Навчального спілкуванняPdf просмотр
Сторінка17/28
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.54 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
оволодіння найбільш глибинними шарами змісту
(добутку) тексту. Цей рівень розуміння розкриває як можна адекватніше задум автора, зіставлення його з тим значеннєвим цілим. Приймачі повідомлень знаходять у тексті і уявляють в дійсному, експліцитному вигляді те, що автор намагався замаскувати, сховати, чого він не хотів або не зміг сказати прямо, чого недомовив. На відміну від наукових текстів, яким більш властива одноплановість семантики, прагнення до точності й однозначності, культові, церковно-культові і художні тексти мають інші властивості. Так, Ю. М. Лотман відзначає, що, наприклад, церковно-культові тексти часто будуються за принципом багатоярусної семантики, коли ті самі знаки нарізних структурно-значеннєвих рівнях несуть різний зміст [136]. Художні тексти створюються письменниками, поетами з використанням власної системи
символів і змістів, за допомогою якої кодуються найбільш істотні для нього елементи тексту (повідомлення. Авторським маскуванням насичена трагедія В. Шекспіра Гамлет, яку критики вважають загадковою. Суть її, на думку Л. С. Виготського, криється в питанні чому Гамлет, замість того, щоб убити короля відразу ж після розмови з тінню, ніяк не може цього зробити — і вся трагедія наповнена історією його бездіяльності [53]. Прочитання Л. С. Виготським цієї трагедії і її психологічний розбір являє собою класичний приклад розуміння тексту на третьому рівні. Факт перекодування здійснюється не тільки в мовному плані, алей в образотворчій діяльності художників. Як бачимо, проникнення в сутність моделі (зображуваної людини) і наступне перекодування її в картину мовою кубізму в остаточному підсумку виливається у свого роду закодований текст, розгадка, розкодування якого вимагає значних розумових зусиль і професійної ерудиції. Причому будь-який тексті навіть картина як текст може мати велику кількість закодованих художником елементів (яку наведеному вище прикладі, такі до мінімальної межі, як картина Малевича Чорний квадрат, зберігаючи при цьому всі атрибути тексту. Широта охоплення проблеми тексту у філософії і глибина проникнення в його окремі структурні складові видна з робіт С. Л. Васильєва [43], С. С. Гусєва
[68], Р. І. Павіленіса [164], Ю. М. Лотмана [135, 136, 137], Н. В. Чепелєвої [232,
234] і ін. Аналіз критеріїв продуктивності впливу засобів і змісту спілкування та комунікації у формі тексту (повідомлення)довів, що поряд із глобальністю підходу до цих питань, широтою її охоплення проблем вона зводиться до
- розуміння змісту, значень, семантики, істинності
- особливостей упорядкування елементів концептуальних структуру цілісність
- значимості для автора і приймача повідомлення у формуванні тексту

246
- цілісності і границь тексту
- аналізу тексту і його категорії
- природи розуміння тексту й ін. Однак при цьому дослідники виносили за дужки процес спілкування і комунікації особистісні, суб’єктивні фактори, що імпліцитно є у тексті повідомленні. Досліджувати ці білі плямив структурі спілкування і комунікації й продуктивності їхнього впливу на свідомість людини — задача психологічної науки. Якщо в попередніх підходах дослідники цієї проблеми обмежувалися тим, що давали дефініції тексту, інформації, повідомлення (у деяких випадках мовчазно ототожнюючи їх, не бачачи принципової різниці між ними, то при психологічному розгляді першим кроком робиться спроба їхнього розведення, диференціації. Так, А. У. Хараш незгодний з визначенням інформації через текст, яке запропонував Ю. М. Лотман. Текст з’являється перед нами не як реалізація повідомлення на якій-небудь мові, а як складний пристрій, що зберігає у собі різноманітні коди, здатні трансформувати повідомлення і породжувати новий, інформаційний генератор, що володіє рисами інтелектуальної особистості [229]. Повідомлення - це весь комплекс поведінки суб’єкта впливу (вербальної, невербальної, тобто це зрима і відчутна діяльність, що включає в себе процеси
1) пред’явлення суб’єкту впливу на самого себе
2) пред’явлення тексту. На відміну від повідомлення, текст розуміється і являє собою частину повідомлення сукцесивно пропонованої сукупності знаків, вербальна продукція, на яку суб’єкт впливу покладає функцію впливу, тобто це компонент його поведінки, згідно з якою він сам схильний себе вважати повідомленням. Поділ 1) суб’єкта впливу або самого себе і 2) пред’явлення тексту — змушує по-іншому глянути на процес спілкування і комунікації та переглянути суб’єкт-об’єктну парадигму спілкування.
У процесі спілкування текст є ланкою між суб’єктом впливу і приймачем повідомлення, бо він а) вносить свій особистісний фактору текст — робить його частиною свого повідомлення б) реципієнт сприймає тексті добудовує портрет суб’єкта впливу в цілісний образ (визначаючи його мотиви, світогляд, цінності і т. п. ), тим самим робить текст натхненним, тобто, переводить його в розряд поетичного повідомлення. На жальця точка зору на тексті повідомлення як на цілісність ще не включається в теорію і практику спілкування, а продовжує робитись наголос на окремі їхні сторони. У спілкуванні продовжують розуміти текст лише як цілісну одиницю мовної комунікації, що складається з висловлювань, функціонально і тематично об’єднаних у завершену змістовну ієрархічну структуруй організованих загальним задумом, інтенцією, причому учасників спілкування не включають в значеннєве поле. Перелік психологічних підходів пошуку критеріїв продуктивності в спілкуванні і комунікації інформації (тексту) можна продовжити. Так, Ж. Піаже пропонує резерви продуктивності впливу повідомлення на суб’єкта шукати в способах пояснення й опису інформації, що, на його думку, може носити змістовно-логічний чи змістовно-емоційний характер [172]. Г. С. Сухобська і І. А. Тамарченко, аналізуючи стиль, новизну і цілісність тексту, виводять продуктивність з цих змінних [208]. Ю. А. Шерковін [241] на відміну від інших дослідників пропонує критерії
- пропорційне співвідношення основної (що утримує ціннісні значення) і додаткової (що утворює сприятливий стан для прийняття основного змісту) інформації
- збіг цінностей приймача повідомлення і тих, на які у своїй інформації орієнтується суб’єкт впливу

248
- оптимальне сполучення форми і змісту повідомлення, що повинні визначатися не тільки цілями даного впливу спілкування і комунікації на людину, але і нестатками аудиторії — постійними і поточними [241]. Ось той перелік сферу яких вони пропонують вести пошук критеріїв продуктивності інформації та її впливів на особистість. Т. Н. Ушакова пошук критеріїв продуктивності впливу веде в більш вузькому секторі текстової діяльності, а саме — аналізує суб’єкта впливу і його діяльність у процесі породження тексту (урахування його позицій, цілей, ставлення до приймача повідомлення і т. п. ) [223]. Подібні тенденції в психології не одиничні, що не могло не потрапити в зону критичних оцінок дослідників, які вивчають цю ж проблему. Так, емпірична логіка комунікативного акту зводить до тексту не тільки повідомлення. Вона прагне звести до тексту самого суб’єкта впливу, тому що зрозуміло рольове найменування — це теж не більш як текст, знаковий додаток до тексту основного повідомлення, що впливає на його вагомість, цінність останнього в очах приймача повідомлення. Вивченню розуміння тексту через особливості розумової діяльності присвячені роботи Л. П. Доблаєва [75], ВВ. Знакової і O. K. Тихомирова [90], А. А. Брудного [37], Г. П. Щедровицького [245, 246]. Відправним моментом Л. П. Доблаєва [75] до проблеми побудови і розуміння тексту є положення про структури тексту, що трактується як сукупність своєрідних текстових проблемних ситуацій зі схованими питаннями, тобто система даних без явно вираженого питання, але з наявністю умов, що породжують питання і необхідних для них відповідей. Виходячи з такого розуміння структури тексту, діяльність приймача повідомлення з осмислення тексту являє собою процес перетворення його значеннєвої структури, головне у якому — вичленовування схованого питання тексту, виявлення проблемної ситуації і її особливостей. Продуктивність осмислення тексту тут пропонується розглядати як самостійну постановку
питань учням і перебування відповідей на них на відміну від точності відтворення (переказу) тексту, застосовуваного у школі. Якщо Л. П. Доблаєв досліджував загальні закономірності розуміння тексту і ролі мислення в цьому процесі, то ВВ. Знакова і O. K. Тихомиров [90] ставили перед собою приватні задачі
- визначити залежність розуміння того самого тексту від висловленої мети, типу розв’язуваної задачі в читачів
- визначити цільову динаміку становлення розвитку форм розуміння тексту в розумовій діяльності випробуваного. Отже, розуміння тексту що виникає у приймача повідомлення, визначається задачею, насамперед поставленою перед самим собою, і її
вирішенням. При вирішенні задачі на розпізнання виникає розуміння — дізнавання, при вирішенні задачі на доказ — розуміння-гіпотеза, при рішенні задачі на конструювання суб’єкт досягає розуміння — об’єднання. Сприйняття й осмислення тексту (інформаційне означає, що людина погодиться з ним і тим більше змінить свої погляди, свою поведінку, установки, етичні принципи. Психологічний аналіз процесу розуміння тексту і виділення критеріїв продуктивності його впливу на індивідуальну свідомість приймача повідомлення — питання окремого фундаментального аналізу. Можна послатися наряд робіт, у яких представлений багатобічний аналіз сприйняття і розуміння тексту. Це такі дослідники Т. М. Дрідзе [78], В. П. Бєлянін [18, 19], ТА. ван Дейк [211], СІ. Трєскова [218] і ін. Здійснено аналітичний огляд джерел, що стосуються ролі тексту у навчальному спілкуванні і пояснено відомі наукові факти властивостей тексту з психологічної точки зору. Встановлено, що текст являє собою сукупність думок, почуттів та уяви у формі завершеної цілісності та зв’язаності, містить у собі текстові проблемні ситуації, має прихований контекст, здатність до перекодування і точного перекладу іншими мовами, містить у собі схованій неусвідомлювані спонукання до певних дій, відображає дійсність та утворює певну частку картини світу.
3.3.6

Двоголосість слова — умова діалогу
Діалог (від грец. dialogos) — перемінний обмін думками. Це може бути також і паралінгвістича фраза, тобто жест або мовчання двох чи більше людей. Мовчання як прийом діалогу відоме з античності, використовувалося
Ксенофонтом, Платоном, Галілеєм й іншими. Значення діалогу з погляду психології полягає втому, що він — фактор розвитку свідомості людини, являє собою в цьому змісті структурно-генетичну вихідну спілкування. Він — універсальна складова мовного спілкування і передує в онтогенезі внутрішньому мовленню в його словесному вираженні. Діалог дає можливість співучасті кожного зі слухачів, осягаючи художню і психологічну єдність у співбесіді по творчості того чи іншого письменника обидві сторони стають співучасниками творчого процесу цього художника слова. Основними складовими процесу викладання будь-якого предмету є художньо-дослідницькі елементи у навчанні. Художнє і дослідницьке — взаємозалежні між собою елементи і взаємообумовлені один одним. Тоді, і тільки тоді, коли урок від моновисловлень і наставлень досягає апогею діалогічності, реалізуються поставлені задачі. Проте, яке це має значення, писав П. П. Блонський: Мова повинна йти проте, щоб зробити демократію аристократією духу в кращому смислі цього слова, тобто зробити її спадкоємицею і виробником найвищих культурних цінностей. Усі ці міркування особливо необхідно враховувати, коли йдеться про заняття підлітків. Знакове вираження тексту (на відміну від інших знакових систем, інших видів мистецтва в слові, коли можливі діалогічні відносини між образами інших мистецтв то ці явища, що виражені в знаковому матеріалі, виходять за
межі металінгвістики». Існує група художньо-мовних явищ, що виходять за своєю природою за межі лінгвістики, тобто є позалінгвістичними [29]. Отже, діалог — металінгвістичне явище, а літературні твори за своїм призначенням є прямим діалогом від автора до читача, від творця до створення. Це і є процес майєвтики, процес, що також називався стародавніми греками психогогією — народженням душі людини. Як тут не згадати слова поета, що під час діалогу і душа з душею говорить. Двояку природу діалогу досліджував на прикладі поетики Достоєвського ММ. Бахтін: Мені очевидна двояка спрямованість діалогу слово тут має двоякий напрямок — і на предмет як звичайне слово, і на інше слово, на чужу мову. Діалогічні відносини можуть проникати усередину висловлення, навіть усередину окремого слова, якщо в ньому діалогічно зіштовхуються два голоси
(мікродіалог)... Нарешті, діалогічні відносини можливі ідо свого власного висловлення в цілому, до окремих його частині до окремого слова в ньому, якщо ми якось відокремлюємо себе від них, говоримо з внутрішнім чи застереженням роздвоюємо своє авторство.
Двоголосе слово неминуче народжується в умовах діалогічного спілкування. Лінгвістика цього двоголосого слова не знає. Але саме воно, як нам здається, повинне стати одним з головних об’єктів вивчення металінгвістикою». [16].
Металінгвістика, які будь-яка метанаука, докорінно змінює підхід до вивчення предмета, як, наприклад, метафізика, що взяла за основу духовні першооснови буття, вивчає предмети нарівні уявних, комплексних чисел, коли існування явищі предметів неможливо усвідомити шляхом грубо матеріального досвіду. Чи метамова, що вивчає не тільки і непросто мову як об’єкт, але як явище, як світовий лептонний газ, як океан думки, розлитої у Всесвіті. Мудреці древньої Індії говорили прорізні рівні матерії із самої щільної, грубої матерії виткані нам, як вони вважали, предмети видимого світу. А
інформація про ці предмети міститься у видимому світі з розрідженої, тонкої матерії. Там же, за уявою древніх, витають і людські думки та почуття. Ці відкриття, безсумнівно, доводять предметність сократівської майєвтики і пророкують велике майбутнє таких дисциплін, як метамова і металінгвістика, що, за словами ММ. Бахтіна, вивчає слово не в системі мови і не у вилученому з діалогічного спілкування тексті, а саме в самій сфері діалогічного спілкування, тобто в сфері справжнього життя слова [16]. Далі ММ. Бахтін наводить докази діалогічної природи літератури і, зокрема, творів Достоєвського, що вражають незвичайною розмаїтістю типів і різновидів слова, причому ці типи і різновиди дані у своєму найбільш різкому вираженні. Явно переважає двоголосе слово, причому внутрішньо діалогізоване, яке відображає і чуже слово сховану полеміку, полемічно пофарбовану сповідь, схований діалог [16]. Саме тому Достоєвський залишається володарем дум, саме тому письменник — завжди вчитель, саме тому він психолог. Сьогодні спостерігається процес інтеграції різних областей знання, починаються спроби осмислення світу в його цілісності, настає час синтезуй об’єднання наук, час біфункцій знань. У зв’язку з цим настає часу якому школа має перейти від анатомування не тільки навчальних предметів, ай літератури — скальпом аналізу образів, та і самого мислення — на складові. Школа вже зараз має стати на шлях, що у свій час відкрили Сократі Платон. А разом з цим і психогогіка сходить зі сторінок художніх творів, усе більш стаючи головним методом викладання, а учитель-майєвт, залишаючись послідовником Сократа, стає учителем майбутнього. І, насамперед, це стосується викладача літератури, тому що філологія, вивчаючи літературу минулого, переборює відстань у просторі та часі. Природа слова вимагає серйозного і детального вивчення, не тільки тому, що спочатку було Слово, але і тому, що таємниця, яка стоїть за цим,
ґрунтується на подвійній природі слова. Недаремно абетка, дана через Кирила і Мефодія, мала назви букв їхніх імен А — аз (Я єсмь аз — початок Б — буки
світ буквений, книжковий, що зберігає знання Введи (суть самі знання — ведення) і так далі. Думка, за Л. С. Виготським, який досліджував слово як знак, що укладає зміст (теж у цьому відношенні з числами зробив Піфагор) є продуктом мислення. «Одягаючись» у слово, думка стає мисленням зовнішнім, — між ними така різниця, як між душею і тілом вони існують, вірніше, співіснують у деякому симбіозі — думка народжує слово, а слово народжує думку. Звуки, твердить він, виражають почуття, слова відповідають поняттям мислення. Вивчаючи природу звуків, шведський вчений помітив, що слова стосовно понять про добро містять у собі багато звуків на У і О і трохи на А, а стосовно понять про істину повні звуків на Е і І. точно такі в музиці предмет високий виражається звуками урочистими, а коли предмет звичайний, то і звуки інші
[53]. Однак з погляду акустики природа звуків вивчалася від Архіта до Боеція, від Піфагора до Архімеда. Основні гармонійні інтервали підкоряються простим числовим відносинам. Числа, що виражають ці інтервали (1, 2, 2, 4), входять у відому піфагорійську «тетрактиду». Тетрактида — це гармонія. Цій тетрактиді надавалось настільки важливе значення, що вона ввійшла в клятву піфагорійців. Її використовували як лікарське мистецтво для очищення тіла, а музику, тобто лікування звуком, — для очищення душі. Докази існування акустичної голограми слова, настроювання акустичної системи людини відбувається одночасно з розвитком її організму. Дослідження лікарів показали, що дитина сприймає звуки материнського голосу, будучи в утробі матері. Звучить і буква, що не виговорюється. І пробіли звучать. [227].
3.3.7

Діалог — модель творчого акту
Виходячи з цього, зрозумілим стає гіпотеза Сократа спогад душі. Це явище М. О. Бердяєв назвав перемогою самої реальності над символом
Удавана й обмежена та свідомість, що символ приймає за реальність. Символічна свідомість вище цієї наївно-реалістичної свідомості, і саме вона відкриває шлях до справжніх реальностей. Наївно-реалістична свідомість закована в умовно-символічному світі. У цьому світі досконалість творчого здобутку може бути лише символічним, тобто лише знаком іншого, досконалістю в іншому світів іншому плані буття і понадбуття. Дійсна мета полягає в перемозі самої реальності над символом [20]. Людська душа двоїста, в ній відбувається складна боротьба протилежних елементів. Дуже часто людина і сама не знає, що з нею діється, не завжди правильно розуміє саму себе (життя несвідомого. Свідомість, говорить М. О. Бердяєв [20], не можна ототожнити зізнаннями, але вона завжди означає певний зв’язок з логічним початком, яке підноситься над замкнутим у собі душевним світом. Якби в світі існувала лише одна душа, то свідомості не було б. Свідомість виникає від зустрічі та взаємодії душ, від потреби розрізнення і разом з тим єднання та взаємного розуміння — генеза свідомості. І свідомість, як соціальна цензура, відіграє утворенні особистості і позитивну, і негативну роль. Несвідоме має два значення вжитті людини. Воно є причиною хвороб людини, її конфлікту із свідомістю, але воно також є джерелом творчості, людського натхнення. У творчості особистості слід розрізняти два моменти, дві сторони. Внутрішній творчий задум — це творча інтуїція, глибина творчості, що сягає у надра несвідомого. Проте творчий акт — це також реалізація творчого задуму. У процесі переходу від одиничних визначень до загальних понять, які не піддаються ні індуктивному роз’ясненню, ні індукції, думка рухається у цьому процесі навмання у сфері несвідомого. Вихід її за межі цієї сфери здійснюється раптовим переходом із несвідомого стану в сферу свідомого розуміння нового знання. Перехід називають інтуїцією. Вона присутня не в сфері несвідомого, а, навпаки, коли деяким незрозумілим для нас чином думка виривається із сфери
несвідомого і потрапляє у сферу свідомого. Тому його правильніше було б характеризувати як процес, який проходить не на свідомому рівні, а як надсвідомий: поза формальною логікою. Інтуїція — раптове прозріння, пізнання істини без необхідних проміжних гіпотезі висновків. Вона — здійснення поза сферою свідомості і пам’яті, яке фіксується не як процес розв’язання задачі, а тільки результат, досягнутий за його допомогою. Вивчаючи мислення, прагнучи розвинути його в учнів, перед дослідником стоїть проблема інтуїції як одного із його таємничих проявів. Сутність інтуїції та механізми її прояву пояснюються по-різному. Вона розглядається як процес
- завершення аналітико-синтетичної діяльності (Г. С. Костюк [107]);
- гіпотетичного розв’язання проблеми, коли результат може бути передбачений, хоча шляхи, які до нього ведуть, ще невідомі (С. Л. Рубінштейн
[191]);
- впливу деякого побічного продукту діяльності, який наявний в усвідомлюваному досвіді (Я. О. Пономарьов [179]);
- прискореного синтезу конструктивних елементів задачі (В. О. Моляко
[153, 154]);
- неусвідомлюване застосування способів дій (або окремого прийому, загальних принципів підходу до розв’язання задачі (В. А. Крутецький [108]);
- зміщення площин розв’язання, перехід розв’язку з предметної в знаково-символічну площину (ДБ. Ельконін [249]) та ін., який можна певною мірою ототожнити з образним мисленням (Ж. Піаже[173]);
- підсвідомого аналізу задачі (А. А. Налчаджян [161]);
- аналізу, синтезу, узагальнення, напрям яких детерміновано проблемою С. Л. Рубінштейн [191]);
- звичайного розв’язку задачі або проблеми, який ґрунтується на актуалізації набутих в минулому знань, що не підлягають свідомому контролю В. Шевчук [237]);
Розмаїття точок зору не дає змоги зробити єдиний висновок щодо сутності інтуїції. Менше суперечностей серед дослідників виникає при виділенні основних ознак інтуїції, серед яких найбільш часто зустрічаються неусвідомлюваність, раптовість виникнення рішення, мимовільність його знаходження, згорнутість. Отже, кожна людина, суб’єкт спілкування — цілий світ, мікрокосмос. Маючи багато спільного і відмінного, вони активно взаємодіють між собою. Вступаючи в суб’єкт-суб’єктну взаємодію, суб’єкти психічної активності являють собою як єдність, такі водночас боротьбу суперечностей, що є основою розвитку. Саме завдяки цим відмінностям і можливий психічний розвиток особистості, пізнання себе і пізнання світу. У психологічних пошуках Н. О. Бердяєв, які багато хто до нього, вважав, що навколишній світ можна змінити, впливаючи на людину. А Тейяр де
Шарден, відповідаючи на це питання впливати чим — відповів — духом Землі. Однак у кожного було своє уявлення проте, яким чином це можливе. Сократ цю задачу вирішив треба почати процес із самопізнання, допомагаючи іншим упізнанні власної душі. М. О. Бердяєв уявляв цей шлях від творчо зроблених добутків до творчості зробленого життя. У свій час Януш Корчак висунув тезу Реформувати світ — це значить реформувати виховання, але загальний закон суспільного розвитку еволюційного типу зміна світу через зміну людини був передбачений, а тим більше сформульований ще раніше Я. А. Коменським. І все-таки першим серед тих, хто вступив на цей шлях, треба визнати Сократа, який запевняв, що за допомогою вчителя учень може відкрити в собі багато прекрасного і розумного, якщо в ньому це закладено. Про справедливість останнього говорять досягнення його учнів і те, як антонімічні їхні долі та діяння Платон — Алкивіал, Критон — Критій. Платона потім і Аристотель розвивають погляди Сократа, але, на відміну від них, Аристотеля цікавило, звідки і як виникає прекрасне в речах. У
Поетиці він говорить про прекрасне як про єдине і вільне, у Метафізиці включає в поняття прекрасного три ознаки визначеність, злагодженість, домірність. Існування вродливого Аристотель зв’язує з порушенням закономірного ходу речей, збоєм, наростанням дисгармонії [8]. Експериментальним методом майєвтики будуть сформовані науковий і художній методи пізнання. При вихованні розуму варто підходити до цього процесу по-сократівськи. Сократ називав себе повитухою, пізнаючи своїх слухачів у діалогах. Їхній зміст до деякої міри зберіг Платон, який показав приклад того, як навіть у людей похилого віку можна дещо витягти з їхнього власного розуму [177].
Гегель також твердив, що після Сократа дух внутрішнього переконання став принципом людського діяння, тому що головний поворотний пункт духу, його звертання до самого себе, втілився в ньому у формі філософської думки. Так, сократівским методом, на думку В. С. Біблера, скористався Галілей у своїх Бесідах. Він здійснив наскрізний експерименту роботах Галілея. Це свого роду «майєвтичний» (родопомічний) експеримент над внутрішньою мовою. Узагалі «майєвтика» і радикальна діалогічність мислення завжди припускають один одного (В. С. Біблер [26]). В. С. Біблер бачить однак корінну відмінність майєвтики Сократа від майєвтики Галілея втім, що остання більш діалогічна, щораз вона здійснюється як своєрідний експеримент над змістом внутрішнього мовлення. Тільки проникнувши у внутрішнє мовлення, тільки торкнувшись синтаксису пропусків, умовчань, монтажу, як сказали б у кінематографі, можливо докорінно трансформувати дійсний, реальний, діючий спосіб мислення. Саме на таку корінну, живу логіку і заміряється Галілей, коли він затіває свій
«майєвтичний» експеримент. Методом «майєвтичного експерименту користувався і Л. М. Толстой. На його думку, для розвитку і виховання у дітей літературної творчості потрібно давати їм тільки стимули і матеріал для творчості, інше зробить душа дитини.

258
Учитель-майєвтик відтворює портрет душі і серця дитини, проводячи часом складну реставраційно-психологічну роботу, шар за шаром очищаючи душу, доводячи її до стану споконвічної краси. Л. М. Толстой висунув і розвинув теорію заразливості мистецтва. Душа народжує душу — це знову повертає нас до повивального мистецтва Сократа. Дії вчителя повинні бути зведені до мінімуму розвиток дітей, за Л. М.
Толстим, — це мимовільне розкриття їхніх якостей. Школа, створена ним у Ясній Поляні, відрізнялася від звичайної тим, що пізнання в ній було вільним, там замість загальноприйнятого уроку була лише вільна бесіда з учнем. Уході цієї бесіди діти навчалися всім предметам з урахуванням доступності для їхнього віку, а також співу і малюванню. Особливо часто вони писали твори на вільні теми. У вільній формі, хоча і зі збереженням часового обмеження уроку, проводив співбесіди і співмалювання з учнями В. О. Сухомлинський. Діти на його уроках непросто малювали з натури, але в уяві, вони створювали розповіді в малюнках, причому малюнок був для них джерелом творчої уяви. В. О. Сухомлинський вважав, що між малюванням і мовою дитини є прямий, безпосередній зв’язок. На основі зроблених малюнків вони робили своєрідні творчі роботи, наприклад, там, де утворі дитина не знаходила потрібних слів для вираження думки чи почуття, він включав малюнок, вірніше, мальовану думку. Таким чином, відбувався спогад душі від символу-образу до слова. Отже, магічна сила слова полягає в його здатності викликати уявлення, образи. Воно — невидимий представник речей, які сприймаються п’ятьма чуттями. П’ятьма органами чуттями сприймаємо тільки матеріальний світ, що оточує нас, тому він здається нам істинно реальним, і слово — це теж виявлена реальність, ущільнене мислення для спілкування нарівні матеріальності. Та й саме слово сприяє цій матеріалізації За його заклинанням з’являються люди, предмети, що представляються не існуючими зовсім. А близькі і присутні робляться по-справжньому реальними, тільки будучи названими.
Тому метод майєвтики — це, насамперед, розвиток душі за допомогою співвідчування, співпереживання, спів-вірування і спільнодіяння вході співбесіди. тобто спільний з учителем шлях пізнання. Цим шляхом у перетворенні школи пішов Р. Штайнер. Замість економічного і комерційного плану він висунув план духовний. Сутність його полягала втому, що перетворення душі через її утворення — це стрижень, на якому економіка і політика — лише придатки. Про це ж мріяв, думав і це втілив Рудольф Штайнер. Його навчання лягло в основу вальдорфської педагогіки Неможливо переоцінити те, наскільки важливо для бажаючого розвити в собі вищі пізнавальні здібності, необхідно пройти через саму строгу роботу думки. тому що людина є мислячою істотою. І він може знайти свій шлях пізнання лише тоді, коли він виходить з мислення [244].
Штайнер створив свою школу, узагальнивши і синтезувавши навчання стародавніх філософів і теософів, у його ідеях явно простежуються прийоми Сократа, Платона й Аристотеля з його переконанням, що рух розумує думка, мислення є кругообертанням. Перетворення душі через її утворення забезпечило успіх системі вольдорфских шкіл, де основний метод викладання — вільна співдружність учня і вчителя, заснована на загальному інтересі з тією різницею, що один хоче навчитися, а інший — навчити. Бо особливу увагу в цих школах приділяють так званій евритмії — своєрідному вшиттю в звуки мови і музики, їхнє вираження у виді евристичних жестів, від пластики ритму до створення цілих евритмічних спектаклів. Ритму навчанні — це об’єднуючий ступінь не тільки всього живого, він так само притаманний звуку, кольору, запаху і душі. Гармонійно розвинена людина — це людина, здатна в усьому у звуці, у кольорі, у запаху. З ритмом зв’язаний внутрішній розвиток людини. На думку НІ. Пирогова, внутрішнє підкоряє зовнішнє, і тільки розвиток душі здатний дати зовнішні результати.
Педагоги вальдорфських шкіл вважають, що душа і колір мають глибокі зв’язки один з одним, а колір відбиває закони душі.
Сократівська евритмія — вживання в звуки душі учня, своєрідний консонанс душ, де співзвуччя ритмів викликає потяг до гармонії, складовою частиною якої є пізнання. Подібна погодженість, властива усній народній творчості, коли потреба душі припускала діалогічність, тобто участь деякого невидимого співрозмовника. Цей поетичний прийом був названий ОМ.
Веселовським

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал