Назва дисципліни: «Методологія і методи педагогічних досліджень» Тип дисципліниСкачати 60.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.04.2017
Розмір60.73 Kb.

1.
Назва дисципліни: «Методологія і методи педагогічних досліджень»
2. Тип дисципліни: вільний вибір студента
3. Семестр: 1 (магістратури)
4. Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години –
34 (лекцій – 18, лабораторно-практичних занять – 16)
5. Лектор: Лісіна Л.О.
6. Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати :
- офіційно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України й ДАК України, що визначають порядок виконання дослідження, оформлення його результатів,
- сутність, основні характеристики науково-дослідницької діяльності;
- сучасні методи і технології, що застосовуються при організації дослідницької діяльності;
- об‘єктивні і суб‘єктивні чинники розвитку пошуково-дослідницької діяльності;
- види і форми пошуково-дослідницької діяльності;
- методичні вимоги до організації пошуково-дослідницької діяльності;
- методологію дослідницької діяльності;
- методи наукового дослідження та їх класифікацію;
- логіку наукового пошуку та основні етапи педагогічного дослідження;
- категоріальний апарат наукового дослідження;
- структуру науково-дослідницької діяльності;
- логіку змісту наукової роботи та її структуру;
- методи обробки інформації, отриманої в результаті проведення педагогічного дослідження,
її відповідного оформлення та презентації.
Вміти
:
- проектувати технологію організації власної дослідницької роботи;
- використовувати різні методи дослідження;
- реалізувати на практиці системно-моделюючий рівень діяльності;
- володіти методами дослідницької діяльності;
- розробляти алгоритм пошуково-дослідницького проекту;
- визначати методологічні характеристики наукового дослідження;
- узагальнювати результати власного дослідження, структурувати дослідницьку роботу;
- моделювати умови дослідницької діяльності;
- презентувати та захистити власну творчу розробку.
7. Спосіб навчання: аудиторні заняття
8. Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності у ВНЗ
Тема 1. Науково-дослідницька діяльність у ВНЗ: сутність, методи і технології,
організація.
Наука як система знання і як діяльність з отримання наукового знання. Наука як соціальний
інститут. Теоретичне знання. Наукові теорії у гуманітарному знанні. Поняття наукового дослідження; особливості наукового дослідження в галузі педагогіки та інших гуманітарних наук.
Сутність, основні характеристики науково-дослідницької діяльності у ВНЗ. Напрямки науково- дослідницької діяльності у ВНЗ та класифікаційні ознаки різних типів досліджень.
Принципи педагогічного дослідження і основні вимоги до його проведення. Сучасні методи і технології, що застосовуються при організації дослідницької діяльності.
Тема 2. Наукове дослідження як особлива форма пізнавальної діяльності майбутнього
педагога
Проблема як вихідна форма наукового пошуку. Найважливіші типи проблем у педагогічних науках. Умови і процес постановки проблеми. Наукове дослідження як вирішення проблеми.
Навчальне наукове дослідження як елемент професійної підготовки майбутніх педагогів.
Аналіз наукового дослідження з позицій діяльнісного підходу. Взаємозв'язок
наукової і методологічної компетентності фахівця. Методологічна рефлексія педагога в системі його наукової й практичної діяльності.

Змістовий модуль 2. Категоріальний апарат наукового дослідження
Тема 1. Системний підхід до формулювання вихідних положень дослідження
Наукова проблема. Проблемна ситуація як виникнення протиріччя у пізнанні. Поняття проблемного поля теми дослідження. Вибір теми та обґрунтування актуальності проблеми дослідження.
Об'єкт і предмет дослідження, його мета й завдання. Гіпотеза та її роль у науковому дослідженні. Імовірнісний характер гіпотези. Вимоги, що пред'являються до наукових гіпотез.
Евристичні принципи відбору гіпотез. Структура гіпотези дослідження, функції гіпотези і варіанти формулювання. Характеристика новизни й теоретичної та практичної значущості науково- дослідної роботи.
Тема 2. Методологія і методика педагогічного дослідження
Загальнонаукова методологія і окремонаукова методологія. Зв'язок із методологією понять, у яких фіксуються способи організації й побудови теоретичної й практичної дослідницької діяльності: «метод»,
«прийом», «підхід», «принцип», «технологія», «ідея», «закон», «логіка», «парадигма», «теорія»,
«концепція», «доктрина». Наукова теорія, її структура. Методологічні та евристичні принципи побудови наукових теорій. Інтертеоретичні відносини. Методологічна функція науково-дослідної програми. Логіка наукового дослідження.
Тема 3. Розробка індивідуального пошуково-дослідницького проекту роботи над
проблемною темою
Зміст роботи над проблемою. Переформулювання проблеми у завдання. Типи алгоритмів розробки проекту роботи над науково-методичною проблемою. Переваги і недоліки запропонованих алгоритмів. Аналіз результатів проектної діяльності. Параметри оцінки проектної діяльності. Показники якості оформлення та виконання проекту.

Змістовий модуль 3. Методи наукового дослідження
Тема 1. Характеристика педагогічних методів дослідження
Визначення методу наукового дослідження. Загальнонаукові методи дослідження та їх застосування в гуманітарних науках; спеціальні (окремонаукові) методи. Вивчення психолого- педагогічної літератури як метод дослідження. Критичний і тематичний аналіз при огляді літературних джерел. Характеристика теоретичних методів педагогічного дослідження. Емпіричні методи у педагогічному дослідженні. Застосування психологічних методів у педагогічному дослідженні та їх класифікація. Соціологічні методи в педагогічному дослідженні.
Спостереження. Експеримент. Класифікація. Моделювання. Їх сутність і пізнавальні можливості у педагогічному дослідженні.
Тема 2. Методика обробки даних і аналізу результатів педагогічного дослідження
Поняття наукового факту. Джерела матеріалу. Наукова інтерпретація; прийоми інтерпретації у педагогічному дослідженні. Її відображення в науковому тексті. Методи обробки даних та аналізу результатів педагогічних досліджень: кількісна і якісна інтерпретація результатів педагогічних досліджень. Методи статистичного аналізу. Графічна ілюстрація результатів дослідження. Методи зведення й обробки результатів експериментальних досліджень.

Змістовий модуль 4. Завершальні етапи дослідної роботи
Тема 1. Загальні вимоги до наукових праць і презентації результатів
Відображення логіки наукового дослідження в тексті наукового твору. Загальні вимоги до побудови наукових праць, етапи та правила. Алгоритм конструювання вступу наукової роботи.
Типовий опис методики, представленій в дослідженні. Формулювання висновків як відповіді на поставлені завдання. Вимоги до стилю тексту. Композиція тексту наукової роботи. Зовнішнє вираження композиційної структури тексту. Способи і засоби відображення результатів основного етапу дослідження в науковому тексті.
Тема 2. Вимоги до оформлення наукової роботи

Навчальний науковий твір з педагогіки, його види. Правила оформлення наукової роботи, особливості оформлення навчальних наукових творів. Наукова комунікація. Текст наукового твору з педагогіки. Мова наукового опису; стиль наукового викладу. Термінологія. Види бібліографічних посилань у науковому тексті; Позначення одиниць фізичних величин та чисел, знаків у тексті. Перерахування (переліки) у науковому тексті. Основні способи скорочень.
Правила бібліографічного опису друкованих праць.
Тема 3. Підготовка до захисту і захист наукового дослідження
Захист індивідуальних та колективних творчих робіт передбачає презентацію та захист
індивідуальних і колективних проектів, висвітлення їх актуальності, змісту, а також відповіді на запитання, і проводиться за таким планом:
1) доповідь (повідомлення, у ході якого студент може звертатися до заздалегідь розміщених схем, таблиць, графіків, діаграм або іншого ілюстративного матеріалу); підхід до відбору матеріалу й логіки його викладу автор вибирає за власним бажанням: композиційний, реферативний, «позадачний», варіант, або варіант проблемного викладу);
2) відповіді студента на питання членів конкурсної комісії та опонента (два варіанти організації відповідей на питання: 1) студент вислухує (і записує) усі питання, а потім відповідає на них, при необхідності, групуючи питання й відповіді; 2) студент послідовно відповідає на кожне поставлене питання);
3) виступ опонента (варіант: голова конкурсної комісії зачитує відгук у випадку відсутності опонента);
4) відповіді студента на зауваження й питання опонента, які дозволяють продовжити дискусію, що могла виникнути після представлення доповіді, розширити інформацію про зміст наукової праці.
Захист творчої роботи, її оформлення і виконання оцінюється за визначеними параметрами.
9. Рекомендована література:
1.
Артемчик Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи / Г.І. Артемчик. – К. :
Форум, 2000. – 271 с.
2.
Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень / Ю.В. Борисова – К. :
ДЦССМ, 2003. – 216 с.
3.
Єріна А.М. Методологія наукових досліджень / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. –
К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
4.
Кандидатська дисертація : принципи, методи, техніка, технологія / [укл.
С.С.Єрмаков]. – Харків. : ХХПШ, 1998. – 96 с.
5.
Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. – К. :
Професіонал, 2007. – 240 с.
6.
Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / В.В.Ковальчук. – К. : Слово, 2009. –
240 с.
7.
Лісіна Л.О. Науково-дослідницька діяльність учителя : [науково-методичний посібник] /
Л.О. Лісіна. – Запоріжжя : Диво, 2007. – 204 с.
8.
Магістерська робота. Методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення / [укл. Л.В.Артемова]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 20 с.
9.
Методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт із дошкільної педагогіки та методики виховання дітей дошкільного віку /
Н.П. Пихтіна. – Ніжин : Видавництво НДУ, 2011. – 63 с.
10.
Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях та практичних завданнях) / [укл. С.О.Нестерець]. – Ніжин : НДПУ, 2002. – 287 с.
11.
Музика О.Л. Курсові роботи з психології / О.Л. Музика – К. : Освіта України, 2009. –
104 с.
12.
Пихтіна Н.П. Основи наукових досліджень в опорних схемах : навчально-методичний посібник / Н.П. Пихтіна, С.О. Нестерець. – Ніжин : Видавництво НДУ, 2007. – 45 с.
13.
Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, В.К. Дмитренко. – К. :
РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.

14.
Соловей М.І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень / Соловей
М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В. – К. : Ленвіт, 2009. – 192 с.
15.
Соловей М.І. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів / М.І. Соловей. – К. : Ленвіт, 2004. – 143 с.
16.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / А.С. Філіпенко. – К. :
Академ-видав, 2004. – 208 с.
17.
Цехмістрова
Г.С.
Методологія та організація наукових досліджень
/
Г.С. Цехмістрова. – К. : Слово, 2012. – 352 с.
18.
Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. – К. : Слово,
2006. – 240 с.
19.
Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності / В.М. Шейко,
Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с.
20.
Як провести соціологічне дослідження : методичні рекомендації / [Упоряд.
О.М. Балакірєва]. – К. : ДЦССМ, 2003. – 262с.
10. Форми та методи навчання:
Лекція, евристична бесіда, робота з навчально-методичною літературою, наочні методи
(демонстрація зразків курсових, дипломних, магістерських робіт презентацій), методи проблемного навчання (розв’язання проблемних ситуацій, дискусія), імітаційна гра тощо.
11. Методи і критерії оцінювання:
Опитування, тестування, бесіда, усні та письмові відповіді, реферативні доповіді, дискусії, взаємооцінювання, залік
Підсумкова оцінка успішності засвоєння дисципліни «Основи науково-психологічних досліджень» виставляється на підставі суми балів, набраних за виконання завдань для самостійної роботи, балів які отримані при опитуванні на практичних заняттях, балів які отримані при складанні заліку та бали за творчу індивідуальну роботу. Сума балів розраховується за формулою:
∑ (100) = СР(24) +ПЗ(24) + ИЗ(12)+ЗКР(40) де ∑ - загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни; в дужках вказується максимально можлива кількість балів з кожного параметра.
До заліку допускаються особи, які набрали не менше 21 бала за виконання самостійних робіт та за відповіді на практичних заняттях.
Завдання для самостійної роботи представлені у вигляді теоретичних (СРТМ) і практичних
(СРПЗ) завдань.
СРТМ – це самостійне письмове виконання ряду завдань для засвоєння теоретичного матеріалу. Можливі види завдань:
- відповіді на запитання;
- формулювання висновків та підсумків;
- заповнення таблиць;
- наведення прикладів, опис ситуацій;
- завдання на аналіз, доведення, порівняння, узагальнення, інтерпретацію теоретичного матеріалу.
СРПЗ – це самостійне письмове виконання практичних завдань. Можливі види:
- розв’язання задач;
- аналіз та вирішення ситуацій;
- вправи;
- психодіагностика, аналіз результатів психодіагностики.
Оцінювання самостійних робіт та відповідей на практичних заняттях здійснюється за наступними критеріями:
- змістовність та повнота виконаного завдання;
- культура оформлення роботи;
- самостійність та вміння навести приклади;
- обґрунтованість та вміння викласти власну точку зору;

- термін подачі роботи.
Максимально можлива кількість балів за участь в обговоренні питань на практичних заняттях – 3 бали, що відповідає оцінці «відмінно»; 2 бали – «добре»; 1 бал – «задовільно»; 0 балів
– «незадовільно», за кожну самостійну роботу – 3 бали – «відмінно», 2 бали – «добре», 1 бал -
«задовільно», 0 балів – «незадовільно», за виконання індивідуального творчого завдання 1,5, бали
– «відмінно», 1 бал – «добре», 0,5 балів – «задовільно», 0 балів - «незадовільно»,

12. Мова навчання: українськаПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал