між двома організаціями (Декларація НАТО ЄС про Європейську політику безпеки і оборони (ESDP) та ухвалення положень «Берлін-плюс», які надають Європейському Союзу доступ до колективних ресурсів і засобів НАТО в разі проведення військових операцій [1, c. 183]. Додавання словосполучення this led to сформувала структуру речення мови перекладу. Разом з тим, у реченні використано прийом додавання декілька разів. Таким чином, додавання таких словосполучень, як: «ухвалення положень» та «в разі проведення», зробили переклад речення повноцінним та більш зрозумілим для читача. Окрім адекватної передачі змісту вихідного тексту шляхом додавання нових лексичних одиниць, ми також можемо побачити транслітерацію «Берлін-плюс».

Поряд із трансформацією додавання спостерігаємо застосування в перекладах документів НАТО протилежної трансформації – вилучення. Такий прийом лексичного вилучення передбачає ігнорування в процесі перекладу деяких семантично зайвих (надлишкових) слів, що не несуть важливого смислового навантаження, а їх значення в більшості випадків комплексно відновлюється в перекладі, наприклад: The roots of the changes which transformed the political map of Europe at the end of the 1980s can be traced to a number of developments during the 1960s and 1970s. [4, p.183] – Коріння перетворень, які змінили політичну карту Європи наприкінці 80-х років, можна побачити у подіях 60-х і 70-х років [1, c. 183].Аналіз прикладів дозволив дійти висновку, що вилучення, як і розглянуті раніше трансформації додавання та перестановки, допомагають перекладачеві зберегти зміст первинного повідомлення і передати його у тексті перекладу.
Література

  1. Довідник НАТО. – Brussels : Public Diplomacy Division, 2006. – 383 с. Режим досупу: http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-ukr-2006.pdf

  2. Нова структура командування трансформованого Альянсу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/briefing/nms/nms-u.pdf

  3. A new command structure for a transformed Alliance [Electronic resource]. – Mode of Access : http://www.nato.int/docu/briefing/nms/nms-e.pdf

  4. NATO Handbook. – Brussels : Public Diplomacy Division, 2006. – 403 p. Режим доступу: http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал